Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.526 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 25 marca 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 14 lipca 2016 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zwanej dalej "pomocą", w tym:
1) formę i tryb składania wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność;
2) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o przyznanie pomocy;
3) kryteria wyboru operacji;
4) szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać umowa o przyznaniu pomocy, zwana dalej "umową";
5) przypadki, w których następcy prawnemu beneficjenta jest przyznawana pomoc, oraz warunki i tryb przyznania tej pomocy.
§  2.  Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie budowy, przebudowy lub wyposażenia obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz na zakup i montaż urządzeń oraz instalacji kanalizacyjnych lub wodociągowych.
§  3.  O pomoc może ubiegać się:
1) gmina;
2) spółka, w której jedynymi udziałowcami są jednostki samorządu terytorialnego;
3) związek międzygminny.
§  4.  Pomoc jest przyznawana na operację, która, oprócz warunków określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zwanej dalej "ustawą", spełnia następujące warunki:
1) będzie realizowana w zakresie określonym w § 2;
2) koszty kwalifikowalne operacji nie będą współfinansowane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub jakiegokolwiek innego unijnego instrumentu finansowego;
3) będzie realizowana nie więcej niż w dwóch etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego, zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową, nastąpi nie później niż w terminie 24 miesięcy, a w przypadku operacji realizowanej w dwóch etapach nie później niż w terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 r.
4) będzie realizowana na obszarze należącym do:
a) gminy wiejskiej lub
b) gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5000 mieszkańców, lub
c) gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5000 mieszkańców;
5) będzie realizowana na nieruchomości będącej własnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub na nieruchomości, do której posiada on prawo do dysponowania nią przez okres realizacji operacji oraz co najmniej przez okres, o którym mowa w art. 71 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, 259 i 470, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1303/2013";
6) będzie wynikać z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli zostały sporządzone, albo z decyzji ostatecznej o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli uzyskanie takiej decyzji jest wymagane;
7) będzie spójna z dokumentem strategicznym dotyczącym obszaru, na którym jest planowana realizacja operacji, określającym strategię rozwoju oraz obszary lub cele lokalnej polityki rozwoju;
8) suma kosztów całkowitych operacji nie przekroczy dwukrotności wysokości pomocy na tę operację ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;
9) będzie realizowana poza terenem aglomeracji w rozumieniu art. 86 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 i 284);
10) będzie realizowana zgodnie z analizą efektywności kosztowej obejmującej co najmniej dwa warianty osiągnięcia celu operacji, uwzględniając ich koszty inwestycyjne i eksploatacyjne;
11) będzie zgodna z przepisami Unii Europejskiej określającymi wymagania dotyczące oczyszczania ścieków, a w przypadku operacji dotyczących przydomowych oczyszczalni ścieków - również zgodnie z normami EN 12566 określającymi wymagania w zakresie przydomowych oczyszczalni ścieków, udostępnionymi na stronie internetowej administrowanej przez Europejski Komitet Normalizacyjny;
12) realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych;
13) dla planowanej operacji wydano decyzję ostateczną o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest wymagana.
§  5. 
1.  Pomoc na realizację operacji jest przyznawana w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się koszty:
1) ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487 i 865, z późn. zm.), zwane dalej "kosztami ogólnymi",
2) budowy, przebudowy lub wyposażenia obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków:
a) oczyszczalni ścieków,
b) ujęć wody i stacji uzdatniania wody,
c) systemów kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych,
d) przydomowych oczyszczalni ścieków,
e) zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę,
f) instalacji do osadów ściekowych,
3) zakupu nowych urządzeń i materiałów służących realizacji operacji,
4) zakupu usług służących realizacji operacji,
5) podatku od towarów i usług (VAT), o którym mowa w art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013

- które są uzasadnione zakresem operacji oraz niezbędne do osiągnięcia jej celu.

2.  Koszty, o których mowa w ust. 1, przekraczające kwotę kosztów kwalifikowalnych określoną w umowie, nie są uznawane za koszty kwalifikowalne.
§  6. 
1.  Pomoc jest przyznawana w wysokości do 63,63% kosztów kwalifikowalnych.
2.  Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 2 000 000 zł na beneficjenta.
3.  Przy ustalaniu wysokości środków pozostałych do wykorzystania w ramach limitu, o którym mowa w ust. 2, uwzględnia się sumę kwot pomocy wypłaconej na zrealizowane operacje i kwot pomocy przyznanej na operacje, których realizacja nie została jeszcze zakończona.
