Szczegółowe warunki szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych. - Dz.U.2019.776 - OpenLEX

Szczegółowe warunki szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.776

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 kwietnia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 16 kwietnia 2019 r.
w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2033 oraz z 2019 r. poz. 125 i 730) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
sposób i terminy zgłaszania szkód, o których mowa w art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie, zwanych dalej "szkodami łowieckimi";
2)
sposób powiadamiania o terminach dokonania oględzin i szacowania ostatecznego szkód łowieckich;
3)
szczegółowy sposób dokonywania oględzin i szacowania ostatecznego szkód łowieckich;
4)
szczegółowy sposób ustalania wysokości i wypłaty odszkodowania za szkody łowieckie;
5)
wzory protokołów, o których mowa w art. 46a ust. 4, art. 46c ust. 5 i art. 46d ust. 8 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie.
1. 
Właściciel albo posiadacz gruntu rolnego, na którym powstała szkoda łowiecka, zwany dalej "poszkodowanym", zgłasza ją, składając w postaci papierowej albo elektronicznej wniosek o szacowanie szkód łowieckich:
1)
w terminie 3 dni od dnia jej stwierdzenia;
2)
w przypadku szkody wyrządzonej przez dziki na łąkach i pastwiskach:
a)
poza okresem wegetacyjnym - w terminie umożliwiającym szacowanie szkody przed doprowadzeniem uszkodzonego obszaru do stanu pierwotnego przed rozpoczęciem wegetacji,
b)
w okresie wegetacyjnym - w terminie 3 dni od dnia jej stwierdzenia.
2. 
Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego zawiadamia poszkodowanego oraz przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego o terminie dokonania oględzin albo szacowania ostatecznego pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przez krótkie wiadomości tekstowe (SMS).
3. 
Zarząd województwa albo Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zawiadamia poszkodowanego o terminie dokonania oględzin albo szacowania ostatecznego pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przez SMS.
4. 
W przypadku złożenia odwołania, o którym mowa w art. 46d ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie, o terminie dokonania oględzin albo szacowania ostatecznego nadleśniczy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe albo dyrektor regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe zawiadamia:
1)
poszkodowanego,
2)
przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego,
3)
przedstawiciela dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego,
4)
przedstawiciela izby rolniczej, jeżeli został złożony wniosek o jego udział w oględzinach lub szacowaniu ostatecznym

- pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przez SMS.

