Szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Renty strukturalne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1278 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 lipca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 19 czerwca 2007 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Renty strukturalne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1936) zarządza się, co następuje:
Działanie "Renty strukturalne" objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jest wdrażane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
działalności rolniczej - rozumie się przez to produkcję roślinną lub zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego i reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych i grzybów uprawnych, sadownictwo, hodowlę i produkcję materiału zarodowego ssaków, ptaków i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb;
1a)
rozporządzeniu z dnia 17 października 2007 r. - rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1159);
2)
(uchylony);
3)
następcy - rozumie się przez to osobę fizyczną, która rozpoczyna prowadzenie działalności rolniczej po raz pierwszy z dniem przejęcia gospodarstwa rolnego od producenta rolnego ubiegającego się o rentę strukturalną, jeżeli do dnia wydania decyzji o przyznaniu renty strukturalnej temu producentowi rolnemu została tej osobie przyznana pomoc finansowa na podstawie rozporządzenia z dnia 17 października 2007 r.;
4)
prawie do emerytury lub renty - rozumie się przez to prawo do emerytury lub renty na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, lub o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, lub o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, lub o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.
Renty strukturalne są przyznawane w danym województwie według kolejności ustalonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwaną dalej "Agencją", przy zastosowaniu kryteriów wyboru wniosków o przyznanie renty strukturalnej, o których mowa w § 19 ust. 5-8 i § 19a ust. 1-6.
Rentę strukturalną przyznaje się producentowi rolnemu będącemu osobą fizyczną prowadzącą na własny rachunek działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym położonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanemu dalej "rolnikiem", jeżeli łącznie spełnia on następujące warunki:
1)
ukończył 55 lat, lecz nie osiągnął wieku emerytalnego i nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty;
2)
prowadził nieprzerwanie działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym w okresie co najmniej 10 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku o rentę strukturalną i w okresie ostatnich 10 lat podlegał przez okres co najmniej 5 lat ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, określonemu w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, zwanemu dalej "ubezpieczeniem emerytalno-rentowym";
3)
w dniu złożenia wniosku o rentę strukturalną:
a)
podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu,
b)
nie posiadał zaległości w opłacaniu należności z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników;
4)
został wpisany do ewidencji producentów, stanowiącej część krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
5)
przekazał gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 6 ha, a w przypadku gospodarstw rolnych położonych w województwie małopolskim, podkarpackim, śląskim lub świętokrzyskim - co najmniej 3 ha; w przypadku gospodarstw rolnych położonych na obszarze więcej niż jednego województwa, za województwo, w którym jest położone gospodarstwo rolne, uznaje się to województwo, w którym jest położona największa część użytków rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa;
6)
zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej.
1. 
Jeżeli rolnik pozostaje w związku małżeńskim, a warunki do ubiegania się o przyznanie renty strukturalnej spełniają oboje małżonkowie, rentę strukturalną przyznaje się tylko jednemu z nich.
2. 
Jeżeli rolnik nie spełnia warunków do uzyskania renty strukturalnej lub nie ubiega się o nią, rentę strukturalną przyznaje się jego małżonkowi, jeżeli małżonek ten spełnia wszystkie warunki przewidziane dla rolnika określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem warunku, o którym mowa w § 4 pkt 4.
1. 
Warunek przekazania gospodarstwa rolnego, o którym mowa w § 4 pkt 5, uważa się za spełniony, jeżeli:
1)
zostały przekazane wszystkie użytki rolne wchodzące w skład tego gospodarstwa, będące zarówno przedmiotem odrębnej własności rolnika i jego małżonka, jak również przedmiotem ich współwłasności, z zastrzeżeniem § 9 pkt 1;
2)
przekazanie nastąpiło:
a)
przez przeniesienie własności gospodarstwa rolnego w całości na rzecz następcy, przy czym powierzchnia użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego następcy po przekazaniu nie może być mniejsza niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju; w przypadku gdy powierzchnia użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego następcy po przekazaniu jest mniejsza niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w kraju, następca powinien uzupełnić powierzchnię użytków rolnych w terminie określonym dla następcy na podstawie rozporządzenia z dnia 17 października 2007 r., albo
b)
przez przeniesienie własności gospodarstwa rolnego w całości na powiększenie jednego gospodarstwa rolnego, przy czym powierzchnia użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego po powiększeniu nie może być mniejsza niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju, z tym że w przypadku przekazywania gospodarstwa rolnego o powierzchni użytków rolnych większej niż 10 ha powierzchnia użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego po powiększeniu powinna być większa co najmniej o 10 % od powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład przekazywanego gospodarstwa rolnego.
2. 
Warunek przekazania gospodarstwa rolnego uważa się także za spełniony, jeżeli Agencja Nieruchomości Rolnych 2  skorzystała z określonego w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1405, 1496 i 1637 oraz z 2019 r. poz. 1080) prawa pierwokupu lub prawa, o którym mowa w art. 4 ust. 1 tej ustawy, w zakresie użytków rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa.
3. 
Przy ustalaniu spełnienia warunku przekazania gospodarstwa rolnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lub § 4 pkt 5, bierze się pod uwagę średnią powierzchnię gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju, w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o rentę strukturalną.
4. 
Średnią powierzchnię gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach oraz średnią powierzchnię gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w danym roku przyjmuje się na podstawie informacji ogłaszanych przez Prezesa Agencji na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1164 i 1529, z 2013 r. poz. 311 oraz z 2014 r. poz. 240) 3 .
5. 
Przy ustalaniu powierzchni użytków rolnych, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego po powiększeniu, sumuje się powierzchnię użytków rolnych stanowiących przedmiot:
1)
własności;
2)
użytkowania wieczystego;
3)
dzierżawy, jeżeli umowa dzierżawy zawarta na piśmie obejmuje okres co najmniej 5 lat, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 lit. d.
1. 
Umowa o przekazaniu gospodarstwa rolnego może być zawarta:
1)
z osobą fizyczną, która łącznie spełnia następujące warunki:
a)
jest następcą albo rolnikiem, który nie ukończył 50. roku życia,
b)
posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, przy czym w przypadku gdy gospodarstwo rolne jest przekazywane na rzecz następcy, który nie posiada odpowiednich kwalifikacji zawodowych w zakresie wykształcenia, warunek dotyczący posiadania tych kwalifikacji może być spełniony w terminie określonym dla następcy na podstawie rozporządzenia z dnia 17 października 2007 r.,
c)
nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty,
d)
zobowiąże się do prowadzenia osobiście działalności rolniczej na przejętych użytkach rolnych przez okres co najmniej 5 lat i złożenia wniosku o wpis do ewidencji, o której mowa w § 4 pkt 4, jeżeli dotychczas nie została do niej wpisana,
e)
zobowiąże się do spełnienia warunku dotyczącego minimalnej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 lit. a, nie mniejszej niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie w kraju oraz przedłożenia do biura powiatowego Agencji kopii dokumentu potwierdzającego spełnienie tego warunku w terminach określonych dla następcy na podstawie rozporządzenia z dnia 17 października 2007 r. - w przypadku następcy, który nie spełnia warunku dotyczącego minimalnej powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie,
