Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1034

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 maja 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII 1
z dnia 9 maja 2017 r.
w sprawie szczegółowych warunków udzielania akredytacji organizatorom szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz szkoleń i egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie lub przedłużenie ważności certyfikatu 2

Na podstawie art. 152 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478 i 2365, z 2016 r. poz. 925, 1579 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 624) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) szczegółowe warunki udzielania akredytacji organizatorowi szkoleń oraz sposób jej okresowej weryfikacji, wzór wniosku o udzielenie akredytacji, wzór zgłoszenia, o którym mowa w art. 153 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, zwanej dalej "ustawą", oraz wzór zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia;
2) zakres programowy szkoleń podstawowych i przypominających, części teoretycznej i praktycznej, obejmujący minimalny zakres wiedzy i umiejętności odpowiednio dla danego rodzaju instalacji, o których mowa w art. 136 ust. 2 ustawy, dla osób ubiegających się o wydanie lub przedłużenie ważności dokumentu potwierdzającego posiadanie przez instalatora kwalifikacji do instalowania danego rodzaju instalacji odnawialnego źródła energii, zwanego dalej "certyfikatem";
3) wymagania kwalifikacyjne dla kandydata na członka komisji egzaminacyjnej, zwanej dalej "Komisją", tryb powoływania, okresowej weryfikacji i odwoływania członków Komisji, sposób działania Komisji oraz sposób i wysokość wynagradzania członków Komisji za przeprowadzanie egzaminu na osobę dokonującą instalacji mikroinstalacji, małych instalacji lub instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 600 kW, zwanej dalej "instalatorem";
4) sposób opracowywania, weryfikacji i przechowywania pytań egzaminacyjnych;
5) warunki i formę przeprowadzania egzaminu oraz kryteria jego oceny;
6) wzory wniosków o wydanie certyfikatu oraz o przedłużenie ważności certyfikatu, wzór graficzny certyfikatu i jego wtórnika oraz wzór zgłoszenia, o którym mowa w art. 145 ust. 1 pkt 1 ustawy;
7) sposób prowadzenia rejestrów, o których mowa w art. 158 ust. 1 ustawy, oraz warunki i sposób przechowywania dokumentacji dotyczącej udzielonej akredytacji i wydania certyfikatu.
§  2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o dokumentach odniesienia, należy przez to rozumieć akty prawne, dokumenty normalizacyjne, specyfikacje techniczne oraz procedury i instrukcje techniczne.
§  3. 
1.  Warunkiem udzielenia organizatorowi szkoleń akredytacji przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego, zwanego dalej "Prezesem UDT", jest:
1) posiadanie przez organizatora szkoleń procedury rejestrowania uczestników szkoleń oraz dokumentowania przebiegu szkoleń wraz z oceną ich efektywności poprzez:
a) prowadzenie dziennika szkoleń, w którym są rejestrowani ich uczestnicy oraz jest dokumentowany ich udział w poszczególnych częściach szkolenia,
b) sporządzanie i przesyłanie Prezesowi UDT, w terminie 7 dni od dnia zakończenia szkolenia:
- wykazu wydanych zaświadczeń potwierdzających ukończenie szkolenia, zawierającego imię (imiona), nazwiska i miejsce zamieszkania osób, które odbyły szkolenie, oraz numer wydanego zaświadczenia,
- informacji o typie szkolenia dla danego rodzaju instalacji odnawialnego źródła energii oraz miejscu lub miejscach przeprowadzonego szkolenia;
2) dysponowanie przez organizatora szkoleń warunkami lokalowymi i wyposażeniem:
a) odpowiednimi do zakresu programowego szkoleń, obejmującymi pomieszczenia, materiały i wyposażenie dydaktyczne, a także urządzenia techniczne,
b) spełniającymi wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny;
3) dysponowanie przez organizatora szkoleń osobą prowadzącą szkolenie, która:
a) w zakresie przeprowadzenia zajęć teoretycznych:
- posiada wykształcenie wyższe techniczne lub ukończone studia podyplomowe techniczne, oraz udokumentowaną trzyletnią praktykę zawodową, lub
- posiada wykształcenie średnie techniczne i udokumentowaną pięcioletnią praktykę zawodową,
b) w zakresie przeprowadzenia zajęć praktycznych:
- spełnia wymagania, o których mowa w lit. a, lub
- posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe i udokumentowaną pięcioletnią praktykę zawodową, w przypadku gdy taka osoba wykonuje wyłącznie czynności praktyczne jako instruktor.
2.  Do praktyki zawodowej, o której mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b, zalicza się okres:
1) prowadzenia zajęć teoretycznych lub praktycznych w zakresie urządzeń i instalacji odnawialnego źródła energii, sanitarnych, elektroenergetycznych, grzewczych, chłodniczych, cieplnych i klimatyzacyjnych lub elektrycznych, lub
2) wykonywania czynności w zakresie montażu mikroinstalacji, małych instalacji lub instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 600 kW, modernizacji, eksploatacji lub utrzymywania w należytym stanie technicznym urządzeń i instalacji odnawialnego źródła energii, sanitarnych, elektroenergetycznych, grzewczych, chłodniczych, cieplnych i klimatyzacyjnych lub elektrycznych.
§  4.  Wzór wniosku o udzielenie akredytacji określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  5.  Wzór zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia szkoleń, o którym mowa w art. 153 ust. 1 pkt 1 ustawy, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  6.  Wzór zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§  7. 
1.  Okresowa weryfikacja, o której mowa w art. 149 ust. 2 ustawy, polega na sprawdzeniu przez Prezesa UDT:
1) przestrzegania przez organizatora szkoleń procedur i zasad opisanych w systemie zarządzania szkoleniami, o którym mowa w art. 146 ust. 2 ustawy, oraz spełniania warunku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1;
2) czy aktualne warunki lokalowe i wyposażenia, o których mowa w art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz w § 3 ust. 1 pkt 2, gwarantują prawidłowe prowadzenie szkoleń;
