Szczegółowe warunki i tryb udzielania pomocy finansowej na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych... - Dz.U.2004.73.657 - OpenLEX

Szczegółowe warunki i tryb udzielania pomocy finansowej na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania objętej planem rozwoju obszarów wiejskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.73.657

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 grudnia 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 14 kwietnia 2004 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania objętej planem rozwoju obszarów wiejskich

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386) zarządza się, co następuje:
1.
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb udzielania, wstrzymywania, zwracania i zmniejszania pomocy finansowej na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), zwaną dalej "płatnością ONW", objętej planem rozwoju obszarów wiejskich, zwanym dalej "Planem", a także przestrzenny zasięg wdrażania tego działania.
2.
Płatność ONW jest przyznawana na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania do wysokości limitu stanowiącego równowartość w złotych kwoty w euro określonej w Planie.
1.
Płatność ONW udziela się producentowi rolnemu:
1)
który zobowiąże się do przestrzegania wymagań, o których mowa w art. 14 ust. 2 i 3 rozporządzenia 1257/1999/WE z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju wsi przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR), nowelizującego i uchylającego niektóre rozporządzenia (Dz. Urz. WE L 160, z 26.06.1999, z późn. zm.) 1 , oraz
2) 2
jeżeli łączna powierzchnia działek rolnych położonych na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, zwanych dalej "obszarami ONW", na których jest prowadzona działalność rolnicza, wynosi co najmniej hektar.
2.
Za działalność rolniczą, o której mowa w ust. 1 pkt 2, uważa się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego i reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych i grzybów uprawnych, sadownictwo, hodowlę i produkcję materiału zarodowego ssaków, ptaków i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb.
Działalność rolnicza jest prowadzona zgodnie z zasadami zwykłej dobrej praktyki rolniczej, o której mowa w art. 14 ust. 2 rozporządzenia 1257/1999/WE, jeżeli w gospodarstwie rolnym są przestrzegane wymagania w zakresie:
1)
stosowania nawozów i ich przechowywania,
2)
rolniczego wykorzystania ścieków na terenie gospodarstwa rolnego,
3)
rolniczego wykorzystania komunalnych osadów ściekowych,
4)
stosowania i przechowywania środków ochrony roślin,
5)
gospodarki na użytkach zielonych,
6)
utrzymywania czystości i porządku w gospodarstwie rolnym,
7)
ochrony siedlisk przyrodniczych,
8)
ochrony gleb,
9)
gospodarki wodnej

- określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

1.
Wysokość płatności ONW, w danym roku kalendarzowym, ustala się jako iloczyn stawek płatności na hektar gruntu rolnego i deklarowanej przez producenta rolnego powierzchni działek rolnych w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
2. 3
Płatność ONW jest udzielana producentowi rolnemu do położonych na obszarach ONW działek rolnych użytkowanych jako grunty orne, sady, łąki trwałe oraz pastwiska trwałe w wysokości:
1)
179 zł na 1 ha - na obszarze nizinnym w strefie nizinnej I,
2)
264 zł na 1 ha - na obszarze nizinnym w strefie nizinnej II,
3)
264 zł na 1 ha - na obszarze ze specyficznymi utrudnieniami,
4)
320 zł na 1 ha - na obszarze górskim

- stanowiących stawki podstawowe.

3.
Płatność ONW do powierzchni działek rolnych przekraczającej 50 ha jest udzielana w wysokości:
1)
50 % stawki podstawowej - za powierzchnię od 50,01 ha do 100 ha;
2)
25 % stawki podstawowej - za powierzchnię od 100,01 ha do 300 ha.
4.
Do powierzchni działek rolnych wynoszącej powyżej 300 ha, płatność ONW nie przysługuje.
5.
Wykaz obszarów ONW, z wyszczególnieniem gmin wiejskich i części wiejskiej gmin miejsko-wiejskich oraz obrębów geodezyjnych, zaliczonych do poszczególnych stref w ramach obszarów ONW, stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
1.
Przy obliczaniu wysokości płatności ONW bierze się pod uwagę kolejno te działki rolne położone na obszarach ONW, dla których obowiązują stawki podstawowe - od najwyższej do najniższej.
2.
W przypadku gdy działka rolna jest położona na obszarach ONW, dla których obowiązują różne stawki podstawowe, wówczas stosuje się stawkę podstawową, określoną dla obszaru ONW, na którym jest położona największa część działki rolnej.
3.
W przypadku gdy działka rolna jest położona w równych częściach na obszarach ONW, dla których obowiązują różne stawki podstawowe, stosuje się wyższą stawkę podstawową.
1.
Płatność ONW przyznaje, w drodze decyzji administracyjnej, kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej "Agencją," właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.
2.
Płatność ONW jest udzielana na wniosek producenta rolnego o przyznanie płatności ONW, zwany dalej "wnioskiem".
3. 4
Wniosek składa się corocznie, na formularzu udostępnionym przez Agencję, w terminie do składania wniosków o przyznanie płatności określonym w przepisach o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych i oddzielnej płatności z tytułu cukru.
4. 5
Wniosek może być wycofany w całości lub w części przez producenta rolnego:
1)
przed dniem, w którym Agencja poinformowała producenta rolnego o stwierdzeniu nieprawidłowości w złożonym wniosku lub o zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu,
2)
po dniu, o którym mowa w pkt 1, jeżeli w wyniku wyjaśnień złożonych kierownikowi biura powiatowego Agencji przez producenta rolnego lub w wyniku kontroli na miejscu, kierownik biura powiatowego Agencji uznał, że producent rolny spełnia wymagania do uzyskania płatności ONW

- lecz nie później niż do dnia poprzedzającego dzień, w którym została doręczona decyzja administracyjna w sprawie przyznania płatności ONW temu producentowi.

4a. 6
Producent rolny może dokonać zmiany złożonego wniosku:
1)
przed dniem, w którym Agencja poinformowała producenta rolnego o stwierdzeniu nieprawidłowości w złożonym wniosku lub o zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu,
2)
po dniu, o którym mowa w pkt 1, jeżeli w wyniku wyjaśnień złożonych kierownikowi biura powiatowego Agencji przez producenta rolnego lub w wyniku kontroli na miejscu, kierownik biura powiatowego Agencji uznał, że producent rolny spełnia wymagania do uzyskania płatności ONW

- lecz nie później niż w terminie do dnia 31 maja roku, w którym złożono wniosek.

5. 7
Decyzje administracyjne w sprawie przyznania płatności ONW wydaje się w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym złożono wniosek.
5a. 8
Odwołanie od decyzji, o której mowa w ust. 1, nie wstrzymuje jej wykonania.
6. 9
Płatność ONW wypłaca się w terminie od dnia 1 grudnia roku, w którym złożono wniosek, do dnia 30 czerwca następnego roku.
Płatność ONW za dany rok podlega zmniejszeniu o 1 % za każdy dzień roboczy, jeżeli wniosek został złożony po terminie do składania wniosków o przyznanie płatności określonym w przepisach o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych i oddzielnej płatności z tytułu cukru, jednak nie później niż do 25 dnia kalendarzowego liczonego od dnia, w którym upłynął ten termin.
 
1.
W przypadku gdy w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie płatności ONW nastąpi przeniesienie posiadania wszystkich działek rolnych położonych na obszarach ONW na rzecz innego podmiotu w wyniku umowy sprzedaży, dzierżawy lub innej umowy, płatność ONW przysługuje temu podmiotowi, jeżeli:
1)
w terminie 14 dni od dnia przeniesienia posiadania działek rolnych złoży on wniosek do kierownika biura powiatowego Agencji na formularzu udostępnionym przez Agencję;
2)
zobowiąże się do:
a)
kontynuowania działalności rolniczej zgodnie z zasadami zwykłej dobrej praktyki rolniczej do końca okresu objętego zobowiązaniem, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, złożonym przez poprzedniego posiadacza działek rolnych,
b)
zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności ONW, uzyskanej przez poprzedniego posiadacza działek rolnych, jaką posiadacz ten obowiązany byłby zwrócić, jeżeli zaniechałby prowadzenia działalności rolniczej na tych działkach rolnych - w przypadku zaniechania działalności rolniczej na działkach rolnych w okresie objętym zobowiązaniem, o którym mowa w lit. a.
2.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dołącza się kopię umowy sprzedaży, dzierżawy lub innej umowy, w wyniku której nastąpiło przeniesienie posiadania działek rolnych, oraz oświadczenie, na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmujące zobowiązania wymienione w ust. 1 pkt 2.
 
1.
W przypadku śmierci producenta rolnego płatność ONW przysługuje spadkobiercy, który przejął posiadanie gospodarstwa rolnego i złożył do kierownika biura powiatowego Agencji, na formularzu udostępnionym przez Agencję, wniosek obejmujący płatność, której dotyczył wniosek spadkodawcy, oraz zobowiązał się do kontynuowania działalności rolniczej zgodnie z zasadami zwykłej dobrej praktyki rolniczej do końca okresu objętego zobowiązaniem, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, złożonym przez spadkodawcę.
2.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, a w przypadku gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku - oświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego oraz kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku potwierdzoną przez sąd.
1.
Jeżeli w wyniku pierwszej kontroli na miejscu zostanie stwierdzone, że zasady zwykłej dobrej praktyki rolniczej nie są przestrzegane, uchybienia te są odnotowywane w protokole kontroli, a producent rolny jest pouczany o konsekwencjach dalszego nieprzestrzegania tych zasad; wzmianka o pouczeniu jest odnotowywana w protokole kontroli.
2.
Jeżeli w wyniku następnej kontroli na miejscu zostanie stwierdzone dalsze nieprzestrzeganie zasad zwykłej dobrej praktyki rolniczej, płatność ONW należna za dany rok podlega:
1)
zmniejszeniu o 7 % za każde uchybienie inne niż stwierdzone podczas poprzedniej kontroli;
2)
wstrzymaniu - w przypadku wystąpienia uchybienia, które zostało już stwierdzone podczas poprzedniej kontroli.
 
1.
Zmniejszenie albo wstrzymanie płatności ONW następuje na podstawie decyzji administracyjnej kierownika biura powiatowego Agencji, z tym że zmniejszenie, o którym mowa w § 6a, następuje w decyzji administracyjnej o przyznaniu płatności ONW.
2. 14
W przypadku zaniechania działalności rolniczej na działkach rolnych położonych na obszarze ONW w okresie objętym zobowiązaniem, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 albo w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. a, producent rolny zwraca:
1)
całość płatności ONW, za cały okres jej pobierania, jeżeli zaniechanie to nastąpiło:
a)
na wszystkich działkach rolnych położonych na obszarze ONW,
b)
na części działek rolnych położonych na obszarze ONW, a łączna powierzchnia działek rolnych, na których nadal jest prowadzona działalność rolnicza, wynosi mniej niż hektar;
2)
część płatności ONW, która została przyznana do powierzchni tych działek rolnych, na których nastąpiło to zaniechanie, za cały okres jej pobierania, jeżeli łączna powierzchnia działek rolnych, na których nadal jest prowadzona działalność rolnicza, wynosi co najmniej hektar.
2a. 15
W przypadku gdy zaniechanie działalności rolniczej, o którym mowa w ust. 2, nastąpiło na skutek przeniesienia posiadania działek rolnych położonych na obszarze ONW na rzecz innego podmiotu w wyniku umowy sprzedaży, dzierżawy lub innej umowy, płatność ONW podlega zwrotowi w części, która została przyznana do działek rolnych:
1)
pozostawionych w posiadaniu producenta rolnego, jeżeli ich łączna powierzchnia wynosi mniej niż hektar;
2) 16
których posiadanie zostało przeniesione na rzecz innego podmiotu, chyba że producent rolny złożył do kierownika biura powiatowego Agencji, na formularzu udostępnionym przez Agencję, w terminie 14 dni od dnia przeniesienia posiadania działek rolnych, oświadczenie podmiotu, na rzecz którego zostało przeniesione posiadanie tych działek rolnych, w którym podmiot ten zobowiązuje się do:
a)
kontynuowania działalności rolniczej zgodnie z zasadami zwykłej dobrej praktyki rolniczej do końca okresu objętego zobowiązaniem, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, złożonym przez poprzedniego posiadacza działek rolnych,
b)
zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności ONW, uzyskanej przez poprzedniego posiadacza działek rolnych, jaką posiadacz ten obowiązany byłby zwrócić, jeżeli zaniechałby prowadzenia działalności rolniczej na tych działkach rolnych - w przypadku zaniechania działalności rolniczej na działkach rolnych w okresie objętym zobowiązaniem, o którym mowa w lit. a.
3.
Płatność ONW nie podlega zwrotowi, jeżeli:
1)
zaniechanie, o którym mowa w ust. 2, nastąpiło na skutek zaistnienia chociażby jednej z następujących okoliczności:
a)
długotrwała niezdolność do pracy producenta rolnego,
b)
wystąpienie klęski żywiołowej,
c)
zniszczenie budynków inwentarskich w gospodarstwie rolnym producenta rolnego na skutek ognia lub innych zdarzeń losowych w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,
d)
wystąpienie choroby zakaźnej zwierząt w gospodarstwie rolnym producenta rolnego,
e) 17
wywłaszczenie nieruchomości, na której są położone działki rolne objęte wnioskiem,
f) 18
rozwiązanie przez wydzierżawiającego umowy dzierżawy gruntów rolnych, na których są położone działki rolne objęte wnioskiem, z powodu zaistnienia okoliczności, za które dzierżawca nie ponosi odpowiedzialności, oraz
2)
producent rolny zawiadomił kierownika biura powiatowego Agencji, zgodnie z art. 39 ust. 2 rozporządzenia 817/2004/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1257/1999 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) (Dz. Urz. UE L 153 z 30.04.2004) 19 , o zaistnieniu chociażby jednej z okoliczności wymienionych w pkt 1, na skutek której nastąpiło zaniechanie działalności rolniczej.
4.
Zwrot nienależnie lub nadmiernie pobranych środków z tytułu płatności ONW następuje w trybie i na zasadach określonych w przepisach o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Producent rolny, któremu przyznano płatność ONW, przechowuje przez okres 5 lat:
1)
dowody zakupu nawozów i środków ochrony roślin;
2)
plan nawożenia i kopię pozwolenia wodnoprawnego w przypadku rolniczego wykorzystania ścieków i komunalnych osadów ściekowych;
3)
atest dla opryskiwacza ciągnikowego oraz dokumenty potwierdzające:
a)
ukończenie szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin w produkcji roślinnej,
b)
prowadzenie ewidencji zabiegów wykonywanych przy użyciu środków ochrony roślin.
1.
Decyzje administracyjne w sprawie przyznania płatności ONW za 2004 r. kierownik biura powiatowego Agencji wydaje po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską Planu zawierającego wykaz obszarów ONW określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
2.
W przypadku gdy Komisja Europejska, zatwierdzając Plan, nie zatwierdzi danego obszaru ONW ujętego w wykazie, określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia, postępowanie administracyjne w sprawie przyznania płatności ONW, wszczęte na podstawie wniosku dotyczącego tego obszaru, podlega umorzeniu.
 
1.
W 2005 r.:
1)
wnioski złożone po dniu 15 maja, jednak nie później niż do dnia 31 maja, uznaje się za złożone z zachowaniem terminu, o którym mowa w § 6 ust. 3;
2)
płatność ONW podlega zmniejszeniu o 1 % za każdy dzień roboczy, w przypadku wniosków złożonych po dniu 31 maja, jednak nie później niż do dnia 25 czerwca.
2.
Zmniejszenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, następuje w decyzji administracyjnej o przyznaniu płatności ONW.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.
________

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYMAGANIA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ ZGODNIE Z ZASADAMI ZWYKŁEJ DOBREJ PRAKTYKI ROLNICZEJ

Wymagania w zakresie stosowania nawozów i ich przechowywania
W gospodarstwie rolnym można stosować tylko nawozy naturalne oraz nawozy dopuszczone do obrotu.
Dawka nawozu naturalnego, zastosowana w ciągu roku, nie może zawierać więcej niż 170 kg azotu (N) w czystym składniku na 1ha użytków rolnych.
Nawozy naturalne w postaci stałej powinny być przechowywane w pomieszczeniach inwentarskich lub na nieprzepuszczalnych płytach zaopatrzonych w instalacje odprowadzające wycieki do szczelnych zbiorników na gnojówkę i wodę gnojową*.
Nawozy naturalne w postaci płynnej (gnojowica, gnojówka) powinny być przechowywane w szczelnych zbiornikach*.
Pojemność płyty gnojowej i zbiornika na gnojowice powinna zapewnić możliwość gromadzenie nawozów naturalnych przez okres co najmniej 4 miesięcy, z wyjątkiem obszarów szczególnie narażonych w rozumieniu przepisów w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych, dla których okres ten wynosi 6 miesięcy.
Nawozy mineralne i organiczne w postaci stałej należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, zgodnie z instrukcją stosowania i przechowywania.

Nawozy dostarczane luzem powinny być przechowywane w magazynach lub pod zadaszeniem, przy czym:

1) dopuszcza się składowanie tych nawozów w pryzmach formowanych na

utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu, pod przykryciem z materiału

wodoszczelnego; pryzma nie może być zakładana na spadkach terenu oraz

w strefach ochrony pośredniej i w strefach wrażliwych wód;

2) nie dopuszcza się składowania w pryzmach saletry amonowej i nawozów

zawierających azotan amonowy w ilości, która odpowiada zawartości azotu

całkowitego powyżej 28%.

Nawozy naturalne i organiczne w postaci stałej oraz płynnej mogą być stosowane tylko w okresie od dnia 1 marca do dnia 30 listopada, z wyjątkiem nawozów stosowanych na uprawy pod osłonami.
Nawozy naturalne i organiczne, stosowane na gruntach ornych, powinny być przykryte lub wymieszane z glebą nie później niż następnego dnia po wywiezieniu.
Zabrania się stosowania nawozów naturalnych i mineralnych na glebach zalanych wodą, przykrytych śniegiem lub zamarzniętych do głębokości 30 cm.
Zabrania się stosowania nawozów:

1) naturalnych w postaci płynnej oraz azotowych na glebach bez okrywy

roślinnej, położonych na stokach o nachyleniu większym niż 10 %;

2) naturalnych w postaci płynnej podczas wegetacji roślin przeznaczonych

do bezpośredniego spożycia przez ludzi.

