Szczegółowe warunki wykorzystywania środków funduszu innowacyjności. - Dz.U.2007.189.1353 - OpenLEX

Szczegółowe warunki wykorzystywania środków funduszu innowacyjności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.189.1353

Akt utracił moc
Wersja od: 16 października 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI1)
z dnia 21 września 2007 r.
w sprawie szczegółowych warunków wykorzystywania środków funduszu innowacyjności2)

Na podstawie art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 179, poz. 1484 oraz z 2006 r. Nr 107, poz. 723) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki wykorzystywania środków funduszu innowacyjności na pokrycie kosztów prowadzenia badań i prac rozwojowych.
Kosztami kwalifikującymi się do finansowania ze środków funduszu innowacyjności są koszty:
1)
wynagrodzeń i obowiązkowego ubezpieczenia społecznego osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań i prac rozwojowych, w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z prowadzeniem badań lub prac rozwojowych;
2)
amortyzacji lub koszty wynikające z odpłatnego korzystania z aparatury badawczej i innych urządzeń wykorzystywanych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia badań lub prac rozwojowych, w czasie ich prowadzenia;
3)
gruntów i nieruchomości zabudowanych, w zakresie, w jakim są używane do prowadzenia badań lub prac rozwojowych; w przypadku budynków są to wyłącznie koszty amortyzacji odpowiadające czasowi trwania badań lub prac rozwojowych, a w przypadku gruntów są to koszty przeniesienia własności lub koszty wynikające z odpłatnego korzystania z gruntu lub rzeczywiste poniesione koszty kapitałowe;
4)
ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych, badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy technicznej i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji, uzyskanych od osób trzecich na warunkach rynkowych i wykorzystywanych wyłącznie do prowadzenia badań lub prac rozwojowych;
5)
ogólne i operacyjne ponoszone bezpośrednio przy prowadzeniu badań lub prac rozwojowych, w tym koszty zużycia materiałów i energii związane bezpośrednio z prowadzeniem badań lub prac rozwojowych.
1.
Warunkiem wykorzystywania środków funduszu innowacyjności jest określenie części środków stanowiących pomoc publiczną jako iloczynu wartości środków funduszu innowacyjności wykorzystanych przez centrum badawczo-rozwojowe na finansowanie kosztów wymienionych w § 2 oraz wysokości stawki podatku dochodowego obowiązującej w roku podatkowym, za który składane jest zeznanie podatkowe.
2.
Dniem udzielenia pomocy publicznej, o której mowa w ust. 1, jest dzień, w którym, zgodnie z odrębnymi przepisami, upływa termin złożenia zeznania podatkowego.
1.
Wartość pomocy publicznej, ustalona zgodnie z § 3 ust. 1, nie może przekroczyć w przypadku:
1)
badań przemysłowych - 50 % kosztów badań kwalifikujących się do finansowania w ramach projektu badawczego;
2)
prac rozwojowych - 25 % kosztów prac kwalifikujących się do finansowania w ramach projektu badawczego.
2.
W przypadku badań podstawowych dopuszczalna kwota pomocy publicznej, ustalona zgodnie z § 3 ust. 1, wynosi do 100 % kosztów kwalifikujących się do finansowania, jeżeli wyniki badań podstawowych są upowszechniane podczas konferencji naukowych lub technicznych lub publikowane w czasopismach naukowych lub technicznych lub powszechnie dostępnych bazach danych zapewniających swobodny dostęp do surowych danych badawczych.
3.
W przypadku gdy projekt obejmuje łączne prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych, dopuszczalna kwota pomocy publicznej, ustalona zgodnie z § 3 ust. 1, nie może przekroczyć średniej ważonej limitów pomocy publicznej przysługujących w odniesieniu do badań przemysłowych i prac rozwojowych.
4.
Dla technicznych studiów wykonalności mających charakter przygotowawczy wobec badań przemysłowych dopuszczalna kwota pomocy publicznej wynosi 75 % kosztów studium w przypadku mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001/WE z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001, str. 33), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzającym jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju (Dz. Urz. WE L 63 z 28.02.2004, str. 22) oraz rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 70/2001 (Dz. Urz. UE L 358 z 16.12.2006, str. 3), i 65 % kosztów studium w przypadku pozostałych przedsiębiorców.
5.
Dla technicznych studiów wykonalności mających charakter przygotowawczy wobec prac rozwojowych dopuszczalna kwota pomocy publicznej wynosi 50 % kosztów studium w przypadku mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców i 40 % kosztów studium w przypadku pozostałych przedsiębiorców.
6.