3) czy osoby aktualnie prowadzące szkolenia posiadają kwalifikacje niezbędne do ich prowadzenia.
2.  Prezes UDT zawiadamia organizatora szkoleń o planowanym terminie i zakresie okresowej weryfikacji nie później niż w terminie 14 dni przed planowaną datą jej rozpoczęcia.
§  8.  Zakres programowy szkolenia podstawowego, w części teoretycznej i praktycznej, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
§  9.  Zakres programowy szkolenia przypominającego obejmuje wybrane zagadnienia ze szkolenia podstawowego, w szczególności dotyczące wiedzy o aktualnych dokumentach odniesienia oraz umiejętności praktyczne z zakresu nowych technologii i dobrych praktyk instalacyjnych.
§  10. 
1.  Kandydat na członka Komisji powinien spełniać następujące wymagania kwalifikacyjne:
1) posiadać wykształcenie wyższe techniczne lub ukończone studia podyplomowe techniczne i udokumentowaną trzyletnią praktykę zawodową lub wykształcenie średnie techniczne i udokumentowaną pięcioletnią praktykę zawodową;
2) posiadać aktualną wiedzę z zakresu dokumentów odniesienia.
2.  Do praktyki zawodowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, zalicza się okres:
1) prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie urządzeń i instalacji odnawialnego źródła energii, sanitarnych, elektroenergetycznych, grzewczych, chłodniczych, cieplnych i klimatyzacyjnych lub elektrycznych, lub
2) wykonywania czynności w zakresie montażu mikroinstalacji, małych instalacji lub instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 600 kW, modernizacji, eksploatacji lub utrzymywania w należytym stanie technicznym urządzeń i instalacji odnawialnego źródła energii, sanitarnych, elektroenergetycznych, grzewczych, chłodniczych, cieplnych i klimatyzacyjnych lub elektrycznych.
§  11.  Prezes UDT:
1) zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Dozoru Technicznego informację o naborze kandydatów na członków Komisji wraz z określeniem terminu składania wniosków, o których mowa w art. 137 ust. 3 ustawy;
2) powołuje członków Komisji w terminie 60 dni od dnia następującego po upływie wyznaczonego terminu składania wniosków, o których mowa w art. 137 ust. 3 ustawy;
3) zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Dozoru Technicznego listę wybranych członków Komisji;
4) informuje podmiot, o którym mowa w art. 137 ust. 4 ustawy, o przyczynach niepowołania jego kandydata na członka Komisji.
§  12. 
1.  Okresowa weryfikacja członków Komisji polega na sprawdzeniu, czy spełniają oni wymagania kwalifikacyjne, o których mowa w § 10.
2.  Prezes UDT przeprowadza okresową weryfikację członków Komisji nie rzadziej niż raz na 3 lata.
§  13. 
1.  Prezes UDT odwołuje członka Komisji:
1) z własnej inicjatywy, w przypadku stwierdzenia, w wyniku okresowej weryfikacji, że członek Komisji nie spełnia któregokolwiek z wymagań kwalifikacyjnych, o których mowa w § 10;
2) na wniosek podmiotu, o którym mowa w art. 137 ust. 4 ustawy.
2.  Odwołany członek Komisji może być ponownie powołany na jej członka nie wcześniej niż po upływie 2 lat od dnia odwołania, jeżeli spełnia wymagania, o których mowa w § 10.
§  14.  Spośród członków Komisji Prezes UDT powołuje Przewodniczącego Komisji, który koordynuje jej pracę.
§  15. 
1.  Komisja realizuje swoje zadania z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
2.  Przewodniczący może zwołać posiedzenie Komisji z własnej inicjatywy lub na wniosek jej członka i wyznaczyć jego termin.
3.  Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół.
§  16. 
1.  Członkowie Komisji wchodzący w skład zespołu przeprowadzającego egzamin, zwanego dalej "zespołem", otrzymują wynagrodzenie w wysokości:
1) 15% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887, z późn. zm.), jeżeli do egzaminu przystąpi nie więcej niż 15 osób;
2) 20% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli do egzaminu przystąpi więcej niż 15 osób.
2.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wypłacane na wskazany przez członka Komisji numer rachunku bankowego w terminie 21 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu.
§  17. 
1.  Pytania egzaminacyjne opracowują członkowie Komisji wyznaczeni przez Przewodniczącego Komisji.
2.  Pytania egzaminacyjne opracowuje się:
1) uwzględniając zakres programowy szkoleń, a w szczególności:
a) aktualne dokumenty odniesienia,
b) zakres niezbędnej wiedzy, wymaganych umiejętności oraz dobre praktyki instalacyjne dotyczące danego rodzaju instalacji odnawialnego źródła energii;
2) w formie pytań testowych oraz pytań o charakterze problemowym, przy czym:
a) pytania testowe zawierają po trzy propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa,
b) pytania o charakterze problemowym wymagają rozwiązania w sposób opisowy lub praktyczny, w szczególności poprzez stworzenie instrukcji wykonania określonych czynności lub prac instalacyjnych, lub podanie rozwiązania wraz z uzasadnieniem zawierającym wskazanie właściwego dokumentu odniesienia, jeżeli ma zastosowanie, oraz wskazanie niezbędnego wyposażenia technicznego, w szczególności kontrolno-pomiarowego.
§  18. 
1.  Pytania egzaminacyjne są poddawane weryfikacji polegającej na sprawdzeniu poprawności treści pytania przy uwzględnieniu aktualnego stanu prawnego, zakresu programowego szkoleń oraz postępu technicznego.
2.  Weryfikacja, o której mowa w ust. 1, jest przeprowadzana przez co najmniej 2 członków Komisji, wyznaczonych przez Przewodniczącego Komisji, specjalizujących się w zakresie danego rodzaju instalacji odnawialnego źródła energii po opracowaniu tych pytań lub po dokonaniu zmian w zakresie programowym szkoleń. Do weryfikacji pytań, po ich opracowaniu, Przewodniczący Komisji wyznacza członków Komisji, którzy nie brali udziału w opracowaniu tych pytań.
§  19. 
1.  Pytania egzaminacyjne przechowywane są w formie katalogu prowadzonego przez wyznaczonych przez Prezesa UDT pracowników Urzędu Dozoru Technicznego w postaci:
1) elektronicznej, w formacie zapobiegającym jego nieuprawnionemu kopiowaniu lub jego utracie,
2) papierowej, w sposób zapobiegający jego nieuprawnionemu ujawnieniu, zapewniający ochronę przed dostępem osób nieuprawnionych, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem

- w sposób uniemożliwiający dokonanie zmian i przekazywanie go osobom trzecim przez osobę nieuprawnioną.

2.  Pytanie egzaminacyjne zostaje włączone do katalogu lub zachowane w katalogu, o którym mowa w ust. 1, w przypadku pozytywnego wyniku weryfikacji, o której mowa w § 18.
§  20.  Egzamin przeprowadza się po spełnieniu następujących warunków:
1) zamieszczenia przez Prezesa UDT, nie później niż na 10 dni przed egzaminem, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Dozoru Technicznego listy osób przystępujących do egzaminu, z uwzględnieniem ich imienia (imion), nazwiska oraz numeru zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia;
2) wyznaczenia przez Przewodniczącego Komisji, w celu przeprowadzenia tego egzaminu, zespołu składającego się z członków Komisji specjalizujących się w zakresie rodzaju instalacji odnawialnego źródła energii będącego przedmiotem egzaminu; członkowie zespołu wybierają spośród siebie przewodniczącego tego zespołu;
3) wyboru przez zespół, z katalogu, o którym mowa w § 19, zestawu pytań egzaminacyjnych dotyczącego danego rodzaju instalacji odnawialnego źródła energii i oznaczeniu go kodem identyfikacyjnym;
4) sprawdzenia przez zespół, przed rozpoczęciem egzaminu, tożsamości osób przystępujących do egzaminu oraz udzielenia im informacji o egzaminie dotyczących:
a) zasad udzielania odpowiedzi na pytania i rozwiązywania zadań w poszczególnych częściach egzaminu,
b) przepisów porządkowych obowiązujących w trakcie przeprowadzania egzaminu,
c) terminu i sposobu ogłoszenia wyników egzaminu,
d) sposobu indywidualnej identyfikacji arkusza egzaminacyjnego.
§  21. 
1.  Egzamin składa się z dwóch części:
1) teoretycznej - obejmującej test składający się z 24 pytań testowych;
2) praktycznej - obejmującej 3 pytania o charakterze problemowym.
2.  Część teoretyczna egzaminu trwa 60 minut, a część praktyczna - 90 minut.
3.  W czasie trwania egzaminu osoba zdająca może korzystać z dokumentów odniesienia wyłącznie w przypadku, gdy są one udostępnione przez zespół.
§  22.  Rozwiązania pytań egzaminacyjnych są oceniane według kryterium poprawności, na podstawie którego przyznawana jest odpowiednia ilość punktów:
1) w przypadku pytań testowych:
a) odpowiedź prawidłowa - 1 punkt,
b) odpowiedź nieprawidłowa lub brak odpowiedzi - 0 punktów;
2) w przypadku pytań o charakterze problemowym - punkty w skali od 0 do 10, z gradacją co 0,5 punktu.
§  23. 
1.  Wynik łączny egzaminu określa się jako "pozytywny" lub "negatywny".
2.  Wynik egzaminu jest pozytywny, jeżeli zdający:
1) w części teoretycznej uzyska co najmniej 15 punktów oraz
2) w części praktycznej uzyska co najmniej 6 punktów za każde pytanie o charakterze problemowym.
§  24. 
1.  Wzór wniosku o wydanie certyfikatu określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
2.  Wzór wniosku o przedłużenie ważności certyfikatu określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.
3.  Wzór graficzny certyfikatu i wtórnika certyfikatu określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.
4.  Wzór zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia instalacji przez osoby, o których mowa w art. 145 ust. 1 ustawy, określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.
§  25. 
1.  Rejestry, o których mowa w art. 158 ust. 1 ustawy, prowadzi się w postaci zbiorów danych zapisywanych i gromadzonych w postaci elektronicznej pozwalającej na sporządzanie wydruków oraz posiadającej zabezpieczenia przed dokonywaniem zmian przez osoby nieuprawnione.
2.  Wpisu do rejestrów dokonuje się pod oddzielną pozycją oznaczoną numerem wynikającym z kolejności wpisu oraz datą dokonania wpisu.
3.  Zmiany wpisu w rejestrach dokonuje się pod pozycją właściwą dla zmienianego wpisu, bez nadawania kolejnego numeru, z podaniem daty zmiany. Zmiana treści wpisu nie powoduje usunięcia poprzedniego wpisu.
§  26. 
1.  Dokumentacja w sprawie udzielonej akredytacji i wydania certyfikatu jest przechowywana z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i poufności.
2.  Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, jest przechowywana w sposób i formie określonych w § 19 ust. 1.
§  27.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

Wniosek o udzielenie akredytacji1)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia szkoleń1)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4

ZAKRES PROGRAMOWY SZKOLENIA PODSTAWOWEGO, W CZĘŚCI TEORETYCZNEJ I PRAKTYCZNEJ

1. 

Kotły i piece na biomasę

Lp.GRUPY TEMATYCZNE I ZAGADNIENIACzęść szkolenia
teoretyczna

(T)

praktyczna

(P)

1ZAGADNIENIA OGÓLNE; DOKUMENTY ODNIESIENIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA KOTŁÓW I PIECÓW NA BIOMASĘ
1.1. PRZEPISY KRAJOWE ORAZ POLSKIE NORMY DOTYCZĄCE STOSOWANIA I WYKORZYSTANIA KOTŁÓW I PIECÓW NA BIOMASĘT
1.1.1. Prawa i obowiązki certyfikowanego instalatora kotłów i pieców na biomasę; warunki uzyskiwania, odnawiania i utraty certyfikatu
1.2. PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ ŚRODOWISKA STOSOWANE W CZASIE INSTALOWANIA - IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃT
1.3. PODSTAWOWE TERMINY I DEFINICJET
2PROCES SPALANIA PRODUKTÓW Z BIOMASY
2.1. TECHNOLOGIE WYKORZYSTANIA BIOMASY I NORMY DOTYCZĄCE PALIW Z BIOMASYT
2.1.1. Pojęcie biomasy, typy paliwa z biomasy
2.1.2. Energetyczne surowce pierwotne i wtórne
2.1.3. Maszyny i urządzenia do przygotowania, magazynowania i transportu biomasy
2.1.4. Armatura i systemy pomiarowe związane z wytwarzaniem i użytkowaniem energii cieplnej
2.2. KOTŁOWNIE I CIEPŁOWNIE NA BIOMASĘ - ZAGADNIENIA EKSPLOATACYJNET
2.2.1. Kotły na drewno, słomę itp.
2.2.2. Dobór kotła i pieca małej mocyP
2.2.3. Zabezpieczenia instalacji grzewczych, kotłów i pieców na biomasę, w tym zabezpieczenia przeciwpożarowe
2.2.4. Urządzenia do redukcji zanieczyszczeń w spalinach
2.2.5. Straty energii w procesach spalania
2.2.6. Powstawanie sadzy i czadu; odprowadzanie spalin
2.2.7. Normy emisji zanieczyszczeń produktów spalania; analizatory spalinP
3CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z MONTAŻEM KOTŁÓW I PIECÓW NA BIOMASĘ
3.1. BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA; WYBÓR OPTYMALNYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCHT
3.2. RODZAJE INSTALACJI ORAZ STOSOWANEGO OSPRZĘTUT
3.3. PODSTAWOWE WIELKOŚCI FIZYCZNE, MECHANICZNE, ELEKTRYCZNE, CIEPLNE, HYDRAULICZNET
3.4. MATERIAŁY, OSPRZĘT INSTALACYJNY ORAZ URZĄDZENIA I NARZĘDZIA DO WYKONANIA INSTALACJI: WODOCIĄGOWYCH, CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIAT
3.5. ZASADY WYKONYWANIA POŁĄCZEŃ MECHANICZNYCH, NIEROZŁĄCZNYCH ORAZ ROZŁĄCZNYCHT
3.6. INSTRUKCJE INSTALOWANIA I OBSŁUGIT
3.7. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNAT
3.8. WARUNKI TECHNICZNE OCENY JAKOŚCI ROBÓT MONTAŻOWYCH, CZYNNOŚCI ROZRUCHOWE SYSTEMUTP
3.9. DOKUMENTACJA ODBIORCZAT
4INSTALACJA KOTŁÓW I PIECÓW NA BIOMASĘ
4.1. DOBÓR PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PIECÓW NA BIOMASĘ DO OKREŚLONEJ INSTALACJI GRZEWCZEJTP
4.2. BUDOWA INSTALACJI GRZEWCZEJ WSPÓŁPRACUJĄCEJ Z KOTŁEM LUB PIECEM NA BIOMASĘ; SYSTEMY ZINTEGROWANET
4.3. DOBÓR URZĄDZEŃ DO POMIARU, STEROWANIA I REGULACJI ORAZ ZABEZPIECZEŃT
4.4. MONTAŻ URZĄDZEŃ DO POMIARU TEMPERATURY, M.IN.: POWIETRZA, SPALIN, WODY, PŁYNUTP
4.5. MONTAŻ URZĄDZEŃ DO POMIARU ENERGII CIEPLNEJ W INSTALACJACH GRZEWCZYCHTP
4.6. REGULACJA TEMPERATURY W SYSTEMACH GRZEWCZYCH; TYPY STEROWNIKÓWT
4.7. RODZAJE GÓRNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA: GRZEJNIKOWE, PODŁOGOWE, ŚCIENNE, POWIETRZNET
5CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z MODERNIZACJĄ I UTRZYMANIEM KOTŁÓW I PIECÓW NA BIOMASĘ
5.1. RODZAJE TYPOWYCH ZAKŁÓCEŃ I AWARII ORAZ METODY ICH USUWANIATP
5.2. MONITOROWANIE WŁASNOŚCI KOTŁÓW I PIECÓW NA BIOMASĘ - WYTYCZNE I WYMAGANIATP