1. 
Gatunek zwierzyny, która wyrządziła szkodę łowiecką, ustala się na podstawie charakterystycznych śladów żerowania lub pozostawionych tropów, lub odchodów.
2. 
Rodzaj uprawy lub płodu rolnego ustala się przez weryfikację informacji zawartych we wniosku o szacowanie szkód łowieckich ze stanem faktycznym na gruncie.
3. 
Stan uprawy ustala się w 5-stopniowej skali, rosnąco od 1 do 5, gdzie 1 to stan bardzo zły, 2 to stan zły, 3 to stan średni, 4 to stan dobry, a 5 to stan bardzo dobry. Uzasadniając ocenę stanu uprawy, bierze się pod uwagę wykonanie zabiegów agrotechnicznych oraz anomalie rozwojowe spowodowane przez czynniki niezależne od poszkodowanego, w szczególności warunki atmosferyczne.
4. 
Jakość uprawy ustala się w 5-stopniowej skali, rosnąco od 1 do 5, gdzie 1 to jakość bardzo zła, 2 to jakość zła, 3 to jakość średnia, 4 to jakość dobra, a 5 to jakość bardzo dobra. Uzasadniając ocenę jakości uprawy, bierze się pod uwagę potencjalne możliwości plonowania ustalane na podstawie danej fazy rozwoju roślin oraz z uwzględnieniem warunków środowiskowych i klimatycznych w danym sezonie wegetacyjnym.
5. 
Jakość płodu rolnego ustala się w 5-stopniowej skali, rosnąco od 1 do 5, gdzie 1 to jakość bardzo zła, 2 to jakość zła, 3 to jakość średnia, 4 to jakość dobra, a 5 to jakość bardzo dobra. Uzasadniając ocenę jakości płodu rolnego, bierze się pod uwagę jego cechy zewnętrzne, w szczególności wielkość, barwę, kształt i zapach oraz stan fitosanitarny, w tym występowanie śladów żerowania szkodników owadzich.
6. 
Obszar całej uprawy ustala się:
1)
przez jej pomiar taśmą mierniczą, kołem pomiarowym, dalmierzem nitkowym lub dalmierzem laserowym;
2)
na podstawie danych dotyczących pola powierzchni działki ewidencyjnej zawartych w ewidencji gruntów i budynków;
3)
przy użyciu odbiorników Globalnych Systemów Nawigacji Satelitarnej (GNSS);
4)
przy wykorzystaniu danych zawartych w systemach informacji przestrzennej (GIS);
5)
na podstawie zdjęć wykonanych z bezzałogowych statków powietrznych (dronów).
7. 
Szacunkowy obszar uprawy, która została uszkodzona, ustala się orientacyjnie na podstawie wizji lokalnej.
8. 
Obszar uprawy, która została uszkodzona, ustala się przez pomiar uszkodzonych części uprawy, a następnie wyliczenie sumy ich pól powierzchni. Do wykonania pomiarów i szkiców, o których mowa w art. 46a ust. 4 pkt 4 i art. 46c ust. 5 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie, wykorzystuje się metody, o których mowa w ust. 6 pkt 1, 3-5.
9. 
Szacunkowy procent zniszczenia uprawy na uszkodzonym obszarze ustala się orientacyjnie na podstawie wizji lokalnej.
10. 
Procent zniszczenia uprawy na uszkodzonym obszarze stanowi uśredniony ze wszystkich uszkodzonych części uprawy iloraz liczby roślin uszkodzonych oraz faktycznej obsady roślin ustalonej na podstawie wartości średniej z prób przeprowadzonych w nieuszkodzonej części uprawy. W przypadku upraw roślin o rzadkiej obsadzie można zastosować metodę prób rzędowych.
11. 
Szacunkową masę zgromadzonego płodu rolnego ustala się, mnożąc zmierzoną objętość sterty, stogu lub kopca, w których płód rolny został złożony, przez wynik próbnego pomiaru masy płodu rolnego z 0,2 m3 pobranego z trzech różnych części sterty, stogu lub kopca, w których nie występują uszkodzenia od zwierzyny.
12. 
Szacunkową masę uszkodzonego płodu rolnego ustala się, mnożąc zmierzoną objętość ubytku w stercie, stogu lub kopcu, w których płód rolny został złożony, przez wynik próbnego pomiaru masy płodu rolnego, o którym mowa w ust. 11.
13. 
Plon z 1 ha ustala się na podstawie polowych prób wydajności przeprowadzanych w nieuszkodzonych częściach uprawy. Jeżeli nie można określić plonowania na podstawie polowych prób wydajności, plon z 1 ha ustala się na podstawie średniej wartości plonowania z regionu powstania szkody w oparciu o dane uzyskane w wojewódzkim ośrodku doradztwa rolniczego lub jednostce naukowej prowadzącej badania w tym zakresie, z uwzględnieniem stanu i jakości uprawy.
14. 
Wysokość odszkodowania za szkody w uprawach ustala się, mnożąc obszar uprawy, która została uszkodzona, przez procent jej zniszczenia (powierzchnia zredukowana). Ustaloną powierzchnię zredukowaną mnoży się przez plon z 1 ha (rozmiar szkody). Tak ustalony rozmiar szkody mnoży się przez wartość danego płodu rolnego wyrażoną przez jego cenę skupu w regionie powstania szkody, a jeżeli skup nie jest prowadzony - przez wartość wyrażoną przez jego cenę rynkową z dnia szacowania ostatecznego szkody w regionie jej powstania.
15. 
Wartość plonu z użytków, które nie występują w obrocie rynkowym w regionie powstania szkody, ustala się na podstawie współczynników do przeliczania plonu na jednostki zbożowe, które określa załącznik nr 1 do rozporządzenia, oraz średniej ceny pszenicy konsumpcyjnej opublikowanej dla tygodnia poprzedzającego tydzień, w którym dokonano szacowania ostatecznego, na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rynków rolnych, w biuletynie informacyjnym "Rynek zbóż" Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej, dla makroregionu, w którym znajduje się region powstania szkody.
16. 
Wysokość odszkodowania za szkody wyrządzone przez dziki na łąkach i pastwiskach ustala się na podstawie wartości rynkowej utraconego plonu, odpowiednio siana lub masy zielonej, w danym sezonie wegetacyjnym. Odszkodowanie obejmuje także koszty doprowadzenia uszkodzonego obszaru do stanu pierwotnego; koszty te wylicza się na podstawie aktualnych cen prac agrotechnicznych oraz wartości rynkowej nasion niezbędnych do wysiania.
17. 
Wysokość odszkodowania za szkody w płodach rolnych ustala się, mnożąc szacunkową masę uszkodzonego płodu rolnego przez jego cenę skupu w regionie powstania szkody, a jeżeli skup nie jest prowadzony - przez wartość wyrażoną przez jego cenę rynkową z dnia ostatecznego szacowania szkody w regionie jej powstania, z uwzględnieniem stanu i jakości płodu rolnego.
18. 
Wartość płodów rolnych, które nie występują w obrocie rynkowym w regionie powstania szkody, ustala się na podstawie wartości odtworzeniowej, którą określa się na podstawie aktualnych cen prac agrotechnicznych oraz wartości rynkowej nasion lub sadzonek niezbędnych do wysiania lub posadzenia.
19. 
Wysokość odszkodowania ustalonego zgodnie z ust. 14 oraz wysokość odszkodowania za szkody wyrządzone przez dziki na łąkach pomniejsza się odpowiednio o nieponiesione koszty zbioru, transportu i przechowywania, które ustala się indywidualnie dla każdej uprawy z uwzględnieniem niezbędnych nakładów, jakie poszkodowany musiałby ponieść na zebranie, transport i przechowywanie plonu objętego odszkodowaniem.
Zespół, o którym mowa w art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie, może przybrać osobę trzecią do pomocy przy wykonywaniu czynności związanych z szacowaniem szkody, w szczególności takich jak wykonywanie pomiarów.
Przy szacowaniu ostatecznym szkody w uprawach wymagających zaorania odszkodowanie ustala się, jeżeli szkoda powstała w okresie:
1)
do dnia 30 kwietnia - w wysokości 30%,
2)
od dnia 1 maja do dnia 25 maja - w wysokości 50%,
3)
po dniu 25 maja - w wysokości 85%

