Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1351

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 września 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych

Na podstawie art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2122, z 2016 r. poz. 2170 oraz z 2017 r. poz. 624) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb:
1) finansowania lub współfinansowania programów promocyjnych i informacyjnych;
2) współfinansowania działań promocyjnych i informacyjnych kwalifikujących się do uzyskania na ich realizację wsparcia ze środków Unii Europejskiej;
3) udzielania wsparcia finansowego na realizację zadań określonych w art. 2 ust. 2 pkt 1 lit. e, g i h, pkt 2 lit. e-g, pkt 3 lit. e-g, pkt 4 lit. e-g, pkt 5 lit. e-g, pkt 6 lit. e-g, pkt 7 lit. e-g, pkt 8 lit. e-g oraz pkt 9 lit. e-g ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych.
§  2.  Wsparcie finansowe, o którym mowa w § 1, zwane dalej "wsparciem", jest udzielane na niemające na celu promocji konkretnego znaku towarowego lub marki zadanie w ramach programów promocyjnych i informacyjnych lub działań promocyjnych i informacyjnych kwalifikujących się do uzyskania na ich realizację wsparcia ze środków Unii Europejskiej lub zadanie określone w art. 2 ust. 2 pkt 1 lit. e, g i h, pkt 2 lit. e-g, pkt 3 lit. e-g, pkt 4 lit. e-g, pkt 5 lit. e-g, pkt 6 lit. e-g, pkt 7 lit. e-g, pkt 8 lit. e-g oraz pkt 9 lit. e-g ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, które:
1) realizuje cele strategii promocji dla branż, których dotyczą fundusze promocji produktów rolno-spożywczych, zwane dalej "funduszami promocji";
2) jest zawarte w planie finansowym danego funduszu promocji;
3) będzie realizowane:
a) w przypadku wsparcia, o którym mowa w § 1 pkt 1 lub 3:
- przez okres nie dłuższy niż 3 lata,
- w jednym etapie, jeżeli jego realizacja będzie trwać nie dłużej niż 6 miesięcy, lub w kilku etapach, jeżeli jego realizacja będzie trwać dłużej niż 6 miesięcy, a każdy z etapów będzie obejmować co najmniej 3 miesiące,
b) w przypadku wsparcia, o którym mowa w § 1 pkt 2:
- przez okres co najmniej jednego roku, jednak nie dłużej niż przez 3 lata, zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 3/2008 (Dz. Urz. UE L 317 z 04.11.2014, str. 56), oraz będzie realizowane w:
-- jednym etapie, jeżeli zadanie jest realizowane przez okres jednego roku,
-- dwóch etapach, jeżeli zadanie jest realizowane przez 2 lata,
-- trzech etapach, jeżeli zadanie jest realizowane przez 3 lata

- zgodnie z art. 14 i art. 15 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1831 z dnia 7 października 2015 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich (Dz. Urz. UE L 266 z 13.10.2015, str. 14), zwanego dalej "rozporządzeniem 2015/1831", albo

- przez okres nie dłuższy niż dwa lata, w nie więcej niż ośmiu etapach, a w przypadku gdy zadanie będzie realizowane przez okres:
-- nie dłuższy niż 270 dni - zadanie będzie realizowane nie więcej niż w dwóch etapach,
-- dłuższy niż 270 dni - zadanie będzie realizowane co najmniej w trzech etapach, a każdy etap będzie realizowany przez co najmniej 90 dni

- zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1080), zwanego dalej "rozporządzeniem Ministra".

§  3.  2  Wsparcia udziela się w drodze decyzji Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, zwanego dalej "Krajowym Ośrodkiem", w formie refundacji kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania:
1) w przypadku wsparcia, o którym mowa w § 1 pkt 1 lub 3 - określonych w załączniku do rozporządzenia i poniesionych od dnia złożenia wniosku o udzielenie wsparcia do dnia złożenia wniosku o płatność,
2) w przypadku wsparcia, o którym mowa w § 1 pkt 2 - w części stanowiącej wkład własny podmiotu ubiegającego się o udzielenie wsparcia przeznaczony na realizację działania, określonych w:
a) art. 4 i art. 19 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/1829 z dnia 23 kwietnia 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich (Dz. Urz. UE L 266 z 13.10.2015, str. 3) i poniesionych w okresie określonym w umowie, o której mowa w art. 10 ust. 3 rozporządzenia 2015/1831,
b) § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra i poniesionych od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy finansowej, o której mowa w § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra

- zwanych dalej "kosztami kwalifikowalnymi".

