Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.69.457

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 lipca 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI1)
z dnia 27 marca 2007 r.
w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia wykorzystywania w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym niektórych substancji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko2)

Na podstawie art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania dotyczące ograniczenia wykorzystywania w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz w żarówkach i oprawach oświetleniowych przeznaczonych do użytku w gospodarstwach domowych niektórych substancji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego sprzętu oraz po jego zużyciu.
§  2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1) sprzęt elektryczny i elektroniczny - urządzenia, których prawidłowe działanie jest uzależnione od dopływu prądu elektrycznego lub od obecności pól elektromagnetycznych oraz mogące służyć do wytwarzania, przesyłania i pomiaru prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych i zaprojektowane do użytku przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1.000 V dla prądu przemiennego oraz 1.500 V dla prądu stałego, zaliczone do grup sprzętu określonych w załączniku do rozporządzenia;
2) wprowadzenie do obrotu - udostępnienie nieodpłatnie albo za opłatą, po raz pierwszy na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz żarówek i opraw oświetleniowych przeznaczonych do użytku w gospodarstwach domowych w celu ich używania lub dystrybucji;
3) wprowadzający do obrotu - producenta, importera lub inny podmiot odsprzedający pod własnym znakiem sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz żarówki i oprawy oświetleniowe przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych bez względu na stosowane środki sprzedaży, włączając środki porozumiewania się na odległość zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271, z późn. zm.4));
4) części zamienne - elementy urządzeń stosowane w celu naprawy, rozszerzenia funkcjonalności lub podwyższenia parametrów technicznych w celu umożliwienia dalszego albo powtórnego użytkowania sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
§  3.
1. Wprowadzający do obrotu jest odpowiedzialny za to, aby w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz w żarówkach i oprawach oświetleniowych przeznaczonych do użytku w gospodarstwach domowych nie byty wykorzystywane:
1) ołów;
2) rtęć;
3) kadm;
4) sześciowartościowy chrom;
5) polibromowane bifenyle oznaczone symbolem "PBB";
6) polibromowane etery difenylowe oznaczone symbolem "PBDE".
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy części zamiennych do sprzętu elektrycznego i elektronicznego wprowadzonego do obrotu przed dniem 1 lipca 2006 r.
3. 1 Przepisów ust. 1 nie stosuje się do zastosowań substancji wymienionych w załączniku do dyrektywy 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. Urz. UE L 37 z 13.02.2003, str. 19, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 31, str. 127).
§  4. 2 (uchylony).
§  5. Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia wykorzystywania w sprzęcie elektronicznym i elektrycznym niektórych substancji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 229, poz. 2310).
§  6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 131, poz. 909).

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. Urz. UE L 37 z 13.02.2003, str. 19, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 31, str. 127). 3

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 169, poz. 1199, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2003 r. Nr 84, poz. 774 i Nr 188, poz. 1837, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 1204 oraz z 2005 r. Nr 122, poz. 1021.