Nawozy naturalne mogą być stosowane w odległości większej niż 20 m od strefy ochronnej źródeł wody, ujęć wody, brzegu zbiorników oraz cieków wodnych, kąpielisk zlokalizowanych na wodach powierzchniowych oraz obszarów morskiego pasa nadbrzeżnego.
Wymagania w zakresie rolniczego wykorzystania ścieków na terenie gospodarstwa rolnego
Wykorzystywanie ścieków wiąże się z obowiązkiem posiadania planu nawożenia uwzględniającego ilość składników odżywczych znajdujących się w dawkach ścieków przeznaczonych do zastosowania w rolnictwie.
Ścieki przeznaczone do wykorzystania w rolnictwie muszą być wstępnie oczyszczone, spełniać normy sanitarne i nie mogą zawierać zanieczyszczeń w ilościach przekraczających wartości określone w przepisach w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.
Ścieki wykorzystywane do celów rolniczych mogą pochodzić wyłącznie z zakładów posiadających pozwolenie wodnoprawne na ich rolnicze wykorzystanie.
Stosowanie ścieków jest zabronione na gruntach wykorzystywanych do uprawy roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi i zwierzęta.
Wymagania w zakresie rolniczego wykorzystania komunalnych osadów ściekowych
Wykorzystywanie osadów ściekowych wiąże się z obowiązkiem posiadania planu nawożenia, uwzględniającego ilość składników odżywczych (biogenów) znajdujących się w dawkach osadów ściekowych przeznaczonych do zastosowania w rolnictwie, jak również wyników analizy gleby wykonanej bezpośrednio przed zastosowaniem osadu ściekowego.
Komunalne osady ściekowe mogą być stosowane na gruntach, których odczyn jest nie mniejszy niż pH 5,6 a zawartość w osadzie metali ciężkich nie powinna przekraczać ilości określonych w przepisach w sprawie komunalnych osadów ściekowych.
Stosowanie osadów ściekowych jest zabronione na gruntach wykorzystywanych do uprawy roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi.
Wymagania w zakresie stosowania i przechowywania środków ochrony roślin
Dopuszcza się stosowanie wyłącznie środków ochrony roślin oraz materiału siewnego zawierającego środki ochrony roślin, dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z przepisami o ochronie roślin lub przepisami o rolnictwie ekologicznym.
Środki ochrony roślin należy stosować wyłącznie do celów wskazanych na etykiecie-instrukcji stosowania i ściśle według podanych w niej zaleceń.
Prowadzenie ewidencji zabiegów wykonywanych przy użyciu środków ochrony roślin.
Zabiegi chemicznej ochrony roślin powinny być wykonywane sprzętem sprawnym technicznie, przez osoby posiadające aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w tym zakresie (w przypadku środków ochrony roślin zaliczonych do bardzo toksycznych i toksycznych) lub sprzętem ręcznym.
Środki ochrony roślin na terenie otwartym można stosować, jeżeli prędkość wiatru nie przekracza 3 m/s i miejsce stosowania środka ochrony roślin jest oddalone o co najmniej 5 m od dróg publicznych i o co najmniej 20 m od budynków mieszkalnych i zabudowań inwentarskich, pasiek, upraw zielarskich, ogrodów działkowych, rezerwatów przyrody, wód powierzchniowych oraz od granicy wewnętrznego terenu ochrony strefy pośredniej źródeł i ujęć wód.
Zabrania się zakładania w odległości mniejszej niż 20 m od budynków mieszkalnych i zabudowań inwentarskich, pasiek, upraw zielarskich, ogrodów działkowych, rezerwatów przyrody, wód powierzchniowych oraz od granicy wewnętrznego terenu ochrony strefy pośredniej źródeł i ujęć wód, upraw wymagających intensywnego stosowania środków ochrony roślin.
Przestrzeganie okresów karencji i prewencji podczas stosowania środków ochrony roślin.
Zabrania się stosowania środków ochrony roślin niezgodnie z okresami prewencji dla pszczół.
Wymagania w zakresie gospodarki na użytkach zielonych.
Przestrzeganie zakazu wypalania roślinności na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych lub w strefie oczeretów i trzcin.
Gospodarowanie na użytkach zielonych nie powinno powodować zanieczyszczenia wód związkami azotu oraz trwałego uszkodzenia darni przez nadmierny wypas.
Wymagania w zakresie utrzymywania czystości i porządku w gospodarstwie rolnym
Utrzymanie czystości i porządku na terenie gospodarstwa rolnego oraz posiadanie urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gospodarstwa rolnego.
Wymagania w zakresie ochrony siedlisk przyrodniczych
Przestrzeganie wymogów obowiązujących na obszarach objętych ochroną prawną zgodnie z przepisami o ochronie przyrody.
Wymagania w zakresie ochrony gleb
Utrzymywanie w stanie sprawności technicznej urządzeń przeciwerozyjnych oraz urządzeń melioracji szczegółowych, jeżeli na gruntach takie urządzenia się znajdują.
Przestrzeganie zakazu wypalania ściernisk, słomy oraz resztek pożniwnych.
Wymagania w zakresie gospodarki wodnej
Ścieki bytowe nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do wód powierzchniowych lub do ziemi.
________

* Stosuje się od dnia 25 października 2008 r.

