Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.209.1515

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 listopada 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 2 listopada 2007 r.
w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi ochronie wód przed zanieczyszczeniem

Na podstawie art. 405 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki udzielania pomocy publicznej przeznaczonej na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska będące inwestycjami służącymi ochronie wód przed zanieczyszczeniem, udzielanej zgodnie z art. 405 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, zwanej dalej "pomocą".
§  2.
1. Pomoc może być przeznaczona w szczególności na dostosowanie do wymogów ochrony środowiska instalacji, urządzeń i warunków prowadzenia działalności podlegających przepisom ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm. 3 ).
2. Pomoc może być udzielana na przedsięwzięcia będące następującymi rodzajami inwestycji:
1) budowa, rozbudowa lub przebudowa oczyszczalni lub podczyszczalni ścieków;
2) budowa, rozbudowa lub przebudowa systemów kanalizacji;
3) budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji wykorzystywanych w prowadzonej w przedsiębiorstwie działalności, w celu osiągnięcia wymaganych standardów jakości odprowadzanych ścieków.
3. Pomoc może być udzielana w formie:
1) dotacji lub
2) pożyczek preferencyjnych, lub
3) preferencyjnych kredytów bankowych, lub
4) dopłat do oprocentowania preferencyjnych pożyczek lub preferencyjnych kredytów bankowych, lub
5) częściowych umorzeń pożyczek preferencyjnych lub preferencyjnych kredytów bankowych.
§  3.
1. Do kosztów inwestycji, o której mowa w § 2 ust. 2, zalicza się koszty związane z inwestycją poniesione bezpośrednio na:
1) prace przedrealizacyjne, w tym niezbędne studia, ekspertyzy, koncepcje, projekty techniczne, projekty budowlane, raport oddziaływania na środowisko i inwentaryzację powykonawczą;
2) nabycie gruntu i przygotowanie terenu budowy;
3) nabycie lub wykonanie budowli i budynków;
4) nabycie maszyn i urządzeń, wraz z kosztami transportu, załadunku i wyładunku;
5) roboty budowlane oraz związane z instalacją i uruchomieniem urządzeń oraz całego obiektu;
6) obiekty i infrastrukturę związane z inwestycją, w tym zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, ciepło, gaz oraz przyłączenie do systemu odprowadzania ścieków, ogrodzenie, oświetlenie, zagospodarowanie terenu i obszaru ograniczonego użytkowania, urządzenia automatyki i sterowania, aparaturę kontrolno-pomiarową, zaplecze techniczne i laboratoryjne;
7) nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie: patentów, licencji, nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej lub z zakresu organizacji i zarządzania, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
a) będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie, które otrzymało pomoc,
b) będą podlegać amortyzacji,
c) będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych,
d) będą stanowić aktywa przedsiębiorstwa, które otrzymało pomoc, i pozostaną w nim przez co najmniej pięć lat.
2. Wartość kosztów inwestycji ustala się zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm. 4 ).
§  4.
1. Pomoc będzie przeznaczona na dostosowanie jakości ścieków do standardów określonych w:
1) rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984) lub
2) rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych (Dz. U. Nr 180, poz. 1867), lub
3) rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964).
2. Pomoc nie dotyczy inwestycji realizowanych w zakresie działalności rolniczej obejmującej produkty, o których mowa w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. Urz. UE C 321 E z 29.12.2006, str. 37).
3. W sektorze rybołówstwa pomocy udziela się z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 223 z 15.08.2006, str. 1) oraz Wytycznych dla celów analizy pomocy państwa dla rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE C 229 z 14.09.2004, str. 5).
§  5.
1. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, jeżeli celem i efektem inwestycji nie jest wyłącznie dostosowanie do wymogów ochrony środowiska przez inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową, zalicza się jedynie te koszty inwestycji, które prowadzą do spełnienia tych wymogów; za koszty inwestycji prowadzące do spełnienia wymogów ochrony środowiska uważa się koszty, o których mowa w § 3, pomniejszone o wydatki na porównywalną pod względem technicznym inwestycję, która nie zapewnia ich spełnienia.
2. Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, o których mowa w ust. 1, pomniejsza się o planowane w okresie pierwszych pięciu lat eksploatacji obiektu będącego przedmiotem inwestycji:
1) dochody wynikające ze zwiększenia zdolności produkcyjnych;
2) oszczędności w ponoszonych kosztach;
3) dochody z dodatkowej produkcji pomocniczej.
3. Wartość kosztów inwestycji oraz uzyskiwanych dochodów i oszczędności dyskontuje się na dzień udzielenia pomocy z zastosowaniem stopy dyskonta równej stopie referencyjnej, która jest ustalana przez Komisję Europejską i publikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
§  6.
1. Wielkość pomocy, liczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, nie może przekraczać intensywności pomocy, o której mowa w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. U. Nr 190, poz. 1402), z wyjątkiem inwestycji realizowanych na obszarze należącym do:
1) miasta Poznania - w przypadku którego nie może przekraczać 30 %;
2) miasta Krakowa - w przypadku którego nie może przekraczać 40 %.
2. Wielkość pomocy, o której mowa w ust. 1, podwyższa się dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców o 15 punktów procentowych.
3. Za mikroprzedsiębiorcę, małego i średniego przedsiębiorcę uznaje się mikroprzedsiębiorcę, małego i średniego przedsiębiorcę w rozumieniu art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001, str. 33, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 2, str. 141, z późn. zm.).
§  7.
1. Pomoc może być udzielana, jeżeli stanowi uzupełnienie środków własnych.
2. Za środki własne uznaje się środki, które nie zostały uzyskane przez przedsiębiorcę w ramach udzielonego mu wsparcia ze środków publicznych.
§  8.
1. Pomoc podlega sumowaniu z inną pomocą udzielaną na realizację tej samej inwestycji, bez względu na jej formę i źródło pochodzenia, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
2. Całkowita pomoc udzielana przedsiębiorcy na realizację inwestycji, o której mowa w § 2 ust. 2, nie może przekroczyć wielkości pomocy określonej w niniejszym rozporządzeniu dla tej inwestycji.
3. Jeżeli całkowita pomoc udzielana przedsiębiorcy na realizację inwestycji, o której mowa w § 2 ust. 2, przekracza 5.000.000 euro oraz koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą przekraczają 25.000.000 euro, pomoc podlega notyfikacji Komisji Europejskiej.
§  9.
1. Pomoc dla przedsiębiorcy innego niż mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca, o którym mowa w § 6 ust. 3, znajdującego się w okresie restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej, o której mowa w Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2), podlega notyfikacji do Komisji Europejskiej jako pomoc indywidualna.
2. Pomoc nie podlega notyfikacji do Komisji Europejskiej jako pomoc indywidualna w przypadku, gdy przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, zamierza skorzystać lub korzysta z indywidualnej pomocy na restrukturyzację, jeżeli wraz z notyfikacją projektu pomocy indywidualnej na restrukturyzację informacja o pomocy została przekazana do Komisji Europejskiej.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, pomoc może być udzielona po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską pomocy indywidualnej na restrukturyzację.
§  10. Wnioski o udzielenie pomocy złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia rozpatruje się zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia.
§  11. Rozporządzenie obowiązuje do dnia 31 grudnia 2007 r.
§  12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 131, poz. 922 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 246).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 169, poz. 1199, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 124, poz. 859, Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286 i Nr 191, poz. 1374.
3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286.
4 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 208, poz. 1540.