§ 2. - Szczegółowe wymagania dla niektórych produktów ze względu na ich negatywne oddziaływanie na środowisko.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.179.1846

Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 2013 r.
§  2.
Ustala się nie mniejszy niż 80 % stopień degradacji częściowej anionowych i niejonowych substancji powierzchniowo czynnych, zawartych w produktach przeznaczonych do prania, mycia i czyszczenia w gospodarstwach domowych, przedsiębiorstwach usługowych oraz preparatach stosowanych w przemyśle, określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, badanej zgodnie z metodykami referencyjnymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2002 r. w sprawie metodyk referencyjnych badania stopnia biodegradacji substancji powierzchniowoczynnych zawartych w produktach, których stosowanie może mieć wpływ na jakość wód (Dz. U. Nr 196, poz. 1658).