Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.63

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 stycznia 2020 r.
§  11. 
1.  Funkcjonariusz dokumentuje w książce przebiegu służby wyniki sprawdzenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 lit. b i c ustawy, przesyłek kierowanych do Kancelarii Sejmu i Kancelarii Senatu lub wynik sprawdzenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 lit. d ustawy, terenów i obiektów będących w zarządzie Kancelarii Sejmu i zarządzie Kancelarii Senatu.
2.  Funkcjonariusz, dokumentując w książce przebiegu służby wyniki sprawdzenia, o którym mowa w ust. 1, wpisuje wynik sprawdzenia, datę, czas oraz miejsce sprawdzenia, a w przypadku znalezienia przedmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 7c ustawy, także opis podjętych działań zmierzających do neutralizacji zagrożeń.
3.  Po przeprowadzeniu czynności, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy, funkcjonariusz poucza osobę, wobec której podjęto czynność, o prawie złożenia zażalenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy. Wzmiankę o pouczeniu osoby, wobec której podjęto czynność, funkcjonariusz zamieszcza w notatce służbowej.