Sposób oznakowania silników - Rozdział 5 - Szczegółowe wymagania dla silników spalinowych w zakresie ograniczenia emisji... - Dz.U.2014.588 - OpenLEX

Rozdział 5 - Sposób oznakowania silników - Szczegółowe wymagania dla silników spalinowych w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych przez te silniki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.588

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 maja 2014 r.

Rozdział  5

Sposób oznakowania silników

§  40.
1.
Na egzemplarzu silnika wyprodukowanego zgodnie z typem silnika i dla którego wystawiono certyfikat homologacji typu producent umieszcza oznakowanie zawierające:
1)
nazwę i adres producenta lub znak towarowy;
2)
oznaczenie typu silnika oraz numeru identyfikacyjnego egzemplarza silnika;
3)
numer certyfikatu homologacji typu.
2.
Oznakowanie umieszcza się w sposób trwały, zapewniający jego czytelność i uniemożliwiający jego usunięcie przez okres eksploatacji silnika.
3.
Nalepki lub tabliczki, na których jest umieszczone oznakowanie, powinny być przymocowane do silnika przez okres jego eksploatacji w sposób trwały, uniemożliwiający ich usunięcie bez zniszczenia lub uszkodzenia.
4.
Oznakowanie umieszcza się:
1)
na tej części silnika, która jest niezbędna do jego normalnego działania i nie podlega wymianie w okresie jego eksploatacji;
2)
w sposób zapewniający jego widoczność po skompletowaniu na silniku urządzeń pomocniczych, niezbędnych do jego działania.
5.
Silnik wyposaża się w dodatkową, dającą się przemieszczać tabliczkę wykonaną z trwałego materiału, na której umieszcza się informacje, o których mowa w ust. 1, w sposób zapewniający ich widoczność i łatwy dostęp, gdy silnik jest zamontowany w niedrogowej maszynie ruchomej.
6.
Na etykiecie, o której mowa w § 22 ust. 1 pkt 1, umieszcza się następujący tekst: "MASZYNA NR ... (seria maszyn) Z ... (całkowita liczba maszyn w danym przedziale mocy) Z SILNIKIEM NR ... MAJĄCYM HOMOLOGACJĘ TYPU (według dyrektywy 97/68/WE) NR ...".
7.
Silnik zamienny wprowadzony do obrotu zgodnie z § 8 i § 16 oznakowuje się następującym tekstem: "Silnik zamienny" i sprecyzowanym odniesieniem do odpowiedniego odstępstwa.
8.
Na dodatkowej etykiecie, o której mowa w § 22 ust. 1 pkt 2, umieszcza się następujący tekst: "Silnik wprowadzony do obrotu według formuły elastycznej".
§  41.
1.
Silniki przed opuszczeniem linii produkcyjnej powinny posiadać wszystkie oznakowania.
2.
Oznakowania silników w zestawieniu z ich numerami identyfikacyjnymi powinny być takie, aby umożliwiały jednoznaczne określenie kolejności produkcji silników.