Szczegółowe warunki i tryb sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.256.2151

Akt utracił moc
Wersja od: 27 grudnia 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 20 grudnia 2005 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu

Na podstawie art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
1.
Przy sporządzaniu planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu uwzględnia się:
1)
wymogi hodowli, ochrony, urządzania, ochrony przeciwpożarowej i użytkowania lasu;
2)
wymogi ochrony przyrody i krajobrazu oraz ochrony różnorodności biologicznej;
3)
potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa;
4)
zasady prowadzenia gospodarki leśnej w lasach ochronnych;
5)
istniejący i planowany w aktach prawa miejscowego sposób zagospodarowania lasu i jego otoczenia;
6)
potrzeby racjonalnego kształtowania i ochrony zasobów wodnych.
2.
Uproszczony plan urządzenia lasu i inwentaryzację stanu lasu sporządza się na okres 10 lat.
W przypadku lasów stanowiących własność Skarbu Państwa plan urządzenia lasu sporządza się dla:
1)
wszystkich lasów nadleśnictwa;
2)
każdego lasu będącego w użytkowaniu wieczystym na mocy odrębnych przepisów,
3)
każdego innego lasu niż te, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach i dla którego istnieje obowiązek jego sporządzenia.
1.
Dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, na terenie której znajduje się nadleśnictwo, o którym mowa w § 2 pkt 1, zleca do Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej sporządzenie planu urządzenia lasu.
2.
Zlecenie, o którym mowa w ust. 1, następuje nie później niż na 15 miesięcy przed upływem okresu obowiązywania dotychczasowego planu urządzenia lasu.
3.
Wynagrodzenie z tytułu sporządzenia planu urządzenia lasu, ustalone w umowie zawartej pomiędzy Lasami Państwowymi a Biurem Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, powinno uwzględniać rzeczywiste koszty ponoszone przez to przedsiębiorstwo państwowe przy sporządzaniu planu urządzenia lasu.
Tryb sporządzania planu urządzenia lasu obejmuje przeprowadzenie czynności:
1)
inwentaryzacyjnych;
2)
analitycznych;
3)
programowych.
W ramach czynności inwentaryzacyjnych, o których mowa w § 4 pkt 1, sporządzający plan urządzenia lasu przygotowuje:
1)
opis siedlisk leśnych wynikający z analizy glebowej i fitosocjologicznej, mający stanowić podstawę planowania hodowlanego;
2)
opis taksacyjny lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia, według stanu na dzień 1 stycznia pierwszego roku obowiązywania sporządzanego planu urządzenia lasu, zawierający:
a)
dokładną lokalizację drzewostanu z podaniem:

– nazwy nadleśnictwa, obrębu leśnego, leśnictwa, numeru oddziału, litery pododdziału, województwa, powiatu i gminy - w przypadku lasów, o których mowa w § 2 pkt 1,

– nazwy urządzanego lasu, numeru oddziału, litery pododdziału, województwa, powiatu i gminy - w przypadku lasów, o których mowa w § 2 pkt 2 i 3,

b)
informację o rodzaju użytku gruntowego i jego powierzchni,
c)
opis siedlisk leśnych uwzględniający informacje o terenie, glebie, pokrywie gleby i runie leśnym,
d)
cele gospodarowania:

– hodowlany - w postaci gospodarczego typu drzewostanu lub typu lasu,

– techniczny - w postaci wieku dojrzałości rębnej drzewostanu,

e)
opis funkcji lasu,
f)
opis drzewostanu, w szczególności udział gatunkowy, wiek, stan i budowę drzewostanu, stopień pokrycia powierzchni, występujące osobliwości przyrodnicze oraz inne cechy charakterystyczne dla środowiska przyrodniczego lub ważne dla gospodarki leśnej,
g)
elementy charakterystyki lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia wyrażone w postaci liczbowej, uwzględniające:

