Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.63

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 stycznia 2020 r.
§  13. 
1.  Funkcjonariusz może dokumentować przebieg czynności określonych w art. 12 ust. 1 pkt 1-3, 4a, 4b i 7 ustawy przez ich rejestrację za pomocą kamer przenośnych lub nasobnych.
2.  Czynność, o której mowa w ust. 1, dokumentuje się, sporządzając notatkę służbową. Notatka służbowa zawiera w szczególności:
1) czas i miejsce zarejestrowanego obrazu zdarzeń;
2) stopień, imię, nazwisko i stanowisko służbowe funkcjonariusza;
3) podpis funkcjonariusza dokonującego rejestracji przebiegu czynności za pomocą kamer przenośnych lub nasobnych.
3.  Zapis obrazu i dźwięku uzyskanego za pomocą kamer przenośnych lub nasobnych kopiuje i przechowuje się na informatycznym nośniku danych w sposób zapewniający jego poufność i integralność oraz ochronę przed utratą i zniszczeniem.