- kwoty obliczonej w sposób określony w § 3 ust. 14, z zastrzeżeniem, że za plon z 1 ha przyjmuje się średni plon obliczony dla danego województwa na podstawie danych zawartych w trzech rocznikach statystycznych "Wyniki produkcji roślinnej" ostatnio opublikowanych na stronie podmiotowej Głównego Urzędu Statystycznego.

Ustala się wzory:
1)
protokołu oględzin,
2)
protokołu oględzin w przypadku szkody łowieckiej, za którą odpowiada Skarb Państwa,
3)
protokołu oględzin przeprowadzonych w wyniku wniesienia odwołania, o którym mowa w art. 46d ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie,
4)
protokołu szacowania ostatecznego,
5)
protokołu szacowania ostatecznego w przypadku szkody łowieckiej, za którą odpowiada Skarb Państwa,
6)
protokołu szacowania ostatecznego przeprowadzonego w wyniku wniesienia odwołania, o którym mowa w art. 46d ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie

- stanowiące załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Wypłaty odszkodowania dokonuje się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez poszkodowanego albo w gotówce za pokwitowaniem.
W sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia, przy czym czynności wykonane przed tym dniem zachowują ważność.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WSPÓŁCZYNNIKI DO PRZELICZANIA PLONU NA JEDNOSTKI ZBOŻOWE

