Szczegółowe warunki lokowania produktów. - Dz.U.2011.161.977 - OpenLEX

Szczegółowe warunki lokowania produktów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.161.977

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 sierpnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie szczegółowych warunków lokowania produktów

Na podstawie art. 17a ust. 9 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. zm. 1 ) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowe warunki oznaczania przez nadawcę audycji, w których zastosowano lokowanie produktu, w tym:
a)
wzór znaku graficznego informującego o fakcie lokowania produktu obowiązującego nadawcę programu telewizyjnego,
b)
formę sygnału dźwiękowego do stosowania przez nadawców radiowych informującego, że audycja zawiera lokowanie produktu;
2)
sposób prowadzenia oraz przechowywania przez nadawcę ewidencji audycji, w których zastosowano lokowanie produktu;
3)
zakres danych objętych ewidencją, o której mowa w pkt 2.
1.
Nadawca programu telewizyjnego obowiązany jest do oznaczania audycji, w których zastosowano lokowanie produktu znakiem graficznym.
2.
Na początku oraz w momencie wznowienia audycji po przerwie na reklamę lub telesprzedaż nadawca obowiązany jest umieścić znak graficzny określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
3.
Na końcu audycji oraz przez cały czas trwania napisów końcowych nadawca obowiązany jest umieścić znak graficzny określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
4.
Każdorazowe oznaczenie znakiem graficznym audycji powinno trwać nie krócej niż 4 sekundy i zajmować nie mniej niż 5% powierzchni ekranu.
1.
Nadawca programu radiowego obowiązany jest do oznaczania audycji, w której zastosowano lokowanie produktu sygnałem dźwiękowym.
2.
Sygnał dźwiękowy, o którym mowa w ust. 1, umieszcza się na początku, na końcu oraz w momencie wznowienia audycji po przerwie na reklamę lub telesprzedaż.
3.
Sygnał dźwiękowy, o którym mowa w ust. 1, ma formę czytanego przez lektora tekstu o treści:
1)
"audycja zawiera lokowanie produktu", jeżeli jest umieszczony na początku lub w momencie wznowienia audycji po przerwie na reklamę lub telesprzedaż;
2)
"audycja zawierała lokowanie produktu", jeżeli sygnał dźwiękowy umieszczony jest na końcu audycji.
1.
Nadawca prowadzi ewidencję audycji, o których mowa w § 2 ust. 1 i § 3 ust. 1.
2.
Ewidencja, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać następujące dane:
1)
tytuł i gatunek audycji;
2)
datę rozpowszechniania, godzinę rozpoczęcia i czas trwania audycji;
3)
w przypadku audycji wyprodukowanych przy udziale nadawcy lub na jego zamówienie - nazwę podmiotu lokującego oraz nazwę lokowanego produktu.
3.
Nadawca przechowuje ewidencję, o której mowa w ust. 1, przez okres jednego roku od zakończenia roku kalendarzowego, w którym audycja została rozpowszechniona.
4.
Ewidencja, o której mowa w ust. 1, może być prowadzona przez nadawcę w formie elektronicznej.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

 

ZAŁĄCZNIK Nr  2

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 85, poz. 459, Nr 112, poz. 654, Nr 153, poz. 903 i Nr 160, poz. 963.