Szczegółowe warunki weterynaryjne wymagane przy prowadzeniu punktów kopulacyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.11.121

Akt utracił moc
Wersja od: 29 stycznia 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy prowadzeniu punktów kopulacyjnych

Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752, z 2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 123, poz. 1350 i Nr 129, poz. 1438 oraz z 2002 r. Nr 112, poz. 976) zarządza się, co następuje:
1.
W punkcie kopulacyjnym mogą być wykorzystywane reproduktory bydła, świń, owiec, kóz, koni, zwane dalej "reproduktorami" albo stosownie do gatunku "buhajami", "knurami", "trykami", "kozłami" albo "ogierami", które spełniają łącznie następujące warunki:
1)
pochodzą ze stad lub gospodarstw, które spełniają wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2)
najpóźniej na 30 dni przed wstawieniem do punktu kopulacyjnego zostały przebadane przez lekarza weterynarii i zaopatrzone w orzeczenie lekarsko-weterynaryjne stwierdzające, że zwierzęta są zdrowe i przydatne do rozrodu;
3)
w dniu krycia nie wykazują objawów klinicznych chorób.
2.
Wzór orzeczenia lekarsko-weterynaryjnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dla buhajów, knurów, tryków, kozłów i ogierów stanowi odpowiednio załącznik nr 2, 3, 4 i 5 do rozporządzenia.
1.
Reproduktor jest nie rzadziej niż raz do roku poddawany badaniom w zakresie określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia.
2.
Jeżeli badanie, o którym mowa w ust. 1, da wynik dodatni, reproduktor nie powinien być używany do rozrodu.
1.
Teren punktu kopulacyjnego, w którym odbywa się krycie, powinien być ogrodzony.
2.
Przy wjeździe na ogrodzony teren, o którym mowa w ust. 1, oraz przed wejściem do budynku wykłada się maty dezynfekcyjne.
3.
Na teren punktu kopulacyjnego nie mogą mieć wstępu osoby postronne oraz zwierzęta, niebiorące udziału w kryciu.
4.
Środki do mycia i dezynfekcji umieszcza się w zamykanym pojemniku albo szafie.
5.
Reproduktora przetrzymuje się w przeznaczonym do tego celu boksie, kojcu albo pomieszczeniu z dostępem do wybiegu.
6.
Miejsce do przetrzymywania reproduktora, o którym mowa w ust. 5, powinno być:
1)
oznakowane;
2)
zabezpieczone przed dostępem innych zwierząt;
3)
dostosowane do gatunku i wielkości reproduktora;
4)
zlokalizowane w sąsiedztwie miejsca do krycia;
5)
łatwe do sprzątania i dezynfekcji, posiadające podłogę o nienasiąkliwej powierzchni i o nachyleniu umożliwiającym odprowadzanie zanieczyszczeń w stanie płynnym;
6)
wybielone, czyste, oświetlane światłem dziennym i sztucznym.
Prowadzący punkt kopulacyjny powinien:
1)
zapewnić urządzenia lub sprzęt do poskramiania zwierząt oraz urządzenia dla samców, ułatwiające krycie samic;
2)
obserwować stan zdrowia samic przyprowadzanych do krycia;
3)
gromadzić informacje dotyczące krycia, odnotowując:
a)
datę krycia,
b)
numer identyfikacyjny zwierzęcia - w przypadku samicy,
c)
firmę lub nazwę posiadacza zwierzęcia, na rzecz którego została wykonana usługa, jego siedzibę i adres oraz oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności, a w przypadku osoby fizycznej - jej imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres;
4)
wydać właścicielowi samicy świadectwo pokrycia buhajem, knurem, trykiem, kozłem albo ogierem, zgodne ze wzorem określonym w odrębnych przepisach.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 11 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych przy pozyskiwaniu, konserwacji, obróbce, przechowywaniu, wprowadzaniu do obrotu lub wykorzystywaniu materiału biologicznego oraz prowadzeniu punktów kopulacyjnych (Dz. U. Nr 20, poz. 174), które w części dotyczącej warunków weterynaryjnych wymaganych przy prowadzeniu punktów kopulacyjnych zachowano w mocy do dnia 31 grudnia 2002 r. na podstawie art. 5 ustawy z dnia 25 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 129, poz. 1438 i Nr 154, poz. 1790 oraz z 2002 r. Nr 112, poz. 976).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYMAGANIA DLA STAD LUB GOSPODARSTW

1. Buhaje wykorzystywane w punkcie kopulacyjnym powinny pochodzić ze stad lub gospodarstw uznanych przez urzędowego lekarza weterynarii:

1) za wolne od gruźlicy bydła;

2) za wolne od enzootycznej białaczki bydła w okresie co najmniej ostatnich 3 lat;

3) za wolne od brucelozy lub jeśli nie występowały w stadzie objawy kliniczne brucelozy, a aktualne badania dały wynik ujemny, jednak z zastrzeżeniem, że w przypadku zwierząt pochodzących z takich stad, materiał od nich musi być poddany próbie wiązania dopełniacza (OWD) przy mianie niższym niż 20 jednostek EWG na mililitr (20 jednostek ICFT).