ZAŁĄCZNIK 

GRUPY SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

1. Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego
1. Wielkogabarytowe urządzenia chłodzące:
- chłodziarki,
- zamrażarki,
- pozostałe urządzenia używane do chłodzenia, konserwowania i przechowywania żywności.
2. Pralki.
3. Suszarki do ubrań.
4. Zmywarki.
5. Urządzenia kuchenne:
- piece elektryczne,
- elektryczne płyty grzejne,
- mikrofalówki,
- pozostałe wielkogabarytowe urządzenia używane do gotowania i innego typu przetwarzania żywności.
6. Elektryczne urządzenia grzejne:
- grzejniki elektryczne,
- pozostałe wielkogabarytowe urządzenia używane do ogrzewania pomieszczeń, łóżek, mebli wypoczynkowych.
7. Wentylatory elektryczne.
8. Urządzenia klimatyzacyjne.
9. Pozostałe urządzenia wentylujące, wyciągi wentylacyjne i urządzenia do kondycjonowania.
2. Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego
1. Odkurzacze.
2. Zamiatacze do dywanów.
3. Pozostałe urządzenia czyszczące.
4. Urządzenia używane do szycia, dziania, tkania i innego typu przetwarzania wyrobów włókienniczych.
5. Żelazka i pozostałe urządzenia do prasowania, maglowania i pozostałe urządzenia służące do pielęgnacji ubrań.
6. Tostery.
7. Frytownice.
8. Rozdrabniacze, młynki do kawy oraz urządzenia do otwierania i zamykania pojemników i opakowań.
9. Noże elektryczne.
10. Urządzenia do strzyżenia włosów, suszenia włosów, szczotkowania zębów, golenia, masażu oraz pozostałe urządzenia do pielęgnacji ciała.
11. Zegary, zegarki oraz urządzenia do celów odmierzania, wskazywania lub rejestrowania czasu.
12. Wagi.
3. Urządzenia IT i telekomunikacyjne
1. Scentralizowane przetwarzanie danych:
- płyty główne,
- minikomputery,
- jednostki drukujące.
2. Komputery osobiste:
- komputery osobiste (w tym CPU, mysz, ekran, klawiatura),
- laptopy (w tym CPU, mysz, ekran, klawiatura),
- notebooki,
- drukarki,
- urządzenia kopiujące,
- elektryczne i elektroniczne maszyny do pisania,
- kalkulatory kieszonkowe i biurowe oraz
- pozostałe urządzenia do zbierania, przechowywania, przetwarzania, prezentowania lub przekazywania informacji drogą elektroniczną.
3. Terminale i systemy użytkownika.
4. Faksy.
5. Teleksy.
6. Telefony.
7. Aparaty publiczne.
8. Telefony bezprzewodowe.
9. Telefony komórkowe.
10. Systemy zgłoszeniowe.
11. Pozostałe urządzenia przesyłające dźwięk, obrazy lub pozostałe informacje za pomocą technologii telekomunikacyjnej.
4. Urządzenia konsumenckie
1. Odbiorniki radiowe.
2. Odbiorniki telewizyjne.
3. Kamery wideo.
4. Sprzęt wideo.
5. Sprzęt hi-fi.
6. Wzmacniacze dźwięku.
7. Instrumenty muzyczne.
8. Pozostałe produkty lub urządzenia do celów nagrywania i kopiowania dźwięku lub obrazów, w tym sygnałów lub innych technologii przesyłu dźwięku i obrazu za pomocą technologii telekomunikacyjnych.
5. Urządzenia oświetleniowe
1. Oprawy oświetleniowe do lamp fluorescencyjnych, z wyjątkiem opraw oświetleniowych stosowanych w gospodarstwach domowych.
2. Proste lampy fluorescencyjne.
3. Kompaktowe lampy fluorescencyjne.
4. Wysokowydajne lampy wyładowcze, w tym ciśnieniowe lampy sodowe oraz lampy halogenowe.
5. Lampy sodowe niskiego ciśnienia.
6. Pozostałe urządzenia oświetleniowe do celów rozpraszania i emitowania światła, z wyjątkiem żarówek żarnikowych.
6. Narzędzia elektryczne i elektroniczne (z wyjątkiem wielkogabarytowych stacjonarnych narzędzi przemysłowych)
1. Wiertarki.
2. Piły.
3. Maszyny do szycia.
4. Urządzenia do skręcania, mielenia, piaskowania, przemiału, piłowania, cięcia, nawiercania, robienia otworów, nabijania, składania, stolarki lub podobnych metod przetwarzania drewna, metalu i innych tworzyw.
5. Narzędzia do nitowania, ćwiekowania lub przyśrubowania lub usuwania nitów, ćwieków, śrub lub podobnych zastosowań.
6. Narzędzia do spawania, lutowania lub podobnych zastosowań.
7. Urządzenia do rozpylania, rozprowadzania, rozpraszania lub innego typu nanoszenia cieczy lub substancji gazowych innymi metodami.
8. Narzędzia do koszenia trawy lub innych prac ogrodniczych.
7. Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy
1. Kolejki elektryczne lub tory wyścigowe.
2. Kieszonkowe konsole do gier wideo.
3. Gry wideo.
4. Komputerowo sterowane urządzenia do uprawiania sportów rowerowych, nurkowania, biegania, wiosłowania itp.
5. Sprzęt sportowy z elektrycznymi lub elektronicznymi częściami składowymi.
6. Automaty wrzutowe do gier.
8. Automaty
1. Automaty do napojów gorących.
2. Automaty do butelek lub puszek z zimnymi i gorącymi napojami.
3. Automaty do produktów stałych.
4. Automaty na pieniądze.
5. Wszystkie automaty wydające inne typy produktów.
1 § 3 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 14 czerwca 2012 r. (Dz.U.12.735) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lipca 2012 r.
2 § 4 uchylony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 14 czerwca 2012 r. (Dz.U.12.735) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lipca 2012 r.
3 Odnośnik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 14 czerwca 2012 r. (Dz.U.12.735) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lipca 2012 r.