§ 19. - Szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1784 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 marca 2023 r.
§  19. 
1.  56
 (uchylony).
2.  57
 Rolnik zaznacza we wniosku o przyznanie płatności ekologicznej granice działek referencyjnych, na których realizuje poszczególne pakiety lub warianty, oraz określone w planie działalności ekologicznej elementy krajobrazu rolniczego nieużytkowane rolniczo, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 3.
3.  58
 Jeżeli rolnik równocześnie nie ubiega się o przyznanie podstawowego wsparcia dochodów do celów zrównoważoności, o którym mowa w art. 16 ust. 2 lit. a rozporządzenia 2021/2115, to we wniosku o przyznanie płatności ekologicznej zaznacza również granice działek referencyjnych, do których nie ubiega się o przyznanie płatności ekologicznej.
4.  59
 (uchylony).
4a. 
Rolnik składa do kierownika biura powiatowego Agencji do dnia 15 lipca roku, w którym podjął zobowiązanie ekologiczne, kopie stron planu działalności ekologicznej, na których:
1)
są zawarte informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia,
2)
jest zawarty wykaz działek rolnych i zobowiązań realizowanych w gospodarstwie rolnym oraz lat realizacji poszczególnych zobowiązań

- z tym że kopie stron, na których są zawarte informacje, o których mowa w pkt 2, oraz informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia, zawierają również podpis doradcy rolnośrodowiskowego, przy udziale którego został sporządzony ten plan.

4b. 
W przypadku zmiany w planie działalności ekologicznej informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia, w ramach realizowanego zobowiązania ekologicznego lub zmiany w tym planie wynikającej z podjęcia nowego zobowiązania ekologicznego, rolnik składa do kierownika biura powiatowego Agencji do dnia 15 lipca roku, w którym nastąpiła ta zmiana, kopie stron tego planu, na których:
1)
są zawarte informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia,
2)
jest zawarty wykaz działek rolnych i zobowiązań realizowanych w gospodarstwie rolnym oraz lat realizacji poszczególnych zobowiązań

- z tym że kopie stron, na których są zawarte informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 załącznika nr 3 do rozporządzenia, zawierają również datę sporządzenia tej zmiany.

5.  60
 W przypadku upraw, o których mowa w ust. 1d załącznika nr 2 do rozporządzenia, rolnik składa do kierownika biura powiatowego Agencji do dnia 30 listopada roku, w którym złożył wniosek o przyznanie płatności ekologicznej, kopię świadectwa oceny polowej materiału siewnego wydanego na podstawie przepisów o nasiennictwie lub zaświadczenie o wydaniu takiego świadectwa wydane przez właściwego ze względu na położenie plantacji nasiennej wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, lub oświadczenie sporządzone na formularzu udostępnionym przez Agencję o posiadaniu plantacji nasiennej rośliny dwuletniej lub wieloletniej - w pierwszym roku uprawy tej rośliny.
5a. 
W przypadku zaprzestania uprawy, o którym mowa w § 9 ust. 16, rolnik informuje kierownika biura powiatowego Agencji, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję, o zamiarze zaprzestania uprawy najpóźniej w terminie 30 dni przed tym zaprzestaniem.
5b.  61
 Rolnik składa do kierownika biura powiatowego Agencji przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie pomocy, o której mowa w art. 20 pkt 1-4 ustawy o Planie Strategicznym, w roku, w którym złożył wniosek o przyznanie:
1)
pierwszej płatności ekologicznej z tytułu realizacji zobowiązania ekologicznego w ramach pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 4 i 10, lub
2)
kolejnej płatności ekologicznej z tytułu realizacji zobowiązania ekologicznego w ramach wariantów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 4 lit. b i pkt 10 lit. b - w przypadku gdy na gruncie, na którym realizuje te warianty:
a)
dokonał zmiany uprawianej rośliny w ramach tych wariantów na inną roślinę, która może być uprawiana w ramach tych wariantów, lub zastąpił dotychczas uprawianą roślinę nową rośliną tego samego gatunku, lub
b)
w roku poprzednim była uprawiana roślina w ramach zobowiązania, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, inna niż roślina objęta płatnością ekologiczną w ramach tych wariantów

- oświadczenie sporządzone na formularzu udostępnionym przez Agencję o rodzaju uprawianej na danym gruncie uprawy w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 4 lub 10, dacie nasadzenia tej uprawy oraz rodzaju podkładki.

6. 
W przypadku gdy rolnik nie dokonał czynności, o której mowa w ust. 4a, 4b, 5 lub 5b, w terminie określonym w tych przepisach, kierownik biura powiatowego Agencji wzywa na piśmie rolnika do dokonania tej czynności, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.
7. 
Czynność, o której mowa w:
1)
ust. 4a, 4b lub 5, dokonaną do dnia wydania decyzji w sprawie o przyznanie płatności ekologicznej za dany rok,
2)
ust. 5b, dokonaną do dnia zawiadomienia o kontroli na miejscu

- uważa się za dokonaną w terminie.

8. 
Jeżeli w trakcie realizacji zobowiązania ekologicznego w ramach wariantów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 4 lit. a i c został zakończony okres konwersji, a zobowiązaniem tym objęty jest obszar, na którym są uprawiane drzewa należące do gatunków wymienionych w części IV i VI załącznika nr 4 do rozporządzenia, kierownik biura powiatowego Agencji wzywa rolnika do złożenia, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, oświadczenia, o którym mowa w § 9 ust. 15.
56 § 19 ust. 1 uchylony przez § 1 pkt 11 lit. a rozporządzenia z dnia 10 marca 2023 r. (Dz.U.2023.481) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2023 r.
57 § 19 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 11 lit. b rozporządzenia z dnia 10 marca 2023 r. (Dz.U.2023.481) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2023 r.
58 § 19 ust. 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz.U.2020.316) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2020 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 11 lit. b rozporządzenia z dnia 10 marca 2023 r. (Dz.U.2023.481) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2023 r.

59 § 19 ust. 4 uchylony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 8 marca 2021 r. (Dz.U.2021.434) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2021 r.
60 § 19 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz.U.2020.316) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2020 r.
61 § 19 ust. 5b zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 11 lit. c rozporządzenia z dnia 10 marca 2023 r. (Dz.U.2023.481) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2023 r.