2. Knury wykorzystywane w punkcie kopulacyjnym powinny pochodzić ze stad lub gospodarstw uznanych przez urzędowego lekarza weterynarii:

1) za wolne od klasycznego pomoru świń;

2) za wolne od brucelozy;

3) za wolne i nieszczepione przeciwko pryszczycy;

4) w których w okresie ostatnich 12 miesięcy przed wstawieniem zwierząt do punktu kopulacyjnego nie stwierdzono żadnych objawów klinicznych czy wirusologicznych choroby Aujeszkyego świń;

5) które nie są obiektem zakazów dotyczących: afrykańskiego i klasycznego pomoru świń, choroby pęcherzykowej świń, enterowirusowego zapalenia mózgu i rdzenia u świń, dawniej choroby Cieszyńskiej i Talfańskiej oraz pryszczycy.

3. Tryki i kozły wykorzystywane w punkcie kopulacyjnym powinny pochodzić ze stad lub gospodarstw:

1) których nie dotyczą nakazy lub zakazy wydane na podstawie przepisów o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej, w związku ze stwierdzeniem jednej z następujących chorób i zakazy te nie obowiązywały, licząc od dnia uboju ostatniego zwierzęcia podejrzanego i dezynfekcji obiektów gospodarczych:

- w przypadku brucelozy - przez ostatnie 42 dni,

- w przypadku wścieklizny - przez ostatnie 30 dni,

- w przypadku wąglika - przez ostatnie 15 dni;

2) które nie miały kontaktu ze zwierzętami pochodzącymi z gospodarstw, które znajdują się w strefie nakazów lub zakazów wydanych na podstawie przepisów o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej w związku z wystąpieniem chorób zakaźnych zwierząt;

3) w których w okresie 6 miesięcy poprzedzających wstawienie zwierząt do punktu kopulacyjnego nie stwierdzono klinicznych przypadków brucelozy kóz i owiec (B. melitensis);

4) w których w okresie 3 lat poprzedzających wstawienie zwierząt do punktu kopulacyjnego nie stwierdzono klinicznych przypadków gruczolakowatości płuc u owiec, choroby Maedi/Visna lub wirusowego zapalenia stawów i mózgu kóz;

5) w których w okresie 12 miesięcy poprzedzających wstawienie zwierząt do punktu kopulacyjnego nie stwierdzono klinicznych przypadków paratuberkulozy lub zapalenia gruczołów chłonnych, zakaźnego zapalenia najądrzy na tle B. ovis;

6) w których w okresie 6 miesięcy poprzedzających wstawienie zwierząt do punktu kopulacyjnego nie stwierdzono klinicznych przypadków zakaźnej bezmleczności owiec (M. agalactiae) lub zakaźnej bezmleczności kóz (M. agalactiae, M. capricolum, M. mycoides z grupy dużej kolonii), enzootycznego ronienia owiec (Chlamydia psittaci);

7) w których w okresie 2 lat poprzedzających wstawienie zwierząt do punktu kopulacyjnego nie stwierdzono klinicznych przypadków trzęsawki owiec (skrapie);

8) w których w okresie 30 dni poprzedzających wstawienie zwierząt do punktu kopulacyjnego nie stwierdzono przypadków wścieklizny;

9) w których w okresie 15 dni poprzedzających wstawienie zwierząt do punktu kopulacyjnego nie stwierdzono przypadków wąglika.

4. Ogiery wykorzystywane w punkcie kopulacyjnym powinny pochodzić ze stad lub gospodarstw:

1) których nie dotyczą nakazy lub zakazy wydane na podstawie przepisów o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej;

2) w których nie stwierdzono:

a) w okresie 6 miesięcy przed wstawieniem zwierząt do punktu kopulacyjnego przypadków:

- zarazy stadniczej,

- nosacizny,

- niedokrwistości zakaźnej koni,

- wirusowego zapalenia tętnic koni,

- pęcherzykowego zapalenia jamy ustnej,

- wirusowego zapalenia mózgu i rdzenia koni,

b) w okresie 2 miesięcy przed wstawieniem do punktu kopulacyjnego - przypadków zakaźnego zapalenia macicy u klaczy,

c) w okresie 2 lat przed wstawieniem zwierząt do punktu kopulacyjnego - przypadków afrykańskiego pomoru koni.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

ORZECZENIE LEKARSKO-WETERYNARYJNE DLA BUHAJA

Nr .........

