Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.611

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 7 marca 2017 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań prowadzonych w ramach współpracy, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze"

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. poz. 1358 oraz z 2016 r. poz. 1203 i 1948) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań prowadzonych w ramach współpracy, o których mowa w art. 62 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanych dalej "współpracą", objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze", oraz wysokość stawek tej pomocy, w tym:
1) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o dofinansowanie i wnioski o płatność, oraz tryb składania tych wniosków;
2) szczegółowy sposób oceny oraz terminy rozpatrywania wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność;
3) katalog beneficjentów;
4) tryb, warunki, termin zawierania umowy o dofinansowanie oraz szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać umowa o dofinansowanie.
§  2.  Pomoc finansowa na realizację operacji w ramach współpracy jest przyznawana na przygotowanie i realizację przedsięwzięć, o których mowa w art. 35 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1303/2013", w tym na projekty współpracy międzyterytorialnej lub transnarodowej i techniczne wsparcie tych projektów, o których mowa w art. 64 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011, zwanego dalej "rozporządzeniem nr 508/2014".
§  3.  Pomoc finansową na realizację operacji w ramach współpracy przyznaje się lokalnym grupom działania, o których mowa w art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, zwanym dalej "LGD", które są stroną umowy ramowej w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378 oraz z 2017 r. poz. 5), zwanej dalej "umową ramową".
§  4.  Pomoc finansowa na realizację operacji w ramach współpracy jest przyznawana, jeżeli operacja:
1) ma na celu:
a) podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury,
b) wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury,
c) wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacji na rzecz łagodzenia zmian klimatu,
d) propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego,
e) powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz w zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską;
2) jest zgodna ze strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, o której mowa w art. 2 pkt 19 rozporządzenia nr 1303/2013, zwaną dalej "LSR", realizowaną przez LGD, i przyczyni się do osiągnięcia celu zakładanego w LSR;
3) nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych w zakresie, w jakim będzie realizowana przez LGD;
4) będzie realizowana w nie więcej niż 4 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez LGD kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie nie dłuższym niż 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2022 r.;
5) spełnia warunki określone w rozporządzeniu dla tej operacji.
§  5.  2  Pomoc finansowa na realizację operacji w ramach współpracy jest przyznawana na projekty współpracy międzyterytorialnej, o których mowa w art. 64 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 508/2014, jeżeli każda LGD przystępująca do projektu współpracy międzyterytorialnej zaplanowała koszty kwalifikowalne operacji realizowanej w ramach tego projektu.
§  6.  Pomoc finansowa na realizację operacji w ramach współpracy, która polega na osiągnięciu celu, o którym mowa w § 4 pkt 1 lit. a-d, oraz inwestycji w zakresie budowy, robót budowlanych, przebudowy i remontu obiektu budowlanego w rozumieniu przepisów prawa budowlanego lub zakupu narzędzi i urządzeń lub innego wyposażenia technicznego, jest przyznawana, jeżeli operacja:
1) przyczyni się do powstania trwałych korzyści gospodarczych;
2) będzie zrealizowana z zapewnieniem należytych gwarancji technicznych;
3) ma zapewnioną trwałość gospodarczą;
4) nie wpłynie negatywnie na środowisko oraz ochronę żywych zasobów wód.
§  7. 
1.  3  Trwałe korzyści gospodarcze powstają, jeżeli proponowany przez wnioskodawcę sposób finansowania i realizacji operacji nie spowoduje utraty płynności finansowej tego wnioskodawcy w okresie 3 lat, licząc od końca roku, w którym zawarto umowę o dofinansowanie.
2.  Powstanie trwałych korzyści gospodarczych stwierdza się na podstawie informacji zawartych w uproszczonym planie biznesowym operacji.
3.  Plan biznesowy, o którym mowa w ust. 2, wnioskodawca sporządza na formularzu, którego wzór opracowuje instytucja zarządzająca i udostępnia na administrowanej przez siebie stronie internetowej.
