§ 5. - Szczegółowe wymagania dla niektórych produktów ze względu na ich negatywne oddziaływanie na środowisko.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.179.1846

Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 2013 r.
§  5.
Przepis § 2 traci moc z dniem 8 października 2005 r.