...................

(miejscowość, data)

I. Opis zwierzęcia

Nazwa buhaja .......... Nr identyfikacyjny zwierzęcia .........

Rasa .................. Data urodzenia zwierzęcia .............

Firma lub nazwa właściciela, jego siedziba i adres oraz

oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności, a w

przypadku osoby fizycznej - jej imię i nazwisko oraz miejsce

zamieszkania i adres ..........................................

...............................................................

II. Badanie ogólne

1. Stan zdrowia na podstawie ogólnego badania klinicznego ...

...............................................................

.................................

2. Stan narządu ruchu .......................................

................................................

3. Wyniki badania w kierunku chorób zakaźnych:

- gruźlica (tuberkulinizacja tuberkuliną b/pt.) ..........

- bruceloza (serologicznie krew) ..........

- białaczka (serologicznie krew) ..........

- choroba rzęsistkowa (wypłuczyny z napletka) ..........

- choroba mętwikowa (wypłuczyny z napletka) ..........

- otręt (IBR/IPV) (serologicznie krew) ..........

- chlamydioza (klinicznie narząd rozrodczy) ..........

III. Badania szczegółowe

1. Stan narządów rozrodczych (badanie zewnętrzne

i wewnętrzne):

- worek mosznowy ..........

- jądra i najądrza ..........

- powrózek nasienny i nasieniowody ..........

- jama napletkowa ..........

- dodatkowe gruczoły płciowe i bańki

nasieniowodów ..........

2. Zachowanie (odruchy płciowe) ..........

3. Popęd płciowy (libido) ..........

4. Badanie nasienia ..........

IV. Ocena1)

1. Na podstawie wyników badań stwierdza się, że ww. buhaja

można używać jako reproduktora do krycia naturalnego.

2. U ww. buhaja stwierdzono1) ...............................

1) co powoduje czasową nieprzydatność do krycia

naturalnego;

2) co wyklucza jego przydatność jako rozpłodnika.

......................................

(podpis i pieczęć lekarza weterynarii)

______

1) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

ORZECZENIE LEKARSKO-WETERYNARYJNE DLA KNURA

Nr .......

...................

(miejscowość, data)

I. Opis zwierzęcia

Nazwa knura ........... Nr identyfikacyjny zwierzęcia .........

Rasa .................. Data urodzenia zwierzęcia .............

Firma lub nazwa właściciela, jego siedziba i adres oraz

oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności, a w

przypadku osoby fizycznej - jej imię i nazwisko oraz miejsce

zamieszkania i adres ........................................

.............................................................

II. Badanie ogólne

1. Stan zdrowia na podstawie ogólnego badania klinicznego ...

...............................................................

2. Stan narządu ruchu ..............

3. Wyniki badania w kierunku chorób zakaźnych: ..............

- bruceloza (serologicznie krew) ..............

- choroba Aujeszkyego świń

(serologicznie krew) ..............

III. Badania szczegółowe

1. Stan narządów rozrodczych (badanie zewnętrzne):

- jądra i najądrza ..............

- jama napletkowa prącia ..............

2. Zachowanie (odruchy płciowe) ..............

3. Popęd płciowy (libido) ..............

IV. Ocena1)

1. Na podstawie wyników badań stwierdza się, że ww. knura

można używać jako reproduktora do krycia naturalnego.

2. U ww. knura stwierdzono1) ................................

1) co powoduje czasową nieprzydatność do krycia

naturalnego;

2) co wyklucza jego przydatność jako rozpłodnika.

......................................

(podpis i pieczęć lekarza weterynarii)

______

1) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

ORZECZENIE LEKARSKO-WETERYNARYJNE DLA TRYKA/KOZŁA1)

Nr ..........

...................

(miejscowość, data)

I. Opis zwierzęcia

Nazwa tryka/kozła1)..... Nr identyfikacyjny zwierzęcia ........

Rasa ................... Data urodzenia zwierzęcia ............

Firma lub nazwa właściciela, jego siedziba i adres oraz

oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności, a w

przypadku osoby fizycznej - jej imię i nazwisko oraz miejsce

zamieszkania i adres ..........................................

...............................................................

II. Badanie ogólne

1. Stan zdrowia na podstawie ogólnego

badania klinicznego ...............

