§ 2. - Szczegółowe warunki rozkładania na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu... - Dz.U.2012.208 - OpenLEX

§ 2. - Szczegółowe warunki rozkładania na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz wysokość oprocentowania rozłożonej na raty należności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.208

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 lutego 2012 r.
§  2.
Agencja Nieruchomości Rolnych może nabywcy nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa rozłożyć spłatę należności na roczne lub półroczne raty, na warunkach określonych w art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, w szczególności w przypadku nabywania nieruchomości w celu utworzenia albo powiększenia gospodarstwa rodzinnego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592, z późn. zm.3)), jeżeli nabywca spełnia łącznie następujące warunki:
1)
w przypadku nieruchomości rolnej w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nieruchomości przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele związane z prowadzeniem gospodarki rolnej i leśnej wraz z częściami składowymi lub przynależnościami - zobowiąże się do utrzymywania nabywanej nieruchomości zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki w celu wykonywania na niej działalności rolniczej;
2)
w przypadku rozłożenia spłaty należności na raty z zastosowaniem obniżonego oprocentowania - nie przekroczy progu pomocy publicznej określonej w przepisach prawa Unii Europejskiej;
3)
nie posiada zaległych zobowiązań finansowych wobec Agencji Nieruchomości Rolnych.