§  8.  Należyte gwarancje techniczne operacji są zapewnione, jeżeli na jej realizację:
1) zostało wydane pozwolenie na budowę albo dokonano zgłoszenia, o których mowa w przepisach prawa budowlanego, jeżeli takie pozwolenie albo zgłoszenie jest wymagane w związku z realizacją operacji;
2) zostało wydane pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód, o którym mowa w przepisach prawa wodnego, jeżeli takie pozwolenie jest wymagane w związku z realizacją operacji.
§  9.  Realizacja operacji ma zapewnioną trwałość gospodarczą, jeżeli założono co najmniej 5-letni okres użytkowania obiektu budowlanego bezpośrednio związanego z wykonywaniem planowanej inwestycji oraz 5-letni okres eksploatacji lub użytkowania narzędzi i urządzeń lub innego wyposażenia technicznego.
§  10.  Wpływ operacji na środowisko ustala się w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć, jeżeli obowiązek przeprowadzenia takiego postępowania wynika z przepisów o ochronie środowiska.
§  11. 
1.  Pomoc finansową na realizację operacji w ramach współpracy przyznaje się w formie zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 95% tych kosztów.
2.  Pomoc finansową na realizację operacji w ramach współpracy przyznaje się do wysokości dostępnych w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" środków finansowych na wsparcie i wdrażanie operacji w ramach współpracy, określonych w umowie ramowej w dniu jej zawarcia przez LGD.
3.  Przy ustalaniu wysokości środków finansowych pozostałych do wykorzystania w ramach dostępnych środków finansowych, o którym mowa w ust. 2, uwzględnia się sumę kwot pomocy finansowej wypłaconej na zrealizowane operacje w ramach współpracy i kwot pomocy finansowej przyznanych na operacje w ramach współpracy, których realizacja nie została jeszcze zakończona.
§  12. 
1.  Do kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach współpracy zalicza się koszty poniesione przez LGD od dnia przyznania pomocy finansowej z tytułu realizacji tej operacji lub jej części, w tym podatek od towarów i usług (VAT) na zasadach określonych w art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013.
2.  Do kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach współpracy zalicza się również koszty z tytułu realizacji tej operacji lub jej części poniesione przez LGD przed dniem przyznania pomocy finansowej, lecz nie wcześniej niż w dniu zawarcia przez LGD umowy ramowej, jeżeli są spełnione warunki określone w art. 65 ust. 6 rozporządzenia nr 1303/2013.
§  13.  Do kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach współpracy nie zalicza się kosztów:
1) zakupu używanych maszyn, urządzeń lub innego sprzętu;
2) nabycia gruntu, budynku, budowli lub prawa do dysponowania nimi;
3) nakładów rzeczowych;
4) pracy własnej wykonywanej przez beneficjenta będącego osobą fizyczną i pracy wolontariuszy;
5) ogólnych realizacji operacji, w tym opłat za konsultacje i doradztwo w zakresie przygotowania przez wnioskodawcę dokumentacji niezbędnej do przyznania i rozliczenia pomocy finansowej, kosztów połączeń telefonicznych, opłat za zużytą wodę, energię elektryczną i nośniki energii, które:
a) wyniosły powyżej 10% wartości netto operacji,
b) nie miały bezpośredniego związku z realizacją operacji,
c) zostały naliczone i wykazane niezgodnie ze sposobem określonym w umowie o dofinansowanie;
6) leasingu;
7) amortyzacji środków trwałych;
8) związanych z konserwacją obiektów kultu religijnego i cmentarzy.
§  14. 
1.  Wysokość poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach współpracy ustala się na podstawie umowy, faktury lub innego równoważnego dokumentu księgowego.
2.  Do umowy, faktury lub innego równoważnego dokumentu księgowego, o których mowa w ust. 1, dołącza się dokument potwierdzający sposób, miejsce i termin dokonania zapłaty przez beneficjenta.
§  15. 
1.  Postępowanie w sprawie o przyznanie pomocy finansowej na realizację operacji w ramach współpracy prowadzi zarząd województwa, który jest stroną umowy ramowej zawartej przez LGD.