4.  W przypadku gdy wysokość kosztów kwalifikowalnych w zakresie danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza wartość rynkową tych kosztów ustaloną w wyniku oceny ich racjonalności w rozumieniu przepisów rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 69, z późn. zm.), przy ustalaniu wysokości pomocy uwzględnia się wartość rynkową tych kosztów.
5.  Przy ustalaniu wysokości pomocy koszty ogólne są uwzględniane w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.
§  7. 
1.  Postępowanie w sprawie przyznania pomocy prowadzi właściwy organ samorządu województwa.
2.  Załatwianie spraw związanych z przyznawaniem pomocy, w tym dokonywanie czynności w ramach postępowania w sprawie przyznania pomocy, może być dokonywane przez upoważnionych przez właściwy organ samorządu województwa pracowników urzędu marszałkowskiego albo wojewódzką samorządową jednostkę organizacyjną, zwaną dalej "samorządową jednostką".
3.  W przypadku udzielenia upoważnienia, o którym mowa w ust. 2, samorządowej jednostce, właściwy organ samorządu województwa podaje informację o udzieleniu takiego upoważnienia, ze wskazaniem zakresu tego upoważnienia, na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego.
§  8. 
1.  Właściwy organ samorządu województwa albo samorządowa jednostka podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego albo samorządowej jednostki oraz w urzędzie marszałkowskim albo samorządowej jednostce, ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy, nie później niż 14 dni i nie wcześniej niż 30 dni przed dniem planowanego rozpoczęcia terminu składania tych wniosków.
2.  Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wskazanie dnia rozpoczęcia i dnia zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy oraz przewidywaną na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie pomocy wysokość środków w ramach limitu środków dostępnych dla danego województwa.
3.  Termin, o którym mowa w ust. 2, nie może być krótszy niż 14 dni oraz dłuższy niż 60 dni.
4.  Właściwy organ samorządu województwa albo samorządowa jednostka udostępnia formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego albo samorządowej jednostki, nie później niż w dniu podania do publicznej wiadomości ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1.
5.  Wniosek o przyznanie pomocy składa się, w formie pisemnej, w urzędzie marszałkowskim albo w samorządowej jednostce albo przez nadanie rejestrowanej przesyłki pocztowej za pomocą operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 oraz z 2019 r. poz. 1051, 1495 i 2005), w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 1.
6.  Złożenie wniosku o przyznanie pomocy potwierdza się w formie pisemnej. Potwierdzenie złożenia wniosku, które zawiera datę wpływu wniosku, opatruje się pieczęcią urzędu marszałkowskiego albo samorządowej jednostki, a podpisuje je osoba przyjmująca ten wniosek.
7.  W przypadku złożenia wniosku o przyznanie pomocy przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę.
§  9. 
1.  Wniosek o przyznanie pomocy zawiera dane niezbędne do jej przyznania, w szczególności:
1) nazwę, siedzibę i adres podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy;
2) numer identyfikacyjny, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, nadany podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy;
3) opis planowanej operacji, w tym wskazanie:
a) celów operacji,
b) wartości wskaźników, których osiągnięcie jest zakładane w wyniku realizacji operacji,
c) zakresu, w jakim operacja będzie realizowana,
d) terminu i miejsca realizacji operacji,
e) liczby planowanych odbiorców operacji,
f) liczby planowanych, w wyniku realizacji operacji, przyłączeń do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej;
4) plan finansowy operacji;
5) kwotę wnioskowanej pomocy wyrażoną w złotych, zaokrągloną w dół do pełnych złotych;
6) zestawienie rzeczowo-finansowe operacji;
7) oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy dotyczące pomocy;
8) informacje o dołączonych do wniosku dokumentach potwierdzających spełnienie warunków przyznania pomocy.
2.  Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy albo ich kopie, których wykaz zawiera formularz wniosku o przyznanie pomocy.
3.  Kopie dokumentów, o których mowa w ust. 2, dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy albo pracownika samorządu województwa, albo podmiot, który wydał dokument, albo w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym albo adwokatem.
§  10.  Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy nie został złożony w terminie, o którym mowa w § 8 ust. 2, pomocy nie przyznaje się, o czym właściwy organ samorządu województwa informuje, w formie pisemnej, podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, podając przyczyny odmowy przyznania pomocy.
§  11. 
1.  O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji oraz kryteriów dotyczących specyfiki regionu określonych dla poszczególnych województw.
