Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1706

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 września 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 1 września 2017 r.
w sprawie szczegółowych warunków używania wyrobów tytoniowych, w tym nowatorskich wyrobów tytoniowych, lub papierosów elektronicznych na terenie obiektów jednostek organizacyjnych lub organów podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości i urzędu obsługującego Ministra Sprawiedliwości, a także w środkach przewozu osób używanych przez te podmioty

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 957) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa szczegółowe warunki używania wyrobów tytoniowych, w tym nowatorskich wyrobów tytoniowych, lub papierosów elektronicznych, zwanych dalej "wyrobami tytoniowymi", na terenie obiektów jednostek organizacyjnych lub organów podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości i urzędu obsługującego Ministra Sprawiedliwości, zwanych dalej "podmiotami", a także w środkach przewozu osób używanych przez te podmioty.
§  2. 
1.  Na terenie obiektów podmiotów używanie wyrobów tytoniowych jest dopuszczalne tylko w palarniach oraz innych miejscach wyznaczonych przez właściwych kierowników podmiotów.
2.  Jeżeli palarni nie można wyodrębnić w budynku, miejsca, w których używanie wyrobów tytoniowych jest dozwolone, mogą być wyznaczone na zewnątrz budynku.
§  3. 
1.  Na terenie aresztów śledczych oraz zakładów karnych typu zamkniętego dopuszcza się możliwość używania wyrobów tytoniowych przez osadzonych w celach mieszkalnych, które są wyodrębnione w taki sposób, aby dym wyrobu tytoniowego, w tym substancje uwalniane za pomocą nowatorskiego wyrobu tytoniowego lub para z papierosów elektronicznych, nie docierał do osób niepalących i nie oddziaływał na nie.
2.  Dla osadzonych używających wyrobów tytoniowych wyznacza się odrębne cele mieszkalne.
3.  Dopuszcza się używanie wyrobów tytoniowych poza celami mieszkalnymi, o których mowa w ust. 2, w miejscach i w czasie wyznaczonych przez dyrektora aresztu śledczego lub zakładu karnego typu zamkniętego.
§  4. 
1.  Na terenie zakładów karnych typu półotwartego i otwartego używanie wyrobów tytoniowych jest dopuszczalne tylko poza celami mieszkalnymi, w miejscach i w czasie wyznaczonych przez dyrektora zakładu karnego.
2.  Na terenie zakładów karnych typu półotwartego w przypadku zamknięcia cel mieszkalnych w porze nocnej stosuje się warunki dotyczące używania wyrobów tytoniowych określone dla zakładów karnych typu zamkniętego.
3.  W przypadku podjęcia przez dyrektora zakładu karnego, na podstawie art. 247 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 665, 666, 768 i 1452), decyzji o zamknięciu cel i innych pomieszczeń, w których przebywają lub pracują osadzeni, stosuje się warunki dotyczące używania wyrobów tytoniowych określone dla zakładów karnych typu zamkniętego.
§  5.  Miejsca wyznaczone do używania wyrobów tytoniowych, o których mowa w § 2 ust. 2, § 3 ust. 3 oraz § 4 ust. 1:
1) powinny być wyznaczone w taki sposób, aby dym wyrobu tytoniowego, w tym substancje uwalniane za pomocą nowatorskiego wyrobu tytoniowego lub para z papierosów elektronicznych, nie docierał do osób niepalących i nie oddziaływał na nie;
2) nie powinny znajdować się w pobliżu pomieszczeń przeznaczonych do pracy, nauki i służby;
3) powinny być oznaczone w widoczny sposób.
§  6.  Właściwi kierownicy podmiotów zarządzają umieszczenie w widocznych miejscach informacji słownej i graficznej:
1) o zakazie palenia tytoniu na terenach obiektów podmiotów;
2) o możliwości używania wyrobów tytoniowych w miejscach, o których mowa w § 2 ust. 2, § 3 ust. 3 oraz § 4 ust. 1.
§  7.  Na terenie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich używanie wyrobów tytoniowych jest dopuszczone tylko w palarni wyznaczonej przez dyrektora zakładu poprawczego lub schroniska dla nieletnich poza szkołą, pomieszczeniami mieszkalnymi, pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi, izbami przejściowymi, izbami izolacyjnymi oraz terenami i urządzeniami do zajęć rekreacyjnych i sportowych - w czasie wyznaczonym przez dyrektora zakładu poprawczego lub schroniska dla nieletnich.
§  8. 
1.  Zabrania się używania wyrobów tytoniowych w oznakowanych środkach przewozu osób używanych przez podmioty.
2.  Właściwi kierownicy podmiotów używających środków przewozu osób zarządzają umieszczenie w oznakowanych środkach przewozu osób informacji słownej oraz graficznej o zakazie używania wyrobów tytoniowych.
3.  W nieoznakowanych środkach przewozu osób dopuszcza się używanie wyrobów tytoniowych wyłącznie za wyraźną zgodą wszystkich znajdujących się w nich osób.
§  9.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 8 września 2017 r. 1
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków używania wyrobów tytoniowych na terenie obiektów podlegających Ministrowi Sprawiedliwości oraz w środkach przewozu osób (Dz. U. poz. 795), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 10 ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. poz. 1331).