Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.16.121

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 stycznia 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 30 grudnia 2005 r.
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej wstępnie uznanej grupie producentów owoców i warzyw oraz wykazu kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania

Na podstawie art. 19 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. Nr 223, poz. 2221, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Wstępnie uznanej grupie producentów owoców i warzyw, zwanej dalej "grupą", jest przyznawana pomoc finansowa na pokrycie części kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania, jeżeli:
1) inwestycja lub jej etap zostały ujęte w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania i zostały zrealizowane;
2) inwestycja lub jej etap zostały zrealizowane w zakresie odpowiadającym potrzebom grupy lub jej członków, zgodnie z kategorią produktów, dla której grupa została wstępnie uznana;
3) grunt, na którym jest realizowana inwestycja, lub budynek albo budowla, w których jest realizowana inwestycja, stanowią własność lub przedmiot użytkowania wieczystego grupy;
4) nabycie gruntu, w tym gruntu rolnego, jest związane z realizacją inwestycji zatwierdzonych w planie dochodzenia do uznania;
5) grupa zobowiązała się do niezbywania inwestycji objętej dofinansowaniem przed upływem:
a) 5 lat od dnia nabycia maszyny, urządzenia lub środka transportu,
b) 10 lat od dnia oddania do użytku budynku lub budowli.
2. W przypadku okresowego braku możliwości pełnego wykorzystania inwestycji w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, pomoc finansowa jest przyznawana także w przypadku częściowego udostępnienia przez grupę inwestycji innemu podmiotowi na podstawie umowy określającej w szczególności okres i warunki wykorzystywania inwestycji przez ten podmiot.
3. W przypadku gdy grunt, budynek albo budowla, o których mowa w ust. 1 pkt 3, nie stanowią własności lub przedmiotu użytkowania wieczystego grupy, pomoc finansowa jest przyznawana do inwestycji polegającej na montażu nabytej przez grupę maszyny lub urządzenia przeznaczonego do przygotowania owoców lub warzyw do sprzedaży, w tym do ich mycia, czyszczenia, sortowania, pakowania lub konfekcjonowania w budynku albo budowli będących w posiadaniu członka grupy lub innego podmiotu.
4. W przypadku zbycia budynków, budowli, maszyn, urządzeń lub środków transportu przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, grupa zwraca pomoc finansową w części dotyczącej zbytej inwestycji, zwiększonej o odsetki ustawowe liczone od dnia zbycia tej inwestycji.
§  2.
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków przyznania pomocy finansowej, o której mowa w § 1 ust. 1, grupa:
1) składa oświadczenie lub dokument potwierdzający zrealizowanie inwestycji lub jej etapu;
2) przedkłada fakturę albo dokument o równoważnej wartości dowodowej, potwierdzające poniesione koszty zrealizowanej inwestycji lub jej etapu;
3) składa oświadczenie, że:
a) grunt, na którym jest realizowana inwestycja, lub budynek albo budowla, w których jest realizowana inwestycja, stanowią własność lub przedmiot użytkowania wieczystego grupy,
b) nabycie gruntu, w tym gruntu rolnego, jest związane z realizacją inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania,
c) zbycie inwestycji objętej dofinansowaniem nie nastąpi przed upływem okresu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 5;
4) przedkłada aktualny kosztorys inwestorski oraz pozwolenie na budowę, jeżeli na podstawie przepisów prawa budowlanego istnieje obowiązek uzyskania takiego pozwolenia - w przypadku gdy inwestycja lub jej etap dotyczy prac budowlanych.
2. W przypadku inwestycji polegającej na montażu nabytej przez grupę maszyny lub urządzenia, przeznaczonych do przygotowania owoców lub warzyw do sprzedaży, w tym do ich mycia, czyszczenia, sortowania, pakowania lub konfekcjonowania, w budynku albo budowli będących w posiadaniu członka grupy lub innego podmiotu, niestanowiących własności lub przedmiotu użytkowania wieczystego grupy, potwierdzeniem spełniania przez grupę warunków przyznania pomocy finansowej jest:
1) złożenie oświadczenia, że po zdemontowaniu maszyny lub urządzenia i dokonaniu ponownego ich montażu stan techniczny tej maszyny lub urządzenia pozwoli na ich używanie zgodne z przeznaczeniem, oraz
2) przedłożenie umowy zawartej między grupą a jej członkiem lub innym podmiotem będącym w posiadaniu budynku lub budowli, w których nastąpi montaż nabytej przez grupę maszyny lub urządzenia, określającej w szczególności okres i warunki korzystania z maszyny lub urządzenia, warunki ich montażu i demontażu oraz warunki wypowiedzenia umowy.
§  3. W przypadku nabycia używanej maszyny, urządzenia lub środka transportu pomoc finansowa, o której mowa w § 1 ust. 1, jest przyznawana, jeżeli grupa:
1) przedłoży dokument albo oświadczenie zbywcy potwierdzające, że zbywca był uprawniony do zbycia maszyny, urządzenia lub środka transportu oraz że w okresie ostatnich siedmiu lat nie były one nabyte ze środków stanowiących dofinansowanie z krajowych lub wspólnotowych środków publicznych;
2) złoży oświadczenie, że maszyna, urządzenie lub środek transportu mają właściwości techniczne zgodne z ich przeznaczeniem określonym w planie dochodzenia do uznania oraz spełniają obowiązujące normy techniczne.
§  4. Wykaz kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania jest określony w załączniku do rozporządzenia.
§  5.
1. W przypadku gdy poniesione koszty realizacji inwestycji, ujętych w wykazie, o którym mowa w § 4, przewyższają ich wartość rynkową, pomoc finansową przyznaje się wyłącznie do wysokości stanowiącej wartość rynkową tych inwestycji.
2. Wartość rynkową nabytych: budynku, budowli, używanej maszyny, urządzenia lub środka transportu oraz gruntu, z wyjątkiem gruntu rolnego, określa się na podstawie przedłożonego przez grupę zaświadczenia określającego ich wartość rynkową wydanego przez właściwy organ uprawniony do wydania takiego zaświadczenia albo uprawnionego rzeczoznawcę.
3. Wartość rynkową gruntu rolnego określa się na podstawie średnich cen gruntów w obrocie prywatnym dla poszczególnych województw, według danych Głównego Urzędu Statystycznego.
4. Wartość rynkową inwestycji innych niż wymienione w ust. 2 i 3 określa się na podstawie przedłożonej faktury lub dokumentu o równoważnej wartości dowodowej.
§  6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rol.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 64, Nr 14, poz. 115, Nr 141, poz. 1182 i Nr 175, poz. 1462.