f)
zobowiąże się do uzupełnienia wykształcenia oraz przedłożenia do biura powiatowego Agencji kopii dokumentu potwierdzającego uzupełnienie tego wykształcenia w terminach określonych dla następcy na podstawie rozporządzenia z dnia 17 października 2007 r. - w przypadku następcy, który nie posiada odpowiednich kwalifikacji zawodowych w zakresie wykształcenia,
g)
zobowiąże się do przedłożenia do biura powiatowego Agencji potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez pracownika Agencji kopii planu rozwoju przejmowanego gospodarstwa, o którym mowa w rozporządzeniu z dnia 17 października 2007 r. - w przypadku następcy;
2)
z osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, niebędącą jednostką sektora finansów publicznych, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2, jeżeli działalność rolnicza należy do zakresu jej działania.
2. 
Osoba fizyczna posiada kwalifikacje zawodowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, jeżeli ma:
1)
wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe, lub
2)
tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub
3)
wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie albo wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, albo wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub
4)
wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze i co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie.
3. 
Za staż pracy w rolnictwie uznaje się okres, liczony do dnia złożenia wniosku o przyznanie renty strukturalnej, w którym osoba przejmująca gospodarstwo rolne:
1)
podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników lub
2)
prowadziła działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o łącznej powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha, będących jej własnością, przedmiotem użytkowania wieczystego lub przedmiotem dzierżawy, lub
3)
była zatrudniona w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, wykonując pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej, lub
4)
odbyła staż, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.), obejmujący wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej.
4. 
(uchylony).
Umowa o przekazaniu gospodarstwa rolnego powinna również zawierać oświadczenia stron tej umowy o spełnieniu warunków określonych w § 6 ust. 1 lub 2 oraz § 7.
Warunek zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej, o którym mowa w § 4 pkt 6, uważa się za spełniony, jeżeli po przekazaniu gospodarstwa rolnego:
1)
łączna powierzchnia użytków rolnych posiadanych lub współposiadanych przez uprawnionego do renty strukturalnej i jego małżonka nie przekracza 0,5 ha, a działalność rolnicza prowadzona na tych użytkach służy wyłącznie zaspokajaniu potrzeb własnych uprawnionego oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym;
2)
zarówno uprawniony do renty strukturalnej, jak i jego małżonek nie prowadzą działu specjalnego produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.
1. 
Małżonkowi uprawnionego do renty strukturalnej, w razie śmierci tego uprawnionego, przyznaje się rentę strukturalną na okres nie dłuższy jednak niż do dnia, do którego tę rentę pobierałby uprawniony, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:
1)
przekazane gospodarstwo rolne stanowiło źródło utrzymania dla obojga małżonków;
2)
małżonek uprawnionego do renty strukturalnej:
a)
ukończył 55 lat, lecz nie osiągnął wieku emerytalnego i nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty,
b)
nie prowadzi działalności rolniczej.
2. 
Rentę strukturalną w przypadku, o którym mowa w ust. 1, przyznaje się w wysokości, jaka przysługiwała uprawnionemu do renty strukturalnej, pomniejszonej o zwiększenie, o którym mowa w § 12 ust. 2, jeżeli takie zwiększenie przysługiwało temu uprawnionemu.
3. 
Przepisy ust. 1 i 2, w razie śmierci ubiegającego się o rentę strukturalną po przekazaniu gospodarstwa rolnego, a przed wydaniem decyzji, o której mowa w § 20 ust. 1, stosuje się odpowiednio.
Renta strukturalna nie przysługuje, jeżeli w skład przekazywanego gospodarstwa rolnego wchodzą użytki rolne przejęte w trybie określonym w przepisach o rentach strukturalnych w rolnictwie, przepisach o pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich albo w trybie niniejszego rozporządzenia, chyba że rolnik prowadził działalność rolniczą na tych użytkach co najmniej przez 5 lat.
1. 
Wysokość renty strukturalnej wynosi 1013 zł.
2. 
Wysokość renty strukturalnej zwiększa się o kwotę 676 zł, jeżeli wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim i są spełnione następujące warunki:
1)
przekazane gospodarstwo rolne stanowiło źródło utrzymania dla obojga małżonków;
2)
oboje małżonkowie w dniu złożenia wniosku spełniają warunki do przyznania renty, z wyjątkiem warunku określonego w § 4 pkt 4;
3)
małżonek wnioskodawcy nie posiada własnych źródeł dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, lub nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty.
3. 
Wysokość renty strukturalnej zwiększa się o kwotę określoną w ust. 2 również w przypadku osiągnięcia przez małżonka uprawnionego do renty strukturalnej wieku określonego w § 4 pkt 1 po dniu przekazania gospodarstwa rolnego. Przepis § 13 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
4. 
Zwiększenie, o którym mowa w ust. 3, przyznaje się na wniosek uprawnionego do renty strukturalnej.
5. 
Wysokość renty strukturalnej zwiększa się o kwotę 102 zł, w przypadku przekazania osobie w wieku poniżej 40 lat gospodarstwa rolnego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2, o łącznej powierzchni użytków rolnych większej niż 10 ha.
6. 
(uchylony).
1. 
Rentę strukturalną wypłaca się za każdy miesiąc, w terminie określonym w decyzji administracyjnej o przyznaniu renty strukturalnej, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia przez pobierającego rentę strukturalną 65 lat.
2. 
Rentę strukturalną wypłaca się, poczynając od miesiąca, w którym zostały spełnione wszystkie warunki do jej przyznania.
1. 
Kierownik biura powiatowego Agencji zawiadamia pobierającego rentę strukturalną o możliwości złożenia wniosku o ustalenie prawa do emerytury z ubezpieczenia społecznego lub zaopatrzenia emerytalnego, lub ubezpieczenia społecznego rolników.
2. 
Zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się nie później niż w terminie 3 miesięcy przed osiągnięciem wieku emerytalnego przez pobierającego rentę strukturalną lub jego małżonka - w przypadku, o którym mowa w § 12 ust. 2.
3. 
Pobierający rentę strukturalną składa do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kierownika biura powiatowego Agencji potwierdzenie złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, nie później niż w terminie 30 dni od dnia osiągnięcia wieku emerytalnego.
4. 
Pobierający rentę strukturalną składa do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kierownika biura powiatowego Agencji decyzję w sprawie przyznania lub odmowy przyznania uprawnionemu do renty strukturalnej lub jego małżonkowi prawa do emerytury z ubezpieczenia społecznego lub zaopatrzenia emerytalnego, lub ubezpieczenia społecznego rolników, niezwłocznie po jej otrzymaniu, jednak nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1.
1. 
Jeżeli uprawniony do renty strukturalnej w trakcie jej pobierania nabędzie prawo do emerytury, rentę strukturalną zmniejsza się o kwotę tej emerytury.
2. 
W przypadku przyznania prawa do renty w trakcie pobierania renty strukturalnej, uprawnionemu wypłaca się rentę strukturalną, jeżeli wycofa wniosek o przyznanie renty w terminie określonym w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
3. 
Jeżeli małżonek uprawnionego do renty strukturalnej, powiększonej o zwiększenie, o którym mowa w § 12 ust. 2, w trakcie jej pobierania nabędzie prawo do emerytury lub renty, lub podejmie pracę zarobkową podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyłączeniem prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, rentę strukturalną zmniejsza się o kwotę tego zwiększenia.
1. 
W przypadku gdy:
1)
uprawniony do renty strukturalnej jest zatrudniony lub wykonuje inną pracę zarobkową podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub pełnienia funkcji członka rady nadzorczej,
2)
uprawniony do renty strukturalnej lub jego małżonek podejmie prowadzenie działalności rolniczej, jako właściciel (współwłaściciel) lub posiadacz (współposiadacz) gospodarstwa rolnego, z zastrzeżeniem ust. 2