W przypadku gdy badania lub prace rozwojowe prowadzone są we współpracy z jednostką naukową wymienioną w art. 2 pkt 9 lit. a-f ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390, z późn. zm.3)) lub zagranicznym publicznym ośrodkiem badawczym, do wartości pomocy publicznej, ustalonej zgodnie z § 3 ust. 1, wlicza się wkłady wniesione przez te podmioty.
7.
Wkładów, o których mowa w ust. 6, nie wlicza się do wartości pomocy publicznej, o ile spełniony jest co najmniej jeden z następujących warunków:
1)
centrum badawczo-rozwojowe lub inny przedsiębiorca uczestniczący we wspólnych badaniach lub pracach rozwojowych ponoszą ich całkowite koszty;
2)
wyniki badań lub prac rozwojowych nieskutkujące powstaniem praw własności przemysłowej są upowszechniane lub publikowane w sposób określony w ust. 2, a wszelkie prawa wynikające z uzyskanych wyników badań lub prac rozwojowych będących efektem działalności podmiotów, o których mowa w ust. 6, są im przekazywane w całości;
3)
podmioty, o których mowa w ust. 6, w zamian za prawa majątkowe wynikające z uzyskanych wyników badań lub prac rozwojowych, będących efektem działalności tych podmiotów, otrzymują od centrum badawczo-rozwojowego lub innego przedsiębiorcy uczestniczącego we wspólnych badaniach lub pracach rozwojowych wynagrodzenie odpowiadające wartości rynkowej tych praw.
Jeżeli badania przemysłowe lub prace rozwojowe realizowane są przez mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego przedsiębiorcę, wysokość limitów, o których mowa w § 4 ust. 1, podwyższa się o 20 punktów procentowych w przypadku mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy oraz o 10 punktów procentowych w przypadku średniego przedsiębiorcy.
1.
Wysokość limitów, o których mowa w § 4 ust. 1, podwyższa się o 15 punktów procentowych, ale nie więcej niż do 80 %, jeżeli badania przemysłowe lub prace rozwojowe prowadzone są przez przedsiębiorcę:
1)
w ramach programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji lub
2)
we współpracy, która nie polega na podwykonawstwie, z jednostką naukową wymienioną w art. 2 pkt 9 lit. a-f ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki lub zagranicznym publicznym ośrodkiem badawczym, pod warunkiem że podmioty te ponoszą co najmniej 10 % kosztów kwalifikujących się do finansowania i mają prawo do publikowania wyników badań i prac rozwojowych w zakresie, w jakim wyniki te pochodzą z badań prowadzonych przez te podmioty, lub
3)
będącego mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą we współpracy, która nie polega na podwykonawstwie, z niezależnym przedsiębiorcą, lub
4)
niebędącego mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą we współpracy, która nie polega na podwykonawstwie, z niezależnym mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą lub przedsiębiorcą mającym siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem że żaden z przedsiębiorców nie ponosi samodzielnie ponad 70 % kosztów kwalifikujących się do finansowania.
2.
Wysokość limitu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, podwyższa się o 15 punktów procentowych, ale nie więcej niż do 80 %, jeżeli wyniki badań przemysłowych są upowszechniane lub publikowane w sposób określony w § 4 ust. 2.
1.
Wartość pomocy publicznej, ustalona zgodnie z § 3 ust. 1, podlega sumowaniu z pomocą publiczną oraz pomocą de minimis udzieloną przedsiębiorcy w innej formie i z innych źródeł w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych oraz ze wsparciem ze środków Wspólnoty Europejskiej, środków mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego wdrażanego na podstawie Memorandum of Understanding wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG 2004-2009 pomiędzy Republiką Islandii, Księstwem Liechtensteinu, Królestwem Norwegii a Rzecząpospolitą Polską, podpisanego w Brukseli dnia 28 października 2004 r. (M. P. z 2005 r. Nr 23, poz. 343), lub norweskiego mechanizmu finansowego wdrażanego na podstawie Memorandum of Understanding wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009 ustanowionego zgodnie z Umową z dnia 14 października 2003 r. pomiędzy Królestwem Norwegii a Wspólnotą Europejską o Norweskim Mechanizmie Finansowym na okres 2004-2009 pomiędzy Królestwem Norwegii a Rzecząpospolitą Polską, podpisanego w Warszawie dnia 14 października 2004 r. (M. P. z 2005 r. Nr 23, poz. 342), i nie może przekroczyć odpowiednio limitów, o których mowa w § 4, wraz ze zwiększeniami, o których mowa w § 5 i 6, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2.
Wartość pomocy publicznej, ustalona zgodnie z § 3 ust. 1, nie podlega sumowaniu z pomocą publiczną udzielaną zgodnie z przepisami wspólnotowymi w sprawie pomocy państwa na wspieranie inwestycji kapitału podwyższonego ryzyka w małych i średnich przedsiębiorstwach.4)
3.
