§ 8. - Szczegółowe warunki udzielania pomocy publicznej na infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastrukturę do tankowania wodoru.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2247

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 grudnia 2021 r.
§  8. 
1. 
Pomoc może zostać udzielona na:
1)
budowę stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, innej niż ogólnodostępna stacja ładowania;
2)
budowę lub przebudowę ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 50 kW, wyposażonej w co najmniej dwa punkty ładowania, z czego co najmniej jeden umożliwia świadczenie usługi ładowania prądem stałym i ma moc nie mniejszą niż 50 kW;
3)
budowę lub przebudowę ogólnodostępnej stacji wodoru.
2. 
Kosztami kwalifikowalnymi są:
1)
koszty nabycia środków trwałych bezpośrednio związanych z budową lub przebudową, o której mowa w ust. 1, lub koszt ich wytworzenia przez beneficjenta pomocy, z wyłączeniem kosztów budowy i modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii;
2)
część kapitałowa rat i inne opłaty związane ze spłatą lub pomniejszeniem kapitału przedmiotu umowy leasingu finansowego - dotyczące środków trwałych bezpośrednio związanych z budową, o której mowa w ust. 1, z wyłączeniem kosztów budowy i modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii, pod warunkiem że umowa leasingu:
a)
ustala część kapitałową rat i opłaty,
b)
zawiera zobowiązanie korzystającego będącego beneficjentem pomocy do zakupu środków trwałych po upływie okresu leasingu,
c)
zawiera wskazanie, że środki trwałe będą umiejscowione na terenie stacji ładowania lub ogólnodostępnej stacji wodoru;
3)
koszty montażu i robót budowlanych;
4)
koszty instalacji przyłączeniowej;
5)
cena nabycia wartości niematerialnych i prawnych lub koszt ich wytworzenia przez beneficjenta pomocy;
6)
koszty dokumentacji technicznej;
7)
koszty nadzoru inwestorskiego lub autorskiego;
8)
koszty testów i odbiorów, jeżeli zwiększają wartość środków trwałych;
9)
podatki i opłaty związane z realizacją inwestycji, poniesione w okresie realizacji inwestycji, inne niż podatek akcyzowy oraz podatek od towarów i usług;
10)
podatek od towarów i usług związany z realizacją inwestycji, jeżeli podmiotowi ubiegającemu się o pomoc nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.).
3. 
Okres kwalifikowalności kosztów rozpoczyna się po dniu złożenia wniosku o udzielenie pomocy.