- wypłata renty strukturalnej ulega zawieszeniu od miesiąca zaistnienia tych okoliczności.

2. 
W przypadku nabycia lub odzyskania użytków rolnych odpowiednio:
1)
w drodze dziedziczenia lub
2)
w wyniku rozwiązania - z przyczyn niezależnych od uprawnionego do renty strukturalnej - umowy, na podstawie której uprzednio zbył on te grunty, albo w wyniku uchylenia lub stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

- wypłata renty strukturalnej ulega zawieszeniu po roku od dnia zaistnienia tych okoliczności, jeżeli uprawniony do renty strukturalnej powiadomi o tych okolicznościach kierownika biura powiatowego Agencji, w terminie 14 dni od dnia ich zaistnienia, a jeżeli uprawniony do renty strukturalnej, z przyczyn leżących po jego stronie, nie powiadomi kierownika biura powiatowego Agencji, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności, wypłata renty strukturalnej ulega zawieszeniu od miesiąca zaistnienia tych okoliczności.

2a. 
W przypadku gdy pobierający rentę strukturalną nie złoży potwierdzenia złożenia wniosku, o którym mowa w § 13a ust. 3, wypłata renty strukturalnej ulega zawieszeniu:
1)
w części równej 50% wysokości ustalonej kwoty renty strukturalnej - w przypadku gdy osiągnięcie wieku emerytalnego dotyczy:
a)
pobierającego rentę strukturalną albo
b)
pobierającego rentę strukturalną i jego małżonka;
2)
w części równej zwiększeniu przysługującemu z tytułu pozostawania w związku małżeńskim - w przypadku gdy osiągnięcie wieku emerytalnego dotyczy małżonka pobierającego rentę strukturalną.
2b. 
Wypłata renty strukturalnej ulega zawieszeniu, o którym mowa w ust. 2a, poczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym potwierdzenie złożenia wniosku, o którym mowa w § 13a ust. 3, powinno zostać złożone do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy kierownika biura powiatowego Agencji.
2c. 
W przypadku gdy pobierający rentę strukturalną nie złoży decyzji, o której mowa w § 13a ust. 4, wypłata renty strukturalnej ulega zawieszeniu; przepisy ust. 2a i 2b stosuje się odpowiednio.
3. 
Wznowienie wypłaty zawieszonej renty strukturalnej następuje na wniosek uprawnionego do renty strukturalnej, poczynając od miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym ustały okoliczności powodujące zawieszenie tej wypłaty, jednak nie wcześniej niż od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.
3a. 
Wznowienie wypłaty zawieszonej renty strukturalnej w przypadku, o którym mowa w ust. 2a i 2c, następuje po doręczeniu kierownikowi biura powiatowego Agencji decyzji organu rentowego:
1)
przyznającej uprawnionemu do renty strukturalnej lub jego małżonkowi prawo do emerytury z ubezpieczenia społecznego lub zaopatrzenia emerytalnego, lub ubezpieczenia społecznego rolników, poczynając od miesiąca, od którego prawo do emerytury zostało przyznane, a w przypadku gdy prawo do emerytury zostało przyznane przed zawieszeniem wypłaty renty strukturalnej, poczynając od miesiąca, w którym wypłata renty strukturalnej została zawieszona;
2)
odmawiającej uprawnionemu do renty strukturalnej lub jego małżonkowi prawa do emerytury z ubezpieczenia społecznego lub zaopatrzenia emerytalnego, lub ubezpieczenia społecznego rolników, poczynając od miesiąca, w którym wypłata renty strukturalnej została zawieszona.
3b. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 3a pkt 1, stosuje się § 14 ust. 1.
3c. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 3a pkt 2, uprawniony do renty strukturalnej:
1)
w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji odmawiającej prawa do emerytury powiadamia właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kierownika biura powiatowego Agencji o dniu, od którego będzie spełniał wszystkie warunki wymagane do uzyskania prawa do emerytury z ubezpieczenia społecznego lub zaopatrzenia emerytalnego, lub ubezpieczenia społecznego rolników;
2)
w terminie 30 dni od dnia spełnienia warunków wymaganych do uzyskania prawa do emerytury z ubezpieczenia społecznego lub zaopatrzenia emerytalnego, lub ubezpieczenia społecznego rolników, składa do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kierownika biura powiatowego Agencji potwierdzenie złożenia wniosku, o którym mowa w § 13a ust. 3.
3d. 
W przypadku niedopełnienia przynajmniej jednej z czynności, o których mowa w ust. 3c, wypłata renty strukturalnej ulega zawieszeniu; przepisy ust. 2a-2c oraz 3a stosuje się odpowiednio.
4. 
Przepisy § 6 ust. 1 pkt 1 i § 7 do przekazania użytków rolnych, o których mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio.
1. 
Kierownik biura powiatowego Agencji wydaje decyzje administracyjne w sprawach przyznania, zawieszania, zwiększania i zmniejszania rent strukturalnych.
2. 
Wniesienie odwołania od decyzji, o której mowa w ust. 1, nie wstrzymuje jej wykonania.
1. 
Postępowanie w sprawie przyznania renty strukturalnej wszczyna się na pisemny wniosek złożony przez:
1)
rolnika ubiegającego się o rentę strukturalną lub małżonka, o którym mowa w § 5 ust. 2;
2)
małżonka, o którym mowa w § 10.
2. 
Wniosek o przyznanie renty strukturalnej składa się osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa rolnego wnioskodawcy; w przypadku gospodarstw rolnych położonych na obszarze więcej niż jednego powiatu, za powiat, w którym jest położone gospodarstwo rolne, uznaje się ten powiat, w którym jest położona największa część użytków rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa.
3. 
Wnioskodawca składa wniosek, o którym mowa w ust. 1, po ukończeniu 55 lat, jednak nie później niż na:
1)
12 miesięcy przed osiągnięciem wieku emerytalnego - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1;
2)
miesiąc przed osiągnięciem wieku emerytalnego - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.
4. 
Wniosek o przyznanie renty strukturalnej zawiera w szczególności:
1)
dane wnioskodawcy, w tym:
a)
imię i nazwisko,
b)
datę i miejsce urodzenia,
c)
numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli został nadany,
d)
numer identyfikacyjny w ewidencji producentów nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
e)
numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL), jeżeli został nadany,
f)
płeć,
g)
stan cywilny,