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ KWALIFIKOWANYCH KOSZTÓW INWESTYCJI UJĘTYCH W ZATWIERDZONYM PLANIE DOCHODZENIA DO UZNANIA

Kwalifikowanymi kosztami inwestycji są koszty:

1) budowy budynków oraz budowli przeznaczonych do przechowywania, magazynowania lub przygotowania owoców lub warzyw do sprzedaży - zgodnie z kosztorysem inwestorskim;

2) zakupu budynków oraz budowli przeznaczonych do przechowywania, magazynowania lub przygotowania owoców lub warzyw do sprzedaży;

3) rozbudowy, przebudowy i remontu budynków oraz budowli, o których mowa w pkt 2, połączonych z ich adaptacją i modernizacją, przeznaczonych do przechowywania, magazynowania lub przygotowania owoców lub warzyw do sprzedaży - zgodnie z kosztorysem inwestorskim;

4) infrastruktury technicznej i technicznego wyposażenia budynków oraz budowli - zgodnie z kosztorysem inwestorskim;

5) zagospodarowania terenu w zakresie niezbędnym do zapewnienia właściwego dojazdu, eksploatacji i zabezpieczenia inwestycji - zgodnie z kosztorysem inwestorskim;

6) zakupu gruntu przeznaczonego pod budowę budynków i budowli oraz zagospodarowania terenu w zakresie, o którym mowa w pkt 5, w części nieprzekraczającej 10 % kwalifikowanych kosztów całej inwestycji;

7) zakupu narzędzi oraz zakupu i instalacji maszyn oraz urządzeń przeznaczonych do przechowywania, magazynowania lub przygotowania owoców lub warzyw do sprzedaży, w szczególności przeznaczonych do ich mycia, czyszczenia, sortowania, pakowania lub konfekcjonowania;

8) zakupu środków transportu, w tym środków transportu wyposażonych w chłodnie oraz urządzenia do regulowania atmosfery, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych i innych środków transportu przeznaczonych do przewozu osób;

9) związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji, o których mowa w pkt 1-8, w wysokości nieprzekraczającej 12 % kosztów kwalifikowanych całej inwestycji, obejmujące koszty:

a) przygotowania dokumentacji:

- technicznej,

- ekonomicznej: kosztorysów, analiz ekonomicznych i projektów inwestycji,

b) zaświadczeń, pozwoleń, opłat i dokumentacji związanej z ich uzyskaniem,

c) nadzoru urbanistycznego, architektonicznego i budowlanego,

d) usług geodezyjnych,

e) usług dotyczących zarządzania inwestycją.