§  4. 
1.  Wsparcie stanowi równowartość kosztów kwalifikowalnych brutto zadania w przypadku:
1) podmiotów niebędących podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221);
2) gdy naliczony podatek od towarów i usług związanych z realizacją zadania nie podlega odliczeniu od podatku należnego w rozumieniu ustawy wymienionej w pkt 1.
2.  W przypadku wsparcia, o którym mowa w § 1 pkt 2, wsparcie obejmuje koszty kwalifikowalne brutto od wartości całego zadania.
§  5. 
1.  3  Wniosek o udzielenie wsparcia składa się w biurze Krajowego Ośrodka, na formularzu opracowanym przez Krajowy Ośrodek i udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez Krajowy Ośrodek, w terminie:
1) nie później niż na dzień przed dniem rozpoczęcia realizacji zadania - w przypadku wsparcia, o którym mowa w § 1 pkt 1 lub 3;
2) nie później niż w dniu zakończenia realizacji działań informacyjnych i promocyjnych - w przypadku wsparcia, o którym mowa w § 1 pkt 2.
2.  Wniosek o udzielenie wsparcia zawiera informacje niezbędne do udzielenia wsparcia, w tym:
1) nazwę, siedzibę i adres podmiotu ubiegającego się o udzielenie wsparcia;
2) 4  numer identyfikacyjny, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
3) kwotę wnioskowanego wsparcia;
4) wysokość zaliczki - w przypadku gdy podmiot zamierza wystąpić o jej wypłatę;
5) oświadczenie, że:
a) programy oraz działania, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2, dotyczą produktu rolno-spożywczego spełniającego wymagania, o którym mowa w art. 9 ust. 1a ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych - w przypadku gdy wniosek dotyczy udzielenia wsparcia, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 2,
b) wykonawcą zadania nie będzie osoba określona w § 8 ust. 3;
6) informację o załącznikach.
3.  Do wniosku o udzielenie wsparcia dołącza się:
1) zestawienie rzeczowo-finansowe zadania;
2) pełnomocnictwo, jeżeli wniosek w imieniu podmiotu ubiegającego się o udzielenie wsparcia składa pełnomocnik lub jeżeli podmiot ubiegający się o udzielenie wsparcia w toku postępowania w sprawie o udzielenie wsparcia będzie reprezentowany przez pełnomocnika;
3) wykaz dostaw lub usług wymagających przeprowadzenia konkurencyjnej procedury wyboru wykonawców, związanych z realizacją zadania;
4) inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do udzielenia wsparcia oraz umożliwiające weryfikację wniosku o udzielenie wsparcia.
§  6. 
1.  Wsparcie jest udzielane do wyczerpania środków finansowych poszczególnych funduszy promocji przeznaczonych na realizację danego zadania.
2.  5  Dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia jest dzień jego wpływu do biura Krajowego Ośrodka.
3.  6  Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka wydaje decyzję w sprawie udzielenia wsparcia, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o udzielenie wsparcia.
§  7. 
1.  Zaliczkę na realizację zadania, w wysokości do 40% kwoty wsparcia określonej w decyzji o udzieleniu wsparcia, wypłaca się, jeżeli podmiot wystąpił o jej wypłatę we wniosku o udzielenie wsparcia.
2.  Zaliczkę wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o udzieleniu wsparcia stała się ostateczna, do wysokości środków finansowych dostępnych na dzień wydania tej decyzji, przeznaczonych na realizację danego zadania.
3.  W przypadku braku środków finansowych na wypłatę całej zaliczki w terminie, o którym mowa w ust. 2, niewypłaconą część zaliczki wypłaca się niezwłocznie po zgromadzeniu środków finansowych pozwalających na dokonanie wypłaty tej części.
§  8. 
1.  Podmiot, któremu udzielono wsparcia:
1) stosując konkurencyjne procedury wyboru wykonawcy zadania, wybiera wykonawcę lub - w przypadku dopuszczenia składania ofert częściowych - wykonawców, na podstawie najkorzystniejszej oferty spośród złożonych ofert, jeżeli wartość zadania przekracza 120 000 zł netto;
2) 7  składa w biurze Krajowego Ośrodka informacje dotyczące zmian terminów lub miejsc realizacji zadania;