h)
adres i miejsce zamieszkania oraz adres do korespondencji;
2)
dane małżonka wnioskodawcy, w tym:
a)
imię i nazwisko,
b)
datę i miejsce urodzenia,
c)
numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli został nadany,
d)
numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL), jeżeli został nadany,
e)
płeć,
f)
adres i miejsce zamieszkania oraz adres do korespondencji,
g)
datę zawarcia związku małżeńskiego;
3)
oświadczenie wnioskodawcy o posiadanych i zadeklarowanych do przekazania użytkach rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego;
4)
dane przejmującego gospodarstwo rolne, w tym:
a)
imię i nazwisko,
b)
datę i miejsce urodzenia,
c)
numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli został nadany,
d)
numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL), jeżeli został nadany,
e)
adres i miejsce zamieszkania oraz adres do korespondencji.
5. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dołącza się:
1)
dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do uzyskania renty strukturalnej, w tym potwierdzające:
a)
łączną powierzchnię, położenie i stan prawny posiadanego gospodarstwa rolnego oraz zmiany, jakim podlegała powierzchnia i stan prawny tego gospodarstwa w ostatnich 5 latach przed złożeniem wniosku,
b)
okres nieprzerwanego prowadzenia działalności rolniczej w ostatnich 10 latach przed złożeniem wniosku,
c)
podleganie ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu oraz nieposiadanie zadłużenia w opłacaniu należności z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników,
d)
kwalifikacje zawodowe przejmującego gospodarstwo rolne, z wyłączeniem przypadku, gdy przejmującym gospodarstwo rolne jest następca, który w dniu złożenia wniosku o przyznanie renty strukturalnej nie posiada odpowiednich kwalifikacji zawodowych w zakresie wykształcenia,
e)
łączną powierzchnię, położenie i stan prawny gospodarstwa rolnego należącego do przejmującego gospodarstwo rolne na powiększenie, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 lit. b;
2)
oświadczenie odpowiednio o korzystaniu z pomocy w ramach Wspólnej Polityki Rolnej wraz z wyszczególnieniem poszczególnych programów albo o niekorzystaniu z tej pomocy.
6. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, małżonek rolnika, określony w:
1)
§ 10 ust. 1, dołącza odpis skrócony aktu zgonu uprawnionego do renty strukturalnej;
2)
§ 10 ust. 3, dołącza odpis skrócony aktu zgonu ubiegającego się o rentę strukturalną oraz dowody potwierdzające przekazanie gospodarstwa rolnego i zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej.
1. 
Kierownik biura powiatowego Agencji potwierdza, na podstawie dowodu osobistego lub paszportu albo wyciągu z akt stanu cywilnego, następujące dane wnioskodawcy: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz miejsce zamieszkania, datę zawarcia związku małżeńskiego przez wnioskodawcę, jeżeli wnioskodawca ubiega się o zwiększenie renty strukturalnej, o którym mowa w § 12 ust. 2.
2. 
Dokumentami potwierdzającymi okoliczności, o których mowa w § 17 ust. 5 pkt 1 lit. a, są:
1)
akt notarialny;
2)
prawomocne orzeczenie sądu;
3)
wypis z księgi wieczystej;
4)
wypis z ewidencji gruntów i budynków;
5)
zaświadczenie właściwego wójta (burmistrza lub prezydenta miasta);
6)
inne dokumenty, w tym oświadczenia, potwierdzające łączną powierzchnię, położenie i stan prawny posiadanego gospodarstwa rolnego.
3. 
Dokumentami potwierdzającymi okoliczności, o których mowa w § 17 ust. 5 pkt 1 lit. b, są dokumenty wymienione w ust. 2 oraz:
1)
zaświadczenie właściwej jednostki organizacyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o okresach podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przed złożeniem wniosku o przyznanie renty strukturalnej;
2)
oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej w okresach nieobjętych ubezpieczeniem, o którym mowa w pkt 1.
4. 
Dokumentem potwierdzającym okoliczności, o których mowa w § 17 ust. 5 pkt 1 lit. c, jest zaświadczenie właściwej jednostki organizacyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
5. 
Posiadanie kwalifikacji zawodowych przydatnych do prowadzenia działalności rolniczej potwierdzają dokumenty określone w załączniku do rozporządzenia.
6. 
Dokumenty, o których mowa w ust. 2 i 5, z wyłączeniem oświadczeń, na żądanie wnioskodawcy podlegają zwrotowi, po uprzednim wykonaniu ich kopii i potwierdzeniu za zgodność z oryginałem przez uprawnionego pracownika biura powiatowego Agencji.
1. 
Kierownik biura powiatowego Agencji weryfikuje wszystkie wnioski o przyznanie renty strukturalnej, o których mowa w § 17 ust. 1 pkt 1, które zostały złożone osobiście, w terminie, o którym mowa w § 21 ust. 2, oraz wszystkie wnioski o przyznanie renty strukturalnej nadane listem poleconym lub pocztą kurierską w tym terminie, które wpłynęły do biura powiatowego Agencji do 30. dnia od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.
2. 
Kierownik biura powiatowego Agencji weryfikuje każdy z wniosków o przyznanie renty strukturalnej, o których mowa w ust. 1, w terminie 40 dni od dnia złożenia wniosku.
3. 
Weryfikując wniosek, kierownik biura powiatowego Agencji ustala:
1)
spełnienie warunków określonych w § 4 pkt 1-4;
2)
łączną powierzchnię, położenie posiadanego gospodarstwa rolnego oraz zmiany, jakim podlegała ta powierzchnia w ostatnich 5 latach przed złożeniem wniosku;
3)
stan prawny posiadanego gospodarstwa rolnego oraz zmiany, jakim podlegał ten stan prawny w ostatnich 5 latach przed złożeniem wniosku;
4)
spełnienie warunku posiadania kwalifikacji zawodowych przez osobę wskazaną we wniosku jako przejmująca gospodarstwo rolne;
5)
łączną powierzchnię, położenie i stan prawny gospodarstwa rolnego należącego do przejmującego gospodarstwo przekazane na powiększenie gospodarstwa rolnego.
4. 
Jeżeli w wyniku weryfikacji wniosku o przyznanie renty strukturalnej zostanie ustalone, że wnioskodawca:
1)
nie spełnia warunków określonych w § 4 pkt 1-4 lub § 11 lub
2)
nie jest właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni użytków rolnych określonej w § 4 pkt 5, współwłaścicielem takiego gospodarstwa wraz z małżonkiem ani właścicielem takiego gospodarstwa nie jest małżonek rolnika

