Szczegółowe warunki udzielania pomocy dla małych i średnich przedsiębiorców w zakresie niektórych ulg podatkowych. - Dz.U.2004.95.954 - OpenLEX

Szczegółowe warunki udzielania pomocy dla małych i średnich przedsiębiorców w zakresie niektórych ulg podatkowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.95.954

Akt utracił moc
Wersja od: 30 kwietnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 21 kwietnia 2004 r.
w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dla małych i średnich przedsiębiorców w zakresie niektórych ulg podatkowych

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 19 września 2003 r. o zmianie ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 189, poz. 1850) zarządza się, co następuje:
1.
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki udzielania, na podstawie art. 48 § 1 pkt 1 i 2 oraz art. 67 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.1)), pomocy dla małych i średnich przedsiębiorców, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001).
2.
Za małego i średniego przedsiębiorcę uznaje się przedsiębiorcę w rozumieniu Załącznika I do rozporządzenia wymienionego w ust. 1.
1.
Rozporządzenia nie stosuje się do pomocy dla przedsiębiorców działających w sektorach hutnictwa żelaza i stali, górnictwa węgla, budownictwa okrętowego, motoryzacji, żeglugi morskiej oraz włókien syntetycznych, jak również:
1)
w zakresie działalności związanej z produkcją, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów, o których mowa w Załączniku 1 do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską;
2)
udzielanej dla działalności związanej z eksportem, jeżeli pomoc jest bezpośrednio związana z ilością eksportowanych produktów, utworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej, z wyjątkiem pomocy na pokrycie kosztów udziału w targach handlowych, kosztów badań lub usług konsultingowych przeprowadzanych w celu wprowadzenia nowego bądź istniejącego produktu na nowy rynek;
3)
uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej.
2.
Rozporządzenia nie stosuje się w przypadku udzielenia pomocy przedsiębiorcy, jeśli jest spełniony jeden z poniższych warunków:
1)
ogólna kwota kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą wyniosłaby równowartość co najmniej 25.000.000 euro oraz wielkość pomocy wyniosłaby co najmniej 50 % intensywności pomocy regionalnej lub
2)
ogólna wartość pomocy brutto wyniosłaby równowartość co najmniej 15.000.000 euro.
1.
Pomoc, o której mowa w § 1, może być udzielona w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym na:
1)
nową inwestycję;
2)
usługi doradcze świadczone przez doradców zewnętrznych;
3)
udział w targach i wystawach.
2.
Przez nową inwestycję, o której mowa w ust. 1 pkt 1, rozumie się inwestycję:
1)
w środki trwałe związane z utworzeniem, rozbudową lub z rozpoczęciem w przedsiębiorstwie działań obejmujących dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego, w szczególności przez racjonalizację, dywersyfikację lub modernizację produkcji;
2)
polegającą na zakupie zakładu, który został zlikwidowany lub zostałby zlikwidowany, jeżeli nie zostałby kupiony;
3)
w transfer technologii przez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technologicznej.
1.
Wielkość pomocy na nową inwestycję nie może przekraczać:
1)
45 % kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą - dla inwestycji realizowanych w podregionach oznaczonych numerami statystycznymi 22 i 42, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 58, poz. 685, z późn. zm.2)),
2)
55 % kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą - dla inwestycji realizowanych w podregionach oznaczonych numerami statystycznymi 4, 17 i 30, o których mowa w rozporządzeniu wymienionym w pkt 1,
3)
65 % kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą - dla inwestycji realizowanych w podregionach niewymienionych w pkt 1 i 2

- przy czym wartość pomocy, której wielkość przekracza odpowiednio 30 %, 40 % i 50 %, powinna być wyrażona w kwocie brutto.

