Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1493 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 sierpnia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 12 marca 2018 r.
w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska wynikające z zamknięcia jednostek produkcyjnych węgla

Na podstawie art. 400a ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 i 1403) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa szczegółowe warunki udzielania pomocy publicznej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, na cele z zakresu ochrony środowiska wynikające z zamknięcia jednostek produkcyjnych węgla, zwanej dalej "pomocą".
§  2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o węglu, zamknięciu oraz jednostce produkcyjnej węgla, należy przez to rozumieć pojęcia zdefiniowane w art. 1 lit. a, b i d decyzji Rady z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie pomocy państwa ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla (Dz. Urz. UE L 336 z 21.12.2010, str. 24), zwanej dalej "decyzją Rady".
§  3.  Pomoc może być udzielana przedsiębiorstwu górniczemu, którego podstawowym przedmiotem działalności jest prowadzenie likwidacji kopalni, zabezpieczenie kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym, w trakcie i po zakończeniu likwidacji kopalni, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1374 i 2341).
§  4.  Pomoc jest udzielana zgodnie z przepisami decyzji Rady.
§  5.  W przedsiębiorstwie górniczym, któremu udzielono pomocy, jest prowadzona odrębna ewidencja księgowa zgodnie z art. 6 decyzji Rady.
§  6. 
1.  Pomoc może być udzielana na następujące cele z zakresu ochrony środowiska wynikające z zamknięcia jednostek produkcyjnych węgla:
1) zrekultywowanie terenów zdegradowanych;
2) zagospodarowanie wód kopalnianych;
3) ochronę powierzchni ziemi przed skutkami eksploatacji podziemnej.
2.  Pomoc jest udzielana w formie dotacji.
§  7. 
1.  Koszty realizacji celów, o których mowa w § 6 ust. 1, nie mogą być związane z bieżącą produkcją węgla.
2.  Do kosztów realizacji celów, o których mowa w § 6 ust. 1, zalicza się koszty związane z:
1) rekultywacją terenów zdegradowanych, w tym usuwaniem szkód w powierzchni ziemi;
2) ujmowaniem, odprowadzaniem i uzdatnianiem wód kopalnianych, w tym wód zasolonych;
3) likwidacją pustek podpowierzchniowych powstałych w następstwie eksploatacji górniczej.
§  8. 
1.  Pomoc nie może przekraczać 100% kosztów realizacji celów, o których mowa w § 6 ust. 1.
2.  Koszty realizacji celów, o których mowa w § 6 ust. 1, pomniejsza się o dochody przedsiębiorstwa górniczego uzyskane z tytułu odpłatnego rozporządzania terenami, których rekultywacja była finansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji, powstałe do dnia udzielenia pomocy.
3.  Pomoc podlega sumowaniu z inną pomocą publiczną udzielaną w związku z tymi samymi kosztami, jeżeli pomoc ta została zatwierdzona przez Komisję Europejską.
4.  Całkowita wartość zsumowanej pomocy nie może powodować przekroczenia intensywności pomocy określonej w ust. 1.
§  9.  Rozporządzenie obowiązuje do dnia 31 grudnia 2023 r.
§  10.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).