ZAŁĄCZNIK Nr  2 21

WYKAZ OBSZARÓW ONW

Część A. Gminy zaliczone do poszczególnych stref w ramach obszarów ONW
NAZWA GMINYKod statystyczny GUS
ONW nizinne strefa I
Województwo dolnośląskie
gm. w. Gromadka*0201032
gm. w. Osiecznica0201052
gm. w. Kotla0203042
w. Góra**0204015
gm. w. Jemielno0204022
gm. w. Niechlów0204032
w. Wąsosz0204045
gm. w. Rudna0211032
gm. w. Cieszków0213012
gm. w. Krośnice0213022
w. Milicz0213035
w. Międzybórz0214055
w. Twardogóra0214085
w. Chocianów0216015
w. Polkowice0216045
w. Przemków0216055
gm. w. Radwanice0216062
w. Żmigród0220065
gm. w. Wińsko0222022
w. Wołów0222035
w. Pieńsk0225045
w. Węgliniec0225065
Województwo kujawsko-pomorskie
gm. w. Koneck0401062
gm. w. Brzozie0402042
w. Górzno0402055
gm. w. Bartniczka0402062
gm. w. Świedziebnia0402092
gm. w. Zbiczno0402102
gm. w. Dąbrowa Chełmińska0403022
gm. w. Osielsko0403062
w. Solec Kujawski0403085
gm. w. Golub-Dobrzyń0405032
gm. w. Grudziądz0406012
gm. w. Rojewo0407082
gm. w. Chrostkowo0408032
gm. w. Lipno0408062
gm. w. Wielgie0408092
gm. w. Jeziora Wielkie0409022
w. Kcynia0410015
w. Mrocza0410025
w. Szubin0410055
w. Piotrków Kujawski0411055
gm. w. Topólka0411072
w. Kamień Krajeński0413015
w. Sępólno Krajeńskie0413025
gm. w. Sośno0413032
w. Więcbork0413045
gm. w. Bukowiec0414012
gm. w. Drzycim0414032
gm. w. Jeżewo0414042
gm. w. Lniano0414052
gm. w. Świekatowo0414102
gm. w. Warlubie0414112
gm. w. Obrowo0415072
gm. w. Wielka Nieszawka0415082
gm. w. Zławieś Wielka0415092
gm. w. Kęsowo0416032
gm. w. Lubiewo0416042
w. Tuchola0416065
gm. w. Baruchowo0418022
w. Chodecz0418065
w. Izbica Kujawska0418085
gm. w. Kowal0418092
gm. w. Włocławek0418132
w. Barcin0419015
w. Łabiszyn0419045
gm. w. Rogowo0419052
Województwo lubelskie
gm. w. Biała Podlaska0601032
gm. w. Drelów0601042
gm. w. Janów Podlaski0601052
gm. w. Kodeń0601062
gm. w. Konstantynów0601072
gm. w. Leśna Podlaska0601082
gm. w. Łomazy0601092
gm. w. Międzyrzec Podlaski0601102
gm. w. Piszczac0601112
gm. w. Rokitno0601122
gm. w. Rossosz0601132
gm. w. Sławatycze0601142
gm. w. Sosnówka0601152
gm. w. Terespol0601162
gm. w. Tuczna0601172
gm. w. Wisznice0601182
gm. w. Zalesie0601192
gm. w. Aleksandrów0602022
gm. w. Biłgoraj0602032
gm. w. Biszcza0602042
w. Józefów0602075
gm. w. Łukowa0602092
gm. w. Potok Górny0602112
gm. w. Tereszpol0602132
gm. w. Dorohusk0603042
gm. w. Dubienka0603052
gm. w. Rejowiec Fabryczny0603082
gm. w. Ruda-Huta0603092
gm. w. Sawin0603102
gm. w. Wierzbica0603122
gm. w. Żmudź0603142
w. Janów Lubelski0605055
gm. w. Firlej0608032
gm. w. Jeziorzany0608042
gm. w. Kamionka0608052
w. Kock0608065
gm. w. Michów0608082
w. Ostrów Lubelski0608105
gm. w. Ostrówek0608112
gm. w. Uścimów0608132
gm. w. Cyców0610012
gm. w. Ludwin0610022
gm. w. Adamów0611032
gm. w. Łuków0611052
gm. w. Serokomla0611062
gm. w. Stanin0611072
gm. w. Stoczek Łukowski0611082
gm. w. Trzebieszów0611092
gm. w. Wola Mysłowska0611112
gm. w. Dębowa Kłoda0613012
gm. w. Jabłoń0613022
w. Parczew0613045
gm. w. Podedwórze0613052
gm. w. Siemień0613062
gm. w. Baranów0614022
gm. w. Janowiec0614032
gm. w. Borki0615022
gm. w. Komarówka Podlaska0615052
gm. w. Ulan-Majorat0615072
gm. w. Kłoczew0616022
gm. w. Stężyca0616052
gm. w. Ułęż0616062
gm. w. Susiec0618082
gm. w. Hanna0619022
gm. w. Włodawa0619062
gm. w. Wola Uhruska0619072
gm. w. Wyryki0619082
w. Krasnobród0620045
w. Zwierzyniec0620155
Województwo lubuskie
gm. w. Bogdaniec0801022
gm. w. Deszczno0801032
gm. w. Kłodawa0801042
gm. w. Lubiszyn0801052
gm. w. Santok0801062
w. Witnica0801075
gm. w. Bobrowice0802022
gm. w. Dąbie0802042
gm. w. Gubin0802052
w. Krosno Odrzańskie0802065
gm. w. Maszewo0802072
gm. w. Bledzew0803012
w. Międzyrzecz0803025
gm. w. Przytoczna0803032
w. Skwierzyna0803055
w. Trzciel0803065
w. Bytom Odrzański0804025
w. Kożuchów0804045
gm. w. Nowa Sól0804052
w. Cybinka0805015
gm. w. Górzyca0805022
w. Ośno Lubuskie0805035
w. Rzepin0805045
w. Słubice0805055
w. Dobiegniew0806015
w. Drezdenko0806025
gm. w. Stare Kurowo0806032
gm. w. Zwierzyn0806052
gm. w. Krzeszyce0807012
w. Lubniewice0807025
gm. w. Słońsk0807032
w. Sulęcin0807045
w. Torzym0807055
gm. w. Lubrza0808012
gm. w. Łagów0808022
gm. w. Skąpe0808032
w. Świebodzin0808055
w. Zbąszynek0808065
w. Babimost0809015
gm. w. Bojadła0809022
w. Czerwieńsk0809035
w. Kargowa0809045
w. Nowogród Bobrzański0809055
w. Sulechów0809065
gm. w. Świdnica0809072
gm. w. Zabór0809092
gm. w. Brzeźnica0810032
w. Małomice0810055
gm. w. Niegosławice0810062
gm. w. Wymiarki0810082
gm. w. Żagań0810092
gm. w. Brody0811032
w. Jasień0811045
gm. w. Lipinki Łużyckie0811052
w. Lubsko0811065
gm. w. Przewóz0811072
gm. w. Trzebiel0811082
gm. w. Tuplice0811092
gm. w. Żary0811102
w. Sława0812015
w. Szlichtyngowa0812025
w. Wschowa0812035
Województwo łódzkie
gm. w. Bełchatów1001022
gm. w. Drużbice1001032
gm. w. Kleszczów1001042
gm. w. Rusiec1001062
w. Zelów1001085
gm. w. Buczek1003012
gm. w. Sędziejowice1003032
gm. w. Widawa1003042
gm. w. Wodzierady1003052
gm. w. Świnice Warckie1004072
gm. w. Domaniewice1005042
gm. w. Łowicz1005072
w. Koluszki1006075
gm. w. Nowosolna1006082
w. Tuszyn1006115
gm. w. Białaczów1007012
w. Drzewica1007025
gm. w. Mniszków1007032
gm. w. Paradyż1007052
gm. w. Sławno1007072
gm. w. Żarnów1007082
gm. w. Dłutów1008032
gm. w. Dobroń1008042
gm. w. Ksawerów1008052
gm. w. Nowa Brzeźnica1009032
w. Pajęczno1009045
gm. w. Rząśnia1009052
gm. w. Siemkowice1009062
gm. w. Sulmierzyce1009082
gm. w. Czarnocin1010022
gm. w. Łęki Szlacheckie1010052
gm. w. Ręczno1010072
w. Sulejów1010095
gm. w. Dalików1011012
gm. w. Pęczniew1011022
w. Poddębice1011035
w. Uniejów1011045
gm. w. Wartkowice1011052
gm. w. Zadzim1011062
gm. w. Dobryszyce1012022
w. Kamieńsk1012055
gm. w. Kobiele Wielkie1012062
gm. w. Kodrąb1012072
gm. w. Ładzice1012092
gm. w. Masłowice1012102
gm. w. Wielgomłyny1012132
gm. w. Żytno1012142
gm. w. Cielądz1013032
gm. w. Regnów1013052
gm. w. Brzeźnio1014042
gm. w. Burzenin1014052
gm. w. Goszczanów1014062
gm. w. Sieradz1014082
w. Złoczew1014115
gm. w. Bolimów1015012
gm. w. Głuchów1015022
gm. w. Kowiesy1015042
gm. w. Nowy Kawęczyn1015072
gm. w. Skierniewice1015082
gm. w. Lubochnia1016062
gm. w. Rzeczyca1016082
gm. w. Konopnica1017032
gm. w. Ostrówek1017062
gm. w. Pątnów1017072
gm. w. Wierzchlas1017102
gm. w. Czastary1018022
gm. w. Lututów1018042
gm. w. Zapolice1019032
w. Aleksandrów Łódzki1020045
gm. w. Głowno1020052
gm. w. Parzęczew1020072
w. Stryków1020085
gm. w. Zgierz1020092
gm. w. Brzeziny1021022
gm. w. Dmosin1021032
gm. w. Jeżów1021042
Województwo mazowieckie
w. Białobrzegi1401015
gm. w. Promna1401022
gm. w. Radzanów1401032
gm. w. Stara Błotnica1401042
w. Wyśmierzyce1401065
gm. w. Ciechanów1402022
gm. w. Sońsk1402092
gm. w. Łaskarzew1403062
gm. w. Maciejowice1403072
gm. w. Parysów1403092
w. Pilawa1403105
gm. w. Sobolew1403112
gm. w. Trojanów1403122
gm. w. Wilga1403132
w. Żelechów1403145
gm. w. Gostynin1404022
gm. w. Szczawin Kościelny1404052
gm. w. Żabia Wola1405062
w. Nowe Miasto nad Pilicą1406085
gm. w. Pniewy1406092
gm. w. Gniewoszów1407032
w. Kozienice1407055
gm. w. Magnuszew1407062
gm. w. Chotcza1409012
gm. w. Ciepielów1409022
gm. w. Huszlew1410012
gm. w. Olszanka1410032
gm. w. Sarnaki1410052
gm. w. Płoniawy-Bramura1411062
gm. w. Sypniewo1411092
gm. w. Szelków1411102
gm. w. Dobre1412062
gm. w. Jakubów1412082
w. Kałuszyn1412095
gm. w. Latowicz1412102
gm. w. Mrozy1412122
gm. w. Stanisławów1412142
gm. w. Dzierzgowo1413022
gm. w. Stupsk1413062
gm. w. Szydłowo1413082
gm. w. Wiśniewo1413102
gm. w. Czosnów1414022
w. Nasielsk1414045
w. Zakroczym1414065
gm. w. Goworowo1415042
gm. w. Boguty-Pianki1416032
gm. w. Nur1416062
gm. w. Szulborze Wielkie1416092
gm. w. Zaręby Kościelne1416112
gm. w. Brudzeń Duży1419032
w. Gąbin1419065
gm. w. Słubice1419112
gm. w. Baboszewo1420032
gm. w. Dzierzążnia1420052
gm. w. Joniec1420062
gm. w. Płońsk1420092
gm. w. Raciąż1420102
gm. w. Krasne1422052
gm. w. Przasnysz1422072
gm. w. Borkowice1423012
gm. w. Klwów1423032
gm. w. Potworów1423052
w. Przysucha1423065
gm. w. Rusinów1423072
gm. w. Wieniawa1423082
gm. w. Gzy1424012
gm. w. Pokrzywnica1424032
gm. w. Świercze1424052
gm. w. Winnica1424062
w. Iłża1425035
gm. w. Przytyk1425092
gm. w. Domanice1426012
gm. w. Korczew1426022
gm. w. Kotuń1426032
w. Mordy1426055
gm. w. Paprotnia1426062
gm. w. Przesmyki1426072
gm. w. Skórzec1426092
gm. w. Suchożebry1426102
gm. w. Wiśniew1426112
gm. w. Wodynie1426122
gm. w. Zbuczyn1426132
gm. w. Gozdowo1427022
gm. w. Mochowo1427032
gm. w. Sierpc1427052
gm. w. Zawidz1427072
gm. w. Brochów1428022
gm. w. Młodzieszyn1428042
gm. w. Bielany1429022
gm. w. Ceranów1429032
gm. w. Jabłonna Lacka1429042
w. Kosów Lacki1429055
gm. w. Repki1429062
gm. w. Sabnie1429072
gm. w. Sterdyń1429092
gm. w. Chlewiska1430012
gm. w. Mirów1430032
w. Szydłowiec1430055
gm. w. Kampinos1432032
gm. w. Grębków1433022
gm. w. Korytnica1433032
gm. w. Miedzna1433062
gm. w. Wierzbno1433092
gm. w. Rząśnik1435032
gm. w. Somianka1435042
gm. w. Kazanów1436012
gm. w. Policzna1436022
gm. w. Przyłęk1436032
w. Zwoleń1436055
gm. w. Kuczbork-Osada1437022
gm. w. Lutocin1437042
w. Żuromin1437065
w. Mszczonów1438025
gm. w. Puszcza Mariańska1438032
Województwo opolskie
gm. w. Lasowice Wielkie1604032
gm. w. Pokój1606032
w. Dobrodzień1608015
w. Olesno1608035
gm. w. Radłów1608052
gm. w. Rudniki1608062
gm. w. Zębowice1608072
gm. w. Murów1609062
gm. w. Tułowice1609122
gm. w. Turawa1609132
gm. w. Jemielnica1611022
w. Kolonowskie1611035
w. Zawadzkie1611075
Województwo podkarpackie
gm. w. Wiązownica1804112
gm. w. Cmolas1806012
gm. w. Majdan Królewski1806032
gm. w. Niwiska1806042
gm. w. Dzikowiec1806062
gm. w. Kuryłówka1808032
gm. w. Horyniec-Zdrój1809032
w. Narol1809055
gm. w. Stary Dzików1809072
gm. w. Wielkie Oczy1809082
gm. w. Adamówka1814022
w. Sieniawa1814075
gm. w. Ostrów1815022
gm. w. Bojanów1818022
gm. w. Radomyśl nad Sanem1818042
gm. w. Zaklików1818052
gm. w. Grębów1820032
w. Nowa Dęba1820045
Województwo podlaskie
gm. w. Augustów2001022
gm. w. Bargłów Kościelny2001032
w. Lipsk2001045
w. Choroszcz2002015
gm. w. Dobrzyniewo Duże2002032
w. Łapy2002065
gm. w. Poświętne2002082
w. Suraż2002105
gm. w. Turośń Kościelna2002112
w. Tykocin2002125
w. Zabłudów2002145
gm. w. Zawady2002152
gm. w. Bielsk Podlaski2003032
gm. w. Boćki2003042
gm. w. Brańsk2003052
gm. w. Orla2003062
gm. w. Rudka2003072
gm. w. Wyszki2003082
w. Rajgród2004045
w. Szczuczyn2004055
gm. w. Białowieża2005022
gm. w. Czyże2005042
gm. w. Hajnówka2005062
gm. w. Kolno2006032
w. Jedwabne2007015
gm. w. Łomża2007022
w. Nowogród2007045
gm. w. Piątnica2007052
gm. w. Przytuły2007062
gm. w. Śniadowo2007072
gm. w. Wizna2007082
gm. w. Jaświły2008032
gm. w. Krypno2008052
w. Mońki2008065
w. Drohiczyn2010025
gm. w. Dziadkowice2010032
gm. w. Grodzisk2010042
gm. w. Perlejewo2010082
gm. w. Siemiatycze2010092
w. Dąbrowa Białostocka2011015
gm. w. Janów2011022
gm. w. Korycin2011032
gm. w. Nowy Dwór2011062
gm. w. Sidra2011072
w. Suchowola2011095
gm. w. Szudziałowo2011102
gm. w. Bakałarzewo2012012
gm. w. Przerośl2012042
gm. w. Raczki2012052
w. Ciechanowiec2013025
gm. w. Klukowo2013042
gm. w. Kobylin-Borzymy2013052
gm. w. Kulesze Kościelne2013062
gm. w. Nowe Piekuty2013072
gm. w. Sokoły2013082
gm. w. Wysokie Mazowieckie2013102
gm. w. Kołaki Kościelne2014022
gm. w. Rutki2014032
gm. w. Szumowo2014042
gm. w. Zambrów2014052
Województwo pomorskie
gm. w. Borzytuchom2201012
gm. w. Czarna Dąbrówka2201032
gm. w. Kołczygłowy2201042
gm. w. Trzebielino2201092
gm. w. Chojnice2202032
w. Czarne2203025
gm. w. Człuchów2203032
w. Debrzno2203045
gm. w. Przechlewo2203062
gm. w. Liniewo2206052
gm. w. Stara Kiszewa2206082
w. Prabuty2207045
gm. w. Wicko2208052
gm. w. Krokowa2211062
gm. w. Dębnica Kaszubska2212032
gm. w. Główczyce2212042
w. Kępice2212055
gm. w. Kobylnica2212062
gm. w. Potęgowo2212072
gm. w. Smołdzino2212092
gm. w. Ustka2212102
gm. w. Lubichowo2213062
w. Skarszewy2213095
gm. w. Choczewo2215042
gm. w. Gniewino2215052
gm. w. Luzino2215072
gm. w. Łęczyce2215082
gm. w. Wejherowo2215102
Województwo śląskie
gm. w. Dąbrowa Zielona2404022
gm. w. Kruszyna2404082
gm. w. Przyrów2404142
gm. w. Wielowieś2405082
gm. w. Przystajń2406082
gm. w. Boronów2407022
gm. w. Ciasna2407032
gm. w. Herby2407042
w. Szczekociny2416085
Województwo świętokrzyskie
gm. w. Gnojno2601022
gm. w. Tuczępy2601072
w. Małogoszcz2602035
gm. w. Nagłowice2602042
gm. w. Oksa2602052
gm. w. Sobków2602082
w. Chmielnik2604045
gm. w. Pierzchnica2604152
gm. w. Gowarczów2605022
gm. w. Tarłów2606072
gm. w. Bałtów2607022
gm. w. Kije2608022
w. Wąchock2611055
w. Osiek2612045
w. Połaniec2612055
gm. w. Rytwiany2612062
w. Staszów2612075
gm. w. Szydłów2612082
gm. w. Moskorzew2613032
gm. w. Radków2613042
gm. w. Secemin2613052
w. Włoszczowa2613065
Województwo warmińsko-mazurskie
gm. w. Górowo Iławeckie2801052
gm. w. Działdowo2803022
gm. w. Płośnica2803052
gm. w. Ełk2805022
gm. w. Kalinowo2805032
gm. w. Prostki2805042
gm. w. Stare Juchy2805052
gm. w. Giżycko2806042
gm. w. Kruklanki2806052
gm. w. Miłki2806062
w. Ryn2806085
gm. w. Wydminy2806102
gm. w. Iława2807032
w. Kisielice2807045
gm. w. Lubawa2807052
w. Susz2807065
w. Zalewo2807075
w. Reszel2808055
gm. w. Lidzbark Warmiński2809032
w. Orneta2809055
w. Mikołajki2810025
gm. w. Mrągowo2810032
gm. w. Piecki2810042
gm. w. Sorkwity2810052
gm. w. Janowiec Kościelny2811012
gm. w. Kozłowo2811032
w. Nidzica2811045
gm. w. Biskupiec2812022
gm. w. Grodziczno2812032
gm. w. Kurzętnik2812042
gm. w. Nowe Miasto Lubawskie2812052
gm. w. Kowale Oleckie2813032
w. Olecko2813045
gm. w. Świętajno2813052
gm. w. Wieliczki2813062
w. Barczewo2814015
w. Biskupiec2814025
w. Dobre Miasto2814035
gm. w. Dywity2814042
gm. w. Gietrzwałd2814052
gm. w. Jonkowo2814072
w. Olsztynek2814095
gm. w. Purda2814102
gm. w. Stawiguda2814112
gm. w. Dąbrówno2815022
gm. w. Grunwald2815032
gm. w. Łukta2815042
w. Miłakowo2815065
w. Miłomłyn2815075
w. Morąg2815085
gm. w. Ostróda2815092
w. Biała Piska2816015
w. Orzysz2816025
w. Ruciane-Nida2816045
gm. w. Dźwierzuty2817022
gm. w. Jedwabno2817032
w. Pasym2817045
gm. w. Banie Mazurskie2818012
gm. w. Dubeninki2818022
w. Gołdap2818035
gm. w. Budry2819012
gm. w. Pozezdrze2819022
w. Węgorzewo2819035
Województwo wielkopolskie
gm. w. Budzyń3001022
gm. w. Chodzież3001032
w. Margonin3001045
w. Szamocin3001055
gm. w. Czarnków3002022
gm. w. Lubasz3002052
gm. w. Połajewo3002062
gm. w. Gniezno3003032
gm. w. Kiszkowo3003042
w. Trzemeszno3003095
w. Witkowo3003105
w. Grodzisk Wielkopolski3005025
w. Rakoniewice3005045
w. Wielichowo3005055
gm. w. Ceków-Kolonia3007032
gm. w. Koźminek3007052
gm. w. Mycielin3007072
gm. w. Opatówek3007082
gm. w. Bralin3008022
w. Kępno3008035
gm. w. Perzów3008052
gm. w. Rychtal3008062
w. Dąbie3009045
w. Przedecz3009115
w. Golina3010015
w. Rychwał3010075
gm. w. Rzgów3010082
gm. w. Skulsk3010092
w. Sompolno3010105
gm. w. Wierzbinek3010132
w. Krzywiń3011045
w. Zduny3012065
w. Osieczna3013035
gm. w. Święciechowa3013052
gm. w. Wijewo3013062
gm. w. Chrzypsko Wielkie3014012
gm. w. Kwilcz3014022
w. Międzychód3014035
w. Sieraków3014045
w. Lwówek3015025
w. Rogoźno3016025
gm. w. Ryczywół3016032
gm. w. Przygodzice3017052
gm. w. Kaczory3019032
w. Łobżenica3019045
gm. w. Miasteczko Krajeńskie3019052
gm. w. Szydłowo3019062
w. Ujście3019075
gm. w. Czermin3020022
w. Murowana Goślina3021115
w. Pobiedziska3021125
w. Jutrosin3022025
gm. w. Pakosław3022042
gm. w. Lądek3023022
gm. w. Ostrowite3023042
gm. w. Powidz3023052
w. Ostroróg3024055
w. Pniewy3024065
w. Wronki3024085
gm. w. Zaniemyśl3025052
w. Dolsk3026025
w. Książ Wielkopolski3026035
gm. w. Kawęczyn3027042
w. Gołańcz3028035
gm. w. Mieścisko3028042
w. Skoki3028055
gm. w. Wągrowiec3028072
gm. w. Przemęt3029012
gm. w. Siedlec3029022
w. Wolsztyn3029035
w. Nekla3030035
w. Jastrowie3031025
w. Krajenka3031035
gm. w. Lipka3031042
w. Okonek3031055
gm. w. Tarnówka3031062
gm. w. Zakrzewo3031072
gm. w. Złotów3031082
Województwo zachodniopomorskie
gm. w. Białogard3201022
gm. w. Tychowo3201042
gm. w. Bierzwnik3202012
w. Choszczno3202025
w. Drawno3202035
w. Recz3202065
w. Czaplinek3203015
w. Drawsko Pomorskie3203025
w. Kalisz Pomorski3203035
gm. w. Ostrowice3203042
gm. w. Wierzchowo3203052
w. Złocieniec3203065
w. Goleniów3204025
w. Maszewo3204035
w. Nowogard3204045
gm. w. Osina3204052
gm. w. Przybiernów3204062
gm. w. Stepnica3204072
w. Gryfice3205025
gm. w. Karnice3205032
w. Płoty3205045
w. Trzebiatów3205085
w. Golczewo3207025
w. Kamień Pomorski3207035
gm. w. Świerzno3207052
w. Wolin3207065
gm. w. Kołobrzeg3208042
gm. w. Rymań3208052
gm. w. Siemyśl3208062
w. Bobolice3209035
gm. w. Manowo3209042
w. Polanów3209065
w. Sianów3209075
gm. w. Świeszyno3209082
w. Dębno3210035
gm. w. Nowogródek Pomorski3210052
w. Police3211045
gm. w. Darłowo3213032
gm. w. Malechowo3213042
gm. w. Postomino3213052
gm. w. Sławno3213062
w. Chociwel3214025
w. Dobrzany3214035
w. Ińsko3214055
gm. w. Kobylanka3214062
gm. w. Marianowo3214082
gm. w. Stara Dąbrowa3214092
w. Barwice3215025
w. Borne Sulinowo3215045
gm. w. Grzmiąca3215052
gm. w. Szczecinek3215062
gm. w. Brzeżno3216022
w. Połczyn-Zdrój3216035
gm. w. Rąbino3216042
gm. w. Sławoborze3216052
gm. w. Świdwin3216062
w. Człopa3217025
w. Mirosławiec3217035
w. Tuczno3217045
gm. w. Wałcz3217052
w. Dobra3218015
w. Łobez3218025
gm. w. Radowo Małe3218032
w. Resko3218045
w. Węgorzyno3218055
ONW nizinne strefa II
Województwo kujawsko-pomorskie
gm. w. Białe Błota0403012
gm. w. Nowa Wieś Wielka0403052
gm. w. Bobrowniki0408022
w. Skępe0408075
gm. w. Tłuchowo0408082
gm. w. Rogowo0412032
gm. w. Skrwilno0412052
gm. w. Osie0414072
gm. w. Cekcyn0416012
gm. w. Śliwice0416052
Województwo lubelskie
gm. w. Krzywda0611042
gm. w. Sosnowica0613072
gm. w. Hańsk0619032
gm. w. Stary Brus0619042
gm. w. Urszulin0619052
Województwo lubuskie
gm. w. Bytnica0802032
gm. w. Pszczew0803042
gm. w. Kolsko0804032
w. Iłowa0810045
Województwo łódzkie
gm. w. Kluki1001052
gm. w. Szczerców1001072
gm. w. Poświętne1007062
w. Działoszyn1009015
gm. w. Kiełczygłów1009022
gm. w. Aleksandrów1010012
gm. w. Gidle1012032
gm. w. Gomunice1012042
w. Przedbórz1012115
gm. w. Rawa Mazowiecka1013042
gm. w. Brąszewice1014032
gm. w. Klonowa1014072
gm. w. Budziszewice1016032
gm. w. Czerniewice1016042
gm. w. Inowłódz1016052
gm. w. Żelechlinek1016112
gm. w. Osjaków1017052
gm. w. Galewice1018032
w. Wieruszów1018075
Województwo mazowieckie
gm. w. Stromiec1401052
w. Glinojeck1402035
gm. w. Ojrzeń1402062
gm. w. Garbatka-Letnisko1407012
gm. w. Głowaczów1407022
gm. w. Grabów nad Pilicą1407042
gm. w. Czerwonka1411022
gm. w. Krasnosielc1411042
gm. w. Młynarze1411052
w. Różan1411075
gm. w. Rzewnie1411082
w. Halinów1412075
gm. w. Lipowiec Kościelny1413032
gm. w. Radzanów1413042
gm. w. Strzegowo1413052
gm. w. Szreńsk1413072
gm. w. Wieczfnia Kościelna1413092
gm. w. Leoncin1414032
gm. w. Baranowo1415012
gm. w. Czarnia1415022
gm. w. Czerwin1415032
gm. w. Kadzidło1415052
gm. w. Lelis1415062
gm. w. Łyse1415072
w. Myszyniec1415085
gm. w. Olszewo-Borki1415092
gm. w. Rzekuń1415102
gm. w. Troszyn1415112
w. Brok1416045
gm. w. Małkinia Górna1416052
gm. w. Ostrów Mazowiecka1416072
gm. w. Stary Lubotyń1416082
gm. w. Wąsewo1416102
gm. w. Osieck1417062
gm. w. Łąck1419072
gm. w. Nowy Duninów1419092
gm. w. Nowe Miasto1420082
gm. w. Sochocin1420112
w. Chorzele1422025
gm. w. Jednorożec1422042
gm. w. Krzynowłoga Mała1422062
gm. w. Gielniów1423022
gm. w. Odrzywół1423042
gm. w. Obryte1424022
gm. w. Zatory1424072
gm. w. Pionki1425082
gm. w. Rościszewo1427042
gm. w. Szczutowo1427062
gm. w. Jastrząb1430022
w. Łochów1433055
gm. w. Sadowne1433072
gm. w. Stoczek1433082
gm. w. Dąbrówka1434052
gm. w. Jadów1434062
gm. w. Poświętne1434082
gm. w. Strachówka1434102
gm. w. Brańszczyk1435012
gm. w. Długosiodło1435022
w. Wyszków1435055
gm. w. Zabrodzie1435062
w. Bieżuń1437015
gm. w. Lubowidz1437032
gm. w. Siemiątkowo1437052
gm. w. Radziejowice1438042
Województwo podkarpackie
gm. w. Harasiuki1812012
gm. w. Jarocin1812022
Województwo podlaskie
gm. w. Nowinka2001052
gm. w. Płaska2001062
gm. w. Sztabin2001072
w. Czarna Białostocka2002025
gm. w. Gródek2002042
gm. w. Michałowo2002072
w. Supraśl2002095
w. Wasilków2002135
gm. w. Grajewo2004022
gm. w. Radziłów2004032
gm. w. Wąsosz2004062
gm. w. Czeremcha2005032
gm. w. Dubicze Cerkiewne2005052
w. Kleszczele2005075
gm. w. Narew2005082
gm. w. Narewka2005092
gm. w. Grabowo2006022
gm. w. Mały Płock2006042
w. Stawiski2006055
gm. w. Turośl2006062
gm. w. Miastkowo2007032
gm. w. Zbójna2007092
w. Goniądz2008015
gm. w. Jasionówka2008022
w. Knyszyn2008045
gm. w. Trzcianne2008072
gm. w. Giby2009022
gm. w. Krasnopol2009032
gm. w. Puńsk2009042
gm. w. Sejny2009052
gm. w. Mielnik2010052
gm. w. Milejczyce2010062
gm. w. Nurzec-Stacja2010072
gm. w. Krynki2011042
gm. w. Kuźnica2011052
w. Sokółka2011085
gm. w. Filipów2012022
gm. w. Jeleniewo2012032
gm. w. Rutka-Tartak2012062
gm. w. Suwałki2012072
gm. w. Szypliszki2012082
gm. w. Wiżajny2012092
Województwo pomorskie
w. Bytów2201025
gm. w. Lipnica2201052
w. Miastko2201065
gm. w. Parchowo2201072
gm. w. Studzienice2201082
gm. w. Tuchomie2201102
w. Brusy2202025
w. Czersk2202045
gm. w. Konarzyny2202052
gm. w. Koczała2203052
gm. w. Rzeczenica2203072
gm. w. Przywidz2204052
gm. w. Chmielno2205012
w. Kartuzy2205025
gm. w. Przodkowo2205032
gm. w. Sierakowice2205042
gm. w. Somonino2205052
gm. w. Stężyca2205062
gm. w. Sulęczyno2205072
gm. w. Dziemiany2206022
gm. w. Karsin2206032
gm. w. Kościerzyna2206042
gm. w. Lipusz2206062
gm. w. Nowa Karczma2206072
gm. w. Cewice2208032
gm. w. Kaliska2213052
gm. w. Osieczna2213072
gm. w. Osiek2213082
gm. w. Linia2215062
gm. w. Szemud2215092
Województwo śląskie
w. Koniecpol2404065
gm. w. Miedźno2406042
gm. w. Popów2406072
Województwo świętokrzyskie
gm. w. Daleszyce2604052
gm. w. Łopuszno2604082
gm. w. Raków2604162
gm. w. Fałków2605012
w. Końskie2605035
gm. w. Radoszyce2605042
gm. w. Ruda Maleniecka2605052
gm. w. Słupia (Konecka)2605062
gm. w. Smyków2605072
w. Stąporków2605085
gm. w. Bliżyn2610022
gm. w. Brody2611022
gm. w. Kluczewsko2613012
gm. w. Krasocin2613022
Województwo warmińsko-mazurskie
w. Lidzbark2803045
gm. w. Rybno2803062
gm. w. Janowo2811022
w. Pisz2816035
gm. w. Rozogi2817052
gm. w. Szczytno2817062
gm. w. Świętajno2817072
gm. w. Wielbark2817082
Województwo wielkopolskie
gm. w. Drawsko3002032
w. Krzyż Wielkopolski3002045
w. Trzcianka3002075
w. Wieleń3002085
gm. w. Brzeziny3007022
gm. w. Godziesze Wielkie3007042
gm. w. Lisków3007062
gm. w. Kościelec3009082
gm. w. Grodziec3010022
gm. w. Kramsk3010052
gm. w. Krzymów3010062
gm. w. Stare Miasto3010112
gm. w. Miedzichowo3015032
w. Nowy Tomyśl3015045
w. Zbąszyń3015065
w. Odolanów3017035
gm. w. Sieroszewice3017072
gm. w. Sośnie3017082
gm. w. Czajków3018012
gm. w. Doruchów3018022
w. Grabów nad Prosną3018035
gm. w. Kobyla Góra3018042
gm. w. Kraszewice3018052
w. Mikstat3018065
w. Ostrzeszów3018075
gm. w. Chocz3020012
gm. w. Gizałki3020042
w. Zagórów3023085
gm. w. Krzykosy3025022
gm. w. Brudzew3027022
w. Dobra3027035
gm. w. Malanów3027052
gm. w. Przykona3027062
w. Tuliszków3027075
gm. w. Turek3027082
gm. w. Władysławów3027092
w. Pyzdry3030045
Województwo zachodniopomorskie
w. Międzyzdroje3207045
w. Nowe Warpno3211035
w. Biały Bór3215035
ONW ze specyficznymi utrudnieniami
Województwo dolnośląskie
w. Bolków0205025
gm. w. Janowice Wielkie0206052
gm. w. Jeżów Sudecki0206062
gm. w. Stara Kamienica0206092
w. Lubawka0207035
gm. w. Marciszów0207042
w. Bystrzyca Kłodzka0208065
w. Lądek-Zdrój0208085
w. Międzylesie0208105
gm. w. Nowa Ruda0208112
w. Szczytna0208145
w. Gryfów Śląski0212015
w. Lubomierz0212025
w. Wleń0212055
gm. w. Stare Bogaczowice0221072
gm. w. Walim0221082
w. Złoty Stok0224075
w. Świerzawa0226045
Województwo małoposkie
gm. w. Ropa1205082
gm. w. Sękowa1205092
gm. w. Jodłownik1207042
gm. w. Laskowa1207062
gm. w. Limanowa1207072
gm. w. Łukowica1207082
gm. w. Tymbark1207122
gm. w. Pcim1209042
gm. w. Wiśniowa1209092
gm. w. Kamionka Wielka1210052
gm. w. Łącko1210092
gm. w. Nawojowa1210122
gm. w. Rytro1210152
gm. w. Klucze1212042
w. Olkusz1212055
qm. w. Budzów1215032
w. Maków Podhalański1215065
gm. w. Zembrzyce1215092
gm. w. Wieprz1218102
Województwo podkarpackie
w. Ustrzyki Dolne1801085
gm. w. Krempna1805062
w. Dukla1807025
w. Cieszanów1809025
gm. w. Bircza1813012
gm. w. Bukowsko1817032
gm. w. Tyrawa Wołoska1817062
w. Zagórz1817075
gm. w. Baligród1821012
w. Lesko1821035
gm. w. Olszanica1821042
gm. w. Solina1821052
Województwo śląskie
gm. w. Brenna2403042
gm. w. Janów2404032
gm. w. Olsztyn2404122
w. Żarki2409055
gm. w. Kroczyce2416042
w. Łazy2416055
w. Ogrodzieniec2416065
w. Pilica2416075
gm. w. Włodowice2416092
gm. w. Czernichów2417022
gm. w. Gilowice2417032
gm. w. Łękawica2417072
gm. w. Radziechowy-Wieprz2417102
gm. w. Świnna2417132
Województwo świętokrzyskie
gm. w. Bieliny2604012
gm. w. Górno2604062
gm. w. Masłów2604092
gm. w. Mniów2604112
gm. w. Strawczyn2604182
gm. w. Zagnańsk2604192
gm. w. Łączna2610032
ONW górskie
Województwo dolnośląskie
gm. w. Kamienna Góra0207022
gm. w. Lewin Kłodzki0208092
w. Stronie Śląskie0208135
gm. w. Czarny Bór0221042
w. Głuszyca0221055
w. Mieroszów0221065
Województwo małopolskie
gm. w. Uście Gorlickie1205102
gm. w. Dobra1207032
gm. w. Kamienica1207052
gm. w. Mszana Dolna1207092
gm. w. Niedźwiedź1207102
gm. w. Słopnice1207112
gm. w. Lubień1209022
gm. w. Tokarnia1209082
w. Krynica-Zdrój1210075
gm. w. Łabowa1210082
w. Muszyna1210115
w. Piwniczna-Zdrój1210135
gm. w. Czarny Dunajec1211032
gm. w. Czorsztyn1211042
gm. w. Jabłonka1211052
gm. w. Krościenko nad Dunajcem1211062
gm. w. Lipnica Wielka1211072
gm. w. Łapsze Niżne1211082
gm. w. Nowy Targ1211092
gm. w. Ochotnica Dolna1211102
gm. w. Raba Wyżna1211112
w. Rabka-Zdrój1211125
gm. w. Spytkowice1211132
gm. w. Szaflary1211142
gm. w. Bystra-Sidzina1215042
gm. w. Jordanów1215052
gm. w. Stryszawa1215072
gm. w. Zawoja1215082
gm. w. Biały Dunajec1217022
gm. w. Bukowina Tatrzańska1217032
gm. w. Kościelisko1217042
gm. w. Poronin1217052
Województwo podkarpackie
gm. w. Czarna1801032
gm. w. Lutowiska1801052
gm. w. Komańcza1817042
gm. w. Cisna1821022
Województwo śląskie
gm. w. Istebna2403092
gm. w. Jeleśnia2417042
gm. w. Koszarawa2417052
gm. w. Milówka2417092
gm. w. Rajcza2417112
gm. w. Ślemień2417122
gm. w. Ujsoły2417142
gm. w. Węgierska Górka2417152