– średnie wymiary drzew,

– bonitację drzewostanów,

– miąższość grubizny,

– przyrost miąższości grubizny,

h)
planowane czynności gospodarcze;
3)
dane dotyczące powierzchni i miąższości dla poszczególnych klas wieku drzewostanów ujęte tabelarycznie według:
a)
gatunków drzew w drzewostanie,
b)
typów siedliskowych lasu,
c)
klas bonitacji drzewostanów,
d)
funkcji lasów, w szczególności funkcji lasów ochronnych;
4)
wykaz powierzchni lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia po ustaleniu stanu władania gruntami w urządzanym lesie, z podaniem rodzajów użytków gruntowych oraz województwa, powiatu i gminy;
5)
mapę gospodarczą lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia, w skali nie mniejszej niż 1:5.000, wykonaną na podstawie ewidencyjnej mapy numerycznej lub na podstawie kopii ewidencyjnej mapy analogowej gruntów i budynków nadleśnictwa lub innego urządzanego lasu wraz z wypisem z rejestru gruntów;
6)
ogólny opis lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia według stanu na dzień 1 stycznia pierwszego roku obowiązywania sporządzanego planu urządzenia lasu, zawierający dane dotyczące:
a)
ich lokalizacji,
b)
dotychczasowej gospodarki leśnej,
c)
warunków przyrodniczych produkcji leśnej, z uwzględnieniem rozpoznania siedlisk leśnych,
d)
warunków ekonomicznych produkcji leśnej,
e)
stanu zasobów leśnych, z uwzględnieniem analizy ekonomicznej;
7)
zestawienia powierzchni wynikające z opisu, o którym mowa w pkt 2, w szczególności:
a)
zestawienie powierzchni według rodzaju użytków gruntowych,
b)
zastawienie powierzchni według czynności gospodarczych, o których mowa w pkt 2 lit. h.
W ramach czynności analitycznych, o których mowa w § 4 pkt 2, dokonuje się analizy dotychczasowej gospodarki leśnej.
1.
W ramach czynności programowych, o których mowa w § 4 pkt 3, sporządzający plan urządzenia lasu przygotowuje program ochrony przyrody oraz wskazuje:
1)
cele i zasady trwale zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej oraz przewidywane sposoby ich realizacji;
2)
maksymalną ilość drewna przewidzianego do pozyskania w okresie obowiązywania sporządzanego planu urządzenia lasu, zwaną dalej "etatem cięć";
3)
zadania obejmujące pielęgnowanie upraw, młodników i drzewostanów średnich klas wieku oraz upraw projektowanych do założenia;
4)
zadania dotyczące zalesień i odnowień, z uwzględnieniem obowiązku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
5)
zadania kierunkowe z zakresu ochrony lasu, w tym ochrony przeciwpożarowej;
6)
zadania kierunkowe z zakresu gospodarki łowieckiej;
7)
zadania kierunkowe z zakresu ubocznego użytkowania lasu;
8)
potrzeby z zakresu infrastruktury technicznej, w szczególności dotyczące turystyki i rekreacji, w nawiązaniu do wielkości zadań gospodarczych oraz stanu infrastruktury technicznej istniejącej w urządzanym lesie.
2.
Na etat cięć składa się:
1)
ilość drewna przewidzianego do pozyskania w drzewostanach przeznaczonych do użytkowania rębnego, wyrażona w metrach sześciennych;
2)
ilość drewna przewidzianego do pozyskania w drzewostanach przeznaczonych do użytkowania przedrębnego, wyrażona powierzchniowo oraz szacunkowo w metrach sześciennych;
3)
ilość drewna przewidzianego do pozyskania w związku z wylesieniami z tytułu zmian przeznaczenia gruntu.
3.
Przy określaniu etatu cięć uwzględnia się cele i warunki gospodarki leśnej, sposoby ich realizacji ustalane osobno dla każdego drzewostanu i urządzanego lasu oraz:
1)
w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1:
a)
wiek rębności poszczególnych gatunków drzew, jako przeciętny wiek osiągania założonych celów,
b)
potrzeby w zakresie przebudowy drzewostanów,
c)
istnienie lasów ochronnych oraz ustanowionych form ochrony przyrody,
d)
następstwa cięć drzewostanów,
e)
wiek dojrzałości rębnej poszczególnych drzewostanów, jako faktyczny wiek osiągania założonych celów;
2)
w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2:
a)
potrzeby hodowlane,
b)
stan sanitarny lasu.
4.
Zadania kierunkowe, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, przedstawia się na mapach w ujęciu tematycznym i przeglądowym.
1.
Tryb sporządzania uproszczonego planu urządzenia lasu obejmuje sporządzenie:
1)
skróconego opisu lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia, zawierającego informację o:
a)
powierzchni poszczególnych drzewostanów, gruntów przejściowo pozbawionych roślinności leśnej, a także gruntów przeznaczonych do zalesienia wynikającej z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
b)
gatunku drzewa dominującego w drzewostanie, zwanego dalej "gatunkiem głównym", jego wieku i bonitacji,
c)
miąższości i zadrzewieniu całego drzewostanu,
d)
siedliskowym typie lasu,
e)
gospodarczym typie drzewostanu

oraz zestawienie powierzchni lasów ochronnych;

