§ 6. - Szczegółowe warunki i tryb udzielania dotacji państwowym instytucjom kultury przez jednostki samorządu terytorialnego. - Dz.U.2006.202.1490 - OpenLEX

§ 6. - Szczegółowe warunki i tryb udzielania dotacji państwowym instytucjom kultury przez jednostki samorządu terytorialnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.202.1490

Akt utracił moc
Wersja od: 8 listopada 2006 r.
§  6.
1.
Wnioskodawca jest obowiązany do przedstawienia komórce organizacyjnej rozliczenia realizacji zadania pod względem rzeczowym i finansowym zgodnie z treścią umowy, w terminie do 60 dni od zakończenia zadania, a w przypadku inwestycji - w terminie do 90 dni.
2.
W przypadku stwierdzenia wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrania w nadmiernej wysokości stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.3)), w zakresie dotyczącym dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
3.
Środki, o których mowa w ust. 2, podlegają zwrotowi w terminie 21 dni od dnia stwierdzenia wykorzystania ich niezgodnie z przeznaczeniem lub stwierdzenia ich pobrania w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczonymi odpowiednio od dnia przekazania środków lub stwierdzenia nieprawidłowego ich naliczenia.