__________

* gm.w. - oznacza gminę wiejską

** w. - oznacza wiejską część gminy miejsko-wiejskiej

Część B. Obręby ewidencyjne zaliczone do poszczególnych stref w ramach obszarów ONW

NAZWA GMINYKod statystyczny GUSNazwa obrębu ewidencyjnego
ONW nizinne strefa I
Województwo dolnośląskie
Bolesławiec0201022Lipiany
Nowogrodziec0201045Parzyce
Jerzmanowa0203032Gaiki-Potoczek
Chojnów0209022Biskupin
Chojnów0209022Jaroszówka
Dobroszyce0214032Białe Błoto
Dobroszyce0214032Miodary
Jelcz-Laskowice0215035Dębina
Województwo kujawsko-pomorskie
Aleksandrów Kujawski0401042Stawki
Aleksandrów Kujawski0401042Wilkostowo
Waganiec0401082Szpitalka
Waganiec0401082Włoszyca
Waganiec0401082Wólne
Zakrzewo0401092Gęsin
Zakrzewo0401092Gosławice
Chełmno0404022Małe Łunawy
Chełmno0404022Nowawieś Chełmińska
Unisław0404072Bruki II
Dąbrowa Biskupia0407022Pieczyska
Mogilno0409035Dębno
Mogilno0409035Palędzie Dolne
Mogilno0409035Stawiska
Nakło n. Notecią0410035Gorzeń
Nakło n. Notecią0410035Występ
Sadki0410042Łodzia
Sadki0410042Ostrowiec
Bytoń0411022Czarnocice
Bytoń0411022Ludwikowo
Bytoń0411022Oszczywilk
Bytoń0411022Witowo Góry
Nowe0414065Pastwiska
Nowe0414065Piaski
Świecie0414095Kozłowo
Świecie0414095Sulnówko
Czernikowo0415032Witowąż
Lubicz0415042Krobia
Lubicz0415042Młyniec Pierwszy
Wąbrzeźno0417052Czystochleb
Wąbrzeźno0417052Wałycz
Boniewo0418032Arciszewo
Boniewo0418032Bierzyn
Brześć Kujawski0418045Kąty Kolonia
Brześć Kujawski0418045Machnacz
Brześć Kujawski0418045Wieniec Zalesie
Lubień Kujawski0418115Kobyla Łąka
Lubień Kujawski0418115Krzewie I
Lubień Kujawski0418115Krzewie II
Lubień Kujawski0418115Narty
Gąsawa0419022Chomiąża Szlachecka
Świecie0414095Święte
Województwo lubelskie
Frampol0602055Karolówka
Frampol0602055Pulczynów
Annopol0607025Borów
Annopol0607025Dąbrowa
Annopol0607025Jakubowice
Annopol0607025Natalin
Gościeradów0607042Mniszek
Lubartów0608072Brzeziny
Lubartów0608072Chlewiska
Lubartów0608072Lisów
Lubartów0608072Nowodwór Piaski
Lubartów0608072Rokitno
Lubartów0608072Wólka Rokicka
Niedźwiada0608092Brzeźnica Książęca Kolonia
Serniki0608122Czerniejów
Serniki0608122Serniki Kol.
Garbów0609042Meszno
Wojcieszków0611102Nowinki
Wojcieszków0611102Otylin
Chodel0612012Chodel
Chodel0612012Majdan Borowski
Chodel0612012Zosinek
Opole Lubelskie0612055Franciszków Nowy
Opole Lubelskie0612055Franciszków Stary
Opole Lubelskie0612055Jankowa
Opole Lubelskie0612055Kazimierzów
Opole Lubelskie0612055Majdan Trzebieski
Opole Lubelskie0612055Trzebiesza
Opole Lubelskie0612055Wola Rudzka
Opole Lubelskie0612055Zagrody
Opole Lubelskie0612055Zajączków
Markuszów0614072Bobowiska
Puławy0614092Skoki
Żyrzyn0614112Cezaryn
Żyrzyn0614112Kośmin
Żyrzyn0614112Wilczanka
Województwo lubuskie
Zielona Góra0809102Jarogniewice
Szprotawa0810075Nowa Kopernia
Województwo łódzkie
Bedlno1002022Trawin
Łask1003025Borszewice
Łask1003025Okup Mały
Łask1003025Sięganów
Łask1003025Stryje Paskowe
Łask1003025Wrzeszczewice Skrejnia
Łask1003025Zielęcice
Łęczyca1004052Karkosy
Łęczyca1004052Leżnica Mała
Piątek1004062Mchowice
Opoczno1007045Janów Karwicki
Opoczno1007045Kolonia Kruszewiec
Opoczno1007045Kolonia Libiszów
Opoczno1007045Kolonia Ziębów
Opoczno1007045Kruszewiec
Opoczno1007045Libiszów
Opoczno1007045Ostrów
Opoczno1007045Różanna
Opoczno1007045Sielec
Opoczno1007045Wólka Karwicka
Pabianice1008072Bychlew
Pabianice1008072Jadwinin
Pabianice1008072Janowice
Pabianice1008072Rydzyny
Strzelce Wielkie1009072Dębowiec Wielki
Strzelce Wielkie1009072Pomiary
Strzelce Wielkie1009072Wola Wiewiecka
Grabica1010042Cisowa
Rozprza1010082Bagno
Rozprza1010082Cekanów
Rozprza1010082Gieski
Rozprza1010082Ignaców
Rozprza1010082Mierzyn
Wola Krzysztoporska1010102Mąkolice
Wola Krzysztoporska1010102Miłaków
Wola Krzysztoporska1010102Parzniewice Duże
Wola Krzysztoporska1010102Pawłów Dolny
Wolbórz1010112Leonów
Wolbórz1010112Lubiaszów Stary
Wolbórz1010112Młoszów
Wolbórz1010112Studzianki
Radomsko1012122Grzebień
Biała Rawska1013025Gołyń
Biała Rawska1013025Jelitów
Biała Rawska1013025Ossa
Biała Rawska1013025Rosławowice
Biała Rawska1013025Stara Wieś
Biała Rawska1013025Żurawia
Biała Rawska1013025Żurawka
Sadkowice1013062Studzianki
Sadkowice1013062Zabłocie
Sadkowice1013062Żelazna Nowa
Błaszki1014025Żelisław
Warta1014095Glinno Kolonia 2
Warta1014095Jeziorsko
Warta1014095Mogilno
Warta1014095Rożdżały
Warta1014095Włyń
Warta1014095Zielęcin
Wróblew1014102Drzązna
Lipce Reymontowskie1015052Wola Drzewiecka
Maków1015062Słomków
Maków1015062Święte Laski
Słupia1015092Podłęcze
Słupia1015092Wólka Nazdroje
Słupia1015092Zagórze
Biała1017012Młynisko
Wieluń1017095Jodłowiec
Sokolniki1018062Ochędzyn Nowy
Sokolniki1018062Pichlice
Szadek1019025Dziadkowice
Szadek1019025Szadkowice-Ogrodzim
Województwo małopolskie
Brzesko1202025Mokrzyska-Bucze
Iwkowa1202062Grabie
Szczurowa1202072Rajsko
Szczurowa1202072Rudy Rysie
Chrzanów1203035Luszowice
Lisia Góra1216032Stare Żukowice
Zakliczyn1216142Borowa
Zakliczyn1216142Ruda Kameralna
Szerzyny1216162Żurowa
Województwo mazowieckie
Regimin1402082Jarluty Duże
Regimin1402082Jarluty Małe
Mogielnica1406075Miechowice
Mogielnica1406075Stryków
Mogielnica1406075Tomczyce
Lipsko1409035Borowo
Lipsko1409035Poręba
Platerów1410042Mężenin
Platerów1410042Mężenin - Kolonia
Platerów1410042Zaborze
Dębe Wielkie1412052Ostrów Kania
Dębe Wielkie1412052Rysie
Siennica1412132Dzielnik
Siennica1412132Grzebowilk
Siennica1412132Kośminy
Siennica1412132Krzywica
Siennica1412132Nowy Starogród
Pomiechówek1414052Błędowo
Pomiechówek1414052Błędówko
Pomiechówek1414052Czarnowo
Pomiechówek1414052Pomiechówek
Pomiechówek1414052Stanisławowo
Pomiechówek1414052Szczypiorno
Pomiechówek1414052Wola Błędowska
Pomiechówek1414052Wójtostwo
Pomiechówek1414052Wymysły
Andrzejewo1416022Przeździecko Jachy
Jastrzębia1425042Jastrzębia
Jastrzębia1425042Kozłów
Jastrzębia1425042Olszowa
Jedlińsk1425052Kamińsk
Jedlińsk1425052Ludwików
Jedlińsk1425052Obózek
Jedlińsk1425052Urbanów
Wolanów1425122Mniszek
Zakrzew1425132Zdziechów
Iłów1428032Arciechów
Iłów1428032Bieniew
Iłów1428032Henryków
Orońsko1430042Dobrut
Orońsko1430042Helenów
Orońsko1430042Orońsko
Leszno1432042Grądy
Stare Babice1432072Borzęcin Mały
Stare Babice1432072Klaudyn
Stare Babice1432072Zalesie
Liw1433042Borzychy
Liw1433042Krypy
Liw1433042Kucyk
Liw1433042Ludwinów
Wiskitki1438052Feliksów
Wiskitki1438052Hipolitów
Wiskitki1438052Nowa Wieś
Wiskitki1438052Wiskitki
Województwo opolskie
Bierawa1603022Goszyce
Krapkowice1605025Pietna
Krapkowice1605025Steblów
Świerczów1606042Bielice
Świerczów1606042Miejsce
Gorzów Śląski1608025Jastrzygowice
Gorzów Śląski1608025Kobyla Góra
Gorzów Śląski1608025Skrońsko
Praszka1608045Gana
Praszka1608045Kowale - Parcela
Praszka1608045Prosna
Praszka1608045Sołtysy
Praszka1608045Wygiełdów
Chrząstowice1609012Daniec
Chrząstowice1609012Dąbrowice
Chrząstowice1609012Falmirowice
Chrząstowice1609012Suchy Bór
Popielów1609092Karłowice
Popielów1609092Lubienie
Popielów1609092Nowe Siołkowice
Prószków1609105Przysiecz
Tarnów Opolski1609112Kosorowice
Tarnów Opolski1609112Tarnów Opolski
Ujazd1611065Balcarzowice
Ujazd1611065Niezdrowice
Ujazd1611065Sieroniowice
Województwo podkarpackie
Dydnia1802032Temeszów
Jasienica Rosielna1802052Wola Jasienicka
Dębica1803042Podgrodzie
Dębowiec1805032Dobrynia
Kolbuszowa1806025Nowa Wieś
Kolbuszowa1806025Poręby Kupieńskie
Kolbuszowa1806025Przedbórz
Kolbuszowa1806025Widełka
Wojaszówka1807092Pietrusza Wola
Lubaczów1809042Krowica Sama
Lubaczów1809042Szczutków
Oleszyce1809065Nowa Grobla
Przecław1811072Biały Bór
Przecław1811072Dobrynin
Radomyśl Wielki1811085Dąbrówka Wisłocka
Radomyśl Wielki1811085Dulcza Mała
Radomyśl Wielki1811085Partynia
Radomyśl Wielki1811085Żarówka
Tuszów Narodowy1811092Józefów
Wadowice Górne1811102Wola Wadowska
Jeżowe1812032Cholewiana Góra
Jeżowe1812032Jata
Jeżowe1812032Jeżowe
Jeżowe1812032Krzywdy
Jeżowe1812032Zalesie
Ulanów1812075Dąbrówka
Ulanów1812075Kurzyna Mała
Ulanów1812075Kurzyna Średnia
Ulanów1812075Kurzyna Wielka
Ulanów1812075Wólka Bielińska
Jawornik Polski1814042Hadle Szklarskie
Sędziszów Małopolski1815045Krzywa
Kamień1816082Łowisko
Sokołów Małopolski1816115Górno
Sokołów Małopolski1816115Trzebuska
Sokołów Małopolski1816115Wólka Sokołowska
Baranów Sandomierski1820015Knapy
Województwo podlaskie
Juchnowiec Kościelny2002052Bogdanki
Juchnowiec Kościelny2002052Czerewki
Juchnowiec Kościelny2002052Hryniewicze
Juchnowiec Kościelny2002052Janowicze
Juchnowiec Kościelny2002052Janowicze Kolonia
Juchnowiec Kościelny2002052Juchnowiec Kościelny
Juchnowiec Kościelny2002052Księżyno Kolonia
Szepietowo2013092Dąbrowa Moczydły
Województwo pomorskie
Trąbki Wielkie2204082Błotnia
Trąbki Wielkie2204082Czerniewo
Trąbki Wielkie2204082Graniczna Wieś
Trąbki Wielkie2204082Postołowo
Żukowo2205085Banino
Żukowo2205085Chwaszczyno
Żukowo2205085Czaple
Żukowo2205085Glincz
Żukowo2205085Łapino Kartuskie
Żukowo2205085Miszewko
Żukowo2205085Żukowo
Kwidzyn2207032Brokowo Tychnowieckie
Kwidzyn2207032Dankowo
Ryjewo2207052Borowy Młyn
Ryjewo2207052Ryjewo
Sadlinki2207062Karpiny
Starogard Gdański2213122Brzeźno
Starogard Gdański2213122Janin
Starogard Gdański2213122Okole
Zblewo2213132Białachowo
Zblewo2213132Borzechowo
Zblewo2213132Pałubinek
Zblewo2213132Pinczyn
Zblewo2213132Zblewo
Województwo śląskie
Mierzęcice2401052Mierzęcice
Mierzęcice2401052Nowa Wieś
Siewierz2401075Nowa Wioska
Mykanów2404112Broniszew Nowy
Mykanów2404112Kocin Nowy
Mykanów2404112Łochynia
Mykanów2404112Rybna
Mykanów2404112Wola Kiedrzyńska-Antoniów
Kłobuck2406015Gruszewnia
Kłobuck2406015Kopiec
Kłobuck2406015Łobodno
Lipie2406032Brzózki
Lipie2406032Julianów
Lipie2406032Kleśniska
Lipie2406032Napoleon
Lipie2406032Rębielice Szlacheckie
Lipie2406032Zbrojewsko
Lipie2406032Zimnowoda
Tworóg2413082Świniowice
Województwo świętokrzyskie
Busko-Zdrój2601015Kameduły
Busko-Zdrój2601015Kołaczkowice
Nowy Korczyn2601032Ucisków
Solec-Zdrój2601052Zagajów
Jędrzejów2602025Borki
Jędrzejów2602025Lścin
Jędrzejów2602025Ludwinów
Jędrzejów2602025Przysów
Jędrzejów2602025Wólka
Słupia (Jędrzejowska)2602072Jasieniec
Łagów2604072Duraczów
Łagów2604072Lechówek
Łagów2604072Płucki
Łagów2604072Winna
Łagów2604072Złota Woda
Nowa Słupia2604132Sosnówka
Ożarów2606055Lasocin
Ożarów2606055Nowe
Ćmielów2607045Boria
Ćmielów2607045Ruda Kościelna
Ćmielów2607045Stoki Małe
Ćmielów2607045Stoki Stare
Kunów2607055Rudka
Pińczów2608045Bogucice Drugie
Pińczów2608045Borków
Pińczów2608045Skowronno Dolne
Mirzec2611032Jagodne
Mirzec2611032Mirzec II
Mirzec2611032Osiny
Łubnice2612022Grabowa
Łubnice2612022Łyczba
Oleśnica2612032Bydłowa
Oleśnica2612032Sufczyce
Województwo warmińsko-mazurskie
Bartoszyce2801032Czerwona Górka
Sępopol2801065Rygarby
Pieniężno2802055Jeziorko
Pieniężno2802055Lubianka
Pieniężno2802055Łoźnik
Pieniężno2802055Pajtuny
Iłowo-Osada2803032Białuty
Iłowo-Osada2803032Brodowo
Iłowo-Osada2803032Janowo-Pruski
Województwo wielkopolskie
Czerniejewo3003025Pawłowo
Czerniejewo3003025Rakowo
Kamieniec3005032Kotusz
Kamieniec3005032Puszczykowo
Żerków3006045Lubinia Mała
Żerków3006045Ludwinów
Żerków3006045Prusinów-Miniszew
Blizanów3007012Lipe Trzecie
Stawiszyn3007095Kiączyn Nowy
Stawiszyn3007095Zbiersk Kolonia
Szczytniki3007102Joanka
Baranów3008012Żurawiniec
Trzcinica3008072Pomiany
Babiak3009022Dębno Poproboszczowskie
Babiak3009022Janowice
Babiak3009022Lichenek
Babiak3009022Morzyce Stare
Grzegorzew3009052Kiełczewek
Kłodawa3009065Janczewy
Kłodawa3009065Zbójno
Koło3009072Lubiny
Koło3009072Ochle
Koło3009072Podlesie
Koło3009072Powiercie Kolonia
Koło3009072Wandynów
Osiek Mały3009102Lipiny-Szczerkowo
Kazimierz Biskupi3010032Daninów
Kazimierz Biskupi3010032Dobrosołowo
Kazimierz Biskupi3010032Kamienica
Kazimierz Biskupi3010032Tokarki
Wilczyn3010142Ościsłowo
Wilczyn3010142Zygmuntowo
Śmigiel3011055Brońsko
Kobylin3012025Długołęka
Kobylin3012025Rzemiechów
Włoszakowice3013072Boguszyn
Włoszakowice3013072Grotniki
Włoszakowice3013072Jezierzyce Kościelne
Włoszakowice3013072Włoszakowice
Oborniki3016015Nowołoskoniec
Ostrów Wielkopolski3017042Radziwiłłów
Ostrów Wielkopolski3017042Sadowie
Ostrów Wielkopolski3017042Słaborowice
Ostrów Wielkopolski3017042Wysocko Wielkie
Raszków3017065Radłów
Pleszew3020065Grodzisko
Pleszew3020065Pacanowice
Pleszew3020065Piekarzew
Pleszew3020065Rokutów
Pleszew3020065Turowy
Kórnik3021095Bnin
Kórnik3021095Borówiec
Kórnik3021095Koninko
Kórnik3021095Szczytniki
Rawicz3022055Dębno Polskie
Rawicz3022055Iźbice
Rawicz3022055Kąty
Orchowo3023032Mlecze
Słupca3023062Marcewo
Słupca3023062Perze
Strzałkowo3023072Graboszewo
Strzałkowo3023072Krępkowo
Strzałkowo3023072Ostrowo Kościelne
Szamotuły3024075Koźle
Śrem3026045Mechlin
Kołaczkowo3030012Cieśle Wielkie
Kołaczkowo3030012Gałęzewice
Kołaczkowo3030012Łagiewki
Kołaczkowo3030012Szamarzewo
Miłosław3030025Chlebowo
Miłosław3030025Orzechowo
Września3030055Chociczka
Września3030055Osowo
Września3030055Przyborki
Września3030055Strzyżewo
Województwo zachodniopomorskie
Gryfino3206045Bartkowo
Gryfino3206045Krzypnica
Gryfino3206045Mielenko
Gryfino3206045Steklinko
Gryfino3206045Żabnica
Mieszkowice3206055Gozdowice
Mieszkowice3206055Kłosów
Mieszkowice3206055Stare Łysogórki
Widuchowa3206092Rynica
Widuchowa3206092Widuchowa 1
Widuchowa3206092Widuchowa 2
Będzino3209012Smolne
Barlinek3210015Łubianka
Barlinek3210015Okunie
Barlinek3210015Płonno
Myślibórz3210045Chłopowo
ONW nizinne strefa II
Województwo dolnośląskie
Bolesławiec0201022Dobra
Jerzmanowa0203032Bądzów
Chojnów0209022Rokitki
Chojnów0209022Zamienice
Lubin0211022Karczowiska
Lubin0211022Raszowa Mała
Dobroszyce0214032Bartków
Dobroszyce0214032Malerzów
Oleśnica0214062Brzezinka
Oleśnica0214062Ostrowina
