Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.45.203

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 stycznia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 15 kwietnia 1996 r.
w sprawie szczegółowych warunków odbywania u pracodawcy stażu przez bezrobotnego absolwenta.

Na podstawie art. 37b ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 1995 r. Nr 1, poz. 1 oraz z 1996 r. Nr 5, poz. 34) zarządza się, co następuje:
§  1. 1  
1. Bezrobotny absolwent odbywa staż na stanowisku pracy w zawodzie według programu określonego w umowie zawartej przez starostę z pracodawcą.
2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna ponadto określać w szczególności:
1) liczbę absolwentów, którzy zostaną skierowani do odbycia stażu na określonych stanowiskach pracy lub w zawodzie, z podaniem poziomu i kierunku ich wykształcenia, zawodu oraz specjalności,
2) okres odbywania stażu,
3) zobowiązanie pracodawcy do:
a) zaznajomienia absolwenta z jego obowiązkami oraz uprawnieniami,
b) zapewnienia absolwentowi profilaktycznej ochrony zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników,
c) przeszkolenia absolwenta, na zasadach przewidzianych dla pracowników, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznania go z obowiązującym regulaminem pracy,
d) przydzielenia absolwentowi, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz niezbędnych środków higieny osobistej,
e) zapewnienia absolwentowi, na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatnych posiłków profilaktycznych, regeneracyjnych lub wzmacniających,
f) bezzwłocznego, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, informowania powiatowego urzędu pracy o przypadkach przerwania przez absolwenta odbywania stażu, o każdym dniu nie usprawiedliwionej nieobecności absolwenta w odbywaniu stażu oraz o innych zdarzeniach istotnych dla odbywania stażu,
g) wyznaczenia pracownika, któremu powiatowy urząd pracy powierzy nadzór nad odbywaniem stażu przez absolwenta,
4) tryb rozstrzygania sporów oraz warunki wypowiedzenia umowy przez strony.
3. W przypadku gdy staż odbywany jest w powiatowym urzędzie pracy, w którym absolwent zarejestrowany jest jako bezrobotny, nie zawiera się umowy, o której mowa w ust. 1 i 2, z tym że przepisy ust. 2 pkt 3 stosuje się odpowiednio.
§  2.
1. Program stażu powinien zawierać harmonogram praktycznego wykonywania przez absolwenta na stanowisku pracy lub w zawodzie czynności lub zadań, które umożliwiają mu samodzielne wykonywanie pracy po zakończeniu stażu.
2. 2 Starosta przed skierowaniem bezrobotnego absolwenta na staż obowiązany jest:
1) skierować go na badania lekarskie w celu stwierdzenia zdolności do odbycia stażu,
2) zapoznać go z programem tego stażu.
§  3.
1. Okres odbywania stażu nie powinien być krótszy niż 3 miesiące oraz nie może przekraczać 12 miesięcy.
2. Absolwent wykonuje czynności lub zadania w wymiarze czasu obowiązującym pracownika zatrudnionego na danym stanowisku pracy lub w zawodzie.
3. W okresie odbywania stażu absolwentce w ciąży nie mogą być powierzane czynności lub zadania w warunkach szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia oraz w porze nocnej.
§  4. Absolwent w okresie odbywania stażu obowiązany jest:
1) sumiennie i starannie wykonywać czynności i zadania objęte programem stażu oraz stosować się do poleceń pracodawcy i upoważnionych przez niego osób, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa,
2) przestrzegać ustalonego czasu odbywania stażu oraz regulaminu pracy i porządku obowiązującego w zakładzie pracy,
3) przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,
4) dbać o dobro zakładu pracy oraz zachowywać w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,
5) przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego,
6) 3 powiadomić starostę o nierealizowaniu przez pracodawcę warunków odbywania stażu.
§  5. 4 Starosta, na wniosek pracodawcy lub z urzędu po zasięgnięciu opinii pracodawcy, może pozbawić absolwenta możliwości kontynuowania stażu w przypadku:
1) opuszczenia z przyczyn nie usprawiedliwionych więcej niż jednego dnia stażu,
2) naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy, a w szczególności zakłócenia porządku, stawienia się na staż w stanie po użyciu alkoholu lub spożywania alkoholu w miejscu odbywania stażu.
§  6.
1. Absolwent w okresie odbywania stażu obowiązany jest prowadzić kartę stażu, zwaną dalej "kartą", w której wpisuje okresy i rodzaj wykonywanych czynności lub zadań na stanowisku pracy lub w zawodzie.
2. 5 Kartę, której wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia, wydaje absolwentowi powiatowy urząd pracy przed rozpoczęciem stażu.
3. 6 Wpisy dokonane przez absolwenta w karcie poświadczane są przez pracodawcę lub osobę, której starosta powierzył nadzór nad odbywaniem stażu.
4. 7 Absolwent po zakończeniu stażu zwraca niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od ukończenia stażu, kartę powiatowemu urzędowi pracy.
§  7. 8 Na podstawie wpisu w karcie powiatowy urząd pracy wydaje absolwentowi zaświadczenie o odbyciu stażu. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  8.
1. 9 Bezrobotnego absolwenta skierowanego do odbycia stażu, na okres, w którym nie przysługuje mu prawo do stypendium, starosta ubezpiecza od następstw nieszczęśliwych wypadków.
2. Koszt ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, finansowany jest z Funduszu Pracy.
§  9. W sprawach nie uregulowanych w rozporządzeniu stosuje się odpowiednio przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania świadczeń określonych w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. Nr 38, poz. 191).
§  10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 10