2.  Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem pomocy finansowej na realizację operacji w ramach współpracy, w tym dokonywanie czynności w ramach postępowania w sprawie o przyznanie pomocy finansowej, może być dokonywane przez upoważnionych przez zarząd województwa pracowników urzędu marszałkowskiego albo upoważnioną przez zarząd województwa wojewódzką samorządową jednostkę organizacyjną, zwaną dalej "jednostką samorządową".
3.  W przypadku udzielenia jednostce samorządowej upoważnienia, o którym mowa w ust. 2, zarząd województwa zamieszcza informację o udzieleniu takiego upoważnienia na stronie internetowej właściwego urzędu marszałkowskiego.
§  16. 
1.  Wniosek o dofinansowanie na operacje realizowane w ramach współpracy składa się w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście albo przez upoważnioną osobę w siedzibie instytucji pośredniczącej albo w jednostce samorządowej tego samorządu województwa, z którym została zawarta umowa ramowa, albo przesyłką rejestrowaną nadaną w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego, w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r.
2.  Złożenie wniosku o dofinansowanie w siedzibie instytucji pośredniczącej albo w jednostce samorządowej, o której mowa w ust. 1, potwierdza się na piśmie. Potwierdzenie zawiera datę wpływu wniosku i jest opatrzone pieczęcią instytucji pośredniczącej albo jednostki samorządowej i podpisem osoby przyjmującej wniosek.
3.  W przypadku wniosku o dofinansowanie, który został złożony przesyłką rejestrowaną nadaną w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego, dniem złożenia wniosku jest data stempla pocztowego.
§  17. 
1.  Wniosek o dofinansowanie na operacje realizowane w ramach współpracy, poza informacjami zawartymi w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, zwanej dalej "ustawą o EFMR", zawiera:
1) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy oraz pełnomocnictwo, jeżeli zostało udzielone;
2) 4  numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy, jeżeli został nadany, albo numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany;
3) wnioskowaną kwotę pomocy;
4) wskazanie LGD uczestniczących w realizacji operacji;
5) zestawienie rzeczowo-finansowe operacji;
6) oświadczenia lub zobowiązania wnioskodawcy związane z pomocą;
7) informację o planowanym utworzeniu lub utrzymaniu miejsca pracy, uzasadnionych zakresem realizacji operacji - jeżeli operacja przewiduje utworzenie lub utrzymanie miejsca pracy;
8) informację o zakładanych wskaźnikach realizacji celów operacji;
9) informację o ubieganiu się o zaliczkę;
10) informację o załącznikach dołączonych do wniosku.
2.  Do wniosku o dofinansowanie dołącza się następujące dokumenty, w postaci papierowej, potwierdzające dane zawarte we wniosku o dofinansowanie niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy finansowej:
1) umowę o wspólnej realizacji operacji w ramach współpracy zawartą ze wszystkimi LGD realizującymi tę operację, zwaną dalej "umową partnerską";
2) pełnomocnictwo - w przypadku gdy zostało udzielone;
3) informację o numerze wyodrębnionego rachunku bankowego LGD - w przypadku gdy LGD ubiega się o zaliczkę;
4) zestawienie rzeczowo-finansowe operacji;
5) dokumenty potwierdzające planowane koszty operacji, w tym kosztorys inwestorski albo otrzymane przez wnioskodawcę oferty związane z realizacją operacji - w przypadku gdy wymaga tego specyfikacja operacji;
6) uproszczony plan biznesowy operacji - w przypadku gdy wymaga tego specyfikacja operacji;
7) pozwolenie na budowę albo potwierdzoną przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem kopię zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1 lub art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250 i 2255), oraz oświadczenie wnioskodawcy o niewniesieniu sprzeciwu przez właściwy organ, w przypadku gdy na zgłoszeniu nie ma adnotacji właściwego organu o niewniesieniu sprzeciwu - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;
8) pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód, o którym mowa w przepisach prawa wodnego - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;
9) szczegółowy opis operacji, z podaniem specyfikacji kosztów jej realizacji oraz wskazaniem źródeł jej finansowania;
10) opis projektu kampanii promocyjnej, targów, wystaw, badania obszaru LSR lub szkoleń, na które wnioskodawca ubiega się o pomoc finansową, z podaniem specyfikacji kosztów oraz wskazaniem źródeł finansowania - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji.
