Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.17 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 października 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 27 września 2017 r.
w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury

Na podstawie art. 87 ust. 7 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165, 650, 723, 1629 i 2354) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa szczegółowe warunki uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań, o których mowa w art. 87 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, zwanej dalej "ustawą", tryb składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury, zwanych dalej "środkami Funduszu".
§  2. 
1.  Udzielenie dofinansowania na realizację zadań, o których mowa w art. 87 ust. 4 ustawy, odbywa się na podstawie wniosków składanych do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwanego dalej "ministrem".
2.  Minister może upoważnić dyrektora instytucji kultury, której jest organizatorem, zwanego dalej "podmiotem upoważnionym", do przyjmowania wniosków o udzielenie przez ministra dofinansowania na realizację zadań, o których mowa w art. 87 ust. 4 pkt 1-3 i 6 ustawy, oraz do zawierania umów i ich rozliczania.
3.  Instytucja kultury, której dyrektor jest podmiotem upoważnionym, nie może być wnioskodawcą ubiegającym się o dofinansowanie realizacji zadania objętego upoważnieniem.
4.  Minister może powoływać komisje lub zespoły sterujące w celu zaopiniowania lub oceny wniosków, których zakres wymaga doświadczenia lub wiedzy eksperckiej.
§  3.  Warunkiem udzielenia dofinansowania realizacji zadań, o których mowa w art. 87 ust. 4 pkt 1-3 i 6 ustawy, jest zgodność wniosku z priorytetowym zakresem działań i celami przeznaczenia środków Funduszu w ramach limitu wydatków na ich dofinansowanie określonych przez ministra na dany rok kalendarzowy i ogłoszonych w formie programów w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra.
§  4. 
1.  Minister na podstawie programów, o których mowa w § 3, co najmniej raz w roku ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w art. 87 ust. 4 pkt 1-3 i 6 ustawy.
2.  Ogłoszenie o naborze wniosków zawiera informację o:
1) prognozowanym limicie wydatków przeznaczonych na dofinansowanie działań określonych w programie;
2) celach i rodzajach działań objętych dofinansowaniem;
3) podmiotach uprawnionych do złożenia wniosku;
4) podmiocie upoważnionym do przyjmowania wniosków;
5) terminie, miejscu i sposobie składania wniosków;
6) terminie i wymaganiach odnośnie do realizacji działań;
7) kryteriach wyboru wniosków;
8) dokumentach dołączanych do wniosków, które potwierdzają informacje objęte wnioskiem o posiadaniu zasobów rzeczowych i kadrowych oraz spełnieniu wymagań zapewniających prawidłowe wykonanie działania, a także formalny status i sposób reprezentacji wnioskodawcy.
§  5. 
1.  Wniosek o udzielenie dofinansowania na podstawie programów, o których mowa w § 3, zawiera:
1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy albo nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, będącej wnioskodawcą;
2) nazwę, rodzaj i opis działania;
3) wskazanie programu;
4) wysokość wnioskowanego dofinansowania;
5) harmonogram realizacji działania;
6) oświadczenia wnioskodawcy o posiadaniu zasobów rzeczowych i kadrowych oraz spełnieniu wymagań zapewniających prawidłowe wykonanie działania;
7) preliminarz całkowitych kosztów działania;
8) inne źródła finansowania działania.
2.  Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się dokumenty wymagane w ogłoszeniu o naborze wniosków.
§  6. 
1.  Przed przekazaniem środków Funduszu na dofinansowanie działań określonych we wniosku, o którym mowa w § 5, minister zawiera z wnioskodawcą umowę o udzieleniu dotacji celowej zgodnie z wymogami określonymi w art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.).
2.  Umowa, o której mowa w ust. 1, określa także obowiązki wnioskodawcy dotyczące zakresu informowania o dofinansowaniu zadania ze środków Funduszu.
§  7.  Przekazywanie środków Funduszu na dofinansowanie działań określonych we wniosku, o którym mowa w § 5, odbywa się na wskazany rachunek bankowy wnioskodawcy w terminach zapewniających finansowanie zobowiązań wynikających z harmonogramu działań objętych dofinansowaniem lub jako refundacja poniesionych wydatków na te działania.
§  8.  W terminie do dnia 31 grudnia każdego roku minister publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra wykaz działań dofinansowanych ze środków Funduszu.
