Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.2250

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 grudnia 2015 r.
§  22.
1. Pomoc podlega sumowaniu z inną pomocą publiczną lub pomocą de minimis, udzielaną na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, bez względu na jej formę i źródło pochodzenia, w tym także ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
2. Jeżeli całkowita wartość pomocy przekracza:
1) 20 mln euro na przedsiębiorcę na jedną inwestycję - w przypadku pomocy na sieć dystrybucji będącą częścią efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i chłodniczego oraz w zakresie remediacji, działań naprawczych lub rekultywacji zanieczyszczonych terenów,
2) 50 mln euro na przedsiębiorcę na jedną inwestycję - w przypadku pomocy na inwestycje w infrastrukturę energetyczną,
3) 15 mln euro na przedsiębiorcę na jedną inwestycję - w przypadkach innych niż wskazane w pkt 1 i 2

- pomoc może być udzielona po zatwierdzeniu jej przez Komisję Europejską.

3. Kwoty wyrażone w euro przelicza się na złote według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu udzielenia pomocy.