3) w przypadku wsparcia, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 3 - umieszcza na wszystkich materiałach sporządzonych w związku z realizacją zadania, w tym przekazach audiowizualnych, w sposób czytelny i wyraźny, informację o udzieleniu wsparcia ze środków finansowych danego funduszu promocji na realizację tego zadania.
2.  Przez najkorzystniejszą ofertę należy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów określonych przez podmiot, któremu udzielono wsparcia.
3.  Wykonawcą zadania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie może być osoba fizyczna, która:
1) pełni funkcję członka komisji zarządzającej funduszu promocji;
2) pełni funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego podmiotu, któremu udzielono wsparcia;
3) jest osobą upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu, któremu udzielono wsparcia, lub osobą wykonującą w jego imieniu czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy;
4) pozostaje w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, z osobą pełniącą funkcje, o których mowa w pkt 1-3.
4.  Jeżeli wnioskodawca nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1, wsparcie może być wypłacone tylko w części dotyczącej zadania lub jego etapu, która została zrealizowana zgodnie z tymi warunkami.
§  9.  Dla każdej pozycji kosztów kwalifikowalnych ujętych w wykazie kosztów kwalifikowalnych zestawienia rzeczowo-finansowego zadania w ramach udzielonego wsparcia, o którym mowa w § 1 pkt 1 lub 3, możliwa jest zmiana ich wysokości, jeżeli zmiana ta wyniesie nie więcej niż 10% poszczególnych pozycji kosztów kwalifikowalnych objętych zmianą i łączna kwota wsparcia określona w decyzji o udzieleniu wsparcia nie zostanie przekroczona.
§  10. 
1.  Wsparcie jest wypłacane na wniosek o płatność składany po zakończeniu realizacji zadania albo etapu zadania, do wysokości faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych.
2.  8  Wniosek o płatność składa się w biurze Krajowego Ośrodka, na formularzu opracowanym przez Krajowy Ośrodek i udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez Krajowy Ośrodek, w terminie:
1) w przypadku wsparcia, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 3:
a) przed końcem miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zakończyła się realizacja danego etapu zadania, jeżeli zadanie jest realizowane w kilku etapach,
b) 4 miesięcy po upływie miesiąca, w którym zakończyła się realizacja zadania, jeżeli zadanie jest realizowane w jednym etapie, albo w którym zakończyła się realizacja ostatniego etapu zadania, jeżeli zadanie jest realizowane w kilku etapach;
2) w przypadku wsparcia, o którym mowa w § 1 pkt 2:
a) 60 dni od dnia, w którym zakończono pierwszy lub drugi etap realizacji zadania, zgodnie z art. 14 rozporządzenia 2015/1831, lub w terminie 90 dni od dnia zakończenia realizacji zadania, zgodnie z art. 15 rozporządzenia 2015/1831, albo
b) po zrealizowaniu każdego z etapów zadania, jeżeli dany etap nie jest etapem końcowym, lub po zrealizowaniu całego zadania, określonych w umowie o przyznaniu pomocy finansowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra.
3.  Do wniosku o płatność dołącza się dokumenty potwierdzające zrealizowanie zadania lub jego etapu, w tym poniesienie kosztów kwalifikowalnych z nim związanych:
1) w przypadku wsparcia, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 3:
a) sprawozdanie z realizacji zadania lub jego etapu, zawierające co najmniej:
nazwę podmiotu, któremu udzielono wsparcia,
tytuł zadania, na które udzielono wsparcia,
okres i miejsce realizacji zadania lub jego etapu,
opis zrealizowanych działań w ramach zadania lub jego etapu,
ocenę efektywności działania pod kątem osiągnięcia założonych we wniosku celów,
nazwę i siedzibę wykonawcy albo zanonimizowane dane osoby fizycznej wybranej do realizacji danego zadania, ze wskazaniem zakresu zrealizowanego zadania lub jego etapu oraz wartości,
