Szczegółowe warunki realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.732

Akt utracił moc
Wersja od: 28 czerwca 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 25 czerwca 2012 r.
w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej, realizowanej w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zwanej dalej "pomocą".
1.
Prawo do pomocy przysługuje matce, ojcu lub opiekunowi faktycznemu dziecka mającym ustalone za miesiąc lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad lub grudzień 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przyznane na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.2)).
2.
Pomoc przysługuje w wysokości 100 zł miesięcznie.
3.
Pomoc jest przyznawana niezależnie od dochodu.
1.
Pomoc jest wypłacana w terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w § 2 ust. 1, i jest realizowana przez organ właściwy w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
2.
Przyznanie oraz odmowa przyznania pomocy następuje w drodze decyzji administracyjnej.
3.
W sprawach, o których mowa w ust. 1, nie przeprowadza się rodzinnego wywiadu środowiskowego określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do pomocy wszczyna się z urzędu.
1.
Pomoc jest finansowana z budżetu państwa.
2.
Realizacja pomocy jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez gminy.
3.
Program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne realizowany jest przy współudziale wojewodów, którzy dokonują podziału środków budżetu państwa.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2012 r.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706 i Nr 221, poz. 1738, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842 i Nr 217, poz. 1427, z 2011 r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622 i Nr 149, poz. 887 oraz z 2012 r. poz. 579.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 222, poz. 1630, z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 105, poz. 720, Nr 109, poz. 747, Nr 192, poz. 1378 i Nr 200, poz. 1446, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 138, poz. 872 i 875, Nr 223, poz. 1456 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 97, poz. 800 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 50, poz. 301 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016 i Nr 205, poz. 1212.