- kierownik biura powiatowego Agencji, w drodze decyzji administracyjnej, odmawia przyznania renty strukturalnej.

5. 
W przypadku wniosków o przyznanie renty strukturalnej, w wyniku weryfikacji których zostało ustalone, że wnioskodawca spełnia warunki określone w § 4 pkt 1-4 i § 11 oraz jest właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni użytków rolnych określonej w § 4 pkt 5, współwłaścicielem takiego gospodarstwa wraz z małżonkiem albo właścicielem takiego gospodarstwa jest małżonek rolnika, kierownik biura powiatowego Agencji, w terminie 7 dni od dnia zakończenia weryfikacji, określa dla każdego z wniosków zapotrzebowanie na środki, jakie wynika z wniosku, stanowiące sumę środków, jakie maksymalnie miałyby być wypłacone danemu wnioskodawcy przez 52 miesiące, oraz przyznaje dla każdego z wniosków punkty na podstawie następujących kryteriów:
1)
powierzchnia użytków rolnych, zadeklarowanych do przekazania, wchodzących w skład przekazywanego gospodarstwa rolnego
Lp.Powierzchnia użytków rolnych, zadeklarowanych do przekazania, wchodzących w skład przekazywanego gospodarstwa rolnegoLiczba przyznawanych punktów
123
1powierzchnia użytków rolnych jest:

a) nie mniejsza niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju i nie większa niż 1,5-krotność tej średniej - w przypadku województw, w których średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w województwie jest większa od średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju,

albo

przyznaje się nie mniej niż 0 i nie więcej niż 20 punktów, obliczanych według wzoru:

a) ,

gdzie:

p - liczba punktów,

y - średnia powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju (ha),

z - powierzchnia użytków rolnych zadeklarowanych do przekazania (ha)

b) nie mniejsza niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w województwie i nie większa niż 1,5-krotność tej średniej - w przypadku województw, w których średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w województwie jest mniejsza od średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w krajub) ,

gdzie:

p - liczba punktów,

y - średnia powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie rolnym w województwie (ha),

z - powierzchnia użytków rolnych zadeklarowanych do przekazania (ha)

2powierzchnia użytków rolnych jest:

a) większa niż 1,5-krotność średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju i nie większa niż 3-krotność tej średniej - w przypadku województw, w których średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w województwie jest większa od średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju,

albo

przyznaje się nie mniej niż 20 i nie więcej niż 50 punktów, obliczanych według wzoru:

a) ,

gdzie:

p - liczba punktów,

y - średnia powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju (ha),

z - powierzchnia użytków rolnych zadeklarowanych do przekazania (ha)

b) większa niż 1,5-krotność średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w województwie i nie większa niż 3-krotność tej średniej - w przypadku województw, w których średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w województwie jest mniejsza od średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w krajub) ,

gdzie:

p - liczba punktów,

y - średnia powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie rolnym w województwie (ha),

z - powierzchnia użytków rolnych zadeklarowanych do przekazania (ha)

3powierzchnia użytków rolnych jest większa niż 3-krotność średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju albo jest większa niż 3-krotność średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w województwieprzyznaje się 50 punktów
2)
powierzchnia użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego po powiększeniu lub zadeklarowana do przekazania na rzecz następcy
Lp.Powierzchnia użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego po powiększeniu lub zadeklarowana do przekazania na rzecz następcyLiczba przyznawanych punktów
123
1powierzchnia użytków rolnych jest:

a) nie mniejsza niż 1,5-krotność średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju i nie większa niż 3-krotność tej średniej - w przypadku województw, w których średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w województwie jest większa od średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju,

albo

przyznaje się nie mniej niż 10 i nie więcej niż 20 punktów, obliczanych według wzoru:

a) ,

gdzie:

p - liczba punktów,

y - średnia powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju (ha),

z - powierzchnia użytków rolnych po powiększeniu lub zadeklarowana do przekazania na rzecz następcy (ha)

b) nie mniejsza niż 1,5-krotność średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w województwie i nie większa niż 3-krotność tej średniej - w przypadku województw, w których średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w województwie jest mniejsza od średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w krajub) ,

gdzie:

p - liczba punktów,

y - średnia powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie rolnym w województwie (ha),

z - powierzchnia użytków rolnych po powiększeniu lub zadeklarowana do przekazania na rzecz następcy (ha)

2powierzchnia użytków rolnych jest:

a) większa niż 3-krotność średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju i nie większa niż 5-krotność tej średniej - w przypadku województw, w których średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w województwie jest większa od średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju,

albo

przyznaje się nie mniej niż 20 i nie więcej niż 40 punktów, obliczanych według wzoru:

a) ,

gdzie:

p - liczba punktów,

y - średnia powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju (ha),

z - powierzchnia użytków rolnych po powiększeniu lub zadeklarowana do przekazania na rzecz następcy (ha)

b) większa niż 3-krotność średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w województwie i nie większa niż 5-krotność tej średniej - w przypadku województw, w których średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w województwie jest mniejsza od średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w krajub) ,

gdzie:

p - liczba punktów,

y - średnia powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie rolnym w województwie (ha),

z - powierzchnia użytków rolnych po powiększeniu lub zadeklarowana do przekazania na rzecz następcy (ha)