KARTA STAŻU

Pana(i) ......................................................

( imię i nazwisko)

absolwenta(ki) ................................................

(nazwa szkoły)

nr skierowania .............. z dnia .................

nr umowy z pracodawcą .................... z dnia ............

Okres stażuRodzaj odbywanych zajęć w okresie stażu
oddo

..............................

(data otrzymania karty)

..............................

(podpis absolwenta)

.........................

(podpis i imienna

pieczątka osoby

sprawującej nadzór

nad odbywaniem

stażu)

Data zwrotu karty do powiatowego urzędu pracy .............

...............................

(podpis i imienna pieczątka

pracownika powiatowego urzędu

pracy przyjmującego kartę)

...........................

(podpis i imienna pieczątka

pracodawcy - upoważnionej

osoby)

ZAŁĄCZNIK Nr  2 11

ZAŚWIADCZENIE O ODBYCIU STAŻU

pracy)

Pan(i) .......................................................

(imię i nazwisko)

urodzony(a) w dniu .............. 19 ... r. w ................

odbył(a) staż w ..............................................

(nazwa pracodawcy)

w okresie od dnia ......................... 199 ... r. do dnia

............. 199 ... r.

w zawodzie - na stanowisku*) .................................

Staż obejmował: ..............................................

..............................................................

..............................................................

..........................

(podpis i pieczątka

upoważnionego pracownika

powiatowego urzędu pracy)

______

*) Niepotrzebne skreślić

1 § 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 28 grudnia 1998 r. (Dz.U.98.166.1244) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 3 grudnia 2001 r. (Dz.U.01.145.1637) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 stycznia 2002 r.

2 § 2 ust. 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 28 grudnia 1998 r. (Dz.U.98.166.1244) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 3 grudnia 2001 r. (Dz.U.01.145.1637) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 stycznia 2002 r.

3 § 4 pkt 6:

- dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 grudnia 1998 r. (Dz.U.98.166.1244) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 3 grudnia 2001 r. (Dz.U.01.145.1637) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 stycznia 2002 r.

4 § 5:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 28 grudnia 1998 r. (Dz.U.98.166.1244) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 3 grudnia 2001 r. (Dz.U.01.145.1637) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 stycznia 2002 r.

5 § 6 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 28 grudnia 1998 r. (Dz.U.98.166.1244) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.
6 § 6 ust. 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 28 grudnia 1998 r. (Dz.U.98.166.1244) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 3 grudnia 2001 r. (Dz.U.01.145.1637) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 stycznia 2002 r.

7 § 6 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 28 grudnia 1998 r. (Dz.U.98.166.1244) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.
8 § 7 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 28 grudnia 1998 r. (Dz.U.98.166.1244) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.
9 § 8 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 28 grudnia 1998 r. (Dz.U.98.166.1244) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 3 grudnia 2001 r. (Dz.U.01.145.1637) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 stycznia 2002 r.

10 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 28 grudnia 1998 r. (Dz.U.98.166.1244) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.
11 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 28 grudnia 1998 r. (Dz.U.98.166.1244) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.