§ 10. - Szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1784 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 marca 2023 r.
§  10. 
1. 
Płatność ekologiczna jest przyznawana do gruntu, na którym jest położona działka rolna w rozumieniu art. 67 ust. 4 lit. a rozporządzenia nr 1306/2013, o powierzchni co najmniej 0,1 ha, zwana dalej "działką rolną".
2.  28
 W przypadku gdy na działce rolnej występują drzewa, płatność ekologiczna może być przyznana do gruntu, na którym jest położona ta działka, jeżeli spełnia ona wymagania określone w art. 9 ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia nr 640/2014, a liczba drzew na hektar tego gruntu nie przekracza maksymalnego zagęszczenia określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy o Planie Strategicznym.
3. 
Przepisu ust. 2 nie stosuje się do działki rolnej położonej na gruncie, do którego rolnik ubiega się o płatność ekologiczną w ramach wariantu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 4 lit. a lub c lub pkt 10 lit. a lub c, na którym uprawia drzewa owocowe wymienione w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
4.  29
 Elementy krajobrazu określone w przepisach wydanych na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy o Planie Strategicznym uznaje się za część działki rolnej, jeżeli ich szerokość nie przekracza szerokości określonej w tych przepisach.
28 § 10 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. a rozporządzenia z dnia 10 marca 2023 r. (Dz.U.2023.481) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2023 r.
29 § 10 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia z dnia 10 marca 2023 r. (Dz.U.2023.481) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2023 r.