2. 

Systemy fotowoltaiczne

Lp.GRUPY TEMATYCZNE I ZAGADNIENIACzęść szkolenia
teoretyczna

(T)

praktyczna

(P)

1ZAGADNIENIA OGÓLNE; DOKUMENTY ODNIESIENIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH
1.1. PRZEPISY KRAJOWE ORAZ POLSKIE NORMY DOTYCZĄCE STOSOWANIA I WYKORZYSTANIA FOTOWOLTAIKIT
1.1.1. Podstawy prawne i cel wprowadzenia systemu certyfikacji instalatorów
1.1.2. Prawa i obowiązki certyfikowanego instalatora mikroinstalacji i małych instalacji fotowoltaicznych; warunki uzyskiwania, odnawiania i utraty certyfikatu
1.2. PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ ŚRODOWISKA STOSOWANE W CZASIE INSTALOWANIA - IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃT
2PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I ZASADA DZIAŁANIA SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH
2.1. OGNIWO SŁONECZNE - BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIAT
2.1.1. Konwersja fotowoltaiczna - podstawy fizyczne; struktura i charakterystyka techniczna ogniw fotowoltaicznych
2.1.2. Struktura i charakterystyka techniczna modułów fotowoltaicznych
2.2. RODZAJE OGNIW I MODUŁÓW FOTOWOLTAICZNYCHT
2.2.1. Ogniwa z krzemu monokrystalicznego
2.2.2. Ogniwa z krzemu polikrystalicznego
2.2.3. Ogniwa z krzemu cienkowarstwowe (amorficzne, mikrokrystaliczne)
2.2.4. Ogniwa cienkowarstwowe: typu CIS (chalkopirytowe), typu CIGS (z mieszaniny miedzi, indu, galu, selenu), typu CdTe (z tellurku kadmu) i inne (w szczególności typu: DSSC (barwnikowe), organiczne, polimerowe)
2.3. RODZAJE SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCHT
2.3.1. Systemy wydzielone i autonomiczne
2.3.2. Systemy podłączone do sieci energetycznej z magazynowaniem i bez magazynowania energii elektrycznej
2.3.3. Systemy mieszane (hybrydowe)
2.3.4. Systemy fotowoltaiczne zintegrowane z budynkami i konstrukcjami budowlanymi (BIPV) - na dachach, elewacjach, jako szklane dachy itp. rozwiązania, systemy niezintegrowane (BAPV)
2.4. URZĄDZENIA I ELEMENTY SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCHT
2.4.1. Akumulatory w autonomicznych systemach fotowoltaicznych
2.4.2. Regulatory ładowania
2.4.3. Typy falowników/inwerterów w systemach fotowoltaicznych
2.4.4. Elementy instalacyjne (w szczególności kable, złącza, wyłączniki, bezpieczniki)
2.4.5. Zabezpieczenia i ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa w systemach fotowoltaicznych
2.4.6 Sposoby montażu konstrukcji wsporczych i profili mocujących moduły fotowoltaiczne
3ZASADY DOBORU SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH
3.1 WYBÓR ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCHT
3.1.1. Określanie miejsca lokalizacji, kierunku i nachylenia ogniwa słonecznego, nasłonecznienia, warunków klimatycznych, oraz metod/technik instalacyjnych w zależności od miejsca montażu
3.1.2. Miejsce dostępu dla instalacji (powierzchnia, ustawienie względem horyzontu i kierunku geograficznego południa)
3.1.3. Elementy zacieniające; wpływ zacienienia na wydajność instalacji; diody bocznikująceP
3.1.4. Zagadnienia wytrzymałościowe w przypadku budynków (dachy, fasady)
3.3. POZYSKIWANIE I PRZETWARZANIE DANYCH POGODOWYCHTP
3.5. AUTONOMICZNE SYSTEMY FOTOWOLTAICZNET
3.5.1. Przykłady systemów autonomicznych
3.5.2. Elementy systemów autonomicznych i ich rola w systemie
3.5.3. Zasilanie awaryjne
3.6. PODŁĄCZANIE SYSTEMU FOTOWOLTAICZNEGO DO SIECI ENERGETYCZNEJTP
3.6.1. Obliczanie powierzchni systemu i liczby modułów oraz wielkości znamionowych systemu, niezbędnych podsystemów i urządzeń oraz odpowiedniego osprzętu
3.6.2. Dobór falownika/inwertera; funkcje bezpieczeństwa falownika/inwertera; określanie sprawności falownika/inwertera
3.6.3. Dopasowanie generatora fotowoltaicznego do falownika/inwertera
3.7. POLSKIE NORMY ORAZ SPECYFIKACJE TECHNICZNE ZWIĄZANE Z GRUPĄ TEMATYCZNĄ
4MONTAŻ I REGULACJA INSTALACJI SYSTEMU FOTOWOLTAICZNEGO
4.2. PLAN INSTALACJI (string plan)TP
4.3. NARZĘDZIA I WYPOSAŻENIE DO MONTAŻUTP
4.4. ZASADY PRAKTYCZNE WYKONYWANIA INSTALACJI, DOBÓR I WYMIAROWANIE PRZEWODÓW ORAZ KABLITP
4.5. KONFIGUROWANIE I URUCHAMIANIE SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCHTP
4.5.1. Konfigurowanie parametrów i komunikacja z regulatorem ładowania oraz falownikiem sieciowym
4.5.2. Montaż modułów fotowoltaicznych na przykładowych konstrukcjach wsporczych
4.5.3. Montaż i uruchomienie systemu autonomicznego
4.5.4. Montaż i uruchomienie systemu przyłączonego do sieci
4.6. WSPÓŁPRACA Z AKUMULATORAMI W SYSTEMACH AUTONOMICZNYCHTP
4.7. OGRANICZANIE PRZEPIĘĆTP
4.8. INSTALACJA ODGROMOWA ORAZ INSTALACJA UZIEMIENIATP
4.9. MONTAŻ SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH ZINTEGROWANYCH Z BUDYNKAMI I KONSTRUKCJAMI BUDOWLANYMI (BIPV) I SYSTEMÓW NIEZINTEGROWANYCH (BAPV)T
4.10. ANALIZA TYPOWYCH BŁĘDÓW MONTAŻOWYCHTP
4.11. WARUNKI ODBIORU I DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJITP
5WYDAJNOŚĆ SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH
5.1. CHARAKTERYSTYKI PRĄDOWO-NAPIĘCIOWE MODUŁÓW; PUNKT MOCY MAKSYMALNEJT
5.2. CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA WYDAJNOŚĆ PRACY INSTALACJITP
5.3. OCENA PRACY SYSTEMU - PORÓWNANIE ZAŁOŻONYCH I RZECZYWISTYCH PARAMETRÓW PRACY INSTALACJITP
6CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z MODERNIZACJĄ I UTRZYMANIEM SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH
6.1. PROGRAM UTRZYMANIATP
6.2. ANALIZA TYPOWYCH BŁĘDÓW ZWIĄZANYCH Z MODERNIZACJĄ I UTRZYMANIEM INSTALACJI W NALEŻYTYM STANIE TECHNICZNYMT
6.3. RODZAJE TYPOWYCH ZAKŁÓCEŃ I AWARII SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCHTP
6.4. MONITOROWANIE WŁASNOŚCI SYSTEMU FOTOWOLTAICZNEGO - WYTYCZNE I WYMAGANIA DOTYCZĄCE POMIARÓW I ICH ANALIZATP
6.4.1. Ocena wydajności instalacji i stanu jej poszczególnych elementów
6.4.2. Badania termowizyjne; cel i warunki wykonywania tego rodzaju badań