Syców0214075Wioska
Stoszowice0224042Srebrna Góra
Województwo kujawsko-pomorskie
Aleksandrów Kujawski0401042Białe Błota
Aleksandrów Kujawski0401042Chrusty
Aleksandrów Kujawski0401042Konradowo
Aleksandrów Kujawski0401042Kuczek
Aleksandrów Kujawski0401042Nowy Ciechocinek
Aleksandrów Kujawski0401042Odolion
Aleksandrów Kujawski0401042Podgaj
Aleksandrów Kujawski0401042Rożno Parcele
Aleksandrów Kujawski0401042Wygoda
Aleksandrów Kujawski0401042Zgoda
Waganiec0401082Michalin
Waganiec0401082Wiktoryn
Brodnica0402032Kominy
Brodnica0402032Nowy Dwór
Koronowo0403045Popielewo
Koronowo0403045Samociążek
Koronowo0403045Sokole Kuźnica
Chełmno0404022Klamry
Radomin0405052Płonko
Radomin0405052Rodzone
Dąbrowa Biskupia0407022Dąbrowa Biskupia
Dąbrowa Biskupia0407022Nowy Dwór
Dąbrowa Biskupia0407022Parchanki
Dąbrowa Biskupia0407022Rejna
Gniewkowo0407035Godzięba
Gniewkowo0407035Kępa Kujawska
Gniewkowo0407035Zajezierze
Inowrocław0407042Bachorze Łęgi
Inowrocław0407042Ostrowo Krzyckie
Inowrocław0407042Słońsko
Dobrzyń nad Wisłą0408045Kolonia Chalin
Mogilno0409035Huta Palędzka
Mogilno0409035Józefowo
Mogilno0409035Mielenko
Mogilno0409035Przyjma
Nakło n. Notecią0410035Paterek
Nakło n. Notecią0410035Polichno
Nakło n. Notecią0410035Rozwarzyn
Sadki0410042Jadwiżyn
Bytoń0411022Budzisław
Bytoń0411022Wandynowo
Rypin0412042Dębiany
Rypin0412042Jasin
Rypin0412042Kwiatkowo
Rypin0412042Nowe Sadłowo
Rypin0412042Puszcza Miejska
Rypin0412042Puszcza Rządowa
Rypin0412042Sadłowo Rumunki
Rypin0412042Sikory
Rypin0412042Zakrocz
Wąpielsk0412062Kupno
Wąpielsk0412062Lamkowizna
Wąpielsk0412062Łapinóż Rumunki
Nowe0414065Gajewo
Nowe0414065Gajewo Zabudownia
Nowe0414065Głodowo
Nowe0414065Osiny
Nowe0414065Zdrojewo
Czernikowo0415032Kiełpiny
Czernikowo0415032Pokrzywno
Czernikowo0415032Skwirynowo
Czernikowo0415032Zimny Zdrój
Lubicz0415042Grabowiec
Lubicz0415042Józefowo
Lubicz0415042Kopanino
Lubicz0415042Lubicz Dolny
Lubicz0415042Lubicz Górny
Lubicz0415042Mierzynek
Lubicz0415042Młyniec Drugi
Lubicz0415042Nowa Wieś
Lubicz0415042Złotoria
Wąbrzeźno0417052Ludowice
Wąbrzeźno0417052Wałyczyk
Boniewo0418032Lubomin Rządowy
Fabianki0418072Cyprianka
Fabianki0418072Lisek
Fabianki0418072Łęg Witoszyn
Fabianki0418072Osiek
Fabianki0418072Wilczeniec Bogucki
Fabianki0418072Wilczeniec Fabianki
Fabianki0418072Witoszyn Nowy
Fabianki0418072Witoszyn Stary
Lubień Kujawski0418115Nowa Wieś
Gąsawa0419022Annowo - Wiktorowo
Gąsawa0419022Laski Wielkie - Małe
Gąsawa0419022Rozalinowo - Piastowo
Województwo lubelskie
Frampol0602055Kolonia Kąty
Frampol0602055Korytków Mały
Księżpol0602082Korchów Łęgi
Księżpol0602082Króle
Księżpol0602082Lipowiec Duży
Księżpol0602082Lipowiec Mały
Księżpol0602082Majdan Nowy
Księżpol0602082Majdan Stary
Księżpol0602082Markowicze
Księżpol0602082Rogale
Księżpol0602082Zanie
Księżpol0602082Zynie
Annopol0607025Huta
Annopol0607025Kopiec
Annopol0607025Rachów Stary
Gościeradów0607042Łany
Gościeradów0607042Szczecyn
Gościeradów0607042Wólka Szczecka
Lubartów0608072Mieczysławka
Lubartów0608072Trujnia
Lubartów0608072Wola Lisowska
Lubartów0608072Wola Mieczysławska Kolonia
Lubartów0608072Wólka Rokicka Kol.
Niedźwiada0608092Górka Lubartowska
Niedźwiada0608092Klementynów
Wojcieszków0611102Helenów
Wojcieszków0611102Oszczepalin Drugi
Wojcieszków0611102Oszczepalin Pierwszy
Chodel0612012Grondyw
Chodel0612012Lipiny
Chodel0612012Siewalka
Opole Lubelskie0612055Darowane
Opole Lubelskie0612055Dębiny
Opole Lubelskie0612055Emilcin
Opole Lubelskie0612055Grabówka
Opole Lubelskie0612055Ożarów II
Opole Lubelskie0612055Rozalin
Opole Lubelskie0612055Ruda Godowska
Opole Lubelskie0612055Sewerynówka
Opole Lubelskie0612055Wólka Komaszycka
Opole Lubelskie0612055Zosin
Markuszów0614072Wólka Kątna
Puławy0614092Góra Puławska Kolonia
Puławy0614092Kochanów
Puławy0614092Niebrzegów
Puławy0614092Nieciecz
Puławy0614092Tomaszów
Puławy0614092Wólka Gołębska
Żyrzyn0614112Jaworów
Tomaszów Lubelski0618112Kolonia Łaszczówka
Tomaszów Lubelski0618112Pasieki
Tomaszów Lubelski0618112Ruda Żelazna
Województwo lubuskie
Otyń0804072Czasław
Otyń0804072Konradowo
Otyń0804072Ługi
Otyń0804072Zakęcie
Zielona Góra0809102Barcikowice
Zielona Góra0809102Jeleniów
Zielona Góra0809102Kiełpin
Zielona Góra0809102Łężyca
Zielona Góra0809102Ługowo
Zielona Góra0809102Ochla
Zielona Góra0809102Przylep
Zielona Góra0809102Sucha
Zielona Góra0809102Zatonie
Szprotawa0810075Biernatów
Szprotawa0810075Buczek
Województwo łódzkie
Krzyżanów1002052Łęki Łąki
Łask1003025Aleksandrówek
Łask1003025Anielin
Łask1003025Bałucz
Łask1003025Budy Stryjewskie
Łask1003025Kolonia Bilew
Łask1003025Krzucz
Łask1003025Rembów
Łask1003025Rokitnica
Łask1003025Stryje Księże
Łask1003025Teodory
Łask1003025Wrzeszczewice Nowe
Łęczyca1004052Borek
Łęczyca1004052Borów
Łęczyca1004052Bronno
Łęczyca1004052Liszki
Łęczyca1004052Prusinowice
Piątek1004062Błonie
Piątek1004062Boguszyce
Piątek1004062Konarzew
Piątek1004062Mysłówka
Piątek1004062RSP Gieczno
Piątek1004062Sypin-Borowiec
Brójce1006032Bukowiec
Brójce1006032Karpin
Brójce1006032Kotliny
Brójce1006032Kurowice Kościelne
Brójce1006032Pałczew
Brójce1006032Wola Rakowa
Brójce1006032Wygoda
Opoczno1007045Antoniów
Opoczno1007045Dzielna
Opoczno1007045Międzybórz
Opoczno1007045Modrzewek
Opoczno1007045Mroczków Duży
Opoczno1007045Stużno
Pabianice1008072Hermanów
Pabianice1008072Pawlikowice
Pabianice1008072Piątkowisko
Pabianice1008072Wysieradz
Strzelce Wielkie1009072Antonina
Strzelce Wielkie1009072Górki
Gorzkowice1010032Borzęcin
Gorzkowice1010032Bujniczki
Gorzkowice1010032Grabostów
Gorzkowice1010032Kobyliniec-Szczukocice
Gorzkowice1010032Krosno
Gorzkowice1010032Marianek
Gorzkowice1010032Wola Kotkowska
Grabica1010042Kolonia Majdany
Grabica1010042Majdany
Grabica1010042Maleniec
Grabica1010042Niwy Jutroszewskie
Rozprza1010082Biała Róża
Rozprza1010082Budy Porajskie
Wola Krzysztoporska1010102Moników
Wola Krzysztoporska1010102Parzniewiczki
Wola Krzysztoporska1010102Pawłów Górny
Wola Krzysztoporska1010102Poraj
Wolbórz1010112Adamów
Wolbórz1010112Bronisławów
Wolbórz1010112Janów
Lgota Wielka1012082Kolonia Krępa
Lgota Wielka1012082Krępa
Radomsko1012122Bobry
Radomsko1012122Dąbrówka
Radomsko1012122Płoszów
Radomsko1012122Szczepocice Prywatne
Radomsko1012122Szczepocice Rządowe
Biała Rawska1013025Julianów Lesiewski
Biała Rawska1013025Lesiew
Biała Rawska1013025Marchaty
Biała Rawska1013025Rokszyce
Biała Rawska1013025Teodozjów
Biała Rawska1013025Wólka Lesiewska
Sadkowice1013062Gacpary
Sadkowice1013062Lewin
Sadkowice1013062Rokitnica-Kąty
Błaszki1014025Jasionna
Błaszki1014025Kije-Pęczek
Błaszki1014025Łubna Jakusy
Błaszki1014025Marianów
Błaszki1014025Niedoń
Błaszki1014025Romanów
Błaszki1014025Stok Nowy
Błaszki1014025Stok Polski
Błaszki1014025Sudoły
Błaszki1014025Włocin Kolonia
Warta1014095Chorążka
Warta1014095Dzierzązna
Warta1014095Glinno
Warta1014095Glinno Kolonia I
Warta1014095Józefów-Wiktorów
Warta1014095Miedze Lasek
Warta1014095Miedźno
Warta1014095Ostrów Warcki
Warta1014095Pierzchnia Góra
Warta1014095Proboszczowice
Warta1014095Raszelki
Warta1014095Zaspy Miłkowskie
Wróblew1014102Gęsówka
Wróblew1014102Gęsówka Nowa
Wróblew1014102Izabela Buczek
Wróblew1014102Józefów
Wróblew1014102Orzeł Biały
Wróblew1014102Rowy
Wróblew1014102Sadokrzyce Las
Wróblew1014102Tworkowizna
Wróblew1014102Tworkowizna Lit.A
Maków1015062Święte Nowaki
Słupia1015092Winna Góra
Biała1017012Młynisko Wieś
Biała1017012Rososz
Biała1017012Śmiecheń
Biała1017012Zabłocie-G. Świątkowskie
Mokrsko1017042Jasna Góra
Mokrsko1017042Motyl Żelazna
Wieluń1017095Borowiec
Wieluń1017095Piaski
Wieluń1017095Srebrnica
Sokolniki1018062Kopaniny
Sokolniki1018062Ochędzyn Stary
Sokolniki1018062Zdzierczyzna
Województwo małopolskie
Żegocina1201092Rozdziele
Borzęcin1202012Waryś
Brzesko1202025Szczepanów
Myślenice1209035Bysina
Myślenice1209035Poręba
Myślenice1209035Trzemeśnia
Myślenice1209035Zasań
Gródek nad Dunajcem1210032Bujne
Gromnik1216022Polichty
Lisia Góra1216032Nowe Żukowice
Skrzyszów1216082Pogórska Wola
Zakliczyn1216142Dzierżaniny
Mucharz1218052Jaszczurowa
Wadowice1218095Kaczyna
Wadowice1218095Kaczyna - Pankówka
Wadowice1218095Ponikiew
Województwo mazowieckie
Regimin1402082Pniewo Wielkie
Sanniki1404042Barcik
Sanniki1404042Mocarzewo
Sanniki1404042Wólka
Mogielnica1406075Ulaski Gostomskie
Lipsko1409035Gołębiów
Lipsko1409035Huta
Lipsko1409035Jakubówka
Lipsko1409035Leszczyny
Lipsko1409035Maziarze
Lipsko1409035Szymanów
Lipsko1409035Wólka Krępska
Dębe Wielkie1412052Bykowizna
Dębe Wielkie1412052Cezarów
Dębe Wielkie1412052Choszczówka Stojecka
Dębe Wielkie1412052Cięciwa
Dębe Wielkie1412052Górki
Dębe Wielkie1412052Kąty Goździejewskie
Dębe Wielkie1412052Ruda
Dębe Wielkie1412052Teresław
Siennica1412132Borówek
Siennica1412132Julianów
Siennica1412132Kulki
Siennica1412132Nowa Pogorzel
Siennica1412132Nowodzielnik
Siennica1412132Pogorzel
Siennica1412132Ptaki
Siennica1412132Strugi Krzywickie
Siennica1412132Wojciechówka
Pomiechówek1414052Brody-Nowe
Pomiechówek1414052Brody-Parcele
Pomiechówek1414052Bronisławka
Pomiechówek1414052Goławice Drugie
Pomiechówek1414052Nowe Orzechowo
Pomiechówek1414052Pomiechowo
Pomiechówek1414052Stare Orzechowo
Pomiechówek1414052Śniadówko
Pomiechówek1414052Zapiecki
Wolanów1415122Franciszków
Wolanów1415122Karczunek Sławiński
Wolanów1415122Podlesie
Wolanów1415122Podulek
Wolanów1415122Wymysłów
Mała Wieś1419082Podgórze Parcele
Mała Wieś1419082Podgórze Wieś
Mała Wieś1419082Zakrzewo
Słupno1419122Bielino-Wirginia
Słupno1419122Borowiczki Pieńki
Słupno1419122Kępa Ośnicka
Słupno1419122Liszyno
Pułtusk1424045Grabówiec
Pułtusk1424045Pawłówek
Pułtusk1424045Ponikiew
Pułtusk1424045Szygówek
Jastrzębia1425042Brody
Jastrzębia1425042Dąbrowa Jastrzębska
Jastrzębia1425042Dąbrowa Kozłowska
Jastrzębia1425042Goryń
Jastrzębia1425042Lewaszówka
Jastrzębia1425042Mąkosy Nowe
Jastrzębia1425042Mąkosy Stare
Jedlińsk1425052Boża Wola
Jedlińsk1425052Marcelów
Jedlińsk1425052Nowa Wola
Zakrzew1425132Gózdek
Zakrzew1425132Kozia Wola
Zakrzew1425132Zakrzewska Wola
Iłów1428032Arciechówek
Iłów1428032Budy Iłowskie
Iłów1428032Gilówka Dolna
Iłów1428032Gilówka Górna
Iłów1428032Lubatka
Iłów1428032Łady
Iłów1428032Łaziska
Iłów1428032Łąki
Iłów1428032Miękinki
Iłów1428032Miękiny
Iłów1428032Obory
Iłów1428032Olszowiec
Iłów1428032Pieczyska Iłowskie
Iłów1428032Pieczyska Łowickie
Iłów1428032Rokicina Iłowska
Iłów1428032Rzepki
Iłów1428032Uderz
Iłów1428032Władysławów
Iłów1428032Wola Ładowska
Orońsko1430042Śniadków
Orońsko1430042Wałsnów
Orońsko1430042Zaborowie
Leszno1432042Grabina
Leszno1432042Julinek
Leszno1432042Kępiaste
Leszno1432042Korfowe
Leszno1432042Ławy
Leszno1432042Łubiec
Leszno1432042Marianów
Leszno1432042Powązki
Leszno1432042Roztoka
Leszno1432042Szymanówek
Leszno1432042Wiktorów
Leszno1432042Wólka
Leszno1432042Zaborów
Stare Babice1432072Buda
Stare Babice1432072Janów
Stare Babice1432072Koczargi Stare
Stare Babice1432072Kwirynów
Stare Babice1432072Lipków
Stare Babice1432072Mariew
Stare Babice1432072Stanisławów
Liw1433042Stara Wieś
Wiskitki1438052Antoniew
Wiskitki1438052Działki
Wiskitki1438052Franciszków
Wiskitki1438052Jesionka
Wiskitki1438052Józefów
Wiskitki1438052Łubno
Wiskitki1438052Nowe Kozłowice
Wiskitki1438052Popielarnia
Wiskitki1438052Prościeniec
Wiskitki1438052Smolarnia
Wiskitki1438052Sokule
Wiskitki1438052Tomaszew
Województwo opolskie
Bierawa1603022Grabówka
Bierawa1603022Kotlarnia
Bierawa1603022Otrowice
Bierawa1603022Solarnia
Bierawa1603022Stara Kuźnia
Praszka1608045Aleksandrów
Praszka1608045Kiczmachów
Praszka1608045Kik
Praszka1608045Kozioł
Praszka1608045Marki - Lachowskie
Praszka1608045Przedmość
Praszka1608045Rozterk
Praszka1608045Szyszków
Chrząstowice1609012Niwki
Łubniany1609052Kępa
Łubniany1609052Kolanowice
Popielów1609092Kaniów
Tarnów Opolski1609112Miedziana
Tarnów Opolski1609112Walidrogi
Izbicko1611012Ligota Czamborowa
Izbicko1611012Otmice
Izbicko1611012Poznowice
Izbicko1611012Siedlec
Województwo podkarpackie
Brzostek1803022Wola Brzostecka
Dębica1803042Paszczyna Kochanówka
Pilzno1803065Jaworze Dolne
Pilzno1803065Machowa
Pilzno1803065Podlesie Machowskie
Pilzno1803065Połomia
Laszki1804052Czerniawka
Radymno1804082Budzyń
Dębowiec1805032Folusz
Dębowiec1805032Wola Cieklińska
Nowy Żmigród1805072Brzezowa
Nowy Żmigród1805072Desznica
Nowy Żmigród1805072Jaworze
Nowy Żmigród1805072Kąty
Nowy Żmigród1805072Skalnik
Kolbuszowa1806025Bukowiec
Kolbuszowa1806025Domatków
Kolbuszowa1806025Huta Przedborska
Kolbuszowa1806025Świerczów
Kolbuszowa1806025Zarębki
Korczyna1807052Czarnorzeki
Korczyna1807052Krasna
Korczyna1807052Wola Komborska
Wojaszówka1807092Rzepnik
Mielec1811052Rydzów
Mielec1811052Szydłowiec
Mielec1811052Wola Chorzelowska
Przecław1811072Wylów
Radomyśl Wielki1811085Dąbie
Tuszów Narodowy1811092Czajkowa
Tuszów Narodowy1811092Dębiaki
Tuszów Narodowy1811092Sarnów
Wadowice Górne1811102Grzybów
Wadowice Górne1811102Piątkowiec
Ulanów1812075Dąbrowica
Sędziszów Małopolski1815045Boreczek
Sędziszów Małopolski1815045Cierpisz
Sędziszów Małopolski1815045Czarna Sędziszowska
Sędziszów Małopolski1815045Ruda
Sokołów Małopolski1816115Markowizna
Sanok1817052Liszna
Sanok1817052Raczkowa
Sanok1817052Wujskie
Pysznica1818032Studzieniec
Baranów Sandomierski1820015Durdy
Baranów Sandomierski1820015Kaczaki
Baranów Sandomierski1820015Ślęzaki
Województwo podlaskie
Juchnowiec Kościelny2002052Bronczany
Juchnowiec Kościelny2002052Hermanówka
Juchnowiec Kościelny2002052Hołówki Duże
Juchnowiec Kościelny2002052Horodniany
Juchnowiec Kościelny2002052Ignatki
Juchnowiec Kościelny2002052Izabelin
Juchnowiec Kościelny2002052Kleosin
Juchnowiec Kościelny2002052Koplany