Lp.Roślina lub grupa roślinOdpowiada jednostkom zbożowym
1.pszenica1,00
2.żyto0,78
3.jęczmień0,90
4.owies0,78
5.mieszanki zbożowe0,84
6.pszenżyto0,86
7.gryka2,04
8.proso1,28
9.kukurydza0,76
10.strączkowe - rośliny motylkowe gruboziarniste1,46
11.bobik1,14
12.łubin paszowy1,44
13.soja1,97
14.ziemniaki0,66
15.buraki cukrowe0,19
16.buraki pastewne0,12
17.rzepak i rzepik2,19
18.len2,68
19.konopie0,94
20.mak/gorczyca4,11
21.liście tytoniu12,59
22.chmiel22,52
23.zielonka z trwałych użytków zielonych0,17
24.zielonka z traw w uprawach polowych0,16
25.mieszanki traw z roślinami motylkowymi w uprawach polowych0,17
26.koniczyna0,16

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

Protokół oględzin

nr ................ z dnia ..................

Protokół oględzin

nr ....... z dnia ………………

Dane lokalizacyjne

województwo: ...........................................................................................................................................

powiat: .......................................................................................................................................................

obwód łowiecki nr ........ – dzierżawca/ zarządca obwodu łowieckiego*: ................................................

gmina: ................................................................. miejscowość: ............................................................... miejsce wystąpienia szkody (nr działki ewidencyjnej): ……..…………………………………………

Poszkodowany

imię i nazwisko/nazwa*: ............................................................................................................................

miejsce zamieszkania/siedziba*: ...............................................................................................................

Data zgłoszenia szkody: ..........................................................................................................................

Oględziny

dnia: .......................................... zespół składający się z:

1)przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego:

……............................................................................................................................................................;

2)przedstawiciela dzierżawcy/ zarządcy obwodu łowieckiego*:

....................................................................................................................................................................;

3)poszkodowanego:

….................................................................................................................................................................przeprowadził oględziny i stwierdził, co następuje:

1)gatunek zwierzyny, która wyrządziła szkodę**:

....................................................................................................................................................................;

2)rodzaj uprawy:

....................................................................................................................................................................;

3)stan i jakość uprawy wraz z uzasadnieniem oceny stanu i jakości uprawy:

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................;

4)obszar całej uprawy (ha):

....................................................................................................................................................................;

5)szacunkowy obszar uprawy, która została uszkodzona (ha):

....................................................................................................................................................................;

6)szacunkowy procent zniszczenia uprawy na uszkodzonym obszarze (%):

.....................................................................................................................................................................

Informacja o braku zastrzeżeń albo o wniesionych zastrzeżeniach:

..................................................................................................................................................................... Treść zastrzeżeń: ........................................................................................................................................ ....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

............................................ ..............................................................................

(data i podpis poszkodowanego) (data i podpis dzierżawcy/ zarządcy obwodu łowieckiego*)

..............................................................

(data i podpis przedstawiciela wojewódzkiego

ośrodka doradztwa rolniczego)

Załączniki:

szkic sytuacyjny uszkodzonej uprawy,
……………………………………………………………………………………………….………...,
………………………………………………………………………………………………………... .

* niewłaściwe skreślić

** nie dotyczy, gdy szkoda została wyrządzona przy wykonywaniu polowania

WZÓR

Protokół oględzin w przypadku szkody łowieckiej, za którą odpowiada Skarb Państwa

nr .......... z dnia ..............

Protokół oględzin w przypadku szkody łowieckiej, za którą odpowiada Skarb Państwa

nr ....... z dnia ………………

Dane lokalizacyjne

województwo: ........................................................................................................................................... powiat: ....................................................................................................................................................... obwód łowiecki leśny nr ......../ obwód łowiecki polny nr………/ poza obwodem łowieckim*:

gmina: ................................................................. miejscowość: ................................................................ miejsce wystąpienia szkody (nr działki ewidencyjnej): ............................................................................

Poszkodowany

imię i nazwisko/ nazwa*: .......................................................................................................................... miejsce zamieszkania/ siedziba*: ..............................................................................................................

Data zgłoszenia szkody: ..........................................................................................................................