§  9. 
1.  W przypadku wnioskodawców będących przedsiębiorstwami, w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014", dofinasowanie działań objętych wnioskiem, o którym mowa w § 5, jest udzielane jako pomoc publiczna zgodnie z art. 53 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, z zastrzeżeniem § 10.
2.  Pomoc publiczna, o której mowa w ust. 1, nie może przekraczać progów wskazanych w art. 4 ust. 1 lit. z rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
3.  Wnioskodawca może otrzymać pomoc publiczną, o której mowa w ust. 1, pod warunkiem, że zagwarantuje zgodność realizacji projektu z przepisami o pomocy publicznej w całym okresie, w którym będzie rozliczana udzielona pomoc publiczna - przez co najmniej 10 lat od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie projektu.
4.  Pomoc publiczna, o której mowa w ust. 1, podlega kumulacji z inną pomocą na zasadach określonych w art. 8 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
5.  2  Pomocy publicznej nie udziela się na rzecz przedsiębiorstwa, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy, w rozumieniu art. 1 ust. 4 lit. a rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, oraz przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji, w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, z wyjątkiem przedsiębiorstwa, które nie znajdowało się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r., ale znalazło się w takiej sytuacji w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.
6.  Pomocy publicznej, o której mowa w ust. 1, udziela się na koszty kwalifikowalne, o których mowa w art. 53 ust. 4, 5 i 9 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, w zakresie określonym w ogłoszeniu programu.
7.  Za wydatek kwalifikowalny uznaje się wydatek poniesiony w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do końca okresu stosowania rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
8.  Pomoc publiczna, o której mowa w ust. 1, może być udzielona w wysokości do 100% kosztów kwalifikowalnych projektu, o których mowa w ust. 7.
9.  Wysokość pomocy publicznej, o której mowa w ust. 1, ustala się zgodnie z art. 53 ust. 6-9 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
10.  Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, nie może być udzielone przedsiębiorcy do czasu złożenia przez przedsiębiorcę dokumentów, o których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362).
§  10. 
1.  W przypadku przedsiębiorców ubiegających się o dofinansowanie zadań nieobjętych dofinansowaniem w trybie pomocy publicznej zgodnie z art. 53 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, dofinansowanie jest udzielane na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).
2.  Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, nie może być udzielone przedsiębiorcy do czasu złożenia przez przedsiębiorcę dokumentów, o których mowa w art. 37 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
§  11. 
1.  Warunkiem udzielenia dofinansowania na realizację zadań, o których mowa w art. 87 ust. 4 pkt 4 ustawy, jest posiadanie przez twórcę lub artystę dorobku w zakresie działalności kulturalnej, w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983), oraz osiągnięć twórczych lub artystycznych albo znajdowanie się w trudnej sytuacji materialnej.
2.  Wnioskodawca może wystąpić o przyznanie nagrody indywidualnej lub zbiorowej, w tym dla zespołu twórców lub artystów będących osobami fizycznymi albo dla zespołu twórców lub artystów działającego przy jednostce organizacyjnej, albo o udzielenie pomocy socjalnej.
3.  Wniosek o przyznanie nagrody indywidualnej lub zbiorowej dla zespołu twórców lub artystów będących osobami fizycznymi zawiera:
1) dane osobowe kandydatów do nagrody:
a) datę urodzenia,
b) imię i nazwisko,
c) adres korespondencyjny,
d) identyfikator podatkowy, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2017 r. poz. 869, z późn. zm.), a w przypadku braku identyfikatora podatkowego - numer paszportu;
2) nazwę urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydatów do nagrody;
3) informacje o dorobku twórczym lub artystycznym kandydatów do nagrody;
4) uzasadnienie wniosku zawierające informacje o osiągnięciu, za które nagroda ma być przyznana, i jego znaczeniu dla kultury lub ochrony dziedzictwa kulturowego.
4.  Wniosek o przyznanie nagrody zbiorowej dla zespołu twórców lub artystów działającego przy jednostce organizacyjnej zawiera:
1) nazwę zespołu oraz nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej;
2) informacje o dorobku twórczym lub artystycznym zespołu kandydującego do nagrody;
3) uzasadnienie wniosku zawierające informacje o osiągnięciu, za które nagroda ma być przyznana, i jego znaczeniu dla kultury lub ochrony dziedzictwa kulturowego.