2. Stan narządu ruchu ...............

3. Wyniki badania w kierunku chorób zakaźnych: ..............

- kozioł - gruźlica (tuberkulinizacja

tuberkuliną b. pt.), ...............

bruceloza owiec i kóz - serologicznie

krew (B. melitensis) ...............

- tryk - bruceloza owiec - serologicznie

krew (B. ovis) ...............

III. Badania szczegółowe

1. Stan narządów rozrodczych (badanie zewnętrzne):

- worek mosznowy ...............

- jądra i najądrza ...............

- jama napletkowa prącia ...............

- powrózek nasienny i nasieniowody ...............

2. Zachowanie (odruchy płciowe) ...............

3. Popęd płciowy (libido) ...............

IV. Ocena1)

1. Na podstawie wyników badań stwierdza się, że ww.

tryka/kozła1) można używać jako reproduktora do krycia

naturalnego.

2. U ww. tryka/kozła1) stwierdzono1) ........................

1) co powoduje czasową nieprzydatność do krycia

naturalnego;

2) co wyklucza jego przydatność jako rozpłodnika.

......................................

(podpis i pieczęć lekarza weterynarii)

______

1) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR

ORZECZENIE LEKARSKO-WETERYNARYJNE DLA OGIERA

Nr ..........

...................

(miejscowość, data)

I. Opis zwierzęcia

Nazwa ogiera ......... Nr identyfikacyjny zwierzęcia ..........

Rasa ................. Data urodzenia zwierzęcia ..............

Firma lub nazwa właściciela, jego siedziba i adres oraz

oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności, a w

przypadku osoby fizycznej - jej imię i nazwisko oraz miejsce

zamieszkania i adres ..........................................

...............................................................

II. Badanie ogólne

1. Stan zdrowia na podstawie ogólnego

badania klinicznego ...............

2. Wyniki badania w kierunku chorób zakaźnych:

- nosacizna (serologicznie krew) ...............

- niedokrwistość zakaźna koni

(serologicznie krew) ...............

- zaraza stadnicza (serologicznie krew) ...............

III. Badania szczegółowe

1. Stan narządów rozrodczych (badanie zewnętrzne):

- moszna ...............

- jądra i najądrza ...............

- jama napletkowa prącia ...............

2. Zachowanie (odruchy płciowe) ...............

3. Popęd płciowy (libido) ...............

IV. Ocena1)

1. Na podstawie wyników badań stwierdza się, że ww. ogiera

można używać jako reproduktora do krycia naturalnego.

2. U ww. ogiera stwierdzono1) ...............................

1) co powoduje czasową nieprzydatność do krycia

naturalnego;

2) co wyklucza jego przydatność jako rozpłodnika.

......................................

(podpis i pieczęć lekarza weterynarii)

______

1) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  6

BADANIA, KTÓRYM PODDAJE SIĘ REPRODUKTORY

1. Buhaje przebywające w punkcie kopulacyjnym powinny być nie rzadziej niż raz do roku poddane następującym badaniom i testom diagnostycznym:

1) badaniu wypłuczyn z napletka w kierunku zarazy rzęsistkowej;

2) badaniu bakteriologicznemu z wypłuczyn napletka w kierunku choroby mętwikowej;

3) testowi seroneutralizacji albo testowi ELISA na zakaźne zapalenie nosa i tchawicy/otręt bydła.

2. Knury przebywające w punkcie kopulacyjnym powinny być nie rzadziej niż raz do roku poddane następującym badaniom i testom diagnostycznym:

1) testowi kwaśnej aglutynacji płytowej (OKAP), w kierunku brucelozy;

2) testowi seroneutralizacji lub ELISA, przy użyciu wszystkich antygenów wirusowych, w przypadku świń nieszczepionych, a w przypadku świń szczepionych szczepionką delecyjną Gl(gE), test ELISA w kierunku wykrycia obecności przeciwciał dla glikoproteiny Gl(gE) i wirusa choroby Aujeszkyego u świń.

3. Tryki i kozły przebywające w punkcie kopulacyjnym powinny być nie rzadziej niż raz do roku poddane następującym badaniom i testom diagnostycznym:

1) w przypadku kozłów - testowi serologicznemu w kierunku brucelozy kóz i owiec (B. melitensis);

2) w przypadku tryków - testowi serologicznemu w kierunku brucelozy owiec (B. ovis).

4. Ogiery przebywające w punkcie kopulacyjnym powinny być nie rzadziej niż raz do roku poddane następującym badaniom i testom diagnostycznym:

1) testowi serologicznemu w kierunku nosacizny;

2) testowi serologicznemu w kierunku zarazy stadniczej;

3) testowi serologicznemu na niedokrwistość zakaźną koni.