Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1442 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2019 r.
§  57. 
1.  Pomoc finansowa na realizację operacji w ramach działania "Koszty bieżące i aktywizacja", o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 508/2014, przysługuje na wniosek o dofinansowanie spełniający wymagania określone w art. 13 ust. 3 ustawy o EFMR i w § 55.
2.  Zarząd województwa rozpatruje wniosek o dofinansowanie w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia tego wniosku.
3.  W przypadku nierozpatrzenia wniosku w terminie, o którym mowa w ust. 2, zarząd województwa zawiadamia wnioskodawcę, w formie pisemnej, w postaci papierowej, o przyczynach zwłoki, określając nowy termin rozpatrzenia wniosku, nie dłuższy jednak niż 30 dni.
4.  Wezwanie przez zarząd województwa wnioskodawcy do wykonania określonych czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy wstrzymuje bieg terminu rozpatrywania wniosku o dofinansowanie do czasu wykonania przez wnioskodawcę tych czynności.
5.  Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o dofinansowanie jest niezbędne uzyskanie dodatkowych wyjaśnień lub opinii innego podmiotu lub zajdą nowe okoliczności budzące wątpliwości co do możliwości przyznania pomocy, termin rozpatrywania wniosku o dofinansowanie wydłuża się o czas niezbędny do uzyskania tych wyjaśnień lub opinii lub wyjaśnienia tych okoliczności, o czym zarząd województwa informuje wnioskodawcę, w formie pisemnej, w postaci papierowej.