§ 15. - Szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1784 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 marca 2023 r.
§  15. 
1. 
Płatność ekologiczna jest przyznawana w wysokości:
1)
100% stawki płatności - za powierzchnię gruntów od 0,1 ha do 50 ha;
2)
75% stawki płatności - za powierzchnię gruntów powyżej 50 ha do 100 ha;
3)
60% stawki płatności - za powierzchnię gruntów powyżej 100 ha.
2.  37
 W przypadku realizacji więcej niż jednego pakietu lub wariantu, z wyłączeniem pakietu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 13, płatność ekologiczna jest przyznawana w wysokości 100% stawki płatności, jeżeli łączna powierzchnia gruntów, do której przysługuje płatność ekologiczna w ramach wszystkich realizowanych pakietów lub wariantów, nie przekracza 50 ha.
2a.  38
 W przypadku, o którym mowa w ust. 2, jeżeli rolnik ubiega się również o przyznanie płatności ekologicznej w ramach pakietu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 13, płatność ta jest przyznawana w wysokości 100% stawki płatności do powierzchni odpowiadającej łącznej powierzchni gruntów, do której przysługuje płatność ekologiczna w ramach wszystkich realizowanych pakietów lub wariantów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-12.
3.  39
 Gdy łączna powierzchnia gruntów, do której przysługuje płatność ekologiczna w ramach wszystkich realizowanych pakietów lub wariantów, z wyłączeniem pakietu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 13, przekracza 50 ha, płatność ekologiczna w ramach poszczególnych pakietów lub wariantów jest przyznawana w wysokości 100% stawki płatności za powierzchnię gruntów:
1)
stanowiącą iloczyn:
a)
50 ha oraz
b) 40
 procentowego udziału powierzchni gruntów, do której przysługuje płatność ekologiczna w ramach danego pakietu lub wariantu, z wyłączeniem pakietu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 13, w łącznej powierzchni gruntów, do której przysługuje płatność ekologiczna w ramach wszystkich realizowanych pakietów lub wariantów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-12;
2)
nie większą jednak niż 50 ha.
4. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 3, gdy łączna powierzchnia gruntów, do której przysługuje płatność ekologiczna w ramach wszystkich realizowanych pakietów lub wariantów, nie przekracza 100 ha, płatność ekologiczna za pozostałą powierzchnię gruntów, do której ta płatność przysługuje, jest przyznawana w wysokości 75% stawki płatności.
4a.  41
 W przypadku, o którym mowa w ust. 3 i 4, jeżeli rolnik ubiega się również o przyznanie płatności ekologicznej w ramach pakietu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 13, to płatność ta jest przyznawana w wysokości:
1)
100% stawki płatności do powierzchni nieprzekraczającej 50 ha;
2)
75% stawki płatności do powierzchni odpowiadającej łącznej powierzchni gruntów, do której przysługuje płatność ekologiczna w ramach wszystkich realizowanych pakietów lub wariantów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-12, pomniejszonej o 50 ha.
5.  42
 Gdy łączna powierzchnia gruntów, do której przysługuje płatność ekologiczna w ramach wszystkich realizowanych pakietów lub wariantów, z wyłączeniem pakietu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 13, przekracza 100 ha, płatność ekologiczna w ramach poszczególnych pakietów lub wariantów jest przyznawana w wysokości:
1)
100% stawki płatności do pierwszych 50 ha powierzchni gruntów oraz
2)
75% stawki płatności do kolejnych 50 ha powierzchni gruntów

- na zasadach określonych w ust. 3 pkt 1.

6. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 5, płatność ekologiczna za pozostałą powierzchnię gruntów, do której ta płatność przysługuje, jest przyznawana w wysokości 60% stawki płatności.
6a.  43
 W przypadku, o którym mowa w ust. 5, jeżeli rolnik ubiega się również o przyznanie płatności ekologicznej w ramach pakietu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 13, płatność ta jest przyznawana w wysokości:
1)
100% stawki płatności do pierwszych 50 ha powierzchni gruntów oraz
2)
75% stawki płatności do kolejnych 50 ha powierzchni gruntów, oraz
3)
60% stawki płatności do powierzchni odpowiadającej łącznej powierzchni gruntów, do której przysługuje płatność ekologiczna w ramach wszystkich realizowanych pakietów lub wariantów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-12, pomniejszonej o 100 ha.
7.  44
 Udział, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. b, ustala się do ośmiu miejsc po przecinku, a powierzchnię gruntów, do której przysługuje płatność ekologiczna w ramach poszczególnych pakietów lub wariantów, z wyłączeniem pakietu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 13, wyrażoną w hektarach - do dwóch miejsc po przecinku.
37 § 15 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. a rozporządzenia z dnia 10 marca 2023 r. (Dz.U.2023.481) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2023 r.
38 § 15 ust. 2a dodany przez § 1 pkt 8 lit. b rozporządzenia z dnia 10 marca 2023 r. (Dz.U.2023.481) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2023 r.
39 § 15 ust. 3 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 8 lit. c tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 10 marca 2023 r. (Dz.U.2023.481) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2023 r.
40 § 15 ust. 3 pkt 1 lit. b zmieniona przez § 1 pkt 8 lit. c tiret drugie rozporządzenia z dnia 10 marca 2023 r. (Dz.U.2023.481) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2023 r.
41 § 15 ust. 4a dodany przez § 1 pkt 8 lit. d rozporządzenia z dnia 10 marca 2023 r. (Dz.U.2023.481) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2023 r.
42 § 15 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. e rozporządzenia z dnia 10 marca 2023 r. (Dz.U.2023.481) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2023 r.
43 § 15 ust. 6a dodany przez § 1 pkt 8 lit. f rozporządzenia z dnia 10 marca 2023 r. (Dz.U.2023.481) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2023 r.
44 § 15 ust. 7 zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. g rozporządzenia z dnia 10 marca 2023 r. (Dz.U.2023.481) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2023 r.