3.  Umowa partnerska potwierdza dane zawarte we wniosku o dofinansowanie, jeżeli:
1) zawiera:
a) dane identyfikacyjne każdej LGD realizującej operację w ramach współpracy,
b) opis celów operacji realizowanej w ramach współpracy,
c) opis głównych zadań oraz przewidywanych rezultatów operacji realizowanej w ramach współpracy,
d) określenie podmiotów, do których operacja realizowana w ramach współpracy jest skierowana lub których udział założono w trakcie realizacji tej operacji,
e) określenie roli i zadań każdej z LGD uczestniczącej w realizacji operacji w ramach współpracy,
f) określenie budżetu operacji realizowanej w ramach współpracy, z wyszczególnieniem wkładu finansowego poszczególnych LGD,
g) zobowiązania każdej z LGD dotyczące w szczególności:
opracowania wspólnie z pozostałymi LGD wskaźników monitorowania, procedury monitorowania oraz ewaluacji operacji realizowanej w ramach współpracy,
terminowego wywiązywania się przez LGD z realizacji zadań objętych operacją realizowaną w ramach współpracy, za które LGD są odpowiedzialne,
informowania pozostałych LGD o przeszkodach w realizacji zadań objętych operacją realizowaną w ramach współpracy, w tym o ryzyku przekroczenia ustalonego terminu na realizację tych zadań,
gromadzenia i archiwizacji dokumentów dotyczących operacji realizowanej w ramach współpracy,
h) postanowienia dotyczące warunków i trybu zmiany lub rozwiązania umowy partnerskiej;
2) nie została zmieniona do dnia zawarcia umowy o dofinansowanie, z wyjątkiem zmian wynikających z wezwań zarządu województwa.
4.  Dokumenty, o których mowa w ust. 2, dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD lub pracownika urzędu marszałkowskiego albo jednostki samorządowej, lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.
§  18. 
1.  Jeżeli we wniosku o dofinansowanie nie wskazano adresu wnioskodawcy i nie można ustalić tego adresu na podstawie posiadanych danych, zarząd województwa pozostawia wniosek o dofinansowanie bez rozpatrzenia.
2.  Jeżeli wniosek o dofinansowanie nie został złożony w terminie albo nie została do niego dołączona umowa partnerska, zarząd województwa informuje wnioskodawcę w formie pisemnej, w postaci papierowej, o pozostawieniu wniosku o dofinansowanie bez rozpatrzenia, podając przyczyny nierozpatrzenia tego wniosku.
3.  Jeżeli wniosek o dofinansowanie zawiera inne niż określone w ust. 1 i 2 braki, zarząd województwa wzywa wnioskodawcę w formie pisemnej, w postaci papierowej, do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
4.  Jeżeli wnioskodawca mimo wezwania do usunięcia braków nie usunął ich w terminie, zarząd województwa ponownie wzywa wnioskodawcę w formie pisemnej, w postaci papierowej, do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
5.  Jeżeli wnioskodawca mimo ponownego wezwania do usunięcia braków nie usunął ich w terminie określonym w ust. 4, pomocy finansowej na realizację operacji w ramach współpracy nie przyznaje się, o czym zarząd województwa informuje wnioskodawcę w formie pisemnej, w postaci papierowej, podając przyczyny nieprzyznania pomocy finansowej.
6.  W przypadku stwierdzenia we wniosku o dofinansowanie oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych zarząd województwa może je poprawić z urzędu, informując jednocześnie wnioskodawcę w formie pisemnej, w postaci papierowej, o wprowadzonych zmianach.
§  19. 
1.  W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie zarząd województwa niezwłocznie wyznacza wnioskodawcy w formie pisemnej, w postaci papierowej, termin zawarcia umowy o dofinansowanie, nie dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.
2.  W przypadku gdy wnioskodawca nie stawił się w wyznaczonym przez zarząd województwa terminie w celu zawarcia umowy o dofinansowanie albo odmówił jej podpisania, zarząd województwa odmawia przyznania pomocy finansowej na realizację operacji w ramach współpracy, chyba że wnioskodawca podpisał umowę o dofinansowanie w innym terminie uzgodnionym z zarządem województwa, nie dłuższym niż 21 dni od dnia, na który został wyznaczony poprzedni termin zawarcia umowy.