2)
ogólnego opisu drzewostanów wraz z zestawieniem powierzchni gruntów i miąższości drzewostanu według gatunków głównych i ich wieku;
3)
rejestru zawierającego:
a)
zestawienie powierzchni lasów według gatunków głównych oraz ich wieku,
b)
zadania z zakresu gospodarki leśnej;
4)
kopii lub wyrysu mapy ewidencyjnej gruntów z oznaczeniem działek ujętych w sporządzanym uproszczonym planie urządzenia lasu.
2.
Rejestr, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, sporządza się według ewidencjonowanych podmiotów, osobno dla każdego numeru działki gruntu w ramach tych podmiotów.
3.
Zadania w zakresie gospodarki leśnej, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b, zestawione oddzielnie z przeznaczeniem dla poszczególnych właścicieli lasów, powinny wskazywać:
1)
etat cięć w drzewostanach przeznaczonych do użytkowania rębnego ustalony w oparciu o warunki, o których mowa w § 7 ust. 3 pkt 1 lit. b-d, oraz:
a)
w drzewostanach zapewniających osiągnięcie celów gospodarki leśnej - przy przyjęciu dla gatunku głównego minimalnego wieku wyrębu w wysokości:

– 120 lat - dla dębu, jesionu, wiązu,

– 100 lat - dla buka, jodły,

– 80 lat - dla sosny, świerka, modrzewia, daglezji, klonu,

– 60 lat - dla brzozy, grabu, olchy czarnej,

– 40 lat - dla osiki,

– 30 lat - dla topoli, olchy szarej,

b)
w drzewostanach niezapewniających osiągnięcia celów gospodarki leśnej (do przebudowy) - bez uwzględniania minimalnego wieku wyrębu;
2)
etat cięć w drzewostanach przeznaczonych do użytkowania przedrębnego wynikający z potrzeb pielęgnacyjnych oraz stanu sanitarnego lasu, nieprzekraczający 20 % miąższości drzewostanu wskazanej w sporządzanym uproszczonym planie urządzenia lasu;
3)
wskazania dotyczące:
a)
ponownego wprowadzenia roślinności leśnej (upraw leśnych) w lasach w okresie dwóch lat od usunięcia drzewostanu,
b)
zalesienia gruntów,
c)
przebudowy drzewostanu,
d)
pielęgnowania lasu,
e)
ochrony lasu, w tym ochrony przeciwpożarowej,
f)
ochrony gleb i wód.
1.
Tryb sporządzania inwentaryzacji stanu lasu obejmuje sporządzenie:
1)
skróconego opisu lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia, zawierającego informację o:
a)
powierzchni poszczególnych drzewostanów, gruntów przejściowo pozbawionych roślinności leśnej, a także gruntów przeznaczonych do zalesienia wynikającej z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
b)
gatunku głównym, jego wieku i bonitacji,
c)
miąższości i zadrzewieniu całego drzewostanu,
d)
siedliskowym typie lasu,
e)
gospodarczym typie drzewostanu,
f)
wskazaniach z zakresu gospodarki leśnej dotyczących użytkowania rębnego, zwłaszcza z zakresu przebudowy drzewostanów, dotyczących użytkowania przedrębnego oraz odnowienia, pielęgnowania i ochrony lasu, określanych szacunkowo z uwzględnieniem warunków obowiązujących przy sporządzaniu uproszczonego planu urządzenia lasu,
g)
kategorii ochronności w przypadku lasu ochronnego;
2)
rejestru zawierającego:
a)
zestawienie powierzchni działek według gatunków głównych oraz ich wieku,
b)
wskazania w zakresie gospodarki leśnej;
3)
kopii lub wyrysu mapy ewidencyjnej z oznaczeniem działek gruntów ujętych w inwentaryzacji stanu lasu.
2.
Rejestr, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, sporządza się według ewidencjonowanych podmiotów oraz z oznaczeniem numeru działki gruntu.
Traci moc rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu (Dz. U. z 1999 r. Nr 3, poz. 16).
Przepis § 3 ust. 2 stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.
______

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1899).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 157, poz. 1315, Nr 167, poz. 1399 i Nr 175, poz. 1460.