9  zgodę na udostępnianie przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka informacji zawartych w sprawozdaniu, o których mowa w tiret pierwszym, drugim i szóstym,
b) szczegółowe zestawienie dowodów księgowych oraz innych dokumentów potwierdzających poniesione koszty na realizację zadania lub jego części,
c) kopie faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty, które potwierdzają poniesione wydatki na realizację zadania,
d) zdjęcia lub przekazane na nośnikach przekazu materiały informacyjne i promocyjne lub inne dokumenty potwierdzające zrealizowanie zadania lub jego części, posiadające informacje o udzieleniu wsparcia ze środków finansowych funduszu promocji,
e) dokumentację z przeprowadzonej konkurencyjnej procedury wyboru wykonawców dostaw lub usług,
f) oświadczenie, że:
programy, o których mowa w § 1 pkt 1, dotyczyły produktu rolno-spożywczego spełniającego wymagania, o którym mowa w art. 9 ust. 1a ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych - w przypadku gdy wniosek dotyczy udzielenia wsparcia, o którym mowa w § 1 pkt 1,
wykonawcą zadania nie była osoba określona w § 8 ust. 3,
g) inne dokumenty potwierdzające zrealizowanie zadania lub jego etapu;
2) w przypadku wsparcia, o którym mowa w § 1 pkt 2:
a) sprawozdanie okresowe zawierające okresowe sprawozdanie finansowe i okresowe sprawozdanie techniczne obejmujące koszty poniesione w danym roku realizacji zadania, zgodnie z art. 14 rozporządzenia 2015/1831, lub ostatnie sprawozdanie okresowe dotyczące realizacji ostatniego etapu wdrażania zadania oraz badanie oceniające wyniki działań promocyjnych i informacyjnych zgodnie z art. 15 rozporządzenia 2015/1831,
b) faktury lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej potwierdzające realizację zadania lub jego etapu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra,
c) działania, o których mowa w § 1 pkt 2, dotyczyły produktu rolno-spożywczego spełniającego wymagania, o którym mowa w art. 9 ust. 1a ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych.
4.  Przepisu ust. 3 pkt 1 nie stosuje się do ogólnych kosztów kwalifikowalnych określonych w załączniku do rozporządzenia w pkt 16.
5.  10  Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka wydaje decyzję w sprawie wypłaty środków finansowych z tytułu wsparcia:
1) w przypadku wsparcia, o którym mowa w § 1 pkt 1 lub 3 - w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o wypłatę wsparcia;
2) w przypadku wsparcia, o którym mowa w § 1 pkt 2, w terminie:
a) 60 dni od dnia otrzymania wniosku o płatność, zgodnie z art. 16 rozporządzenia 2015/1831,
b) 90 dni od dnia złożenia wniosku o płatność, zgodnie z § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra.
6.  11  Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka odmawia wypłaty środków finansowych z tytułu wsparcia, jeżeli zadanie lub jego etap nie został zrealizowany lub nie są spełnione warunki wypłaty wsparcia, o których mowa w ust. 3.
7.  12  Jeżeli wniosek o płatność nie został złożony w terminie, o którym mowa w ust. 2, Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka stwierdza wygaśnięcie decyzji o udzieleniu wsparcia.
8.  Kwota wsparcia, w tym zaliczki, wypłacona przed zakończeniem realizacji zadania nie może przekroczyć 80% całkowitej kwoty wsparcia określonej w decyzji o udzieleniu wsparcia.
9.  W przypadku braku środków finansowych na wypłatę wsparcia w terminie, o którym mowa w ust. 5, wsparcie wypłaca się niezwłocznie po zgromadzeniu tych środków w wysokości pozwalającej na dokonanie wypłaty.
§  11.  Do spraw związanych z udzielaniem i wypłatą wsparcia finansowego na realizację zadań określonych w art. 2 ust. 2 pkt 1 lit. e, g i h, pkt 2 lit. e-g, pkt 3 lit. e-g, pkt 4 lit. e-g, pkt 5 lit. e-g, pkt 6 lit. e-g, pkt 7 lit. e-g, pkt 8 lit. e-g oraz pkt 9 lit. e-g ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. poz. 327) (w brzmieniu z dnia 14 stycznia 2012 r., Dz. U. poz. 1722).
§  12.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 13

