Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.63

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 stycznia 2020 r.
§  8. 
1.  Komendant Straży Marszałkowskiej lub upoważniony przez niego funkcjonariusz doręcza lub przekazuje drogą elektroniczną żądanie udzielenia niezbędnej pomocy, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy.
2.  Żądanie udzielenia niezbędnej pomocy zawiera powołanie podstawy prawnej żądania, określenie rodzaju i zakresu niezbędnej pomocy, wskazanie funkcjonariusza korzystającego z pomocy oraz pouczenie o odpowiedzialności karnej funkcjonariusza publicznego w razie niedopełnienia obowiązku udzielenia żądanej niezbędnej pomocy.
3.  Żądanie udzielenia niezbędnej pomocy może być zgłoszone ustnie przez funkcjonariusza, który potrzebuje niezbędnej pomocy.
4.  Funkcjonariusz, zgłaszając ustnie żądanie udzielenia niezbędnej pomocy, informuje osobę, do której zgłasza żądanie, o działaniu w sytuacji niecierpiącej zwłoki oraz przekazuje tej osobie informacje określone w ust. 2.
5.  Żądanie udzielenia pomocy zgłoszone ustnie potwierdza się niezwłocznie w sposób określony w ust. 1.