Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1075

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 czerwca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 6 czerwca 2019 r.
w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2019-2021

Na podstawie art. 90u ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 761) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i uczniom objętym Rządowym programem pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2019-2021, ustanowionym uchwałą nr 50/2019 Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2019-2021;
2) formy i zakres pomocy;
3) tryb postępowania w sprawie udzielania pomocy.
§  2. 
1.  Pomocy w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, zwanego dalej "zasiłkiem losowym", udziela się:
1) dzieciom realizującym w roku szkolnym 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne,
2) uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022 do szkół wszystkich typów, kształcącym się w tych szkołach w formie dziennej

- jeżeli ich rodzinom został przyznany zasiłek celowy na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.) w wysokości do 6000 zł w związku ze stratami poniesionymi odpowiednio w 2019 r., 2020 r. lub 2021 r. w wyniku wystąpienia nawałnic lub innych zdarzeń atmosferycznych, w szczególności huraganów, deszczy nawalnych, gradobicia lub powodzi, zwanych dalej "żywiołem".

2.  Zasiłek losowy jest świadczeniem pieniężnym.
3.  Wysokość zasiłku losowego dla jednego dziecka lub ucznia wynosi:
1) 500 zł - w przypadku przyznania rodzinie dziecka lub ucznia zasiłku celowego, o którym mowa w ust. 1, w wysokości do 3000 zł;
2) 1000 zł - w przypadku przyznania rodzinie dziecka lub ucznia zasiłku celowego, o którym mowa w ust. 1, w wysokości powyżej 3000 zł.
4.  Zasiłek losowy jest przyznawany i wypłacany do dnia 31 grudnia odpowiednio w 2019 r., 2020 r. lub 2021 r.
§  3. 
1.  W przypadku przyznania zasiłku celowego, o którym mowa w § 2 ust. 1, wójt (burmistrz, prezydent miasta) informuje rodziców dziecka lub ucznia (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, opiekunów faktycznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134, z późn zm.) albo pełnoletniego ucznia o możliwości przyznania zasiłku losowego.
2.  Po wyrażeniu przez rodziców dziecka lub ucznia (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, opiekunów faktycznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci albo przez pełnoletniego ucznia zgody na przyznanie zasiłku losowego, wójt (burmistrz, prezydent miasta) sporządza listę dzieci i uczniów uprawnionych do otrzymania tego zasiłku i przyznaje im ten zasiłek.
3.  Lista, o której mowa w ust. 2, zawiera imię i nazwisko dziecka lub ucznia, adres jego zamieszkania, informację o wysokości przyznanego zasiłku celowego, o którym mowa w § 2 ust. 1, oraz wysokości przyznanego zasiłku losowego.
4.  Wójt (burmistrz, prezydent miasta), na podstawie listy, o której mowa w ust. 2, wypłaca rodzicom dziecka lub ucznia (prawnym opiekunom), rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka, opiekunom faktycznym w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci albo pełnoletniemu uczniowi zasiłek losowy.
§  4. 
1.  Wójt (burmistrz, prezydent miasta), na podstawie listy, o której mowa w § 3 ust. 2, sporządza informację o liczbie dzieci i uczniów uprawnionych do otrzymania zasiłku losowego oraz kwocie środków finansowych potrzebnych na wypłatę zasiłków losowych i przekazuje ją wojewodzie.
2.  Wojewoda, po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 1, sporządza informację o łącznej liczbie dzieci i uczniów uprawnionych do otrzymania zasiłku losowego oraz łącznej kwocie środków finansowych potrzebnych na wypłatę zasiłków losowych w województwie i przekazuje ją ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania.
§  5. 
1.  Pomocy w formie nieodpłatnego wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego, zwanego dalej "wyjazdem", udziela się uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022 do szkół wszystkich typów, kształcącym się w tych szkołach w formie dziennej, jeżeli ich rodzinom został przyznany zasiłek celowy na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w wysokości powyżej 3000 zł w związku ze stratami poniesionymi odpowiednio w 2019 r., 2020 r. lub 2021 r. w wyniku wystąpienia żywiołu.
2.  Jeżeli decyzja w sprawie przyznania zasiłku celowego, o którym mowa w ust. 1, nie została wydana przed zakwalifikowaniem ucznia do wyjazdu, pomocy w formie wyjazdu udziela się na podstawie oświadczenia o stratach poniesionych odpowiednio w 2019 r., 2020 r. lub 2021 r. w wyniku wystąpienia żywiołu, złożonego przez rodziców ucznia (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, opiekunów faktycznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci albo przez pełnoletniego ucznia.
3.  Treść oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, o:
1) wystąpieniu żywiołu w miejscu zamieszkania rodziny ucznia oraz
2) szacunkowym rozmiarze strat, uprawniającym do otrzymania zasiłku celowego, o którym mowa w ust. 1

- potwierdza wójt (burmistrz, prezydent miasta).