2.
Pomoc na nową inwestycję może być udzielona pod warunkiem, że przedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą w regionie, w którym jest zlokalizowana inwestycja, na którą pomoc jest udzielana przez okres co najmniej pięciu lat od dnia zakończenia inwestycji, a wkład przedsiębiorcy w jej finansowanie wyniesie co najmniej 25 %.
3.
Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą na nową inwestycję zalicza się poniesione po dniu złożenia wniosku o udzielenie pomocy wydatki na:
1)
nabycie gruntów;
2)
nabycie albo wytworzenie środków trwałych, takich jak budowle i budynki oraz ich wyposażenie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym:
a)
maszyny i urządzenia,
b)
narzędzia, przyrządy i aparatura,
c)
wyposażenie techniczne dla prac biurowych,
d)
infrastruktura techniczna;
3)
nabycie wartości niematerialnych i prawnych polegających na uzyskaniu patentu, nabyciu licencji lub nieopatentowanego know-how, w wysokości nieprzekraczającej 25 % kosztów, o których mowa w pkt 1 i 2, przy czym wartości niematerialne i prawne powinny spełniać łącznie następujące warunki:
a)
będą wykorzystywane wyłącznie przez przedsiębiorcę otrzymującego pomoc regionalną,
b)
będą nabyte od osoby trzeciej na warunkach nieodbiegających od normalnych praktyk inwestycyjnych,
c)
będą stanowić własność przedsiębiorcy przez okres co najmniej 5 lat,
d)
podlegają amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami.
4.
Cenę nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się zgodnie z przepisami o rachunkowości.
5.
W przypadku gdy przed nabyciem przedsiębiorstwa, w stosunku do jego składników udzielono już pomocy publicznej, wartość tej pomocy podlega sumowaniu z pomocą na nową inwestycję.
6.
W sektorze transportu do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą na nową inwestycję nie zalicza się wydatków na środki transportu i urządzenia transportowe, z wyjątkiem wydatków na tabor kolejowy.
7.
Jeżeli przedsiębiorca korzysta jednocześnie z pomocy na nową inwestycję oraz na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z tą inwestycją, maksymalną dopuszczalną wielkość pomocy na nową inwestycję oblicza się jako iloczyn intensywności pomocy, o której mowa w ust. 1, i wyższej kwoty kosztów: nowej inwestycji albo dwuletnich kosztów zatrudnienia nowych pracowników obejmujących koszty wynagrodzenia brutto pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, powiększone o obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne.
8.
Maksymalna wielkość pomocy może być obliczana jako iloczyn intensywności pomocy określonej w ust. 1 oraz dwuletnich kosztów zatrudnienia, jeżeli:
1)
nowe miejsca pracy zostaną utworzone w okresie trzech lat od daty zakończenia inwestycji;
2)
nastąpi wzrost netto liczby zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie, w porównaniu ze średnią za okres ostatnich dwunastu miesięcy;
3)
utworzone nowe miejsca pracy będą utrzymane przez okres co najmniej pięciu lat.
1.
Wielkość pomocy na usługi doradcze świadczone przez doradców zewnętrznych nie może przekroczyć 50 % wartości kosztów tych usług.
2.
Pomoc na usługi doradcze świadczone przez doradców zewnętrznych nie może być udzielona na usługi doradztwa stałego, związanego z bieżącą działalnością operacyjną przedsiębiorstwa, takiego jak doradztwo podatkowe, stała obsługa prawna lub doradztwo marketingowe.
1.
Wielkość pomocy na udział w określonych targach i wystawach nie może przekroczyć 50 % wartości dodatkowych kosztów poniesionych na wynajem, ustawienie i prowadzenie stoiska.
2.
Pomoc na udział w określonych targach i wystawach może być udzielona tylko w przypadku pierwszego uczestnictwa przedsiębiorcy w określonych targach lub wystawie.
Pomoc, o której mowa w § 1, może być udzielana łącznie z inną pomocą lub wsparciem ze środków Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, jeżeli łączna wartość pomocy nie przekroczy maksymalnej wielkości pomocy, określonej odpowiednio w § 4 ust. 1, § 5 ust. 1 i § 6 ust. 1.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452, z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 137, poz. 1302, Nr 170, poz. 1660 i Nr 228, poz. 2255 i 2256 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 64, poz. 593, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 868 i Nr 93, poz. 894.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 12, poz. 101, z 2002 r. Nr 34, poz. 311, Nr 177, poz. 1458 i Nr 191, poz. 1594 oraz z 2003 r. Nr 208, poz. 2021.