Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.63

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 stycznia 2020 r.
§  3. 
1.  Funkcjonariusz legitymuje osobę w warunkach, które:
1) zapewniają poufność danych osobowych osoby legitymowanej;
2) umożliwiają osobie legitymowanej odnotowanie informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy.
2.  Funkcjonariusz dokumentuje legitymowanie osoby w książce przebiegu służby lub notatce służbowej, w której wpisuje datę, czas, miejsce oraz dane, o których mowa w art. 14 ust. 2 ustawy.
3.  Dokumentowanie czynności legitymowania osoby może być prowadzone w postaci elektronicznej.
4.  Po przeprowadzeniu czynności, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy, funkcjonariusz poucza osobę, wobec której podjęto czynność, o prawie do złożenia zażalenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy. Wzmiankę o pouczeniu osoby, wobec której podjęto czynność, funkcjonariusz zamieszcza w książce przebiegu służby lub notatce służbowej.