3powierzchnia użytków rolnych jest większa niż 5-krotność średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju albo jest większa niż 5-krotność średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w województwieprzyznaje się 40 punktów
3)
jeżeli przekazanie gospodarstwa rolnego następuje na rzecz osoby fizycznej poniżej 40. roku życia, przyznaje się 5 punktów;
4)
jeżeli następcy przekazywane jest gospodarstwo rolne o powierzchni użytków rolnych większej niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju, przyznaje się 5 punktów.
6. 
W przypadku gospodarstw rolnych położonych na obszarze więcej niż jednego województwa, za województwo, w którym jest położone gospodarstwo rolne, uznaje się to województwo, w którym jest położona największa część użytków rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa.
7. 
Punkty w ramach kryteriów, o których mowa w ust. 5, są przyznawane według stanu na dzień złożenia wniosku o przyznanie renty strukturalnej.
8. 
Punkty w ramach kryterium, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, są przyznawane wyłącznie dla wniosków o przyznanie renty strukturalnej, w ramach których gospodarstwa rolne spełniają kryterium, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2.
1. 
Kierownik biura powiatowego Agencji, w terminie 7 dni od dnia przyznania dla każdego z wniosków o przyznanie renty strukturalnej punktów na podstawie kryteriów, o których mowa w § 19 ust. 5, przekazuje właściwemu dyrektorowi oddziału regionalnego Agencji informację o tych wnioskach, która zawiera imiona i nazwiska wnioskodawców, liczbę punktów przyznanych poszczególnym wnioskom, zapotrzebowanie na środki wynikające z każdego z wniosków, powierzchnię użytków rolnych wchodzących w skład przekazywanego gospodarstwa rolnego wnioskodawcy oraz powierzchnię użytków rolnych wchodzących w skład tworzonego gospodarstwa rolnego osoby przejmującej.
2. 
Dyrektor oddziału regionalnego Agencji, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 1, od wszystkich biur powiatowych danego oddziału, ustala kolejność przysługiwania renty strukturalnej w danym oddziale regionalnym oraz dokonuje określenia, które spośród tych wniosków mieszczą się w odpowiednim limicie środków w danym województwie określonym w przepisach w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przez wskazanie tego wniosku, który jako pierwszy zawiera zapotrzebowanie na środki, którego część stanowiąca sumę środków, jakie maksymalnie miałyby być wypłacone danemu wnioskodawcy przez 52 miesiące, przekracza wysokość odpowiedniego limitu środków w danym województwie.
3. 
O kolejności przysługiwania renty strukturalnej decyduje suma uzyskanych punktów, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przyznanych na podstawie kryteriów, o których mowa w § 19 ust. 5.
4. 
W pierwszej kolejności renta strukturalna przysługuje wnioskodawcom, których wnioski o przyznanie renty strukturalnej otrzymały największą liczbę punktów.
5. 
W przypadku wniosków o przyznanie renty strukturalnej o takiej samej liczbie punktów, o kolejności przyznawania rent strukturalnych decyduje powierzchnia użytków rolnych wchodzących w skład przekazywanego gospodarstwa rolnego, począwszy od największej.
6. 
W przypadku wniosków o przyznanie renty strukturalnej o takiej samej liczbie punktów, w ramach których przekazywane są gospodarstwa rolne o identycznej powierzchni użytków rolnych, kolejność określa się według powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład tworzonego gospodarstwa rolnego, począwszy od największej.
7. 
Dyrektor oddziału regionalnego Agencji, w terminie 7 dni od dnia ustalenia kolejności przysługiwania rent strukturalnych w sposób określony w ust. 1-6 oraz wskazania wniosków, w przypadku których uwzględnienia przekroczona zostaje wysokość limitu środków w danym województwie, przekazuje do Prezesa Agencji informację o tej kolejności, zawierającą imiona i nazwiska wnioskodawców, liczbę punktów przyznanych poszczególnym wnioskom oraz zapotrzebowanie na środki wynikające z każdego z tych wniosków.
8. 
Prezes Agencji w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 7, podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, informację o kolejności wnioskodawców, którym będzie przysługiwała renta strukturalna w poszczególnych województwach, która zawiera imiona i nazwiska wnioskodawców.
1. 
Jeżeli wnioskodawca spełnia warunki określone w § 4 pkt 1-4 i § 11 oraz jest właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni użytków rolnych określonej w § 4 pkt 5, współwłaścicielem takiego gospodarstwa wraz z małżonkiem albo właścicielem takiego gospodarstwa jest małżonek rolnika, kierownik biura powiatowego Agencji wydaje postanowienie o spełnieniu tych warunków, w terminie 20 dni od dnia podania przez Prezesa Agencji do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w § 19a ust. 8.
2. 
Na postanowienie, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje zażalenie.
3. 
Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera także:
1)
pouczenie o warunkach dotyczących formy, sposobu i terminu przekazania gospodarstwa rolnego oraz zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej;
2)
informację o ustaleniach dotyczących spełnienia warunku posiadania kwalifikacji zawodowych przez wskazanego we wniosku przejmującego, a w przypadku braku spełnienia tego warunku - pouczenie o konieczności spełnienia warunków, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 lit. f;
3)
informację o ustaleniach dotyczących spełnienia warunku dotyczącego powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, o której mowa w § 4 pkt 5 lub § 6 ust. 1 pkt 2 lit. a, a w przypadku braku spełnienia warunku dotyczącego minimalnej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego następcy po przekazaniu, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 lit. a - pouczenie o konieczności spełnienia warunków, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 lit. e;
4)
pouczenie o konieczności spełnienia warunku dotyczącego powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, o której mowa w § 4 pkt 5 lub § 6 ust. 1 pkt 2 lit. b;
5)
pouczenie o konieczności spełnienia warunku dotyczącego przedłożenia do biura powiatowego Agencji kopii planu rozwoju gospodarstwa, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 lit. g - w przypadku przejęcia gospodarstwa przez następcę.
4. 
Wnioskodawca, w terminie 9 miesięcy od dnia otrzymania postanowienia, powinien przekazać gospodarstwo rolne i zaprzestać prowadzenia działalności rolniczej oraz przedłożyć do biura powiatowego Agencji dowody potwierdzające przekazanie gospodarstwa rolnego i zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej, a w przypadku przejęcia gospodarstwa przez następcę również kopię planu rozwoju gospodarstwa, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 lit. g.
1. 
Kierownik biura powiatowego Agencji wydaje decyzję administracyjną w sprawie przyznania renty strukturalnej:
1)
wnioskodawcy, który otrzymał postanowienie określone w § 19b ust. 1, w terminie 30 dni od dnia przedłożenia przez tego wnioskodawcę dowodów potwierdzających przekazanie gospodarstwa rolnego i zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej, a w przypadku przejęcia gospodarstwa rolnego przez następcę również kopii planu rozwoju gospodarstwa, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 lit. g;
2)
w przypadku, o którym mowa w § 10, w terminie 30 dni od dnia przedłożenia kompletnego wniosku.
2. 
Decyzja, o której mowa w ust. 1, zawiera pouczenie o okolicznościach powodujących:
1)
zawieszenie wypłaty renty strukturalnej;
2)
zmniejszenie wysokości renty strukturalnej.
3. 
Dowodem potwierdzającym przekazanie gospodarstwa rolnego jest akt notarialny.
4. 
Dowodami zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej są w szczególności:
1)
oświadczenie o spełnianiu warunku, o którym mowa w § 6 ust. 1;
2)
zaświadczenie właściwego organu podatkowego o niepodleganiu wnioskodawcy opodatkowaniu podatkiem dochodowym z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej.
5. 
Dowody, o których mowa w ust. 4, dotyczą stanu prawnego po przekazaniu gospodarstwa rolnego.
1. 
Prezes Agencji podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję oraz co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu krajowym i w jednym dzienniku o zasięgu regionalnym, informację o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Renty strukturalne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
2. 
Prezes Agencji określa w informacji, o której mowa w ust. 1, dzień rozpoczęcia oraz dzień zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie renty strukturalnej, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 10 dni.
3. 
Dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie renty strukturalnej nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w ust. 1.
(uchylony).
Uprawniony do pobierania renty strukturalnej informuje kierownika biura powiatowego Agencji o zaistnieniu wszelkich okoliczności mających wpływ na prawo do wypłaty i wysokości renty strukturalnej, w terminie 14 dni od dnia ich zaistnienia.
(uchylony).
Średnią powierzchnię gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach oraz średnią powierzchnię gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju za rok 2006 przyjmuje się na podstawie informacji ogłoszonych przez Prezesa Agencji na podstawie art. 56 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego 4 .
Termin składania w 2007 r. wniosków o przyznanie renty strukturalnej Prezes Agencji poda do publicznej wiadomości, w sposób określony w § 21, do dnia 31 lipca 2007 r.
Do postępowań w sprawach przyznania rent strukturalnych prowadzonych w ramach wdrażania Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną, stosuje się przepisy dotyczące wspierania rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.
W przypadku wniosków o przyznanie renty strukturalnej złożonych w 2007 r. postanowienia, o których mowa w § 19 ust. 4, wydaje się od dnia zatwierdzenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 przez Komisję Europejską.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE POSIADANIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRZYDATNYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

