Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.2250

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 grudnia 2015 r.
§  8.
1. Pomoc może zostać udzielona pod warunkiem, że wniosek o jej udzielenie został złożony przed dniem rozpoczęcia inwestycji lub badań środowiska.
2. Wniosek zawiera:
1) informacje, o których mowa w art. 6 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;
2) inne informacje, wskazane przez podmiot udzielający pomocy, niezbędne do dokonania oceny wniosku.
3. Do wniosku przedsiębiorca załącza informacje przygotowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
4. Przez rozpoczęcie inwestycji należy rozumieć podjęcie robót budowlanych lub złożenie pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia urządzeń, lub jakiegokolwiek zobowiązania, które czynić będzie realizację inwestycji nieodwracalną.
5. Przez podjęcie robót budowlanych należy rozumieć rozpoczęcie budowy, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.).
6. Przepisów ust. 1, 2, 4 i 5 nie stosuje się do pomocy, o której mowa w § 6 pkt 1.