Wartość pomocy publicznej, ustalona zgodnie z § 3 ust. 1, nie podlega sumowaniu z pomocą publiczną udzielaną w ramach programów ramowych Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji, przyjętych odpowiednio zgodnie z postanowieniami tytułu XVIII Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską lub postanowieniami tytułu II Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej.
Przedsiębiorca w trudnej sytuacji ekonomicznej nie może wykorzystywać środków funduszu innowacyjności.
1.
Przedsiębiorca wykorzystuje środki funduszu innowacyjności, pod warunkiem że w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, wykaże:
1)
wzrost zatrudnienia w stosunku do zatrudnienia w poprzednim roku obrotowym na stanowiskach pracy związanych z prowadzeniem badań lub prac rozwojowych;
2)
wzrost wydatków na badania lub prace rozwojowe w stosunku do poprzedniego roku obrotowego o kwotę większą niż kwota ulgi podatkowej uzyskanej z tytułu wykorzystywania środków funduszu innowacyjności w poprzednim roku podatkowym oraz
3)
wzrost przychodów netto ze sprzedaży usług badawczo-rozwojowych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego.
2.
Przedsiębiorca otrzymujący pomoc publiczną, której wartość, obliczona zgodnie z § 3 i 7, przekracza 3 mln euro, obowiązany jest przedstawić Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w terminie 5 dni od dnia udzielenia pomocy następujące informacje:
1)
nazwę przedsiębiorcy;
2)
wskazanie, czy przedsiębiorca posiada status mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy;
3)
wskazanie urzędu skarbowego właściwego miejscowo dla przedsiębiorcy;
4)
wskazanie nazwy państw, na terenie których realizowane były lub są projekty badawcze finansowane przy wykorzystaniu środków funduszu innowacyjności;
5)
opis projektów badawczych finansowanych przy wykorzystaniu środków funduszu innowacyjności z wyszczególnieniem rodzajów badań lub prac rozwojowych;
6)
wykaz kosztów, o których mowa w § 2, i przyporządkowanie ich do projektów badawczych finansowanych przy wykorzystaniu środków funduszu innowacyjności;
7)
całkowitą wartość pomocy publicznej, wyrażoną jako ekwiwalent dotacji brutto, udzieloną w ramach poszczególnych projektów badawczych finansowanych przy wykorzystaniu środków funduszu innowacyjności, obliczoną zgodnie z § 3 i 7;
8)
wartość pomocy publicznej, wyrażoną jako ekwiwalent dotacji brutto, wynikającą z wykorzystania środków funduszu innowacyjności w odniesieniu do poszczególnych projektów badawczych, obliczoną zgodnie z § 3;
9)
określenie intensywności pomocy publicznej wykorzystanej przez przedsiębiorcę przy finansowaniu poszczególnych projektów badawczych przy wykorzystaniu środków funduszu innowacyjności;
10)
opis sposobu wypełnienia warunków wykorzystywania środków funduszu innowacyjności;
11)
daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych projektów badawczych finansowanych przy wykorzystaniu środków funduszu innowacyjności;
12)
daty udzielenia pomocy publicznej, ustalone na podstawie § 3 ust. 2.
1.
Wartość uzyskanej przez przedsiębiorcę pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów projektu badawczego oraz kosztów technicznych studiów wykonalności, obliczona zgodnie z § 3 i 7, nie może przekroczyć kwoty 7,5 mln euro.
2.
Wartość uzyskanej przez przedsiębiorcę pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów projektu badawczego, z których ponad połowę stanowią koszty badań przemysłowych i podstawowych, oraz kosztów technicznych studiów wykonalności, obliczona zgodnie z § 3 i 7, nie może przekroczyć kwoty 10 mln euro.
3.
Wartość uzyskanej przez przedsiębiorcę pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów projektu badawczego, z których ponad połowę stanowią koszty badań podstawowych, oraz kosztów technicznych studiów wykonalności, obliczona zgodnie z § 3 i 7, nie może przekroczyć kwoty 20 mln euro.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 131, poz. 909 oraz z 2007 r. Nr 135, poz. 954).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane do Komisji Europejskiej w dniu 1 grudnia 2006 r. pod numerem N 806/2006 - Polska, zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 85, poz. 727 i Nr 179, poz. 1484 oraz z 2007 r. Nr 115, poz. 795.

4) Wytyczne wspólnotowe w sprawie pomocy państwa na wspieranie inwestycji kapitału podwyższonego ryzyka w małych i średnich przedsiębiorstwach (Dz. Urz. UE C 194 z 18.08.2006, str. 2).