4.  Pomoc w formie wyjazdu jest finansowana w wysokości do 1300 zł na jednego ucznia.
5.  Wyjazd trwa 14 dni. W czasie wyjazdu zapewnia się opiekę i wsparcie psychologiczno-pedagogiczne odpowiednie do potrzeb uczniów, a w przypadku wyjazdu organizowanego w czasie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych - także realizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
6.  Wyjazdy są organizowane do dnia 31 grudnia odpowiednio w 2019 r., 2020 r. lub 2021 r.
§  6. 
1.  Pomocy w formie wyjazdu udziela się na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, opiekunów faktycznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci albo pełnoletniego ucznia albo na wniosek innej osoby za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, opiekunów faktycznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci albo pełnoletniego ucznia.
2.  Wniosek składa się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ucznia, niezwłocznie po wystąpieniu żywiołu, nie później jednak niż:
1) w 2019 r. - do dnia 25 września;
2) w 2020 r. - do dnia 25 września;
3) w 2021 r. - do dnia 24 września.
3.  Wniosek zawiera:
1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby, która składa wniosek;
2) imię i nazwisko ucznia, którego dotyczy wniosek;
3) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania rodziców ucznia (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, opiekunów faktycznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci albo pełnoletniego ucznia - w przypadku gdy wniosek składa inna osoba za ich zgodą.
4.  Do wniosku dołącza się kopię decyzji w sprawie przyznania zasiłku celowego, o którym mowa w § 5 ust. 1, albo oświadczenie, o którym mowa w § 5 ust. 2.
§  7. 
1.  Wójt (burmistrz, prezydent miasta):
1) weryfikuje wnioski, o których mowa w § 6 ust. 1, w zakresie spełniania kryteriów, o których mowa w § 5 ust. 1-3;
2) sporządza listę uczniów zakwalifikowanych do wyjazdu; lista zawiera imię i nazwisko ucznia oraz adres jego zamieszkania;
3) informuje:
a) rodziców ucznia (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, opiekunów faktycznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci albo pełnoletniego ucznia,
b) w przypadku gdy wniosek, o którym mowa w § 6 ust. 1, składa inna osoba za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, opiekunów faktycznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci albo pełnoletniego ucznia - także tę osobę

- o zakwalifikowaniu ucznia do wyjazdu oraz obowiązku złożenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) karty kwalifikacyjnej uczestnika wyjazdu, o której mowa w ust. 2;