ZAŁĄCZNIK

KOSZTY KWALIFIKOWALNE PODLEGAJĄCE REFUNDACJI, Z TYTULU WSPARCIA, O KTÓRYM MOWA W § 1 PKT 1 I 3

Koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania, które obejmują koszty:

1) reklamy w telewizji, radio, prasie lub innych mediach;

2) promocji w punktach sprzedaży;

3) przygotowania stoisk i materiałów informacyjno-promocyjnych;

4) udziału w pokazach, wystawach i targach;

5) organizacji szkoleń i konferencji;

6) prowadzenia serwisu internetowego;

7) najmu powierzchni informacyjno-promocyjnych;

8) publikacji i dystrybucji broszur, ulotek, plakatów, zaproszeń i innych materiałów informacyjno-promocyjnych;

9) badania efektywności zadania wykonane przez niezależny podmiot;

10) wynagrodzenia dostawcy towarów lub usług niezbędnych do realizacji zadania;

11) zakupu rzeczowych aktywów obrotowych;

12) najmu środków trwałych albo amortyzacji zakupionych środków trwałych, w przypadku gdy zakup jest bardziej opłacalny lub najem jest niemożliwy;

13) badań naukowych i prac rozwojowych;

14) w przypadku realizacji zadania poza siedzibą podmiotu wykorzystującego środki finansowe funduszu promocji:

a) podróży samolotem w klasie ekonomicznej, koleją lub innym publicznym środkiem transportu w I lub II klasie,

b) podróży samochodem, przy czym koszt podróży za 1 kilometr - do wysokości stawki określonej w przepisach w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy,

c) zakwaterowania - do wysokości dla jednej osoby:

– 480 zł na jeden dzień - jeżeli zadanie jest realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

– nie wyższej niż określona zgodnie z przepisami w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej zagranicznej - jeżeli zadanie jest realizowane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d) pobytu w miejscu realizacji operacji, w tym wyżywienia, przejazdów, połączeń telefonicznych - do wysokości:

– diety nie wyższej niż określona zgodnie z przepisami w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej zagranicznej - jeżeli zadanie jest realizowane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

– 160 zł na dzień - jeżeli zadanie jest realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

15) działalności krajowych organizacji branżowych, w tym ich przedstawicieli, biorących udział w pracach specjalistycznych stałych i roboczych komitetów organizacji międzynarodowych lub będących członkami statutowych organów tych organizacji, zajmujących się problemami danej branży;

16) ogólne - do wysokości 5% kosztów poniesionych na realizację danego zadania.

1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).
2 § 3 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 24 sierpnia 2017 r. (Dz.U.2017.1709) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 września 2017 r.
3 § 5 ust. 1 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 24 sierpnia 2017 r. (Dz.U.2017.1709) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 września 2017 r.
4 § 5 ust. 2 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 24 sierpnia 2017 r. (Dz.U.2017.1709) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 września 2017 r.
5 § 6 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 24 sierpnia 2017 r. (Dz.U.2017.1709) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 września 2017 r.
6 § 6 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 24 sierpnia 2017 r. (Dz.U.2017.1709) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 września 2017 r.
7 § 8 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 24 sierpnia 2017 r. (Dz.U.2017.1709) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 września 2017 r.
8 § 10 ust. 2 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia z dnia 24 sierpnia 2017 r. (Dz.U.2017.1709) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 września 2017 r.
9 § 10 ust. 3 pkt 1 lit. a tiret siódme zmienione przez § 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia z dnia 24 sierpnia 2017 r. (Dz.U.2017.1709) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 września 2017 r.
10 § 10 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 24 sierpnia 2017 r. (Dz.U.2017.1709) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 września 2017 r.
11 § 10 ust. 6 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 24 sierpnia 2017 r. (Dz.U.2017.1709) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 września 2017 r.
12 § 10 ust. 7 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 24 sierpnia 2017 r. (Dz.U.2017.1709) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 września 2017 r.
13 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. poz. 327 oraz z 2011 r. poz. 1722), które utraciło moc z dniem 31 grudnia 2016 r.