§ 25. - Szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1784 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 lipca 2024 r.
§  25. 
1. 
W przypadku rozwiązania albo przekształcenia rolnika lub wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistniało następstwo prawne, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w § 24 ust. 1, które nastąpiło po doręczeniu decyzji w sprawie o przyznanie pierwszej płatności ekologicznej, następcy prawnemu rolnika mogą być przyznane kolejne płatności ekologiczne, jeżeli objął w posiadanie grunty objęte zobowiązaniem ekologicznym podjętym przez tego rolnika i są spełnione warunki określone w art. 43 ust. 2 ustawy.
2. 
Jeżeli zdarzenie, o którym mowa w ust. 1, nastąpiło po doręczeniu decyzji w sprawie o przyznanie płatności ekologicznej za poprzedni rok, lecz zanim rolnik ten złożył wniosek o przyznanie płatności ekologicznej za dany rok, następca prawny rolnika składa wniosek o przyznanie tej płatności w terminie 7 miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia prawnego, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne.
3.  77
 Płatność ekologiczna za dany rok może zostać przyznana następcy prawnemu rolnika, jeżeli następca ten złożył wniosek, o którym mowa w ust. 2, w terminie składania wniosków o przyznanie pomocy, o której mowa w art. 20 pkt 1-4 ustawy o Planie Strategicznym, zaś gdy termin ten upłynął - wyłącznie w przypadku określonym w art. 13 ust. 1 rozporządzenia nr 640/2014.
4. 
Jeżeli nie zachodzą okoliczności określone w ust. 3, a następca prawny rolnika złożył wniosek, o którym mowa w ust. 2, przed upływem terminu określonego w ust. 2, nie przyznaje się płatności ekologicznej za dany rok, a następca prawny rolnika jest uprawniony do ubiegania się o przyznanie płatności ekologicznej za następne lata.
5. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, oprócz dokumentów wymaganych na podstawie § 18 następca prawny rolnika dołącza:
1)
oświadczenie, złożone na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmujące zobowiązanie do:
a)
kontynuowania realizacji zobowiązania ekologicznego podjętego przez tego rolnika do końca okresu objętego tym zobowiązaniem,
b) 78
 (uchylona),
c)
zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności ekologicznej uzyskanej przez tego rolnika, jaką rolnik ten byłby obowiązany zwrócić, gdyby w trakcie realizacji zobowiązania ekologicznego przez tego rolnika wystąpiły okoliczności stanowiące podstawę zwrotu płatności ekologicznej, wymienione w § 31 ust. 1 lub 2,
d) 79
 (uchylona);
2) 80
 dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego albo kopię tego dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym albo adwokatem albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji.
6. 
Jeżeli zdarzenie, o którym mowa w ust. 1, nastąpiło w okresie od dnia złożenia przez rolnika wniosku o przyznanie płatności ekologicznej za dany rok do dnia doręczenia decyzji w sprawie o przyznanie tej płatności, następca prawny rolnika wstępuje do toczącego się postępowania w sprawie o przyznanie tej płatności na miejsce tego rolnika na wniosek złożony w terminie 3 miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia prawnego, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne.
7. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 6, do trybu przyznawania płatności ekologicznej za dany rok następcy prawnemu rolnika stosuje się odpowiednio § 22 ust. 3-6, z tym że do wniosku, o którym mowa w ust. 6, następca prawny rolnika dołącza również oświadczenie, złożone na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmujące zobowiązanie do:
1)
kontynuowania realizacji zobowiązania ekologicznego podjętego przez tego rolnika do końca okresu objętego tym zobowiązaniem;
2) 81
 (uchylony);
3)
zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności ekologicznej uzyskanej przez tego rolnika, jaką rolnik ten byłby obowiązany zwrócić, gdyby w trakcie realizacji zobowiązania ekologicznego przez tego rolnika wystąpiły okoliczności stanowiące podstawę zwrotu płatności ekologicznej, wymienione w § 31 ust. 1 lub 2;
4) 82
 (uchylony).
8. 
Jeżeli zdarzenie, o którym mowa w ust. 1, nastąpiło w ostatnim roku realizacji zobowiązania ekologicznego, lecz po doręczeniu decyzji w sprawie o przyznanie płatności ekologicznej za ten rok, rolnik składa w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło to zdarzenie, oświadczenie następcy prawnego tego rolnika, złożone na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmujące zobowiązanie do:
1)
kontynuowania realizacji zobowiązania ekologicznego podjętego przez tego rolnika do końca okresu objętego tym zobowiązaniem;
2) 83
 (uchylony);
3)
zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności ekologicznej uzyskanej przez tego rolnika, jaką rolnik ten byłby obowiązany zwrócić, gdyby w trakcie realizacji zobowiązania ekologicznego przez tego rolnika wystąpiły okoliczności stanowiące podstawę zwrotu płatności ekologicznej, wymienione w § 31 ust. 1 lub 2;
4) 84
 (uchylony).
9.  85
 (uchylony).
77 § 25 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 12 rozporządzenia z dnia 10 marca 2023 r. (Dz.U.2023.481) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2023 r.
78 § 25 ust. 5 pkt 1 lit. b uchylona przez § 1 pkt 7 lit. a rozporządzenia z dnia 5 września 2023 r. (Dz.U.2023.1836) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 września 2023 r.
79 § 25 ust. 5 pkt 1 lit. d uchylona przez § 1 pkt 7 lit. a rozporządzenia z dnia 5 września 2023 r. (Dz.U.2023.1836) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 września 2023 r.
80 § 25 ust. 5 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 27 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.451) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2019 r.
81 § 25 ust. 7 pkt 2 uchylony przez § 1 pkt 7 lit. b rozporządzenia z dnia 5 września 2023 r. (Dz.U.2023.1836) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 września 2023 r.
82 § 25 ust. 7 pkt 4 uchylony przez § 1 pkt 7 lit. b rozporządzenia z dnia 5 września 2023 r. (Dz.U.2023.1836) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 września 2023 r.
83 § 25 ust. 8 pkt 2 uchylony przez § 1 pkt 7 lit. c rozporządzenia z dnia 5 września 2023 r. (Dz.U.2023.1836) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 września 2023 r.
84 § 25 ust. 8 pkt 4 uchylony przez § 1 pkt 7 lit. c rozporządzenia z dnia 5 września 2023 r. (Dz.U.2023.1836) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 września 2023 r.
85 § 25 ust. 9 uchylony przez § 1 pkt 7 lit. d rozporządzenia z dnia 5 września 2023 r. (Dz.U.2023.1836) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 września 2023 r.