Szczegółowe wymagania dotyczące ograniczenia wykorzystywania w sprzęcie elektronicznym i elektrycznym niektórych substancji... - Dz.U.2004.229.2310 - OpenLEX

Szczegółowe wymagania dotyczące ograniczenia wykorzystywania w sprzęcie elektronicznym i elektrycznym niektórych substancji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.229.2310

Akt utracił moc
Wersja od: 21 października 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)
z dnia 6 października 2004 r.
w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia wykorzystywania w sprzęcie elektronicznym i elektrycznym niektórych substancji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko2)

Na podstawie art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania dotyczące ograniczenia wykorzystywania w sprzęcie elektronicznym i elektrycznym, w tym w żarówkach i oprawach oświetleniowych przeznaczonych do użytku w gospodarstwach domowych, niektórych substancji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tych produktów oraz po ich zużyciu.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
sprzęcie elektronicznym i elektrycznym - rozumie się przez to produkty, których prawidłowe działanie uzależnione jest od dopływu prądu elektrycznego lub od obecności pól elektromagnetycznych, oraz produkty służące do wytwarzania, przesyłania i pomiaru prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych i zaprojektowane do użytku przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1.000 V dla prądu zmiennego oraz 1.500 V dla prądu stałego, zaliczone do grup sprzętu elektronicznego i elektrycznego określonych w załączniku do rozporządzenia;
2)
częściach zamiennych - rozumie się przez to produkty stosowane w celu naprawy lub powtórnego użycia w sprzęcie elektronicznym i elektrycznym.
1.
W wytwarzanym i wprowadzanym do obrotu sprzęcie elektronicznym i elektrycznym, w tym w żarówkach i oprawach oświetleniowych przeznaczonych do użytku w gospodarstwach domowych, z zastrzeżeniem ust. 2, nie mogą być wykorzystywane:
1)
ołów;
2)
rtęć;
3)
kadm;
4)
sześciowartościowy chrom;
5)
polibromowane bifenyle oznaczone symbolem "PBB";
6)
polibromowane etery difenylowe oznaczone symbolem "PBDE".
2.
Dopuszcza się wykorzystywanie:
1)
rtęci w:
a)
kompaktowych lampach fluorescencyjnych - w ilości nieprzekraczającej 5 mg na lampę,
b)
prostych lampach fluorescencyjnych ogólnego zastosowania w ilościach nieprzekraczających na jedną lampę:
z luminoforem halofosforanowym - 10 mg,
z luminoforem trójpasmowym o normalnym okresie żywotności - 5 mg,
z luminoforem trójpasmowym o wydłużonym okresie żywotności - 8 mg,
c)
prostych lampach fluorescencyjnych wykorzystywanych do celów specjalnych,
d)
lampach innych niż wymienione w lit. a-c;
2)
ołowiu:
a)
w szkle katodowych lamp elektronowych, w elektronicznych komponentach i lampach fluorescencyjnych,
b)
jako pierwiastka stopowego w stali zawierającej do 0,35 % ołowiu wagowo, w aluminium zawierającym do 0,4 % ołowiu wagowo oraz jako stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu wagowo,
c)
w stopach lutowniczych o wysokiej temperaturze topnienia, zawierających ponad 85 % ołowiu,
d)
w stopach lutowniczych przeznaczonych dla serwerów, pamięci oraz systemów układu pamięci w okresie do 2010 r.,
e)
w stopach lutowniczych w sprzęcie używanym do łączności, sygnalizacji, transmisji oraz w sieci zarządzania telekomunikacją,
f)
w elektronicznych częściach ceramicznych;
3)
kadmu używanego do galwanizacji, z wyjątkiem przypadków określonych w § 13 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów (Dz. U. Nr 168, poz. 1762);
4)
sześciowarstościowego chromu jako środka antykorozyjnego stosowanego w stali węglowej systemów chłodzących używanych w chłodziarkach absorpcyjnych.
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do części zamiennych dla sprzętu elektronicznego i elektrycznego wprowadzonego do obrotu przed dniem 1 lipca 2006 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006 r.
______

1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy nr 2002/95/WE z dnia 27 stycznia 2003 r. dotyczącej ograniczenia w użyciu substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. Urz. WE L 37 z 13.02.2003).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959 i Nr 121, poz. 1263.

ZAŁĄCZNIK

GRUPY SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I ELEKTRYCZNEGO

1. Grupa - wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego:

1) urządzenia chłodzące, w tym:

a) chłodziarki,

b) zamrażarki,

c) pozostałe urządzenia używane do chłodzenia, konserwowania i przechowywania żywności;

2) pralki;

3) suszarki do ubrań;

4) zmywarki;

5) urządzenia kuchenne, w tym kuchenki elektryczne;

6) piece elektryczne;

7) elektryczne płyty grzejne;

8) mikrofalówki;

9) urządzenia używane do gotowania i innego typu przetwarzania żywności;

10) elektryczne urządzenia grzejne;

11) grzejniki elektryczne;

12) pozostałe wielkogabarytowe urządzenia używane do ogrzewania pomieszczeń, łóżek, mebli wypoczynkowych;

13) wentylatory elektryczne;

14) urządzenia klimatyzacyjne;

15) pozostały sprzęt wentylujący, w tym wyciągi wentylacyjne i sprzęt klimatyzacyjny.