1.
Dokumentem potwierdzającym posiadanie wykształcenia rolniczego:
1)
wyższego - jest dyplom ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, lub studiów wyższych magisterskich na kierunku wymienionym w ust. 6;
2)
średniego - jest świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły kształcącej w zawodzie wymienionym w ust. 7;
3)
zasadniczego zawodowego - jest świadectwo ukończenia szkoły z uzyskanym tytułem wykwalifikowanego robotnika lub dyplom ukończenia szkoły z tytułem wykwalifikowanego robotnika, albo dyplom uzyskania tytułu zawodowego lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w zawodzie wymienionym w ust. 8.
2.
Dokumentem potwierdzającym posiadanie tytułu kwalifikacyjnego w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej jest świadectwo z tytułem wykwalifikowanego robotnika lub dyplom z tytułem mistrza, w zawodzie wymienionym w ust. 9, wydane przez państwową komisję egzaminacyjną, lub świadectwo albo zaświadczenie ukończenia trzech stopni zespołu przysposobienia rolniczego, albo świadectwo ukończenia szkoły przysposobienia rolniczego.
3.
Dokumentem potwierdzającym posiadanie wykształcenia innego niż rolnicze:
1)
wyższego - jest dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku innym niż wymieniony w ust. 6;
2)
średniego - jest świadectwo ukończenia szkoły średniej ogólnokształcącej albo świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły z uzyskanym tytułem zawodowym albo dyplom uzyskania tytułu zawodowego lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie innym niż wymieniony w ust. 7.
4.
Za studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem uznaje się studia, których program obejmuje co najmniej jedno z następujących zagadnień:
1)
ekonomika rolnictwa;
2)
organizacja lub technologia produkcji rolniczej;
3)
marketing artykułów rolnych;
4)
rachunkowość rolnicza;
5)
agrobiznes.

Dokumentem potwierdzającym ukończenie studiów podyplomowych jest świadectwo ich ukończenia wraz z wykazem przedmiotów objętych programem studiów oraz ich wymiarem godzinowym.

5.
Dokumentem potwierdzającym posiadanie wykształcenia:
1)
podstawowego - jest świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
2)
gimnazjalnego - jest świadectwo ukończenia gimnazjum.
5a.
Przy ustalaniu posiadania stażu pracy w rolnictwie dokumentem potwierdzającym:
1)
podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników jest zaświadczenie właściwej jednostki organizacyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
2)
prowadzenie przez osobę przejmującą gospodarstwo rolne działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym o łącznej powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha, będących:
a)
jej własnością, są:
-
akt notarialny,
-
prawomocne orzeczenie sądu,
-
wypis z księgi wieczystej,
-
wypis z ewidencji gruntów i budynków,
-
zaświadczenie właściwego wójta (burmistrza lub prezydenta miasta),
-
inne dokumenty, w tym oświadczenia, potwierdzające łączną powierzchnię, położenie i stan prawny posiadanego gospodarstwa rolnego,
b)
przedmiotem użytkowania wieczystego, jest jeden z dokumentów wymienionych w lit. a tiret pierwsze-czwarte,
c)
przedmiotem dzierżawy, jest jeden z dokumentów wymienionych w lit. a tiret pierwsze-czwarte lub kopia umowy dzierżawy z datą pewną;
3)
zatrudnienie w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, przy wykonywaniu pracy związanej z prowadzeniem działalności rolniczej, jest świadectwo pracy;
4)
odbycie stażu, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.), obejmującego wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej, jest zaświadczenie o odbyciu stażu.
6.
Kierunkami studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, których ukończenie uznaje się za kwalifikacje zawodowe przydatne do prowadzenia działalności rolniczej, są:
1)
rolnictwo;
2)
ogrodnictwo;
3)
weterynaria;
4)
technika rolnicza i leśna;
5)
zootechnika;
6)
architektura krajobrazu.