4) przekazuje wojewodzie właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania uczniów listę, o której mowa w pkt 2, wraz z kartami kwalifikacyjnymi uczestników wyjazdu, o których mowa w ust. 2.
2.  Kartę kwalifikacyjną uczestnika wyjazdu składa się na formularzu według wzoru określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452), z tym że nie wypełnia się części I, III i IV tego formularza.
§  8. 
1.  Wyjazd organizuje wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania uczniów zakwalifikowanych do wyjazdu.
2.  Wojewoda zleca organizację wyjazdu organizacjom pozarządowym w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 tej ustawy na podstawie art. 11a lub art. 13 tej ustawy.
3.  Wojewoda:
1) przekazuje organizatorowi wyjazdu listę uczniów zakwalifikowanych do wyjazdu wraz z kartami kwalifikacyjnymi uczestników wyjazdu, o których mowa w § 7 ust. 2;
2) informuje rodziców ucznia (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, opiekunów faktycznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci albo pełnoletniego ucznia o miejscu, terminie oraz organizatorze wyjazdu;
3) informuje kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce organizacji wyjazdu, za pośrednictwem kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę wojewody organizującego wyjazd, o organizacji wyjazdu, w tym o miejscu, terminie oraz organizatorze wyjazdu, nie później niż w dniu rozpoczęcia wyjazdu;
4) przyjmuje od organizatora wyjazdu po jego zakończeniu karty kwalifikacyjne uczestników wyjazdu, o których mowa w § 7 ust. 2, oraz przechowuje je w sposób zapewniający ich ochronę przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą oraz zapewniający ochronę danych osobowych w nich zawartych przed nieuprawnionym ujawnieniem, przez okres 12 miesięcy.
4.  Organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, którym wojewoda zlecił organizację wyjazdu, są obowiązane do:
1) zapewnienia:
a) realizacji programu wyjazdu, dostosowanego do wieku, zainteresowań i potrzeb uczestników, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności, w tym wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, a w przypadku wyjazdu organizowanego w czasie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych - także realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
b) zakwaterowania w obiektach o stałej infrastrukturze, spełniających wymogi dotyczące bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i warunków higieniczno-sanitarnych, określone przepisami o ochronie przeciwpożarowej, ochronie środowiska i Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
c) wyżywienia obejmującego co najmniej pięć zbilansowanych posiłków dziennie, w stawce dziennej nie niższej niż 30 zł na jednego ucznia,
d) transportu,
e) kadry podczas wyjazdu, w szczególności:
kierownika spełniającego warunki, o których mowa w art. 92p ust. 1 i 3-5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
wychowawcy spełniającego warunki, o których mowa w art. 92p ust. 2, 3 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
psychologa lub terapeuty,
osoby prowadzącej zajęcia dydaktyczno-wychowawcze - w przypadku wyjazdu organizowanego w czasie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
f) w uzasadnionych przypadkach - zakupu lub uzupełnienia podstawowego wyposażenia osobistego ucznia lub elementów wyposażenia szkolnego ucznia;
2) przekazania wojewodzie informacji dotyczących:
a) organizacji wyjazdu, w tym:
terminu wyjazdu i liczby uczestników wyjazdu,
kadry zatrudnionej podczas wyjazdu, o której mowa w pkt 1 lit. e; informacje obejmują imię i nazwisko, funkcję oraz posiadane kwalifikacje,
programu wyjazdu,
rodzaju zakwaterowania i miejsca wyjazdu,
b) zmian w organizacji wyjazdu w zakresie, o którym mowa w lit. a;
3) udostępnienia rodzicom ucznia (prawnym opiekunom), rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka, opiekunom faktycznym w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci albo pełnoletniemu uczniowi karty kwalifikacyjnej uczestnika wyjazdu, o której mowa w § 7 ust. 2, uzupełnionej o informacje określone w częściach V i VI formularza, o którym mowa w § 7 ust. 2;
4) złożenia sprawozdania z realizacji wyjazdu, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
5) przekazania wojewodzie kart kwalifikacyjnych uczestników wyjazdu, o których mowa w § 7 ust. 2, w terminie złożenia sprawozdania, o którym mowa w pkt 4.
§  9.  Wojewoda, na podstawie listy, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 2, sporządza informację o łącznej liczbie uczniów zakwalifikowanych do wyjazdów oraz łącznej kwocie środków finansowych potrzebnych na organizację wyjazdów i przekazuje ją ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania.
§  10. 
1.  Pomocy w formie nieodpłatnych zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych, zwanych dalej "zajęciami", udziela się:
1) dzieciom realizującym w roku szkolnym 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne,
2) uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022 do klas I-III szkoły podstawowej lub klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
3) uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022 do szkół wszystkich typów, kształcącym się w tych szkołach w formie dziennej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245)

- jeżeli ich rodzinom został przyznany zasiłek celowy na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w wysokości powyżej 3000 zł w związku ze stratami poniesionymi odpowiednio w 2019 r., 2020 r. lub 2021 r. w wyniku wystąpienia żywiołu.

