§ 4. - Szczegółowe warunki i tryb udzielania dotacji państwowym instytucjom kultury przez jednostki samorządu terytorialnego. - Dz.U.2006.202.1490 - OpenLEX

§ 4. - Szczegółowe warunki i tryb udzielania dotacji państwowym instytucjom kultury przez jednostki samorządu terytorialnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.202.1490

Akt utracił moc
Wersja od: 8 listopada 2006 r.
§  4.
Umowa o udzieleniu dotacji powinna zawierać w szczególności:
1)
szczegółowy opis zadania i termin jego realizacji;
2)
kwotę dotacji oraz termin i tryb przekazywania środków, z uwzględnieniem § 5;
3)
zobowiązanie wnioskodawcy do poddania się kontroli;
4)
sposób rozliczenia dotacji, z uwzględnieniem § 6;
5)
warunki i sposób zwrotu niewykorzystanej dotacji albo dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.