Juchnowiec Kościelny2002052Koplany Folwark
Juchnowiec Kościelny2002052Lewickie
Juchnowiec Kościelny2002052Lewickie Kolonia
Juchnowiec Kościelny2002052Niewodnica Nargilewska Kolonia
Juchnowiec Kościelny2002052Olmonty
Juchnowiec Kościelny2002052Stanisławowo
Województwo pomorskie
Żukowo2205085Borkowo
Żukowo2205085Niestępowo
Żukowo2205085Rębiechowo
Żukowo2205085Skrzeszewo Żukowskie
Żukowo2205085Sulmin
Kwidzyn2207032Kamionka
Starogard Gdański2213122Barchnowy
Starogard Gdański2213122Kolincz
Starogard Gdański2213122Lipinki Szlacheckie
Starogard Gdański2213122Trzcińsk
Zblewo2213132Bytonia
Zblewo2213132Cis
Zblewo2213132Mały Bukowiec
Województwo śląskie
Mierzęcice2401052Boguchwałowice
Siewierz2401075Czekanka
Siewierz2401075Surma
Mykanów2404112Broniszew Stary
Mykanów2404112Jamno
Mykanów2404112Lubojenka
Mykanów2404112Wierzchowisko
Kłobuck2406015Lgota
Kłobuck2406015Rybno
Lipie2406032Grabarze
Lipie2406032Łyźniaki
Lipie2406032Wapiennik
Kuźnia Raciborska2411055Budziska
Kuźnia Raciborska2411055Jankowice Rudzkie
Kuźnia Raciborska2411055Ruda Kozielska
Kuźnia Raciborska2411055Rudy
Tworóg2413082Boruszowice
Tworóg2413082Brynek
Tworóg2413082Hanusek
Tworóg2413082Koty
Tworóg2413082Nowa Wieś Tworoska
Tworóg2413082Tworóg
Żarnowiec2416102Brzeziny
Żarnowiec2416102Otola Mała
Żarnowiec2416102Zabrodzie
Województwo świętokrzyskie
Busko-Zdrój2601015Młyny
Busko-Zdrój2601015Służów
Busko-Zdrój2601015Zwierzyniec
Nowy Korczyn2601032Rzegocin
Sędziszów2602065Bugaj
Sędziszów2602065Czepiec
Sędziszów2602065Przełaj Czepiecki
Sędziszów2602065Wydanka
Słupia (Jędrzejowska)2602072Dąbrowica
Bodzentyn2604025Święta Katarzyna
Bodzentyn2604025Wilków
Łagów2604072Małacentów
Łagów2604072Melonek
Nowa Słupia2604132Bartoszowiny
Ożarów2606055Czachów
Ożarów2606055Janów
Ożarów2606055Karsy
Ożarów2606055Stróża
Ożarów2606055Szymanówka
Ożarów2606055Wlonice B
Ożarów2606055Wojciechówka
Bodzechów2607032Nowa Dębowa Wola
Bodzechów2607032Przyborów
Bodzechów2607032Sarnówek Duży
Bodzechów2607032Sarnówek Mały
Bodzechów2607032Stara Dębowa Wola
Bodzechów2607032Sudół
Bodzechów2607032Wólka Bodzechowska
Ćmielów2607045Czarna Glina
Ćmielów2607045Podgórze
Ćmielów2607045Stoki Duże
Ćmielów2607045Wiktoryn
Kunów2607055Boksycka
Kunów2607055Janik
Kunów2607055Kolonia Inwalidzka
Kunów2607055Kolonia Piaski
Kunów2607055Kurzacze
Kunów2607055Miłkowska Karczma
Kunów2607055Wymysłów
Pińczów2608045Grochowiska
Pińczów2608045Skowronno Górne
Pińczów2608045Skrzypiów
Pińczów2608045Zakrzów
Mirzec2611032Trębowiec
Oleśnica2612032Brody
Województwo warmińsko-mazurskie
Bartoszyce2801032Wardomy
Pieniężno2802055Wopy
Iłowo-Osada2803032Dźwierznia
Iłowo-Osada2803032Mławka
Iłowo-Osada2803032Purgałki
Iłowo-Osada2803032Sochy
Województwo wielkopolskie
Czerniejewo3003025Czerniejewo Las
Czerniejewo3003025Graby
Łubowo3003062Chwałkówko
Łubowo3003062Imielenko
Łubowo3003062Imielno
Łubowo3003062Leśniewo
Łubowo3003062Przyborowo
Łubowo3003062Wierzyce
Mieleszyn3003072Kowalewo
Kamieniec3005032Puszczykówiec
Blizanów3007012Dębniałki
Blizanów3007012Jarantów Kolonia
Blizanów3007012Korab
Blizanów3007012Piskory
Blizanów3007012Rosocha
Stawiszyn3007095Długa Wieś Trzecia
Szczytniki3007102Borek Książęcy
Szczytniki3007102Kuczewola
Szczytniki3007102Pośrednik
Szczytniki3007102Sobiesęki I
Szczytniki3007102Sobiesęki II
Szczytniki3007102Sobiesęki III
Baranów3008012Jankowy
Baranów3008012Mroczeń
Łęka Opatowska3008042Biadaszki
Łęka Opatowska3008042Kuźnica Słupska
Łęka Opatowska3008042Piaski
Łęka Opatowska3008042Szalonka
Łęka Opatowska3008042Trzebień
Łęka Opatowska3008042Zmyślona Słupska
Trzcinica3008072Piotrówka
Trzcinica3008072Smardze
Babiak3009022Babiak
Babiak3009022Korzecznik Podlesie
Babiak3009022Korzecznik Szatanow
Babiak3009022Lipie Góry
Babiak3009022Łaziska
Babiak3009022Maliniec
Babiak3009022Mostki Kolonia
Babiak3009022Nowiny Bogusławskie
Babiak3009022Nowiny Brdowskie
Babiak3009022Osówie
Babiak3009022Ozorzyn Gryglaki
Babiak3009022Stypin Lucynowo
Babiak3009022Żurawiniec
Grzegorzew3009052Barłogi
Grzegorzew3009052Bylice Wieś
Grzegorzew3009052Ladorudzek
Grzegorzew3009052Zabłocie
Kłodawa3009065Dzióbin
Kłodawa3009065Kęcerzyn
Kłodawa3009065Korzecznik
Kłodawa3009065Rysiny
Koło3009072Borki
Koło3009072Dzierawy
Koło3009072Przybyłów
Koło3009072Skobielice
Osiek Mały3009102Budki Nowe
Osiek Mały3009102Budki Stare
Osiek Mały3009102Budzisław Nowy
Osiek Mały3009102Budzisław Stary
Osiek Mały3009102Drzewce
Osiek Mały3009102Grądy
Osiek Mały3009102Łuczywno
Osiek Mały3009102Maciejewo
Osiek Mały3009102Młynek
Osiek Mały3009102Nowa Wieś
Osiek Mały3009102Smólniki Osieckie
Osiek Mały3009102Smólniki Racięckie
Osiek Mały3009102Szarłatów
Osiek Mały3009102Witowo
Osiek Mały3009102Zielenie
Kazimierz Biskupi3010032Radwaniec
Kazimierz Biskupi3010032Wieruszew
Kazimierz Biskupi3010032Władzimirów
Kleczew3010045Adamowo
Kleczew3010045Genowefa
Kleczew3010045Tręby
Wilczyn3010142Cegielnia
Wilczyn3010142Świętne
Wilczyn3010142Wilczyn
Śmigiel3011055Bielawy
Śmigiel3011055Żegrówko
Włoszakowice3013072Boszkowo
Włoszakowice3013072Charbielin
Włoszakowice3013072Dominice
Włoszakowice3013072Sądzia
Kuślin3015012Dąbrowa
Kuślin3015012Dąbrowa Nowa
Opalenica3015055Kopanki
Opalenica3015055Terespotockie
Oborniki3016015Bębnikąt
Oborniki3016015Kiszewko
Oborniki3016015Kiszewo
Oborniki3016015Kowanówko
Oborniki3016015Podlesie
Oborniki3016015Słonawy
Oborniki3016015Stobnica
Oborniki3016015Uścikowiec
Ostrów Wielkopolski3017042Kamienice Nowe
Ostrów Wielkopolski3017042Wtórek
Raszków3017065Grudzielec Nowy
Raszków3017065Koryta
Pleszew3020065Dobra Nadzieja
Pleszew3020065Zawady
Pleszew3020065Zawidowice
Kórnik3021095Czmoniec
Kórnik3021095Gądki
Rawicz3022055Folwark
Rawicz3022055Łąkta
Rawicz3022055Masłowo
Rawicz3022055Sarnowa
Rawicz3022055Sikorzyn
Rawicz3022055Stwolno
Rawicz3022055Ugoda
Rawicz3022055Wydawy
Rawicz3022055Załęcze
Rawicz3022055Zawady
Rawicz3022055Zielonawieś
Rawicz3022055Żylice
Orchowo3023032Szydłówiec
Słupca3023062Benignowo
Słupca3023062Borki
Słupca3023062Drążna
Słupca3023062Józefowo
Słupca3023062Kochowo
Słupca3023062Korwin
Słupca3023062Marcewek
Słupca3023062Niezgoda
Słupca3023062Piotrowice
Strzałkowo3023072Babin Olędry
Strzałkowo3023072Brudzewo
Strzałkowo3023072Katarzynowo
Strzałkowo3023072Rudy
Strzałkowo3023072Skąpe
Szamotuły3024075Piaskowo
Nowe Miasto n. Wartą3025032Boguszynek
Nowe Miasto n. Wartą3025032Rogusko
Śrem3026045Bystrzek
Śrem3026045Dąbrowa
Śrem3026045Niesłabin
Śrem3026045Olsza
Śrem3026045Orkowo
Śrem3026045Zbrudzewo
Kołaczkowo3030012Cieśle Małe
Kołaczkowo3030012Spławie
Miłosław3030025Czeszewo
Miłosław3030025Szczodrzejewo
Września3030055Noskowo
Września3030055Psary Małe
Września3030055Psary Wielkie
Województwo zachodniopomorskie
Gryfino3206045Daleszewo Międzyodrze
Gryfino3206045Krajnik
Gryfino3206045Nowe Czarnowo
Gryfino3206045Pniewo
Gryfino3206045Żórawki
Mieszkowice3206055Siegniew
Mieszkowice3206055Stary Błeszyn
Widuchowa3206092Ognica
Widuchowa3206092Widuchowa-Międzyodrze
Barlinek3210015Krzynka
Barlinek3210015Moczydło
Boleszkowice3210022Chlewice
Boleszkowice3210022Kaleńsko
Boleszkowice3210022Namyślin
Boleszkowice3210022Reczyce
Myślibórz3210045Pszczelnik
ONW ze specyficznymi utrudnieniami
Województwo dolnośląskie
gm. w. Dzierżoniów0202052Ostroszowice
gm. w. Dzierżoniów0202052Owiesno
gm. w. Męcinka0205032Kondratów
gm. w. Męcinka0205032Muchów
gm. w. Męcinka0205032Myślinów
gm. w. Męcinka0205032Pomocne
gm. w. Męcinka0205032Stanisławów
gm. w. Paszowice0205052Jakuszowa
gm. w. Paszowice0205052Nowa Wieś Wielka
gm. w. Mysłakowice0206072Bobrów
gm. w. Mysłakowice0206072Bukowiec
gm. w. Mysłakowice0206072Dąbrowica
gm. w. Mysłakowice0206072Gruszków
gm. w. Mysłakowice0206072Karpniki
gm. w. Mysłakowice0206072Kostrzyca
gm. w. Mysłakowice0206072Krogulec
gm. w. Mysłakowice0206072Łomnica
gm. w. Mysłakowice0206072Mysłakowice
gm. w. Mysłakowice0206072Strużnica
gm. w. Mysłakowice0206072Wojanów
gm. w. Podgórzyn0206082Borowice
gm. w. Podgórzyn0206082Głębock
gm. w. Podgórzyn0206082Marczyce
gm. w. Podgórzyn0206082Miłków
gm. w. Podgórzyn0206082Podgórzyn
gm. w. Podgórzyn0206082Przesieka
gm. w. Podgórzyn0206082Sosnówka
gm. w. Podgórzyn0206082Staniszów
gm. w. Podgórzyn0206082Ścięgny
gm. w. Podgórzyn0206082Zachełmie
gm. w. Kłodzko0208072Boguszyn
gm. w. Kłodzko0208072Droszków
gm. w. Kłodzko0208072Jaszkowa Górna
gm. w. Kłodzko0208072Jaszkówka
gm. w. Kłodzko0208072Kamieniec
gm. w. Kłodzko0208072Łączna
gm. w. Kłodzko0208072Marcinów
gm. w. Kłodzko0208072Ołdrzychowice Kłodzkie
gm. w. Kłodzko0208072Podzamek
gm. w. Kłodzko0208072Rogówek
gm. w. Kłodzko0208072Romanowo
gm. w. Kłodzko0208072Roszyce
gm. w. Kłodzko0208072Ruszowice
gm. w. Kłodzko0208072Starków
gm. w. Kłodzko0208072Stary Wielisław
gm. w. Kłodzko0208072Szalejów Dolny
gm. w. Kłodzko0208072Szalejów Górny
gm. w. Kłodzko0208072Wilcza
gm. w. Kłodzko0208072Wojbóż
gm. w. Kłodzko0208072Wojciechowice
w. Radków0208125Gajów
w. Radków0208125Karłów
w. Radków0208125Pasterka
w. Radków0208125Raszków
w. Radków0208125Ratno Dolne
w. Radków0208125Ratno Górne
w. Radków0208125Suszyna
w. Radków0208125Ścianawka Górna
w. Radków0208125Ścianawka Średnia
w. Radków0208125Tłumaczów
w. Radków0208125Wambierzyce
w. Leśna0210035Bartoszówka
w. Leśna0210035Grabiszyce Górne
w. Leśna0210035Grabiszyce Średnie
w. Leśna0210035Pobiedna
w. Leśna0210035Stankowice
w. Leśna0210035Świecie
w. Leśna0210035Wolimierz
w. Leśna0210035Zacisze
w. Leśna0210035Złotniki
w. Leśna0210035Złoty Potok
w. Olszyna0201055Kałużna
gm. w. Platerówka0210062Zalipie
w. Lwówek Śląski0212035Nagórze
w. Mirsk0212045Brzeziniec
w. Mirsk0212045Gajówka
w. Mirsk0212045Giebułtów
w. Mirsk0212045Gierczyn
w. Mirsk0212045Grudza
w. Mirsk0212045Kamień
w. Mirsk0212045Karłowiec
w. Mirsk0212045Kłopotnica
w. Mirsk0212045Kotlina
w. Mirsk0212045Krobica
w. Mirsk0212045Kwieciszowice
w. Mirsk0212045Mlądz
w. Mirsk0212045Mroczkowice
w. Mirsk0212045Orłowice
w. Mirsk0212045Proszowa
w. Mirsk0212045Przecznica
w. Mirsk0212045Rębiszów
gm. w. Dobromierz0219032Jaskulin
gm. w. Dobromierz0219032Pietrzyków
gm. w. Świdnica0219072Bystrzyca Górna
gm. w. Świdnica0219072Lubachów
gm. w. Świdnica0219072Lutomia Górna
gm. w. Świdnica0219072Modliszów
gm. w. Świdnica0219072Pogorzała
gm. w. Świdnica0219072Witoszów Górny
w. Bardo0224015Dębowina
w. Bardo0224015Janowiec
w. Bardo0224015Laskówka
w. Bardo0224015Opolnica
gm. w. Stoszowice0224042Grodziszcze
gm. w. Stoszowice0224042Jemna
gm. w. Stoszowice0224042Mikołajów
gm. w. Stoszowice0224042Przedborowa
gm. w. Stoszowice0224042Różana
gm. w. Stoszowice0224042Żdanów
w. Ząbkowice Śląskie0224055Kluczowa
w. Bogatynia0225035Jasna Góra
Województwo małopolskie
w. Lipnica Murowana1201042Rajbrot
w. Nowy Wiśnicz1201065Połom Duży
gm. w. Trzciana1201082Kamionna
gm. w. Żegocina1201092Bełdno
gm. w. Żegocina1201092Bytomsko
gm. w. Żegocina1201092Żegocina
gm. w. Iwkowa1202062Dobrociesz
w. Chrzanów1203035Płaza
w. Chrzanów1203035Pogorzyce
w. Trzebinia1203055Czyżówka
w. Trzebinia1203055Karniowice
w. Trzebinia1203055Lgota
w. Trzebinia1203055Młoszowa
w. Trzebinia1203055Myślachowice
w. Trzebinia1203055Płoki
w. Trzebinia1203055Psary
gm. w. Bobowa1205032Brzana
gm. w. Bobowa1205032Jankowa
gm. w. Gorlice1205042Bielanka
gm. w. Gorlice1205042Bystra
gm. w. Gorlice1205042Kwiatonowice
gm. w. Gorlice1205042Szymbark
gm. w. Lipinki1205052Bednarka
gm. w. Lipinki1205052Rozdziele
gm. w. Łużna1205062Szalowa
gm. w. Łużna1205062Wola Łużańska
gm. w. Moszczenica1205072Staszkówka
gm. w. Iwanowice1206032Krasieniec Stary
gm. w. Iwanowice1206032Krasieniec Zakupny
gm. w. Jerzmanowice-Przeginia1206042Czubrowice
gm. w. Jerzmanowice-Przeginia1206042Gotkowice
gm. w. Jerzmanowice-Przeginia1206042Jerzmanowice
gm. w. Jerzmanowice-Przeginia1206042Łazy
gm. w. Jerzmanowice-Przeginia1206042Przeginia
gm. w. Jerzmanowice-Przeginia1206042Racławice
gm. w. Jerzmanowice-Przeginia1206042Sąspów
gm. w. Jerzmanowice-Przeginia1206042Szklary
w. Krzeszowice1206065Czerna
w. Krzeszowice1206065Dębnik
w. Krzeszowice1206065Miękinia
w. Krzeszowice1206065Nowa Góra
w. Krzeszowice1206065Ostrężnica
w. Krzeszowice1206065Paczółtowice
w. Krzeszowice1206065Żary
w. Skała1206105Barbarka
w. Skała1206105Cianowice
w. Skała1206105Gołyszyn
w. Skała1206105Maszyce
w. Skała1206105Minoga
w. Skała1206105Niebyła
w. Skała1206105Nowa Wieś
w. Skała1206105Ojców
w. Skała1206105Przybysławice
w. Skała1206105Rzeplin
w. Skała1206105Skała
w. Skała1206105Smardzowice
w. Skała1206105Sobiesęki
w. Skała1206105Stoki
w. Skała1206105Szczodrkowice
gm. w. Sułoszowa1206132Sułoszowa I
gm. w. Sułoszowa1206132Sułoszowa II
gm. w. Sułoszowa1206132Sułoszowa III
gm. w. Sułoszowa1206132Wielmoża
gm. w. Sułoszowa1206132Wola Kalinowska
w. Świątniki Górne1206145Ochojno
gm. w. Wielka Wieś1206152Bębło
gm. w. Wielka Wieś1206152Będkowice
gm. w. Wielka Wieś1206152Biały Kościół
gm. w. Wielka Wieś1206152Czajowice
gm. w. Wielka Wieś1206152Wierzchowie
gm. w. Zabierzów1206162Bolechowice
gm. w. Zabierzów1206162Kobylany
gm. w. Zabierzów1206162Zelków
gm. w. Charsznica1208012Podlesice
gm. w. Gołcza1208022Buk
gm. w. Gołcza1208022Chobędza
gm. w. Gołcza1208022Czaple Małe
gm. w. Gołcza1208022Kamienica
gm. w. Gołcza1208022Mostek
gm. w. Gołcza1208022Trzebienice
gm. w. Gołcza1208022Ulina Mała
gm. w. Gołcza1208022Ulina Wielka
gm. w. Gołcza1208022Wielkanoc
gm. w. Gołcza1208022Zawadka
gm. w. Gołcza1208022Żarnowica
gm. w. Książ Wielki1208042Łazy
w. Miechów1208055Strzeżów I
w. Miechów1208055Widnica
gm. w. Racławice1208062Góry Miechowskie
w. Dobczyce1209015Brzezowa
w. Dobczyce1209015Kornatka
w. Myślenice1209035Borzęta
w. Myślenice1209035Jasienica