3. 

Słoneczne systemy grzewcze

Lp.GRUPY TEMATYCZNE I ZAGADNIENIACzęść szkolenia
teoretyczna

(T)

praktyczna

(P)

1ZAGADNIENIA OGÓLNE; DOKUMENTY ODNIESIENIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA SŁONECZNYCH SYSTEMÓW GRZEWCZYCH
1.1. PRZEPISY KRAJOWE ORAZ POLSKIE NORMY DOTYCZĄCE STOSOWANIA I WYKORZYSTANIA SŁONECZNYCH SYSTEMÓW GRZEWCZYCHT
1.1.1. Prawa i obowiązki certyfikowanego instalatora słonecznych systemów grzewczych; warunki uzyskiwania, odnawiania i utraty certyfikatu
1.2. PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ ŚRODOWISKA STOSOWANE W CZASIE INSTALOWANIA - IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃT
1.3. PRZYKŁADOWE SYSTEMY CERTYFIKACJI WYROBÓW (SOLAR KEYMARK)T
1.4. PODSTAWOWE TERMINY I DEFINICJET
2PODSTAWY TEORETYCZNE SŁONECZNYCH SYSTEMÓW GRZEWCZYCH
2.1. PODSTAWOWE TERMINY I WIELKOŚCI DOTYCZĄCE PROMIENIOWANIAT
2.1.1. Promieniowanie słońca, usłonecznienie, natężenie promieniowania słonecznego, napromieniowanie, promieniowanie na powierzchnie pochyłe i inne
2.2. PODSTAWOWE PARAMETRY SŁONECZNYCH SYSTEMÓW GRZEWCZYCHT
2.2.1. Natężenie promieniowania słonecznego, współczynnik przenikania ciepła, sprawność optyczna, powierzchnia kolektora słonecznego, współczynniki strat, zjawisko stagnacji i inne
2.3. POLSKIE NORMY ORAZ SPECYFIKACJE TECHNICZNE ZWIĄZANE Z GRUPĄ TEMATYCZNĄ
3BUDOWA, RODZAJE ORAZ ZASADA DZIAŁANIA SŁONECZNYCH SYSTEMÓW GRZEWCZYCH
3.1. KOLEKTORY SŁONECZNE - BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIATP
3.1.1. Części składowe kolektora i wielkości charakterystyczne
3.1.2. Typy absorberów oraz sposoby prowadzenia rur
3.1.3. Izolacja termiczna oraz obudowa kolektora
3.1.4. Wymiana ciepła oraz straty cieplne w kolektorze
3.1.5. Ochrona antykorozyjna i przewodnictwo cieplne
3.2. MAGAZYNOWANIE ENERGII SŁONECZNEJTP
3.2.1. Kolektory miedziane i aluminiowe
3.2.2. Kolektory próżniowe rurowe
3.2.3. Kolektory z tworzyw sztucznych
3.2.4. Charakterystyka kolektorów ze względu na sposób wymiany ciepła
3.3. SŁONECZNE SYSTEMY GRZEWCZE - TYPY I ZASADA DZIAŁANIATP
3.3.1. Instalacje wody ciepłej użytkowej z wykorzystaniem podgrzewacza solarnego
3.3.2. Instalacje wody ciepłej użytkowej zasilanej energią z baterii kolektorów
3.3.3. Instalacje wody ciepłej użytkowej z wykorzystaniem dodatkowego podgrzewacza
3.3.4. Instalacje podgrzewania wody
3.3.5. Instalacje wody ciepłej użytkowej i wspomagania centralnego ogrzewania
3.3.6. Instalacje słoneczne grzewcze skojarzone z modułami fotowoltaicznymi
3.4. STOSOWANIE PŁYNÓW W SŁONECZNYCH SYSTEMACH GRZEWCZYCHTP
3.4.1. Rodzaje oraz właściwości chemiczne i fizyczne płynów stosowanych w słonecznych systemach grzewczych (glikol etylenowy, glikol propylenowy, glicerol)
3.5. MAGAZYNOWANIE ENERGII SŁONECZNEJT
3.5.1. Podgrzewacz wody jako magazyn energii słonecznej
3.5.2. Stratyfikacja temperatury w zbiorniku
3.5.3. Straty ciepła w zbiorniku wody ciepłej
3.5.4. Podział zbiorników ze względu na budowę
3.5.5. Ładowanie zbiornika energią słoneczną
4SŁONECZNE SYSTEMY GRZEWCZE - ZASADY DOBORU
4.1. ZASADY DOBORU SŁONECZNYCH SYSTEMÓW GRZEWCZYCH WODY CIEPŁEJ UŻYTKOWEJ I WSPOMAGANIA CENTRALNEGO OGRZEWANIATP
4.1.1. Czynniki wpływające na planowanie systemu
4.1.2. Wymagania dotyczące wody ciepłej
4.1.3. Zapotrzebowania na energię cieplną dla wody ciepłej użytkowej przez słoneczne systemy grzewcze
4.1.4. Określenie powierzchni kolektorów
4.1.5. Charakterystyka i dobór pomp obiegowych; straty ciśnienia i dobór średnic przewodów w obiegu
4.1.6. Utrzymywanie ciśnienia w słonecznych systemach grzewczych
4.1.7. Obliczanie nominalnej pojemności ciśnieniowego naczynia wzbiorczego
4.2. IDENTYFIKACJA UKŁADÓW I ELEMENTÓW SYSTEMÓW AKTYWNYCH I PASYWNYCH, W TYM ICH KONSTRUKCJI MECHANICZNEJ; OKREŚLANIE UMIEJSCOWIENIA ELEMENTÓW ORAZ KONFIGURACJI SYSTEMUTP
4.3. WYBÓR OPTYMALNYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCHTP
5WYDAJNOŚĆ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH
5.1. OKREŚLANIE LOKALIZACJI, KIERUNKU I NACHYLENIA OGNIWA SŁONECZNEGO Z UWZGLĘDNIENIEM ZACIENIENIAT
5.2. DOBÓR METOD/TECHNIK INSTALACYJNYCH W ZALEŻNOŚCI OD MIEJSCA MONTAŻU
5.3. SCHEMATY Z ZASTOSOWANIEM KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH - WARIANTYTP
5.4. ANALIZA WYDAJNOŚCI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCHT
6INSTALACJA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH
6.1. MONTAŻ KOLEKTORÓW NA PRZYKŁADOWYCH KONSTRUKCJACH WSPORCZYCHTP
6.2. INSTALACJA HYDRAULICZNA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCHTP
6.2.1. Dobór materiałów i systemu połączeń; określenie średnicy rur połączeniowych
6.2.2. Połączenie zestawu kolektorów słonecznych
6.2.3. Urządzenia zabezpieczające i regulacyjne
6.2.4. Czyszczenie i napełnianie instalacji płynem solarnym oraz odpowietrzanie instalacji
6.2.5. Wykonanie izolacji termicznej
6.3. INSTALACJA I KONFIGUROWANIE UKŁADU AUTOMATYKITP
6.3.1. Analiza funkcjonalności regulatorów
6.3.2. Montaż urządzeń i elementów do sterownika
6.3.3. Programowanie regulatorów
6.4. KONTROLA REGULACJI PARAMETRÓW INSTALACJI SŁONECZNYCH SYSTEMÓW GRZEWCZYCHTP
6.4.1. Regulacja temperatury i regulacja ciśnienia
6.4.2. Przeprowadzenie próby ciśnieniowej instalacji
6.4.3. Sprawdzenie działania układu automatyki
6.5. POLSKIE NORMY ORAZ SPECYFIKACJE TECHNICZNE ZWIĄZANE ZE SŁONECZNYMI SYSTEMAMI GRZEWCZYMI (jeżeli mają zastosowanie)
7CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z MODERNIZACJĄ I UTRZYMANIEM W NALEŻYTYM STANIE TECHNICZNYM SŁONECZNYCH SYSTEMÓW GRZEWCZYCH
7.1. BADANIE WŁAŚCIWOŚCI PŁYNÓWTP
7.2. CZYSZCZENIE FILTRÓWTP
7.3. KONTROLA SZCZELNOŚCI I CIŚNIENIATP
7.4. KONTROLA NASTAW W UKŁADZIE AUTOMATYKITP
7.5. KONTROLA STANU IZOLACJI TERMICZNEJTP
7.6. BŁĘDY W INSTALACJACH I ICH USUWANIETP