2. Grupa - małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego:

1) odkurzacze;

2) zamiatacze do dywanów;

3) pozostałe urządzenia czyszczące;

4) urządzenia używane do szycia, dziania, tkania i innego typu przetwarzania wyrobów włókienniczych;

5) żelazka i pozostałe urządzenia do prasowania, maglowania i służące do pielęgnacji ubrań;

6) tostery;

7) frytownice;

8) rozdrabniacze, młynki do kawy oraz sprzęt do otwierania i zamykania pojemników i opakowań;

9) noże elektryczne;

10) urządzenia do strzyżenia włosów, suszenia włosów, szczotkowania zębów, golenia, masażu oraz pozostałe urządzenia do pielęgnacji ciała;

11) zegary, zegarki oraz inne urządzenia służące do odmierzania, wskazywania lub rejestrowania czasu;

12) wagi.

3. Grupa - sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny:

1) scentralizowane przetwarzanie danych:

a) komputery duże,

b) stacje robocze,

c) jednostki drukujące;

2) komputery osobiste:

a) komputery stacjonarne, w tym procesor, mysz, monitor i klawiatura,

b) laptopy, w tym procesor, mysz, monitor i klawiatura,

c) notebooki,

d) notepady,

e) drukarki,

f) sprzęt kopiujący,

g) elektryczne i elektroniczne maszyny do pisania,

h) kalkulatory kieszonkowe i biurowe,

i) pozostały sprzęt do zbierania, przechowywania, przetwarzania, prezentowania lub przekazywania informacji drogą elektroniczną,

j) terminale i systemy użytkownika,

k) faksy,

l) teleksy,

m) telefony,

n) automaty telefoniczne,

o) telefony bezprzewodowe,

p) telefony komórkowe,

q) systemy zgłoszeniowe,

r) sekretarki automatyczne,

s) pozostałe produkty lub urządzenia przesyłające dźwięk, obrazy lub pozostałe informacje za pomocą technologii telekomunikacyjnej.

4. Grupa - sprzęt powszechnego użytku:

1) odbiorniki radiowe;

2) odbiorniki telewizyjne;

3) kamery video;

4) sprzęt video;

5) sprzęt hi-fi;

6) wzmacniacze dźwięku;

7) instrumenty muzyczne;

8) pozostałe produkty lub sprzęt służący do nagrywania lub odtwarzania dźwięku lub obrazu, w tym sygnałów lub innych technologii dystrybucji dźwięku i obrazu za pomocą technologii telekomunikacyjnych.

5. Grupa - sprzęt oświetleniowy:

1) oprawy oświetleniowe do lamp fluorescencyjnych;

2) liniowe lampy fluorescencyjne;

3) kompaktowe lampy fluorescencyjne;

4) wysokoprężne lampy wyładowcze, w tym ciśnieniowe lampy sodowe oraz lampy metalohalogenkowe;

5) niskoprężne lampy sodowe;

6) pozostałe urządzenia oświetleniowe służące do celów rozpraszania i kontroli światła.

6. Grupa - narzędzia elektryczne i elektroniczne, z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narzędzi przemysłowych:

1) wiertarki;

2) piły;

3) maszyny do szycia;

4) urządzenia do skręcania, mielenia, piaskowania, przemiału, piłowania, cięcia, nawiercania, robienia otworów, nabijania, składania, gięcia lub podobnych metod przetwarzania drewna, metalu i innych materiałów;

5) narzędzia do nitowania, przybijania lub przyśrubowania lub usuwania nitów, gwoździ, śrub lub podobnych zastosowań;

6) narzędzia do spawania, lutowania lub podobnych zastosowań;

7) narzędzia do rozpylania, rozprowadzania, rozpraszania lub innego typu nanoszenia cieczy lub substancji gazowych innymi metodami;

8) narzędzia do koszenia trawy lub innych prac ogrodniczych.

7. Grupa - zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy:

1) kolejki elektryczne lub tory wyścigowe;

2) kieszonkowe konsole do gier video;

3) gry video;

4) komputerowo sterowane urządzenia, w szczególności do uprawiania sportów rowerowych, nurkowania, biegania, wiosłowania;

5) sprzęt sportowy z elektrycznymi lub elektronicznymi częściami składowymi;

6) automaty uruchamiane monetą, banknotem, żetonem lub innym podobnym przedmiotem.

8. Grupa - automaty do wydawania:

1) napojów gorących;

2) butelek lub puszek z zimnymi i gorącymi napojami;

3) produktów stałych;

4) pieniędzy - bankomaty;

5) inne - wydające wszelkiego rodzaju produkty.