Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1442 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2019 r.
§  62. 
1.  Do trybu składania, sposobu oceny oraz terminów rozpatrywania wniosków o płatność w ramach działania "Koszty bieżące i aktywizacja", o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 508/2014, przepisy § 27, 29 i 30 stosuje się odpowiednio.
2.  Do trybu zwrotu pomocy finansowej otrzymanej z tytułu realizacji operacji w ramach działania "Koszty bieżące i aktywizacja", o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 508/2014, przepisy § 31 stosuje się odpowiednio.