4. 

Pompy ciepła

Lp.GRUPY TEMATYCZNE I ZAGADNIENIACzęść szkolenia
teoretyczna

(T)

praktyczna

(P)

1ZAGADNIENIA OGÓLNE; DOKUMENTY ODNIESIENIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA POMP CIEPŁA
1.1. PRZEPISY KRAJOWE ORAZ POLSKIE NORMY DOTYCZĄCE STOSOWANIA I WYKORZYSTANIA POMP CIEPŁA
1.1.1. Prawa i obowiązki certyfikowanego instalatora mikroinstalacji, małych instalacji lub instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 600 kW pomp ciepła; warunki uzyskiwania, odnawiania i utraty certyfikatuT
1.2. PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ ŚRODOWISKA, STOSOWANE W CZASIE INSTALOWANIA - IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃT
1.3. PODSTAWOWE TERMINY I DEFINICJET
2PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I ZASADY DZIAŁANIA POMP CIEPŁA
2.1. WPŁYW WARUNKÓW GEOTERMALNYCH I TERMICZNYCH NA DZIAŁANIE POMP CIEPŁAT
2.1.1. Zasoby geotermalne i temperatury gruntu; charakterystyka regionalna
2.2. WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA I CIEPLNA POMP CIEPŁAT
2.2.1. Określanie współczynnika wydajności (COP) oraz współczynnika wydajności sezonowej (SFP)
2.3. OBIEG TERMODYNAMICZNY POMP CIEPŁAT
2.3.1. Charakterystyki obiegu pompy ciepła, zależności między temperaturami rozpraszacza ciepła, źródłami ciepła a wydajnością
2.3.2. Zapobieganie przegrzaniu i przechłodzeniu pompy ciepła
2.4. TYPY POMP CIEPŁA - powietrze/woda; woda/woda; solanka/woda; powietrze/powietrzeT
2.4.1. Inne typy i układy, w szczególności odparowania bezpośredniego
2.5. DZIAŁANIE ELEMENTÓW I OSPRZĘTU POMPY CIEPŁA: sprężarka, zawór rozprężny, parownik, skraplacz, środki konserwujące (smary) i czynniki chłodniczeT
3RODZAJE I CHARAKTERYSTYKA ŹRÓDEŁ DOLNYCH
3.1. POWIETRZE; FILTRACJA POWIETRZAT
3.2. GRUNT I WYKORZYSTANIE ZASOBÓW GEOTERMALNYCHT
3.2.1. Identyfikacja gruntu i skał w celu określenia ich przewodności cieplnej
3.2.2. Woda gruntowa, studnie i zbiorniki wodne
3.3. KOLEKTORY MEANDRYCZNE, KOLEKTORY SPIRALNE, SONDY PIONOWET
4POMPY CIEPŁA STOSOWANE W INSTALACJACH OGRZEWANIA I CHŁODZENIA
4.1. INSTALACJE OGRZEWANIAT
4.1.1. Instalacje centralnego ogrzewania; instalacje ciepłej wody użytkowej
4.1.1.1. Wybór i dobór pomp ciepła - określanie wartości obciążenia cieplnego różnych budynków oraz wartości typowych w zakresie wytwarzania ciepłej wody
4.1.1.2. Określenie wydajności pompy ciepła na podstawie:

- obciążenia cieplnego dla celów wytwarzania ciepłej wody

- masy akumulacyjnej budynku

- w czasie przerwy w zasilaniu

4.1.1.3. Określenie elementu pełniącego funkcję zbiornika buforowego oraz jego pojemności
4.1.1.4. Włączenie drugiego układu grzewczego
4.2. INSTALACJE CHŁODNICZE - chłodzenie pasywne i aktywneT
5ZASADY DOBORU INSTALACJI Z POMPAMI CIEPŁA
5.1. OKREŚLENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁOT
5.1.1. Wybór rodzaju i określenie wielkości źródła
5.1.2. Dobór pompy ciepła
5.1.3. Określenie warunków montażu instalacji pompy ciepła i źródłaP
5.1.4. Wykonanie wymienników gruntowych
5.1.4.1. Ułożenie elementów kolektora poziomego z układem połączeńP
5.1.4.2. Napełnienie i próba ciśnieniowa
5.1.5. Możliwość zastosowania pomp ciepła oraz wybór optymalnego układu pompy ciepła
6CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z MONTAŻEM INSTALACJI POMP CIEPŁA
6.1. INSTALACJA POMPY CIEPŁAT
6.1.1. Zasada działania elementów instalacji pompy ciepła oraz zagrożenia związane z ich rozszczelnieniem i wystąpieniem wycieków (sprężarka, skraplacz, parownik, regulatory rozprężenia)
6.1.2. Montaż, regulacja i sprawdzenie elementów instalacji pompy ciepłaP
6.1.2.1. Sprężarka wraz z układem kontrolno-sterującym; wyłączniki bezpieczeństwa i sterowniki, zawory ssawne i tłoczne
6.1.2.2. Skraplacz wraz z układem kontrolno-sterującym; regulator ciśnienia tłoczenia, regulacja wyłączników bezpieczeństwa i sterowników
6.1.2.3. Parownik wraz z układem kontrolno-sterującym; regulator ciśnienia parowania, wyłączników bezpieczeństwa i sterowników
6.1.2.4. Regulator rozprężenia; analiza funkcji regulatora i programowanie
6.1.2.5. Spawanie, lutowanie "na twardo" lub "na miękko" instalacji pompy ciepła
6.1.2.6. Wykonanie i sprawdzenie poszczególnych elementów instalacji hydraulicznej pompy ciepła; regulacja regulatorów rozprężenia i termostatów, zaworu ciśnieniowego, ograniczników ciśnienia
6.2. PŁUKANIE, NAPEŁNIANIE I ODPOWIETRZANIE INSTALACJITP
6.3. CZYNNOŚCI ROZRUCHOWETP
6.3.1. Próba ciśnieniowa - sprawdzenia wytrzymałości i szczelności instalacji pompy ciepła
6.4.2. Odpowietrzenie układu i odessanie
6.4.3. Uruchomienie i wyłączenie elementów instalacji pompy ciepła, w tym dokonanie pomiarów istotnych parametrów ich pracy
6.4.3.1. Sprężarka - sprawdzenie warunków pracy
6.4.3.2. Skraplacz - sprawdzenie prawidłowego funkcjonowania, czyszczenie z nieskraplających się gazów za pomocą odpowietrznika, sprawdzenie stanu powierzchni
6.4.3.3. Parownik - sprawdzenie prawidłowego funkcjonowania, sprawdzenie stanu powierzchni
6.4.3.4. Sprawdzenie pracy oddzielacza oleju
6.4.3.5. Sprawdzenie stanu filtra osuszacza
6.4.4. Kontrole szczelności
6.4.4.1. Przecieki w pompach ciepła; przyrządy do wykrywania przecieków
6.4.4.2. Oględziny i kontrola manualna
6.4.4.3. Kontrola szczelności instalacji metodą pośrednią i bezpośrednią; interpretacja parametrów pomiarów
7CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z MODERNIZACJĄ I UTRZYMANIEM W NALEŻYTYM STANIE TECHNICZNYM POMP CIEPŁA
7.1. CZYNNOŚCI BIEŻĄCE I OKRESOWET
7.2. MATERIAŁY I NARZĘDZIA STOSOWANE DO BADAŃTP
7.3. APARATURA KONTROLNO-POMIAROWATP
7.4. OKREŚLANIE I POMIARY PARAMETRÓW NA PODSTAWIE DANYCH TECHNICZNYCHTP
7.5. DOKUMENTACJA ODBIORCZA; ODDANIE INSTALACJI DO UŻYTKUTP

5. 

Płytkie systemy geotermalne

Lp.GRUPY TEMATYCZNE I ZAGADNIENIACzęść szkolenia
teoretyczna

(T)

praktyczna

(P)

1ZAGADNIENIA OGÓLNE; DOKUMENTY ODNIESIENIA DOTYCZĄCE PŁYTKICH SYSTEMÓW GEOTERMALNYCH
1.1. PRZEPISY KRAJOWE ORAZ POLSKIE NORMY DOTYCZĄCE STOSOWANIA I WYKORZYSTANIA PŁYTKICH SYSTEMÓW GEOTERMALNYCHT
1.1.1. Prawa i obowiązki certyfikowanego instalatora mikroinstalacji, małych instalacji lub instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 600 kW - płytkich systemów geotermalnych; warunki uzyskiwania, odnawiania i utraty certyfikatu
1.2. PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ ŚRODOWISKA STOSOWANE PODCZAS INSTALOWANIA - IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃT
1.3. PODSTAWOWE TERMINY I DEFINICJET
2ENERGIA CIEPLNA ZŁÓŻ GEOTERMALNYCH
2.1. DEFINICJE ENERGII GEOTERMICZNEJ I GEOTERMALNEJT
2.2. PARAMETRY TERMODYNAMICZNE WÓD GEOTERMALNYCHT
2.3. SPOSOBY POZYSKIWANIA GORĄCYCH WÓD GEOTERMALNYCHT
2.4. SCHEMATY URZĄDZEŃ I INSTALACJI GRZEWCZYCH ZASILANYCH WODĄ GEOTERMALNĄT
3CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z MONTAŻEM INSTALACJI PŁYTKICH SYSTEMÓW GEOTERMALNYCH
3.1. BUDOWA I ZASADY DZIAŁANIAT
3.2. RODZAJE INSTALACJI ORAZ STOSOWANEGO OSPRZĘTUT
3.3. POMIAR WIELKOŚCI FIZYCZNYCH, MECHANICZNYCH, ELEKTRYCZNYCH, CIEPLNYCH I HYDRAULICZNYCHT
3.4. MATERIAŁY, OSPRZĘT INSTALACYJNY ORAZ URZĄDZENIA I NARZĘDZIA DO WYKONANIA INSTALACJI: WODOCIĄGOWYCH, CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ, GRZEWCZEJTP
3.5. ZASADY WYKONYWANIA POŁĄCZEŃ MECHANICZNYCH, NIEROZŁĄCZNYCH ORAZ ROZŁĄCZNYCHT
3.6. INSTRUKCJE INSTALOWANIA I OBSŁUGI URZĄDZEŃ I INSTALACJITP
3.7. WARUNKI TECHNICZNE OCENY JAKOŚCI ROBÓT MONTAŻOWYCH I CZYNNOŚCI ROZRUCHOWE SYSTEMUTP
4CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z MODERNIZACJĄ I UTRZYMANIEM W NALEŻYTYM STANIE TECHNICZNYM INSTALACJI PŁYTKICH SYSTEMÓW GEOTERMALNYCH
4.1. CZYNNOŚCI BIEŻĄCE I OKRESOWETP
4.2. MATERIAŁY I NARZĘDZIA STOSOWANE DO BADAŃTP
4.3. APARATURA KONTROLNO-POMIAROWATP
4.4. OKREŚLANIE I POMIARY PARAMETRÓW URZĄDZEŃ I INSTALACJI GRZEWCZYCH NA PODSTAWIE DANYCH TECHNICZNYCHTP
4.5. HARMONOGRAM CZYNNOŚCITP
4.6. DOKUMENTACJA ODBIORCZA; ODDANIE INSTALACJI DO UŻYTKUTP