5.  Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 3 i 4 oraz ust. 4 pkt 2 i 3.
6.  Środki Funduszu na nagrody indywidualne lub zbiorowe przekazuje się na wskazany rachunek bankowy lub w formie wypłat gotówkowych w kasie urzędu obsługującego ministra. W przypadku nagrody zbiorowej dla zespołu działającego przy jednostce organizacyjnej przekazanie środków Funduszu może nastąpić na wskazany rachunek bankowy tej jednostki.
7.  Wniosek o udzielenie pomocy socjalnej zawiera:
1) dane osoby, której wniosek dotyczy:
a) datę urodzenia,
b) imię i nazwisko,
c) adres korespondencyjny,
d) identyfikator podatkowy, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, a w przypadku braku identyfikatora podatkowego - numer paszportu;
2) nazwę urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby, której wniosek dotyczy;
3) informacje o dorobku twórczym lub artystycznym osoby, której wniosek dotyczy;
4) informacje o sytuacji materialnej osoby, której wniosek dotyczy, wraz ze wskazaniem okoliczności wpływających na tę sytuację uzasadniających przyznanie pomocy socjalnej;
5) oświadczenie osoby, której wniosek dotyczy, o dochodach uzyskanych w okresie ostatnich dwunastu miesięcy.
8.  Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności, o których mowa w ust. 7 pkt 3 i 4, oraz okoliczności uprawniających do zwolnienia przyznanej pomocy socjalnej z podatku dochodowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.).
9.  Środki Funduszu udzielone na pomoc socjalną przekazuje się na wskazany rachunek bankowy osoby, której przyznano pomoc socjalną, lub w inny uzgodniony z tą osobą sposób.
§  12. 
1.  Warunkiem udzielenia dofinansowania na realizację zadań, o których mowa w art. 87 ust. 4 pkt 8 ustawy, jest zaciągnięcie wieloletnich zobowiązań finansowych i związanych z nimi dodatkowych obciążeń przez instytucję kultury, dla której organizatorem jest minister, ich związek z realizacją inwestycji z zakresu promowania i wspierania zadań, o których mowa w art. 87 ust. 4 pkt 1-6 ustawy, oraz zgoda ministra wyrażona przed ich zaciągnięciem.
2.  Wniosek o dofinansowanie zawiera:
1) nazwę, siedzibę i adres instytucji kultury będącej wnioskodawcą;
2) podstawę, rodzaj, wysokość oraz opis zobowiązań i związanych z nimi dodatkowych obciążeń;
3) wysokość wnioskowanego dofinansowania;
4) wskazanie inwestycji, z której realizacją są związane zobowiązania;
5) harmonogram spłaty zobowiązań;
6) inne źródła finansowania inwestycji, z której realizacją jest związane zobowiązanie.
3.  Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające zobowiązania finansowe i związane z nimi dodatkowe obciążenia zaciągnięte przez wnioskodawcę oraz oświadczenie wnioskodawcy o możliwości przeznaczenia określonych środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na spłatę zobowiązań objętych wnioskiem.
4.  Przed przekazaniem środków Funduszu na spłatę zobowiązań określonych we wniosku, o którym mowa w ust. 2, minister zawiera z wnioskodawcą umowę o udzielenie dotacji celowej zgodnie z wymogami określonymi w art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
5.  Przekazywanie środków Funduszu odbywa się na wskazany rachunek bankowy wnioskodawcy w czasie zapewniającym terminową spłatę zobowiązań objętych dofinansowaniem lub jako refundacja poniesionych wydatków zgodnie z harmonogramem spłat wynikającym z zaciągniętego zobowiązania.
§  13.  Do wniosków o udzielenie dofinansowania złożonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia oraz do umów o dofinansowanie realizacji zadań zawartych przed tym dniem stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury (Dz. U. poz. 797 oraz z 2016 r. poz. 2156).
§  14.  3  Dofinansowanie stanowiące pomoc de minimis może być udzielane do końca okresu stosowania rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.
§  15.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r. 4
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz.U.2017.2321).
2 § 9 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 22 września 2020 r. (Dz.U.2020.1652) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 października 2020 r.
3 § 14 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 22 września 2020 r. (Dz.U.2020.1652) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 października 2020 r.
4 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury (Dz.U.2010.118.797), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2017.88).