Szczegółowe warunki i tryb udzielania dotacji państwowym instytucjom kultury przez jednostki samorządu terytorialnego. - Dz.U.2007.120.821 - OpenLEX

Szczegółowe warunki i tryb udzielania dotacji państwowym instytucjom kultury przez jednostki samorządu terytorialnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.120.821

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 lipca 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania dotacji państwowym instytucjom kultury przez jednostki samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 28 ust. 1c ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
Państwowa instytucja kultury, zwana dalej "wnioskodawcą", ubiegająca się o dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego powinna:
1)
posiadać siedzibę na obszarze działania właściwej jednostki samorządu terytorialnego;
2)
wystąpić do zarządu, a w przypadku gmin - wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwej jednostki samorządu terytorialnego, zwanego dalej "właściwym organem wykonawczym jednostki samorządu terytorialnego", z wnioskiem o udzielenie dotacji, zwanym dalej "wnioskiem".
Wniosek powinien zawierać:
1)
nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
2)
rodzaj zadania i jego związek z regionalną polityką rozwoju w zakresie rozwoju kultury;
3)
wysokość wnioskowanej dotacji;
4)
harmonogram realizacji zadania;
5)
oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu zasobów rzeczowych i kadrowych zapewniających prawidłowe wykonanie zadania;
6)
preliminarz całkowitych kosztów zadania i źródła jego finansowania.
Terminy składania wniosków oraz kryteria ich oceny są ogłaszane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie urzędu właściwej jednostki samorządu terytorialnego.
1.
Właściwy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego dokonuje oceny złożonych wniosków pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
2.
W przypadku wniosków zawierających uchybienia formalne właściwy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia w wyznaczonym terminie.
3.
Nieuzupełnienie braków formalnych przez wnioskodawcę w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
4.
Poprawny i zaakceptowany przez właściwy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego wniosek stanowi podstawę do zawarcia umowy z wnioskodawcą.
Umowa o udzieleniu dotacji powinna zawierać:
1)
szczegółowy opis zakresu rzeczowego zadania i termin jego realizacji;
2)
kwotę dotacji oraz termin i tryb przekazywania środków;
3)
termin i sposób rozliczenia dotacji;
4)
termin i sposób zwrotu dotacji niewykorzystanej albo dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem;
5)
zobowiązanie wnioskodawcy do poddania się kontroli.
1.
Wnioskodawca jest obowiązany do przedstawienia właściwemu organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego rozliczenia realizacji zadania pod względem rzeczowym i finansowym zgodnie z treścią umowy, w terminie do 30 dni od wykonania zadania.
2.
W sprawach dotyczących wykorzystania środków dotacji niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrania w nadmiernej wysokości, ich zwrotu oraz sankcji stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.3)).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 131, poz. 911).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1658.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587 i Nr 115, poz. 791.