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR

Wniosek o wydanie certyfikatu1)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR

Wniosek o przedłużenie ważności certyfikatu1)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  7

GRAFICZNY WZÓR CERTYFIKATU I WTÓRNIKA CERTYFIKATU

1. Graficzny wzór certyfikatu i wtórnika certyfikatu:

a) certyfikat:

wzór

b) wtórnik certyfikatu:

wzór

2. Opis wzoru certyfikatu odnawialnych źródeł energii:

Certyfikat instalatora odnawialnych źródeł energii ma formę spersonalizowanej, przy użyciu wielkich i małych liter oraz cyfr i znaków, dwustronnej karty identyfikacyjnej o wymiarach 54 x 85 mm, wykonanej z tworzywa sztucznego, zawierającej:

awers

1) tło w kolorach niebiesko-błękitno-białym;

2) stosowne logo Urzędu Dozoru Technicznego i nazwę instytucji w brzmieniu: "Urząd Dozoru Technicznego";

3) nazwę dokumentu w brzmieniu: "Certyfikat instalatora odnawialnych źródeł energii";

4) wyrazy "nr certyfikatu:" i miejsce na dokonanie wpisu;

5) wyrazy "imię (imiona)" i miejsce na dokonanie wpisu;

6) wyraz "nazwisko" i miejsce na dokonanie wpisu;

7) informację w brzmieniu: "Ważny z dokumentem tożsamości";

8) ukryte elementy zabezpieczające przed podrobieniem lub przerobieniem.

rewers

9) tło w kolorach niebiesko-błękitno-jasnobłękitno-żółtym;

10) oznaczenie organu wydającego certyfikat w brzmieniu: "organ wydający: Prezes Urzędu Dozoru Technicznego";

11) wyrazy "certyfikat nr:" i miejsce na dokonanie wpisu;

12) informację w brzmieniu: "Niniejszy certyfikat potwierdza posiadanie kwalifikacji do instalowania następujących rodzajów instalacji odnawialnego źródła energii:" i miejsce na dokonanie wpisu 4 ;

13) wpis w brzmieniu: "miejscowość:" i miejsce na dokonanie wpisu oraz oznaczenie "/ PL";

14) podstawę prawną wydania certyfikatu w brzmieniu: "Niniejszy certyfikat został wydany na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478, z późn. zm.)";

15) wyrazy "data wydania certyfikatu:" i miejsce na dokonanie wpisu (w formacie dzień-miesiąc-rok (dd-mm-rrrr));

16) informację o dacie wygaśnięcia certyfikatu w brzmieniu: "Certyfikat jest ważny do dnia" i miejsce na dokonanie wpisu 5 ;

17) ukryte elementy zabezpieczające przed podrobieniem lub przerobieniem.

3. Opis wzoru wtórnika certyfikatu odnawialnych źródeł energii:

Wtórnik certyfikatu instalatora odnawialnych źródeł energii ma formę spersonalizowanej, przy użyciu wielkich i małych liter oraz cyfr i znaków, dwustronnej karty identyfikacyjnej o wymiarach 54 x 85 mm, wykonanej z tworzywa sztucznego, zawierającej:

awers

1) tło w kolorach niebiesko-błękitno-białym;

2) stosowne logo Urzędu Dozoru Technicznego i nazwę instytucji w brzmieniu: "Urząd Dozoru Technicznego";

3) nazwę dokumentu w brzmieniu: "Certyfikat instalatora odnawialnych źródeł energii";

4) wyrazy "nr certyfikatu:" i miejsce na dokonanie wpisu;

5) wyrazy "imię (imiona)" i miejsce na dokonanie wpisu;

6) wyraz "nazwisko" i miejsce na dokonanie wpisu;

7) informację w brzmieniu: "Ważny z dokumentem tożsamości";

8) ukryte elementy zabezpieczające przed podrobieniem lub przerobieniem.

rewers

9) tło w kolorach niebiesko-błękitno-jasnobłękitno-żółtym;

10) oznaczenie organu wydającego wtórnik certyfikatu w brzmieniu: "organ wydający: Prezes Urzędu Dozoru Technicznego";

11) wyrazy "certyfikat nr:" i miejsce na dokonanie wpisu;

12) informację w brzmieniu: "Niniejszy certyfikat potwierdza posiadanie kwalifikacji do instalowania następujących rodzajów instalacji odnawialnego źródła energii:" i miejsce na dokonanie wpisu 6 ;

13) wpis w brzmieniu: "miejscowość:" i miejsce na dokonanie wpisu oraz oznaczenie "/ PL";

14) podstawę prawną wydania certyfikatu w brzmieniu: "Niniejszy certyfikat został wydany na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478, z późn. zm.);

15) wyrazy "data wydania wtórnika:" i miejsce na dokonanie wpisu (w formacie dzień-miesiąc-rok (dd-mm-rrrr));

16) informację o dacie wygaśnięcia wtórnika certyfikatu w brzmieniu: "Certyfikat jest ważny do dnia" i miejsce na dokonanie wpisu 7 ;

17) ukryte elementy zabezpieczające przed podrobieniem lub przerobieniem.

ZAŁĄCZNIK Nr  8

WZÓR

Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia instalacji przez osoby będące obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz osoby będące obywatelami innych państw1)

wzór

1 Minister Energii kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2087).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającą i w następstwie uchylającą dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz. Urz. UE L 140 z 05.06.2009, str. 16, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 230, Dz. Urz. UE L 84 z 28.03.2015, str. 74 oraz Dz. Urz. UE L 239 z 15.09.2015, str. 1).
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie warunków i trybu wydawania certyfikatów oraz akredytowania organizatorów szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii (Dz. U. poz. 505), które utraciło moc z dniem 5 listopada 2016 r. zgodnie z art. 206 pkt 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478 i 2365, z 2016 r. poz. 925, 1579 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 624).
4 Zgodnie z art. 136 ust. 2 ustawy w tym miejscu należy wpisać odpowiednio: kotłów i pieców na biomasę (BB), systemów fotowoltaicznych (PV), słonecznych systemów grzewczych (ST), pomp ciepła (HP), płytkich systemów geotermalnych (SG).
5 W tym miejscu należy wpisać datę dzienną wygaśnięcia certyfikatu (w formacie dzień-miesiąc-rok (dd-mm-rrrr)).
6 Zgodnie z art. 136 ust. 2 ustawy w tym miejscu należy wpisać odpowiednio: kotłów i pieców na biomasę (BB), systemów fotowoltaicznych (PV), słonecznych systemów grzewczych (ST), pomp ciepła (HP), płytkich systemów geotermalnych (SG).
7 W tym miejscu należy wpisać datę dzienną wygaśnięcia certyfikatu (w formacie dzień-miesiąc-rok (dd-mm-rrrr)).