Oględziny

dnia: ............................................................................................................................................................

przedstawiciele zarządu województwa/ Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe*

(szacujący): ................................................................................................................................................ przy udziale poszkodowanego/ bez udziału poszkodowanego*:

.................................................................................................................................................................... przeprowadzili oględziny i stwierdzili, co następuje:

1)gatunek zwierzyny, która wyrządziła szkodę:

....................................................................................................................................................................;

2)rodzaj uprawy:

....................................................................................................................................................................;

3)stan i jakość uprawy wraz z uzasadnieniem oceny stanu i jakości uprawy:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................;

4)obszar całej uprawy (ha):

...................................................................................................................................................................;

5)szacunkowy obszar uprawy, która została uszkodzona (ha):

.....................................................................................................................................................................

6) szacunkowy procent zniszczenia uprawy na uszkodzonym obszarze (%):

.................................................................................................................................................................... .

Informacja o braku zastrzeżeń albo o wniesionych zastrzeżeniach:

.....................................................................................................................................................................Treść zastrzeżeń: ....................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................

............................................ .......................................

(data i podpis poszkodowanego) (data i podpisy szacujących)

Załączniki:

szkic sytuacyjny uszkodzonej uprawy,
.................................................................................................................................................................,
..................................................................................................................................................................

* niewłaściwe skreślić

WZÓR

Protokół oględzin przeprowadzonych w wyniku wniesienia odwołania, o którym mowa w art. 46d ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie

nr ........ z dnia ..............

Protokół oględzin przeprowadzonych w wyniku wniesienia odwołania, o którym mowa w art. 46d ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie

nr ....... z dnia ………………

Dane lokalizacyjne

województwo: ............................................................................................................................................

powiat:.........................................................................................................................................................

obwód łowiecki nr ........ – dzierżawca/ zarządca obwodu łowieckiego*: ................................................. gmina: ................................................................. miejscowość: ................................................................ miejsce wystąpienia szkody (nr działki ewidencyjnej): ............................................................................

Poszkodowany

imię i nazwisko/ nazwa*: .......................................................................................................................... miejsce zamieszkania/ siedziba*: ..............................................................................................................

Oględziny uszkodzonej uprawy

dnia .............................................................................................................................................................

nadleśniczy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe/ przedstawiciel nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe/ dyrektor regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe/ przedstawiciel dyrektora regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe* (szacujący):

.....................................................................................................................................................................przy udziale*:

poszkodowanego:

....................................................................................................................................................................,

przedstawiciela dzierżawcy/ zarządcy obwodu łowieckiego*: .............................................................,
przedstawiciela izby rolniczej: ..............................................................................................................,
przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego:

..……………………………………………………………..………………………………………….. . przeprowadził oględziny i stwierdził, co następuje:

1)gatunek zwierzyny, która wyrządziła szkodę**:

...................................................................................................................................................................;

2)rodzaj uprawy:

...................................................................................................................................................................;

3) stan i jakość uprawy wraz z uzasadnieniem oceny stanu i jakości uprawy:

....................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................;

4)obszar całej uprawy (ha):

....................................................................................................................................................................;

5)szacunkowy obszar uprawy, która została uszkodzona (ha):

....................................................................................................................................................................;

6)szacunkowy procent zniszczenia uprawy na uszkodzonym obszarze (%):

................................................................................................................................................................... .

Informacja o braku zastrzeżeń albo o wniesionych zastrzeżeniach:

.....................................................................................................................................................................Treść zastrzeżeń: ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

............................................... ..........................................

(data i podpis poszkodowanego) (data i podpis szacującego)

...................................................................................... ...........................................

(data i podpis dzierżawcy/ zarządcy obwodu łowieckiego*) (data i podpis przedstawiciela

izby rolniczej)

.................................................................................................................

(data i podpis przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego)

Załączniki:

szkic sytuacyjny uszkodzonej uprawy,
..............................................................................................................................................................,
............................................................................................................................................................. .

* niewłaściwe skreślić

** nie dotyczy, gdy szkoda wyrządzona została przy wykonywaniu polowania

WZÓR

Protokół szacowania ostatecznego

nr .......... z dnia ..............

Protokół szacowania ostatecznego nr ....... z dnia ………………

Dane lokalizacyjne

województwo: ........................................................................................................................................... powiat: ....................................................................................................................................................... obwód łowiecki nr ........ – dzierżawca/ zarządca obwodu łowieckiego*: ................................................

gmina: ................................................................. miejscowość: ............................................................... miejsce wystąpienia szkody (nr działki ewidencyjnej): ............................................................................