W przypadku ukończenia studiów na kierunku innym niż wymienione w pkt 1-6 uznaje się za kwalifikacje zawodowe przydatne do prowadzenia działalności rolniczej kierunki studiów, dla których zakres kształcenia albo standardy kształcenia obejmują treści związane z rolnictwem w wymiarze łącznym co najmniej 120 godzin.

7.
Wykaz zawodów i specjalności wykształcenia średniego zawodowego:
1)
technik rolnik;
2)
technik ogrodnik;
3)
technik architektury krajobrazu;
4)
technik hodowca o specjalności:
a)
hodowla drobiu,
b)
hodowla zwierząt;
5)
technik hodowca koni;
6)
technik pszczelarz;
7)
technik rybactwa śródlądowego - w przypadku gdy w gospodarstwie jest prowadzony chów lub hodowla ryb;
8)
technik weterynarii - w przypadku gdy w gospodarstwie jest prowadzony chów lub hodowla zwierząt;
9)
technik ekonomista o specjalności:
a)
ekonomika i rachunkowość przedsiębiorstw rolnych,
b)
rachunkowość i rynek rolny;
10)
technik towaroznawca o specjalności surowce rolne;
11)
technik agrobiznesu;
12)
technik mechanizacji rolnictwa;
13)
technik melioracji wodnych;
14)
technik inżynierii środowiska i melioracji;
15)
technik turystyki wiejskiej;
16)
technik mechanik o specjalności maszyny i urządzenia rolnicze.
8.
Wykaz zawodów i specjalności wykształcenia zasadniczego zawodowego:
1)
rolnik;
2)
ogrodnik;
3)
pszczelarz;
4)
mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych;
5)
rybak śródlądowy - w przypadku gdy w gospodarstwie jest prowadzony chów lub hodowla ryb;
6)
mechanik maszyn rolniczych;
7)
mechanik maszyn i urządzeń o specjalności maszyny i urządzenia rolnicze;
8)
rolnik mechanizator.
9.
Wykaz tytułów kwalifikacyjnych, tytułów zawodowych oraz tytułów zawodowych mistrza w zawodach przydatnych do prowadzenia działalności rolniczej, uzyskiwanych w systemie pozaszkolnym:
1)
rolnik;
1a)
wykwalifikowany rolnik;
1b)
mistrz rolnik;
2)
rolnik upraw polowych:
a)
wykwalifikowany rolnik upraw polowych,
b)
mistrz - rolnik upraw polowych;
3)
rolnik łąkarz:
a)
wykwalifikowany rolnik łąkarz,
b)
mistrz - rolnik łąkarz;
4)
rolnik chmielarz:
a)
wykwalifikowany rolnik chmielarz,
b)
mistrz - rolnik chmielarz;
5)
rolnik hodowca bydła:
a)
wykwalifikowany rolnik hodowca bydła,
b)
mistrz - rolnik hodowca bydła;
6)
rolnik hodowca trzody chlewnej:
a)
wykwalifikowany rolnik hodowca trzody chlewnej,
b)
mistrz - rolnik hodowca trzody chlewnej;
7)
rolnik hodowca owiec:
a)
wykwalifikowany rolnik hodowca owiec,
b)
mistrz - rolnik hodowca owiec;
8)
rolnik hodowca koni:
a)
wykwalifikowany rolnik hodowca koni,
b)
mistrz - rolnik hodowca koni;
9)
hodowca drobiu:
a)
wykwalifikowany hodowca drobiu,
b)
mistrz - hodowca drobiu;
10)
hodowca zwierząt futerkowych:
a)
wykwalifikowany hodowca zwierząt futerkowych,
b)
mistrz - hodowca zwierząt futerkowych;
11)
pszczelarz;
11a)
wykwalifikowany pszczelarz;
11b)
mistrz pszczelarz;
12)
ogrodnik;
12a)
wykwalifikowany ogrodnik;
12b)
mistrz ogrodnik;
13)
ogrodnik sadownik:
a)
wykwalifikowany ogrodnik sadownik,
b)
mistrz - ogrodnik sadownik;
14)
ogrodnik szkółkarz:
a)
wykwalifikowany ogrodnik szkółkarz,
b)
mistrz - ogrodnik szkółkarz;
15)
ogrodnik warzywnik:
a)
wykwalifikowany ogrodnik warzywnik,
b)
mistrz - ogrodnik warzywnik;
16)
ogrodnik upraw kwiaciarskich:
a)
wykwalifikowany ogrodnik upraw kwiaciarskich,
b)
mistrz - ogrodnik upraw kwiaciarskich;
17)
ogrodnik pieczarkarz:
a)
wykwalifikowany ogrodnik pieczarkarz,
b)
mistrz - ogrodnik pieczarkarz;
18)
traktorzysta - wykwalifikowany traktorzysta;
19)
traktorzysta kombajnista - wykwalifikowany traktorzysta kombajnista;
20)
rolnik obsługi maszyn rolniczych - mistrz rolnik obsługi maszyn rolniczych;
21)
mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych;
21a)
wykwalifikowany mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych;
21b)
mistrz - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych;
22)
rybak stawowy - w przypadku gdy w gospodarstwie jest prowadzony chów lub hodowla ryb:
a)
wykwalifikowany rybak stawowy,
b)
mistrz - rybak stawowy;
23)
rybak jeziorowy - w przypadku gdy w gospodarstwie jest prowadzony chów lub hodowla ryb:
a)
wykwalifikowany rybak jeziorowy,
b)
mistrz - rybak jeziorowy;
24)
rybak rzeczny - w przypadku gdy w gospodarstwie jest prowadzony chów lub hodowla ryb:
a)
wykwalifikowany rybak rzeczny,
b)
mistrz - rybak rzeczny;
25)
rybak śródlądowy - w przypadku gdy w gospodarstwie jest prowadzony chów lub hodowla ryb.
10.
Inne formy wykształcenia rolniczego równoważne z uzyskaniem tytułów kwalifikacyjnych, o których mowa w ust. 9:
1)
zespół przysposobienia rolniczego;
2)
szkoła przysposobienia rolniczego.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz.U.2018.1250).
2 Agencja Nieruchomości Rolnych została zniesiona z dniem 31 sierpnia 2017 r., na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, który wszedł w życie z dniem 24 marca 2017 r. (Dz. U. 2017.624)
3 Ustawa utraciła moc na podstawie art. 61 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz.U.2018.1312), która weszła w życie z dniem 15 marca 2015 r.
4 Ustawa utraciła moc na podstawie art. 61 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz.U.2018.1312), która weszła w życie z dniem 15 marca 2015 r.