Szczegółowe warunki udzielania pomocy publicznej na finansowanie inwestycji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności... - Dz.U.2004.128.1336 - OpenLEX

Szczegółowe warunki udzielania pomocy publicznej na finansowanie inwestycji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska".

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.128.1336

Akt utracił moc
Wersja od: 4 czerwca 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 1 czerwca 2004 r.
w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na finansowanie inwestycji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska"

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 19 września 2003 r. o zmianie ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 189, poz. 1850) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki udzielenia, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej "Poczta Polska" (Dz. U. Nr 106, poz. 675, z późn. zm.1)), pomocy publicznej w formie dotacji przeznaczonej na finansowanie inwestycji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska", zwanego dalej "Pocztą Polską".
Pomoc publiczna, o której mowa w § 1, jest udzielana, jeżeli są spełnione następujące warunki:
1)
realizacja inwestycji przyczyni się do:
a)
podniesienia jakości świadczonych przez Pocztę Polską powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w tym poprawy terminowości doręczeń przesyłek z zachowaniem wskaźników terminowości doręczeń przesyłek w obrocie krajowym, określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz. U. Nr 5, poz. 34 i Nr 76, poz. 719), zwanego dalej "rozporządzeniem",
b)
zwiększenia dostępności do powszechnych usług pocztowych, przy zachowaniu warunków w zakresie:
zachowania liczby i sposobu rozmieszczenia placówek Poczty Polskiej, określonych w § 44 rozporządzenia,
liczby dni w tygodniu, w których placówki Poczty Polskiej powinny być dostępne dla klienta, określonych w § 45 rozporządzenia,
procentowego udziału nadawczych skrzynek pocztowych umieszczonych w sposób i w miejscu umożliwiającym korzystanie z nich osobie niepełnosprawnej, poruszającej się za pomocą wózka inwalidzkiego, określonych w § 46 rozporządzenia,
c)
poprawy bezpieczeństwa obrotu pocztowego;
2)
Poczta Polska nie ma możliwości sfinansowania inwestycji wyłącznie ze środków własnych i kredytów inwestycyjnych, co potwierdza przedłożeniem:
a)
dokumentacji techniczno-ekonomicznej inwestycji, w tym: wartości kosztorysowej inwestycji, harmonogramu realizacji inwestycji i planu jej finansowania,
b)
oświadczenia, że nie jest w stanie sfinansować danej inwestycji ze środków własnych, a aktualna sytuacja finansowa nie pozwala na zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego na jej sfinansowanie, potwierdzonego rachunkiem opartym na aktualnych przepływach pieniężnych oraz danych ze sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa i prognozie kształtowania się przepływów pieniężnych w okresie realizacji inwestycji,
c)
ostatniego zweryfikowanego i zatwierdzonego sprawozdania finansowego wraz z informacją o aktualnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, zawierającej w szczególności dane o bieżącej płynności finansowej oraz potwierdzone przez bank dane o aktualnym stanie zadłużenia przedsiębiorstwa,
d)
danych o planowanych efektach inwestycji w zakresie, o którym mowa w pkt 1;
3)
Poczta Polska pokryje co najmniej 50 % wartości kosztorysowej inwestycji ze środków własnych;
4)
Poczta Polska nie korzysta w danym roku budżetowym z innej formy pomocy publicznej na finansowanie inwestycji.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 93, poz. 894.