Poszkodowany

imię i nazwisko/ nazwa*: ..........................................................................................................................

miejsce zamieszkania/ siedziba*: .............................................................................................................

Data zgłoszenia szkody: ...........................................................................................................................

Szacowanie ostateczne

dnia: ........................................................................................................................................................... zespół składający się z :

1)przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego:

....................................................................................................................................................................,

2)przedstawiciela dzierżawcy/ zarządcy obwodu łowieckiego*:

....................................................................................................................................................................,

3)poszkodowanego:

....................................................................................................................................................................,przeprowadził szacowanie ostateczne i stwierdził, co następuje:

1) data zgłoszenia terminu sprzętu uszkodzonej uprawy na dzień: ..........................................................;

2) gatunek zwierzyny, która wyrządziła szkodę ** ..................................................................................;

3) rodzaj uprawy/ płodu rolnego*: ...........................................................................................................;

4)stan i jakość uprawy/ jakość płodu rolnego wraz z uzasadnieniem oceny stanu i jakości uprawy/

płodu rolnego*:...........................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

5)obszar całej uprawy (ha)/ szacunkowa masa zgromadzonego płodu rolnego (dt)*: ...........................;
6)obszar uprawy, która została uszkodzona (ha)/ szacunkowa masa uszkodzonego płodu rolnego

(dt)*: ..........................................................................................................................................................;

7)procent zniszczenia uprawy na uszkodzonym obszarze (%):

....................................................................................................................................................................;

8)powierzchnia zredukowana (poz. 6 x 7) (ha):

....................................................................................................................................................................;

9)plon (dt) z 1 ha:

...................................................................................................................................................................;

10)rozmiar szkody (poz. 8 x 9):

....................................................................................................................................................................;

11)cena rynkowa/ skupu/ przeliczona w oparciu o przeliczniki jednostek zbożowych* za 1 dt plonu:

....................................................................................................................................................................;

12)nieponiesione koszty zbioru, transportu i przechowywania (zł): ........................................................;
13)wysokość odszkodowania do wypłaty:
a)za szkody w uprawach rolnych (poz. 10 x 11 – 12): ....................................................................,
b)za szkody w płodach rolnych (poz. 6 x 11): ................................................................................;
14)sposób doprowadzenia uszkodzonego obszaru łąki/ pastwiska* do stanu pierwotnego***:

....................................................................................................................................................................;

15)koszt doprowadzenia uszkodzonego 1 ha łąki/ pastwiska* do stanu pierwotnego***:

....................................................................................................................................................................;

16)koszt doprowadzenia uszkodzonego obszaru łąki/ pastwiska* do stanu pierwotnego

(poz. 6 x 15)***: ................................................................................................................................;

17)wysokość odszkodowania do wypłaty za szkody wyrządzone przez dziki na:***
a)łące* (poz. 10 x 11 – 12 + 16)

………………………………………………………………………………………………......,

b) pastwisku* (poz. 10 x 11+ 16)

………………………………………………………………………………………………….. .

Informacja o braku zastrzeżeń albo o wniesionych zastrzeżeniach:

....................................................................................................................................................................

Treść zastrzeżeń: ........................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

........................................... .................................................

(data i podpis poszkodowanego) (data i podpis dzierżawcy/ zarządcy

obwodu łowieckiego*)

...............................................................

(data i podpis przedstawiciela

wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego)

Odszkodowanie w kwocie .................................. (słownie złotych: .......................................................):

1)otrzymałem dnia*:

....................................................................................................................................................................;

2)przelać na konto*:

.....................................................................................................................................................................

...................................

(podpis poszkodowanego)

Załączniki:

szkic sytuacyjny uszkodzonej uprawy,
.................................................................................................................................................................,
................................................................................................................................................................ .

* niewłaściwe skreślić

** nie dotyczy, gdy szkoda powstała przy wykonywaniu polowania

*** wypełnić w przypadku szkód na łąkach lub pastwiskach; w pozycji 13 wpisać "nie dotyczy"

WZÓR

Protokół szacowania ostatecznego w przypadku szkody łowieckiej, za którą odpowiada Skarb Państwa

nr ...... z dnia .............

