Szczegółowe warunki i tryb wypłacania zasiłków pogrzebowych z tytułu śmierci członków rodziny żołnierza zawodowego. - Dz.U.2002.120.1026 - OpenLEX

Szczegółowe warunki i tryb wypłacania zasiłków pogrzebowych z tytułu śmierci członków rodziny żołnierza zawodowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.120.1026

Akt utracił moc
Wersja od: 29 lipca 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 23 lipca 2002 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu wypłacania zasiłków pogrzebowych z tytułu śmierci członków rodziny żołnierza zawodowego.

Na podstawie art. 20 ust. 3b ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 693) zarządza się, co następuje:
1. 
Zasiłek pogrzebowy z tytułu śmierci członka rodziny żołnierza zawodowego wypłaca się na pisemny wniosek osoby, która pokryła koszty pogrzebu, zwanej dalej "osobą uprawnioną".
2. 
Wniosek powinien w szczególności wskazywać stopień pokrewieństwa lub powinowactwa między żołnierzem zawodowym i członkiem rodziny żołnierza zawodowego, którego koszty pogrzebu pokryto.
3. 
Zasiłek pogrzebowy z tytułu śmierci członka rodziny żołnierza zawodowego wypłaca się na podstawie decyzji dowódcy jednostki wojskowej właściwego, na podstawie odrębnych przepisów, w sprawie wypłaty należności pośmiertnych żołnierzowi zawodowemu.
W przypadku pokrycia kosztów pogrzebu członka rodziny żołnierza zawodowego przez więcej niż jedną osobę uprawnioną wypłaca się tylko jeden zasiłek, o którym mowa w art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy.
1. 
Jeżeli osobie uprawnionej przysługuje również zasiłek pogrzebowy na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo innych przepisów szczególnych, osoba ta pobiera w pierwszej kolejności zasiłek pogrzebowy na podstawie tych przepisów, a jeżeli jest on niższy od zasiłku, o którym mowa w § 2 - odpowiednie wyrównanie.
2. 
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku pogrzebowego przysługującego z tytułu śmierci członka rodziny będącego żołnierzem, z prawem do zasiłku pogrzebowego przysługującym z tytułu pokrycia kosztów pogrzebu zmarłego żołnierza.
1. 
Dokumentami wymaganymi do wypłaty zasiłku z tytułu śmierci członka rodziny żołnierza zawodowego są:
1)
kopia odpisu skróconego aktu zgonu członka rodziny, a w razie pogrzebu dziecka martwo urodzonego - kopia zaświadczenia lekarza lub położnej, że dziecko urodziło się martwe (oryginał dokumentu przedstawia się do wglądu),
2)
oryginały rachunków obejmujących ogół poniesionych przez osobę uprawnioną kosztów pogrzebu, w tym w szczególności zakupu trumny lub miejsca na cmentarzu.
2. 
Dokumentami wymaganymi do wypłaty wyrównania zasiłku z tytułu śmierci członka rodziny żołnierza zawodowego są:
1)
jeżeli koszty pogrzebu pokrył żołnierz zawodowy:
a)
kopia dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,
b)
oryginał dokumentu stwierdzającego wysokość zasiłku pogrzebowego przyznanego żołnierzowi na podstawie przepisów, o których mowa w § 3 ust. 1, przy czym na równi z tym dokumentem uznaje się oryginał dokumentu stwierdzającego wysokość zasiłku pogrzebowego wypłaconego innej osobie, jeżeli żołnierz zawodowy udokumentuje rachunkami pokrycie kosztów pogrzebu członka rodziny,
2)
jeżeli koszty pogrzebu pokrywa inna osoba:
a)
kopia dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,
b)
oryginał dokumentu stwierdzającego wysokość zasiłku pogrzebowego przyznanego tej osobie na podstawie przepisów, o których mowa w § 3 ust. 1,
c)
oryginały rachunków obejmujących ogół poniesionych przez tę osobę kosztów pogrzebu oraz uwierzytelnione kopie rachunków stanowiących podstawę wypłaty zasiłku, o którym mowa w lit. b).
3. 
Jako dowód poniesionych kosztów pogrzebu członka rodziny żołnierza zawodowego, na równi z rachunkami, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 1 lit. b) i pkt 2 lit. c), uznaje się również wszelkie dowody wystawione na osobę uprawnioną potwierdzające koszty poniesione w związku z przeprowadzeniem pochówku, a także inne koszty poniesione stosownie do warunków i zwyczajów przyjętych w miejscowości organizowania pochówku, obejmujące w szczególności: zakup miejsca na cmentarzu wyznaniowym, sprawienie posługi religijnej, postawienie nagrobka, nabycie niezbędnej odzieży żałobnej oraz organizację poczęstunku dla osób biorących udział w pogrzebie.
Wypłaty zasiłku dokonuje się według wyboru osoby uprawnionej - gotówką albo przelewem na rachunek bankowy wskazany na piśmie.
Na wniosek żołnierza zawodowego, umotywowany trudną sytuacją materialną rodziny, dowódca, o którym mowa w § 1 ust. 3, może podjąć decyzję o wypłacie zaliczki na poczet należnego zasiłku. W takim przypadku żołnierz jest obowiązany rozliczyć zaliczkę w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
W sprawach wszczętych i niezakończonych ostateczną decyzją stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.