w. Myślenice1209035Jawornik
w. Myślenice1209035Łęki
gm. w. Raciechowice1209052Krzesławice
gm. w. Raciechowice1209052Poznachowice Górne
w. Sułkowice1209075Harbutowice
w. Sułkowice1209075Rudnik
gm. w. Chełmiec1210022Biczyce Górne
gm. w. Chełmiec1210022Chomranice
gm. w. Chełmiec1210022Januszowa
gm. w. Chełmiec1210022Klęczany
gm. w. Chełmiec1210022Klimkówka
gm. w. Chełmiec1210022Krasne Potockie
gm. w. Chełmiec1210022Kurów
gm. w. Chełmiec1210022Librantowa
gm. w. Chełmiec1210022Naściszowa
gm. w. Chełmiec1210022Paszyn
gm. w. Chełmiec1210022Piątkowa
gm. w. Chełmiec1210022Trzetrzewina
gm. w. Chełmiec1210022Wielogłowy
gm. w. Chełmiec1210022Wola Kurowska
gm. w. Chełmiec1210022Wola Marcinkowska
gm. w. Gródek nad Dunajcem1210032Bartkowa - Posadowa
gm. w. Gródek nad Dunajcem1210032Jelna
gm. w. Gródek nad Dunajcem1210032Lipie
gm. w. Gródek nad Dunajcem1210032Podole - Górowa
gm. w. Gródek nad Dunajcem1210032Przydonica
gm. w. Grybów1210042Binczarowa
gm. w. Grybów1210042Cieniawa
gm. w. Grybów1210042Florynka
gm. w. Grybów1210042Gródek
gm. w. Grybów1210042Kąclowa
gm. w. Grybów1210042Krużlowa Niżna
gm. w. Grybów1210042Krużlowa Wyżna
gm. w. Grybów1210042Polna
gm. w. Grybów1210042Ptaszkowa
gm. w. Grybów1210042Siołkowa
gm. w. Grybów1210042Stara Wieś
gm. w. Grybów1210042Wawrzka
gm. w. Grybów1210042Wyskitna
gm. w. Korzenna1210062Bukowiec
gm. w. Korzenna1210062Janczowa
gm. w. Korzenna1210062Jasienna
gm. w. Korzenna1210062Koniuszowa
gm. w. Korzenna1210062Korzenna
gm. w. Korzenna1210062Lipnica Wielka
gm. w. Korzenna1210062Łęka
gm. w. Korzenna1210062Łyczana
gm. w. Korzenna1210062Miłkowa
gm. w. Korzenna1210062Mogilno
gm. w. Korzenna1210062Niecew
gm. w. Korzenna1210062Posadowa Mogilska
gm. w. Korzenna1210062Siedlce
gm. w. Korzenna1210062Słowikowa
gm. w. Korzenna1210062Trzycierz
gm. w. Łososina Dolna1210102Białawoda
gm. w. Łososina Dolna1210102Łyczanka
gm. w. Łososina Dolna1210102Rąbkowa
gm. w. Łososina Dolna1210102Skrzętla - Rojówka
gm. w. Łososina Dolna1210102Stanikowa
gm. w. Łososina Dolna1210102Tabaszowa
gm. w. Łososina Dolna1210102Zawadka
gm. w. Podegrodzie1210142Brzezna
gm. w. Podegrodzie1210142Chochorowice
gm. w. Podegrodzie1210142Długołęka - Świerkla
gm. w. Podegrodzie1210142Gostwica
gm. w. Podegrodzie1210142Juraszowa
gm. w. Podegrodzie1210142Mokra Wieś
gm. w. Podegrodzie1210142Naszczowice
gm. w. Podegrodzie1210142Olszana
gm. w. Podegrodzie1210142Olszanka
gm. w. Podegrodzie1210142Rogi
w. Stary Sącz1210165Barcice Górne
w. Stary Sącz1210165Gaboń
w. Stary Sącz1210165Łazy Biegonickie
w. Stary Sącz1210165Moszczenica Niżna
w. Stary Sącz1210165Moszczenica Wyżna
w. Stary Sącz1210165Myślec
w. Stary Sącz1210165Popowice
w. Stary Sącz1210165Przysietnica
w. Stary Sącz1210165Skrudzina
w. Stary Sącz1210165Wola Krogulecka
gm. w. Trzyciąż1212062Glanów
gm. w. Trzyciąż1212062Imbramowice
gm. w. Trzyciąż1212062Jangrot
gm. w. Trzyciąż1212062Małyszyce
gm. w. Trzyciąż1212062Michałówka
gm. w. Trzyciąż1212062Milonki
gm. w. Trzyciąż1212062Podchybie
gm. w. Trzyciąż1212062Porąbka
gm. w. Trzyciąż1212062Sucha
gm. w. Trzyciąż1212062Tarnawa
gm. w. Trzyciąż1212062Trzyciąż
gm. w. Trzyciąż1212062Zadroże
gm. w. Trzyciąż1212062Zagórowa
w. Wolbrom1212075Boża Wola
w. Wolbrom1212075Brzozówka
w. Wolbrom1212075Budzyń
w. Wolbrom1212075Chełm
w. Wolbrom1212075Chrząstowice
w. Wolbrom1212075Dimaniewice
w. Wolbrom1212075Dłużec
w. Wolbrom1212075Gołaczewy
w. Wolbrom1212075Jeżówka
w. Wolbrom1212075Kaliś
w. Wolbrom1212075Kapiele Wielkie
w. Wolbrom1212075Kąpiołki
w. Wolbrom1212075Lgota Wielka
w. Wolbrom1212075Lgota Wolbromska
w. Wolbrom1212075Łobzów
w. Wolbrom1212075Miechówka
w. Wolbrom1212075Podlesice II
w. Wolbrom1212075Poręba Górna
w. Wolbrom1212075Poręba-Dzierżna
w. Wolbrom1212075Strzegowa
w. Wolbrom1212075Strzegowa Kolonia
w. Wolbrom1212075Sulisławice
w. Wolbrom1212075Wierzchowisko
w. Wolbrom1212075Zabagnie
w. Wolbrom1212075Załęże
w. Wolbrom1212075Zarzecze
w. Wolbrom1212075Zasępiec
w. Ciężkowice1216015Bruśnik
w. Ciężkowice1216015Falkowa
w. Ciężkowice1216015Siekierczyna
gm. w. Pleśna1216042Dąbrówka Szczepanowska
gm. w. Pleśna1216042Lichwin
gm. w. Pleśna1216042Lubinka
gm. w. Pleśna1216042Rychwałd
gm. w. Rzepiennik Strzyżewski1216072Rzepiennik Suchy
gm. w. Rzepiennik Strzyżewski1216072Turza
gm. w. Zakliczyn1216142Jamna
w. Andrychów1218015Brzezinka
w. Andrychów1218015Roczyny
w. Andrychów1218015Rzyki
w. Andrychów1218015Sułkowice
w. Andrychów1218015Targanice
w. Andrychów1218015Zagórnik
w. Kalwaria Zebrzydowska1218035Bugaj
gm. w. Lanckorona1218042Lanckorona
gm. w. Lanckorona1218042Skawinki
gm. w. Mucharz1218052Kozieniec
gm. w. Stryszów1218072Leśnica
gm. w. Stryszów1218072Łękawica
gm. w. Stryszów1218072Stronie
gm. w. Stryszów1218072Stryszów
gm. w. Stryszów1218072Zakrzów
w. Wadowice1218095Wysoka
gm. w. Biskupice1219012Sułów
w. Wieliczka1219055Chorągwica
w. Wieliczka1219055Gorzków
w. Wieliczka1219055Mietniów
w. Wieliczka1219055Rożnowa
Województwo opolskie
w. Głubczyce1602035Braciszów
w. Głubczyce1602035Chomiąże
w. Głubczyce1602035Ciermięcice
w. Głubczyce1602035Krasne Pole
w. Głubczyce1602035Lenarcice
w. Głubczyce1602035Mokre
w. Głubczyce1602035Opawica
w. Głubczyce1602035Pielgrzymów
w. Głubczyce1602035Pietrowice
w. Głubczyce1602035Radynia
w. Głuchołazy1607015Jarnołtówek
w. Głuchołazy1607015Konradów
w. Głuchołazy1607015Podlesie
w. Głuchołazy1607015Pokrzywna
Województwo podkarpackie
w. Brzozów1802015Przysietnica
gm. w. Domaradz1802022Barycz
gm. w. Domaradz1802022Golcowa
gm. w. Dydnia1802032Grabówka
gm. w. Dydnia1802032Jabłonka
gm. w. Dydnia1802032Końskie
gm. w. Dydnia1802032Krzywe
gm. w. Dydnia1802032Niebocko
gm. w. Dydnia1802032Obarzym
gm. w. Dydnia1802032Wydrna
gm. w. Haczów1802042Malinówka
gm. w. Nozdrzec1802062Izdebki
gm. w. Nozdrzec1802062Wesoła
gm. w. Dębica1803042Głobikowa
gm. w. Dębica1803042Stasiówka
w. Pilzno1803065Gębiczyna
gm. w. Nowy Żmigród1805072Hołbów
gm. w. Nowy Żmigród1805072Łysa Góra
gm. w. Nowy Żmigród1805072Makowiska
gm. w. Osiek Jasielski1805082Mrukowa
gm. w. Chorkówka1807012Draganowa
w. Iwonicz-Zdrój1807035Lubatowa
w. Iwonicz-Zdrój1807035Lubatówka
w. Rymanów1807085Bałucianka
w. Rymanów1807085Deszno
w. Rymanów1807085Głębokie
w. Rymanów1807085Klimkówka
w. Rymanów1807085Królik Polski
w. Rymanów1807085Królik Wołoski
w. Rymanów1807085Łazy
w. Rymanów1807085Posada Górna
w. Rymanów1807085Puławy
w. Rymanów1807085Rudawka Rymanowska
w. Rymanów1807085Tarnawka
w. Rymanów1807085Wisłoczek
w. Rymanów1807085Wołtuszowa
w. Rymanów1807085Wólka
w. Rymanów1807085Zawoja
gm. w. Łańcut1810042Handzlówka
gm. w. Markowa1810052Husów
gm. w. Dubiecko1813022Hucisko Nienadowskie
gm. w. Dubiecko1813022Piątkowa
gm. w. Fredropol1813032Borysławka
gm. w. Fredropol1813032Gruszowa
gm. w. Fredropol1813032Kalwaria Pacławska
gm. w. Fredropol1813032Koniusza
gm. w. Fredropol1813032Kopysno
gm. w. Fredropol1813032Leszczyny
gm. w. Fredropol1813032Paportno
gm. w. Fredropol1813032Posada Rybotycka
gm. w. Fredropol1813032Rybotycze
gm. w. Fredropol1813032Sopotnik
gm. w. Krasiczyn1813042Cisowa
gm. w. Krasiczyn1813042Zalesie
gm. w. Jawornik Polski1814042Hucisko Jawornickie
gm. w. Jawornik Polski1814042Jawornik Przedmieście
w. Kańczuga1814055Wola Rzeplińska
gm. w. Iwierzyce1815012Bystrzyca
gm. w. Iwierzyce1815012Wiśniowa
w. Ropczyce1815035Łączki Kucharskie
w. Ropczyce1815035Mała
w. Sędziszów Małopolski1815045Szkodna
gm. w. Wielopole Skrzyńskie1815052Broniszów
gm. w. Wielopole Skrzyńskie1815052Brzęziny
gm. w. Wielopole Skrzyńskie1815052Nawsie
w. Błażowa1816025Białka
w. Błażowa1816025Błażowa Dolna
w. Błażowa1816025Błażowa Górna
w. Błażowa1816025Futoma
w. Błażowa1816025Kąkolówka
w. Błażowa1816025Lecka
w. Błażowa1816025Piątkowa
gm. w. Chmielnik1816042Błędowa Tyczyńska
gm. w. Chmielnik1816042Wola Rafałowska
gm. w. Chmielnik1816042Zabratówka
gm. w. Dynów1816052Dylągowa
gm. w. Dynów1816052Łubno
gm. w. Dynów1816052Ulanica
gm. w. Dynów1816052Wyręby
gm. w. Hyżne1816072Brzezówka
gm. w. Hyżne1816072Dylągówka
gm. w. Hyżne1816072Grzegorzówka
gm. w. Hyżne1816072Hyżne
gm. w. Hyżne1816072Szklary
gm. w. Hyżne1816072Wólka Hyżnieńska
gm. w. Lubenia1816102Lubenia
gm. w. Lubenia1816102Sołonka
gm. w. Lubenia1816102Straszydle
gm. w. Sanok1817052Falejówka
gm. w. Sanok1817052Niebieszczany
gm. w. Sanok1817052Stróże Małe
gm. w. Sanok1817052Stróże Wielkie
gm. w. Zarszyn1817082Odrzechowa
gm. w. Zarszyn1817082Pielnia
gm. w. Czudec1819012Babica
gm. w. Czudec1819012Nowa Wieś
gm. w. Czudec1819012Przedmieście Czudeckie
gm. w. Czudec1819012Pstrągowa
gm. w. Czudec1819012Wyżne
gm. w. Czudec1819012Zaborów
gm. w. Frysztak1819022Cieszyna
gm. w. Frysztak1819022Glinik Dolny
gm. w. Frysztak1819022Glinik Górny
gm. w. Frysztak1819022Glinik Średni
gm. w. Frysztak1819022Gogołów
gm. w. Frysztak1819022Huta Gogołowska
gm. w. Frysztak1819022Kobyle
gm. w. Frysztak1819022Stępina
gm. w. Frysztak1819022Widacz
gm. w. Niebylec1819032Baryczka
gm. w. Niebylec1819032Blizianka
gm. w. Niebylec1819032Gwoździanka
gm. w. Niebylec1819032Gwoźnica Dolna
gm. w. Niebylec1819032Gwoźnica Górna
gm. w. Niebylec1819032Jawornik
gm. w. Niebylec1819032Konieczkowa
gm. w. Niebylec1819032Lutcza
gm. w. Niebylec1819032Małówka
gm. w. Niebylec1819032Niebylec
gm. w. Niebylec1819032Połomia
w. Strzyżów1819045Bonarówka
w. Strzyżów1819045Brzeżanka
w. Strzyżów1819045Gbiska
w. Strzyżów1819045Glinik Charzewski
w. Strzyżów1819045Glinik Zaborowski
w. Strzyżów1819045Godowa
w. Strzyżów1819045Grodzisko
w. Strzyżów1819045Łętownia
gm. w. Wiśniowa1819052Jaszczurowa
gm. w. Wiśniowa1819052Niewodna
gm. w. Wiśniowa1819052Pstrągówka
gm. w. Wiśniowa1819052Różanka
gm. w. Wiśniowa1819052Szufranowa
gm. w. Wiśniowa1819052Tułkowice
Województwo śląskie
gm. w. Bobrowniki2401042Rogoźnik
gm. w. Bobrowniki2401042Siemonia
gm. w. Bobrowniki2401042Twardowice
gm. w. Mierzęcice2401052Najdziszów
gm. w. Mierzęcice2401052Sadowie
gm. w. Mierzęcice2401052Zawada
gm. w. Psary2401062Brzękowice Górne
gm. w. Psary2401062Brzękowice-Wał
gm. w. Psary2401062Dąbie-Garbacz
gm. w. Psary2401062Goląsza Dolna
gm. w. Psary2401062Goląsza Górna
gm. w. Psary2401062Góra Siewierska
gm. w. Buczkowice2402032Buczkowice
gm. w. Buczkowice2402032Godziszka
gm. w. Buczkowice2402032Kalna
gm. w. Buczkowice2402032Rybarzowice
gm. w. Jasienica2402052Biery
gm. w. Jaworze2402062Jaworze
gm. w. Kozy2402072Kozy
gm. w. Porąbka2402082Porąbka
gm. w. Wilkowice2402102Bystra Krakowska
gm. w. Wilkowice2402102Bystra Śląska
gm. w. Wilkowice2402102Meszna
gm. w. Wilkowice2402102Wilkowice
gm. w. Goleszów2403072Cisownica
gm. w. Goleszów2403072Goleszów
gm. w. Goleszów2403072Leszna Górna
gm. w. Koziegłowy2409025Cynków - Graniczna
gm. w. Koziegłowy2409025Markowice
gm. w. Koziegłowy2409025Mysłów - Pustkowie Mysłowskie
gm. w. Koziegłowy2409025Mzyki
gm. w. Koziegłowy2409025Pińczyce
gm. w. Niegowa2409032Antolka
gm. w. Niegowa2409032Bobolice
gm. w. Niegowa2409032Brzeziny
gm. w. Niegowa2409032Gorzków Nowy
gm. w. Niegowa2409032Gorzków Stary
gm. w. Niegowa2409032Ludwinów
gm. w. Niegowa2409032Łutowiec
gm. w. Niegowa2409032Mirów
gm. w. Niegowa2409032Moczydło
gm. w. Niegowa2409032Mzurów
gm. w. Niegowa2409032Niegowa
gm. w. Niegowa2409032Niegówka
gm. w. Niegowa2409032Ogorzelnik
gm. w. Niegowa2409032Postaszowice
gm. w. Niegowa2409032Tomiszowice - Kacin
gm. w. Niegowa2409032Trzebniów
gm. w. Lipowa2417062Leśna
gm. w. Lipowa2417062Lipowa
gm. w. Lipowa2417062Ostre
gm. w. Lipowa2417062Sienna
gm. w. Lipowa2417062Słotwina
gm. w. Lipowa2417062Twardorzeczka
gm. w. Łodygowice2417082Bierna
gm. w. Łodygowice2417082Łodygowice
gm. w. Łodygowice2417082Pietrzykowice
gm. w. Łodygowice2417082Zarzecze
Województwo świętokrzyskie
w. Bodzentyn2604025Celiny Podgórze
w. Bodzentyn2604025Orzechówka
w. Bodzentyn2604025Podmielowiec
w. Bodzentyn2604025Psary Kąty
w. Bodzentyn2604025Ścignia
w. Bodzentyn2604025Wzdół Kolonia
w. Bodzentyn2604025Wzdół Rządowy
gm. w. Łagów2604072Sędek
gm. w. Łagów2604072Wola Zamkowa
gm. w. Nowa Słupia2604132Trzcianka
1 Dane dotyczące ogłoszenia rozporządzenia Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu, z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, dotyczą ogłoszenia tego aktu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.
2 § 2 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2004 r. (Dz.U.04.158.1652) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 lipca 2004 r.
3 § 4 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2004 r. (Dz.U.04.158.1652) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 lipca 2004 r.
4 § 6 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 21 grudnia 2006 r. (Dz.U.06.246.1791) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 grudnia 2006 r.
5 § 6 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 8 marca 2005 r. (Dz.U.05.44.423) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 marca 2005 r.
6 § 6 ust. 4a dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 8 marca 2005 r. (Dz.U.05.44.423) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 marca 2005 r.
7 § 6 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia z dnia 8 marca 2005 r. (Dz.U.05.44.423) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 marca 2005 r.
8 § 6 ust. 5a dodany przez § 1 pkt 1 lit. d) rozporządzenia z dnia 8 marca 2005 r. (Dz.U.05.44.423) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 marca 2005 r.
9 § 6 ust. 6 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. e) rozporządzenia z dnia 8 marca 2005 r. (Dz.U.05.44.423) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 marca 2005 r.
10 § 6a:

- dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 23 września 2004 r. (Dz.U.04.213.2159) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 września 2004 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 21 grudnia 2006 r. (Dz.U.06.246.1791) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 grudnia 2006 r.

11 § 7:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 8 marca 2005 r. (Dz.U.05.44.423) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 marca 2005 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 9 marca 2006 r. (Dz.U.06.42.278) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 marca 2006 r.

12 § 7a dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 8 marca 2005 r. (Dz.U.05.44.423) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 marca 2005 r.
13 § 9 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 8 marca 2005 r. (Dz.U.05.44.423) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 marca 2005 r.
14 § 9 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 9 marca 2006 r. (Dz.U.06.42.278) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 marca 2006 r.
15 § 9 ust. 2a dodany przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 9 marca 2006 r. (Dz.U.06.42.278) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 marca 2006 r.
16 § 9 ust. 2a pkt 2 zdanie wstępne zmienione przez § 1 rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2006 r. (Dz.U.06.75.522) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 maja 2006 r.
17 § 9 ust. 3 pkt 1 lit. e) zmieniona przez § 1 pkt 2 lit. c) tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 9 marca 2006 r. (Dz.U.06.42.278) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 marca 2006 r.
18 § 9 ust. 3 pkt 1 lit. f) dodana przez § 1 pkt 2 lit. c) tiret drugie rozporządzenia z dnia 9 marca 2006 r. (Dz.U.06.42.278) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 marca 2006 r.
19 Dane dotyczące ogłoszenia wymienionego rozporządzenia dotyczą jego ogłoszenia w Polskim wydaniu specjalnym Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
20 § 11a dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 14 czerwca 2005 r. (Dz.U.05.106.891) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 czerwca 2005 r.
21 Załącznik nr 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2004 r. (Dz.U.04.158.1652) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 lipca 2004 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 23 września 2004 r. (Dz.U.04.213.2159) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 września 2004 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 8 marca 2005 r. (Dz.U.05.44.423) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 marca 2005 r.