Protokół szacowania ostatecznego w przypadku szkody łowieckiej, za którą odpowiada Skarb Państwa

nr ....... z dnia ………………

Dane lokalizacyjne

województwo: ............................................................................................................................................

powiat: ........................................................................................................................................................

obwód łowiecki leśny nr ......../ obwód łowiecki polny nr………/ poza obwodem łowieckim*

gmina: ................................................................. miejscowość: ................................................................

miejsce wystąpienia szkody (nr działki ewidencyjnej): .............................................................................

Poszkodowany

imię i nazwisko/ nazwa*: ...........................................................................................................................

miejsce zamieszkania/ siedziba*: ..............................................................................................................

Data zgłoszenia szkody: ...........................................................................................................................

Szacowanie ostateczne

dnia .............................................................................................................................................................

przedstawiciele zarządu województwa/ Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe*

(szacujący)

.................................................................................................................................................................... przy udziale poszkodowanego/ bez udziału poszkodowanego

.................................................................................................................................................................... przeprowadzili szacowanie ostateczne i stwierdzili, co następuje:

1)data zgłoszenia terminu zbioru plonu na dzień ....................................................................................;
2)gatunek zwierzyny, który wyrządził szkodę: .......................................................................................;
3)rodzaj uprawy/ płodu rolnego*: ...........................................................................................................;
4)stan i jakość uprawy/ jakość płodu rolnego* wraz z uzasadnieniem oceny stanu i jakości uprawy/

płodu rolnego*: ..........................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................;

5)obszar całej uprawy (ha)/ szacunkowa masa zgromadzonego płodu rolnego (dt)*:............................;
6)obszar uprawy, która została uszkodzona (ha)/ szacunkowa masa uszkodzonego płodu rolnego

(dt)*: ..........................................................................................................................................................;

7)procent zniszczenia uprawy na uszkodzonym obszarze (%): ...............................................................;
8)powierzchnia zredukowana (poz. 6 x 7) (ha): .......................................................................................;
9)plon (dt) z 1 ha: .....................................................................................................................................;
10)rozmiar szkody (poz. 8 x 9): ...............................................................................................................;
11)cena rynkowa/cena skupu/cena przeliczona w oparciu o przeliczniki jednostek zbożowych* za 1 dt

plonu: .........................................................................................................................................................;

12) nieponiesione koszty zbioru, transportu i przechowywania (zł): ........................................................;

13)wysokość odszkodowania do wypłaty:
a)za szkody w uprawach rolnych (poz. 10 x 11 – 12)* ................................................................... ,
b)za szkody w płodach rolnych (poz. 6 x 11)* .................................................................................;
14)sposób doprowadzenia uszkodzonego obszaru łąki/ pastwiska* do stanu pierwotnego**:

....................................................................................................................................................................;

15)koszt doprowadzenia uszkodzonego 1 ha łąki/ pastwiska* do stanu pierwotnego**:

....................................................................................................................................................................;

16)koszt doprowadzenia uszkodzonego obszaru łąki/ pastwiska* do stanu pierwotnego

(poz. 6 x 15)**: .........................................................................................................................................;

17)wysokość odszkodowania do wypłaty za szkody wyrządzone przez dziki na:**
a)łące* (poz. 10 x 11 – 12 + 16)

……………………………………………………………………………………………………...,

b) pastwisku* (poz. 10 x 11 + 16)

…………………………………………………………………………………………………….. .

Informacja o braku zastrzeżeń albo o wniesionych zastrzeżeniach:

.....................................................................................................................................................................

Treść zastrzeżeń: ........................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

........................................... .....................................

(data i podpis poszkodowanego) (data i podpisy szacujących)

Odszkodowanie w kwocie .................................. (słownie złotych: ........................................................):

1)otrzymałem dnia*

....................................................................................................................................................................;

2)przelać na konto*

................................................................................................................................................................... .

...................................

(podpis poszkodowanego)

Załączniki:

szkic sytuacyjny uszkodzonej uprawy,
................................................................................................................................................................,
.............................................................................................................................................................. .