3.  W przypadku nieprzyznania pomocy finansowej na realizację operacji w ramach współpracy na podstawie ust. 2, zarząd województwa informuje o tym w formie pisemnej, w postaci papierowej, LGD uczestniczące w realizacji operacji w ramach współpracy oraz właściwe zarządy województw, podając przyczyny odmowy przyznania pomocy finansowej.
§  20. 
1.  W razie uchybienia terminu wykonania przez wnioskodawcę określonych czynności w toku postępowania w sprawie przyznawania pomocy finansowej w ramach współpracy zarząd województwa, na pisemny wniosek wnioskodawcy, przywraca termin wykonania tych czynności, jeżeli wnioskodawca:
1) złożył wniosek w terminie 14 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia;
2) jednocześnie ze złożeniem wniosku dopełnił czynności, dla której był określony termin;
3) uprawdopodobnił, że uchybienie terminu nastąpiło bez jego winy.
2.  Przywrócenie terminu do złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, jest niedopuszczalne.
§  21. 
1.  Umowa o dofinansowanie na realizację operacji w ramach współpracy, poza postanowieniami określonymi w art. 17 ust. 1 ustawy o EFMR, zawiera:
1) wskazanie terminów złożenia wniosku o płatność oraz wypłaty pomocy finansowej;
2) warunki zwrotu pomocy finansowej - w przypadku naruszenia przez beneficjenta przepisów o zamówieniach publicznych;
3) informację o udzieleniu beneficjentowi zaliczki;
4) określenie ograniczeń lub warunków obowiązujących przez 5 lat albo przez 3 lata - w przypadku operacji polegającej na utworzeniu lub utrzymaniu miejsca pracy w zakresie:
a) przenoszenia własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji w ramach współpracy lub sposobu ich wykorzystania,
b) sposobu lub miejsca prowadzenia działalności związanej z przyznaną pomocą finansową,
c) zmiany celu realizowanej operacji;
5) zobowiązania beneficjenta do:
a) zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji - w przypadku gdy do ich wyboru nie mają zastosowania przepisy o zamówieniach publicznych,
b) przedłożenia sprawozdań z realizacji operacji,
c) 5  prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych lub korzystania z odpowiedniego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z operacją zgodnie z art. 125 ust. 4 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 albo prowadzenia zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych na formularzu opracowanym i udostępnionym przez urząd marszałkowski albo jednostkę samorządową, jeżeli beneficjent nie jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych,
d) osiągnięcia celu operacji realizowanej w ramach współpracy i zachowania tego celu przez:
5 lat - w przypadku operacji polegającej na inwestycji, o której mowa w § 6,
3 lata - w przypadku operacji polegającej na utworzeniu lub utrzymaniu miejsca pracy,
e) zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71 rozporządzenia nr 1303/2013,
f) osiągnięcia wskaźników realizacji celów operacji oraz przedłożenia dokumentów potwierdzających ich osiągnięcie w terminie wskazanym w umowie,
g) niefinansowania kosztów kwalifikowalnych operacji z udziałem innych środków publicznych,
h) umożliwienia przeprowadzenia kontroli związanych z przyznaną pomocą finansową przez 5 lat,
i) przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą finansową przez 5 lat,
j) informowania zarządu województwa o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy przez 5 lat.
2.  Pięcioletni lub trzyletni okres, którego dotyczą zobowiązania wymienione w ust. 1, liczy się od dnia dokonania płatności końcowej.
§  22. 
1.  Zabezpieczeniem należytego wykonania przez beneficjenta zobowiązań określonych w umowie o dofinansowanie, o której mowa w § 21, jest weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu udostępnionym przez zarząd województwa.
2.  Weksel wraz z deklaracją wekslową, o których mowa w ust. 1, są:
1) podpisywane przez beneficjenta w obecności upoważnionego pracownika urzędu marszałkowskiego albo jednostki samorządowej;
2) składane w urzędzie marszałkowskim albo jednostce samorządowej w dniu zawarcia umowy o dofinansowanie.
