§ 7. - Szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1784 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 marca 2023 r.
§  7. 
1. 
Wielkość obszaru objętego zobowiązaniem ekologicznym oraz miejsce realizacji tego zobowiązania nie podlegają zmianie w trakcie jego realizacji.
2. 
W ramach realizacji zobowiązania ekologicznego, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, rolnik może dokonywać zmiany uprawianych roślin, miejsca ich uprawy lub zmiany wariantów lub pakietów objętych tym zobowiązaniem, pod warunkiem że mimo dokonania tych zmian są spełnione warunki przyznania płatności ekologicznej z tytułu realizacji tego zobowiązania, a zmiany te nie powodują zmiany wielkości obszaru objętego tym zobowiązaniem lub zmiany miejsca realizacji tego zobowiązania.
3. 
W przypadku uprawy rośliny dwuletniej wymienionej w wykazie roślin objętych płatnością ekologiczną, który jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia, zmiany, o których mowa w ust. 2, są dopuszczalne po upływie dwóch lat uprawy tej rośliny.
4. 
W ramach realizacji zobowiązania ekologicznego, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2 lub 3, rolnik nie może dokonywać zmiany uprawianych roślin lub miejsca ich uprawy, objętych tym zobowiązaniem.
5. 
W przypadku realizacji pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 5 lub 11 na gruntach ornych, na których jest uprawiana mieszanka wieloletnia traw albo mieszanka wieloletnia traw z bobowatymi drobnonasiennymi, rolnik może zastąpić ten pakiet pakietem wymienionym w § 4 ust. 1 pkt 6 lub 12, jeżeli grunty rolne, na których są uprawiane te mieszanki, stały się trwałymi użytkami zielonymi.
6.  8
 Jeżeli w trakcie realizacji pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 1-6 zostanie zakończony okres konwersji w rozumieniu art. 3 pkt 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (Dz. Urz. UE L 150 z 14.06.2018, str. 1, z późn. zm.), zwanej dalej "konwersją", rolnik od roku, w którym zakończył okres konwersji, realizuje pakiet wymieniony odpowiednio w § 4 ust. 1 pkt 7-12.
7. 
Jeżeli w trakcie realizacji pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 7-12 zostanie stwierdzone, że okres konwersji nie został zakończony, rolnik od roku, w którym stwierdzono, że okres konwersji nie został zakończony, realizuje pakiet wymieniony odpowiednio w § 4 ust. 1 pkt 1-6.
8 § 7 ust. 6 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 10 marca 2023 r. (Dz.U.2023.481) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2023 r.