* niewłaściwe skreślić

** wypełnić w przypadku szkód na łąkach lub pastwiskach

WZÓR

Protokół szacowania ostatecznego przeprowadzonego w wyniku wniesienia odwołania, o którym mowa w art. 46d ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie

nr ........... z dnia .............

Protokół szacowania ostatecznego przeprowadzonego w wyniku wniesienia odwołania, o którym mowa w art. 46d ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. –

Prawo łowieckie

nr ....... z dnia ………………

Dane lokalizacyjne

województwo: ............................................................................................................................................

powiat: ........................................................................................................................................................

obwód łowiecki nr ........ – dzierżawca/ zarządca obwodu łowieckiego*: .................................................

gmina: ................................................................. miejscowość: ...............................................................

miejsce wystąpienia szkody (nr działki ewidencyjnej): .............................................................................

Poszkodowany

imię i nazwisko/ nazwa*: ...........................................................................................................................

miejsce zamieszkania/ siedziba*: ...............................................................................................................

Szacowanie ostateczne: ............................................................................................................................

dnia ………….. nadleśniczy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe/ przedstawiciel nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe/ dyrektor regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe/ przedstawiciel dyrektora regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe* (szacujący): ....................................................,

przy udziale*:

poszkodowanego ..................................................................................................................................,
przedstawiciela dzierżawcy/ zarządcy obwodu łowieckiego*: ............................................................,
przedstawiciela izby rolniczej: .............................................................................................................,
przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego: ..........................................................

.....................................................................................................................................................................

przeprowadził szacowanie ostateczne uszkodzonej uprawy/ płodu rolnego* i stwierdził, co następuje:

1) data zgłoszenia terminu zbioru plonu ........................................................ na dzień ...........................;

2) gatunek zwierzyny, która wyrządziła szkodę**: ..................................................................................;

3) rodzaj uprawy/ płodu rolnego*: ............................................................................................................;

4) stan i jakość uprawy/ jakość płodu rolnego* stan i jakość uprawy/ jakość płodu rolnego wraz

z uzasadnieniem oceny stanu i jakości uprawy/ płodu rolnego*: ..............................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................;

5) obszar całej uprawy (ha)/ szacunkowa masa zgromadzonego płodu rolnego (dt)*: ...........................;

6) obszar uprawy, która została uszkodzona/ szacunkowa masa uszkodzonego płodu rolnego (dt)*: .....;

7) procent zniszczenia uprawy na uszkodzonym obszarze (%): ...............................................................;

8) powierzchnia zredukowana (poz. 6 x 7) (ha): ......................................................................................;

9)plon (dt) z 1 ha: ....................................................................................................................................;
10)rozmiar szkody (poz. 8 x 9): ...............................................................................................................;
11)cena rynkowa/ skupu/ przeliczona w oparciu o przeliczniki jednostek zbożowych* za 1 dt plonu:

....................................................................................................................................................................;

12)nieponiesione koszty zbioru, transportu i przechowywania (zł): .......................................................;
13)sposób doprowadzenia uszkodzonego obszaru łąki/ pastwiska* do stanu pierwotnego***:

.....................................................................................................................................................................

Informacja o braku zastrzeżeń albo o wniesionych zastrzeżeniach:

.....................................................................................................................................................................

Treść zastrzeżeń: ........................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

........................................... .....................................

(data i podpis poszkodowanego) (data i podpis szacującego)

……………………………..……………………………… ……………………………………………....

(data i podpis dzierżawcy/ zarządcy obwodu łowieckiego*) (data i podpis przedstawiciela izby rolniczej)

…………………………………………………………………………………

(data i podpis przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego)

Załączniki:

szkic sytuacyjny uszkodzonej uprawy,
………………………………………………………………………………………………………..,
………………………………………………………………………………………………………. .

* niewłaściwe skreślić

** pominąć, gdy szkoda powstała przy wykonywaniu polowania

*** wypełnić w przypadku szkód na łąkach lub pastwiskach

1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. poz. 272), które utraciło moc z dniem 2 października 2018 r., zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 651).