2.  Pomoc w formie zajęć jest finansowana w wysokości 500 zł na jedno dziecko lub jednego ucznia uczestniczących w tych zajęciach oraz dodatkowo w wysokości iloczynu liczby dzieci lub uczniów uczestniczących w tych zajęciach podzielonej przez 5, zaokrąglonej w górę do pełnych jedności, i kwoty 1000 zł.
3.  W czasie zajęć zapewnia się opiekę i wsparcie psychologiczno-pedagogiczne odpowiednie do potrzeb dzieci lub uczniów.
4.  Zajęcia są organizowane na obszarze gminy, możliwie najbliżej miejsca zamieszkania dzieci lub uczniów, do dnia 31 grudnia odpowiednio w 2019 r., 2020 r. lub 2021 r.
§  11. 
1.  Organizator zajęć:
1) przygotowuje i realizuje program zajęć, który zawiera:
a) czas trwania i miejsce organizacji zajęć,
b) plan zajęć terapeutyczno-edukacyjnych,
c) opis i wymiar zajęć opiekuńczych;
2) zapewnia kadrę podczas zajęć, w szczególności wychowawcę, pedagoga i psychologa lub terapeutę;
3) zapewnia dzieciom i uczniom co najmniej jeden zbilansowany posiłek dziennie;
4) zapewnia dzieciom i uczniom transport.
2.  W ramach zajęć dziecko lub uczeń uczestniczy:
1) w co najmniej 20 godzinach zajęć terapeutyczno-edukacyjnych, jeżeli zajęcia te są organizowane w grupach liczących nie więcej niż 5 osób;
2) w co najmniej 40 godzinach zajęć terapeutyczno-edukacyjnych, jeżeli zajęcia te są organizowane w grupach liczących więcej niż 5 osób;
3) w zajęciach opiekuńczych w wymiarze niezbędnym do realizacji programu zajęć.
§  12. 
1.  Pomocy w formie zajęć udziela się na wniosek rodziców dziecka lub ucznia (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, opiekunów faktycznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci albo pełnoletniego ucznia albo na wniosek innej osoby za zgodą rodziców dziecka lub ucznia (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, opiekunów faktycznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci albo pełnoletniego ucznia.
2.  Wniosek składa się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka lub ucznia, niezwłocznie po wystąpieniu żywiołu, nie później jednak niż:
1) w 2019 r. - do dnia 25 września;
2) w 2020 r. - do dnia 25 września;
3) w 2021 r. - do dnia 24 września.
3.  Wniosek zawiera:
1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby, która składa wniosek;
2) imię i nazwisko dziecka lub ucznia, którego dotyczy wniosek;
3) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania rodziców dziecka lub ucznia (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, opiekunów faktycznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci albo pełnoletniego ucznia - w przypadku gdy wniosek składa inna osoba za ich zgodą;
4) informację o spełnianiu kryteriów, o których mowa w § 10 ust. 1 odpowiednio pkt 1, 2 lub 3.
4.  Do wniosku dołącza się kopię decyzji w sprawie przyznania zasiłku celowego, o którym mowa w § 10 ust. 1.
§  13.  Wójt (burmistrz, prezydent miasta):
1) weryfikuje wnioski, o których mowa w § 12 ust. 1, w zakresie spełniania kryteriów, o których mowa w § 10 ust. 1;
2) sporządza listę dzieci i uczniów zakwalifikowanych do zajęć; lista zawiera imię i nazwisko dziecka lub ucznia oraz adres jego zamieszkania;
3) informuje:
a) rodziców dziecka lub ucznia (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, opiekunów faktycznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci albo pełnoletniego ucznia,
b) w przypadku gdy wniosek, o którym mowa w § 12 ust. 1, składa inna osoba za zgodą rodziców dziecka lub ucznia (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, opiekunów faktycznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci albo pełnoletniego ucznia - także tę osobę

- o zakwalifikowaniu dziecka lub ucznia do zajęć oraz miejscu i terminie organizacji zajęć;

4) na podstawie listy, o której mowa w pkt 2, sporządza informację o liczbie dzieci i uczniów zakwalifikowanych do zajęć i przekazuje ją wojewodzie.
§  14. 
1.  Zajęcia organizuje wójt (burmistrz, prezydent miasta).
2.  Wójt (burmistrz, prezydent miasta) może zlecić organizację zajęć organizacjom pozarządowym w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 tej ustawy na podstawie art. 11a lub art. 13 tej ustawy.
3.  Organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, którym wójt (burmistrz, prezydent miasta) zlecił organizację zajęć, są obowiązane do:
1) przekazania wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) informacji dotyczących:
a) organizacji zajęć, w tym:
czasu trwania zajęć i liczby uczestników zajęć,
kadry zatrudnionej podczas zajęć, w szczególności wychowawcy, pedagoga i psychologa lub terapeuty; informacje obejmują imię i nazwisko, funkcję oraz posiadane kwalifikacje,
programu zajęć,
miejsca organizacji zajęć,
b) zmian w organizacji zajęć w zakresie, o którym mowa w lit. a;
2) złożenia sprawozdania z realizacji zajęć, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
§  15.  Wojewoda, na podstawie informacji, o której mowa w § 13 pkt 4, sporządza informację o liczbie dzieci lub uczniów zakwalifikowanych do zajęć i kwocie środków finansowych potrzebnych na organizację zajęć w poszczególnych gminach i przekazuje ją ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania.
§  16. 
1.  Pomoc w formie zasiłku losowego i w formie wyjazdu może być udzielana łącznie.
2.  Pomoc w formie zasiłku losowego i w formie zajęć może być udzielana łącznie.
3.  Pomoc w formie wyjazdu i w formie zajęć nie może być udzielana łącznie.
4.  Pomoc w formie zasiłku losowego, w formie wyjazdu i w formie zajęć jest udzielana jednorazowo.
§  17.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.