§  23.  Środki finansowe z tytułu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach współpracy są wypłacane na warunkach określonych w umowie o dofinansowanie, o której mowa w § 21, z tym że środki te mogą być wypłacone, jeżeli beneficjent:
1) zrealizował operację lub jej etap, w tym poniósł związane z tym koszty przed dniem złożenia wniosku o płatność obejmującego te koszty, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu i w umowie o dofinansowanie, a także z warunkami określonymi w innych przepisach dotyczących inwestycji objętych operacją;
2) zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie o dofinansowanie;
3) udokumentował zrealizowanie operacji lub jej etapu, w tym poniesienie kosztów kwalifikowalnych.
§  24. 
1.  Wniosek o płatność z tytułu zrealizowania operacji w ramach współpracy składa się w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście albo przez upoważnioną osobę w siedzibie instytucji pośredniczącej albo w jednostce samorządowej tego samorządu województwa, z którym została zawarta umowa o dofinansowanie, o której mowa w § 21, albo przesyłką rejestrowaną nadaną w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego.
2.  Złożenie wniosku o płatność w siedzibie instytucji pośredniczącej albo w jednostce samorządowej, o której mowa w ust. 1, potwierdza się na piśmie. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę wpływu wniosku i jest opatrzone pieczęcią instytucji pośredniczącej albo jednostki samorządowej i podpisem osoby przyjmującej wniosek.
3.  W przypadku gdy operacja w ramach współpracy jest realizowana w etapach, wniosek o płatność będący wnioskiem o płatność pośrednią składa się po zrealizowaniu danego etapu operacji, w terminie określonym w umowie o dofinansowanie, o której mowa w § 21.
4.  Do wniosku o płatność dołącza się następujące dokumenty, w postaci papierowej, niezbędne do ustalenia spełnienia warunków wypłaty pomocy finansowej:
1) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika urzędu marszałkowskiego albo jednostki samorządowej kopie umów, faktur lub innych równoważnych dokumentów księgowych wraz z dokumentami potwierdzającymi sposób, miejsce i termin dokonania zapłaty przez beneficjenta;
2) dokumenty potwierdzające ukończenie kursu, szkoły, szkolenia lub otrzymanie certyfikatu - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;
3) listę osób uczestniczących w kursach lub szkoleniach - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;
4) dokumentację fotograficzną zrealizowanej operacji - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;
5) wzory materiałów promocyjnych - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;
6) wyciąg z rachunku bankowego przeznaczonego do obsługi zaliczki, zawierający informację o wysokości uzyskanych odsetek bankowych - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;
7) pełnomocnictwo - w przypadku gdy zostało udzielone.
5.  Dokumenty, o których mowa w ust. 4, dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD lub pracownika urzędu marszałkowskiego albo jednostki samorządowej, lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.
§  25. 
1.  Jeżeli wniosek o płatność z tytułu zrealizowania operacji w ramach współpracy nie został złożony w terminie określonym w umowie o dofinansowanie, zarząd województwa wzywa beneficjenta w formie pisemnej, w postaci papierowej, do złożenia wniosku o płatność, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
2.  Jeżeli wniosek o płatność nie został złożony w terminie, o którym mowa w ust. 1, pomocy finansowej na realizację operacji w ramach współpracy nie wypłaca się.
3.  Jeżeli wniosek o płatność nie został prawidłowo wypełniony lub nie dołączono do niego co najmniej jednego z dokumentów, o których mowa w § 24 ust. 4, zarząd województwa wzywa beneficjenta w formie pisemnej, w postaci papierowej, do usunięcia braków lub złożenia wyjaśnień, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
4.  Jeżeli beneficjent mimo wezwania, o którym mowa w ust. 3, nie usunął braków lub nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie, zarząd województwa ponownie wzywa beneficjenta w formie pisemnej, w postaci papierowej, do usunięcia braków lub złożenia wyjaśnień, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
5.  Jeżeli beneficjent mimo ponownego wezwania, o którym mowa w ust. 4, nie usunął braków lub nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie:
1) wniosek o płatność rozpatruje się w zakresie, w jakim został prawidłowo wypełniony i udokumentowany, albo
2) pomocy finansowej nie wypłaca się, jeżeli wniosek o płatność nie może zostać rozpatrzony w zakresie poniesionych kosztów.
6.  Zarząd województwa rozpatruje wniosek o płatność w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku przez beneficjenta.
7.  W przypadku nierozpatrzenia wniosku o płatność w terminie, o którym mowa w ust. 6, zarząd województwa zawiadamia beneficjenta w formie pisemnej, w postaci papierowej, o przyczynach zwłoki, określając nowy termin rozpatrzenia tego wniosku, nie dłuższy jednak niż 14 dni.
8.  Wezwanie przez właściwy zarząd województwa beneficjenta do wykonania określonych czynności w toku postępowania w sprawie wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy finansowej wstrzymuje bieg terminu rozpatrywania wniosku o płatność do czasu wykonania przez beneficjenta tych czynności.
9.  Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o płatność jest niezbędne uzyskanie dodatkowych wyjaśnień lub opinii innego podmiotu lub zajdą nowe okoliczności budzące wątpliwości co do możliwości wypłaty pomocy, termin rozpatrywania wniosku o płatność wydłuża się o czas niezbędny od uzyskania tych wyjaśnień lub opinii, lub wyjaśnienia tych okoliczności, o czym właściwy zarząd województwa informuje beneficjenta w formie pisemnej, w postaci papierowej.
§  26. 
1.  Zarząd województwa po pozytywnej ocenie wniosku o płatność, o którym mowa w § 24, niezwłocznie przekazuje zlecenie płatności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która dokonuje tej płatności.
2.  Zlecenie płatności zarząd województwa sporządza na podstawie zestawień poniesionych wydatków, określonych we wniosku o płatność.
3.  Zestawienia, o których mowa w ust. 2, zarząd województwa potwierdza za zgodność ze zrealizowaną umową o dofinansowanie, o której mowa w § 21.
§  27. 
1.  Obliczania i oznaczania terminów związanych z wykonywaniem czynności w toku postępowania w sprawie o przyznanie pomocy finansowej na realizację operacji w ramach współpracy i wypłatę środków finansowych z tytułu tej pomocy dokonuje się zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi terminów.
2.  Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało złożone osobiście albo przez upoważnioną osobę albo nadane przesyłką rejestrowaną w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego, albo złożone w polskim urzędzie konsularnym.
§  28. 
1.  Zwrotowi podlega pomoc finansowa na realizację operacji w ramach współpracy wypłacona beneficjentowi, który w szczególności:
1) nie wypełnił zobowiązań, o których mowa w art. 10 ust. 2 rozporządzenia nr 508/2014;
2) naruszył przepisy o zamówieniach publicznych w sposób, który miał albo mógłby mieć wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
2.  Ustalenie kwoty pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1, podlegającej zwrotowi następuje z uwzględnieniem rodzaju stwierdzonego uchybienia, o którym mowa w ust. 1, i postanowień umowy o dofinansowanie, o której mowa w § 21.
3.  Dochodzenie zwrotu pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia wypłaty tej pomocy, następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
§  29. 
1.  W przypadku rozwiązania, połączenia z innym podmiotem, podziału lub przekształcenia wnioskodawcy będącego LGD lub wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku którego zaistnieje następstwo prawne, następca prawny LGD nie może wstąpić do toczącego się postępowania na miejsce LGD.
2.  W przypadku rozwiązania, połączenia z innym podmiotem, podziału lub przekształcenia beneficjenta będącego LGD lub wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku którego zaistnieje następstwo prawne, następcy prawnemu beneficjenta nie przyznaje się pomocy finansowej na realizację operacji w ramach współpracy.
§  30.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 1909 i 2091).
2 § 5 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz.U.2018.2395) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 stycznia 2019 r.
3 § 7 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz.U.2018.2395) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 stycznia 2019 r.
4 § 17 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz.U.2018.2395) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 stycznia 2019 r.
5 § 21 ust. 1 pkt 5 lit. c zmieniona przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz.U.2018.2395) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 stycznia 2019 r.