2.  Jeżeli dane zawarte we wniosku o przyznanie pomocy i dokumentach dołączonych do wniosku są rozbieżne, punkty przyznaje się na podstawie danych zawartych w dołączonych dokumentach.
3.  Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy lub dołączone do niego dokumenty nie zawierają danych niezbędnych do ustalenia liczby punktów za dane kryterium, nie przyznaje się punktów za to kryterium.
4.  W celu ustalenia kolejności przysługiwania pomocy dokonuje się oceny wniosków o przyznanie pomocy, przyznając planowanej operacji punkty według następujących kryteriów wyboru:
1) podstawowy dochód podatkowy gminy, w której jest planowana realizacja operacji, w przeliczeniu na 1 mieszkańca, obliczany zgodnie z przepisami o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kształtuje się w roku, w którym nastąpiło ogłoszenie o naborze, na poziomie:
a) nie więcej niż 50% średniej krajowej - 4 punkty,
b) powyżej 50% średniej krajowej i nie więcej niż 75% średniej krajowej - 2 punkty,
c) powyżej 75% średniej krajowej i nie więcej niż 100% średniej krajowej - 1 punkt;
2) średnia stopy bezrobocia w powiecie, na którego obszarze jest planowana realizacja operacji, w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia terminu naboru wniosków o przyznanie pomocy była wyższa lub równa średniej krajowej stopie bezrobocia w tym okresie - 1 punkt;
3) operacja jest planowana na obszarze gminy, na którym jednolita część wód powierzchniowych jest zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych wskazanych w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, o których mowa w art. 315 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne - 5 punktów;
4) wyrażony w % iloraz liczby ludności korzystającej z sieci wodociągowej znajdującej się na obszarze, o którym mowa w § 4 pkt 4, na którym jest planowana realizacja operacji, i liczby mieszkańców na tym obszarze, zwany dalej "wskaźnikiem zwodociągowania gminy", według danych Głównego Urzędu Statystycznego dostępnych na dzień rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy, zwanych dalej "danymi GUS" - w przypadku realizacji operacji w zakresie gospodarki wodnej, wynosi:
a) nie więcej niż 50% - 6 punktów,
b) powyżej 50% i nie więcej niż 75% - 4 punkty,
c) powyżej 75% i nie więcej niż 90% - 2 punkty;
5) wyrażony w % iloraz liczby ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej znajdującej się na obszarze, o którym mowa w § 4 pkt 4, na którym jest planowana realizacja operacji, i liczby mieszkańców na tym obszarze, zwany dalej "wskaźnikiem skanalizowania gminy", według danych GUS - w przypadku realizacji operacji w zakresie gospodarki ściekowej, wynosi:
a) nie więcej niż 20% - 4 punkty,
b) powyżej 20% i nie więcej niż 30% - 2 punkty,
c) powyżej 30% i nie więcej niż 40% - 1 punkt;
6) wskaźnik zwodociągowania gminy, według danych GUS, w przypadku realizacji operacji w zakresie gospodarki ściekowej, wynosi:
a) powyżej 75% - 2 punkty,
b) powyżej 50% i nie więcej niż 75% - 1 punkt;
7) operacja dotyczy łącznie gospodarki wodnej i ściekowej - 1,5 punktu;
8) operacja będzie realizowana w związku z tworzeniem pasywnej infrastruktury szerokopasmowej w rozumieniu art. 2 pkt 137 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1) lub na obszarze realizacji operacji funkcjonuje sieć szerokopasmowa w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2410 oraz z 2020 r. poz. 471) - 0,5 punktu.
5.  W celu ustalenia kolejności przysługiwania pomocy dokonuje się oceny wniosków o przyznanie pomocy, przyznając planowanej operacji również punkty według następujących kryteriów dotyczących specyfiki regionu - w przypadku województwa:
1) dolnośląskiego:
a) realizacja planowanej operacji będzie kontynuacją przedsięwzięć dotyczących budowy infrastruktury z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na obszarze gminy, zakończonych nie później niż w terminie 10 lat bezpośrednio poprzedzających dzień rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy, i ma na celu zwiększenie liczby odbiorców usług w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 471) - 4 punkty,
b) realizacja operacji jest planowana na obszarze gminy, w której występuje przynajmniej jedna z form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471), zwanej dalej "ustawą o ochronie przyrody", albo strefa ochronna granicząca z formą ochrony przyrody:
park narodowy, park krajobrazowy lub rezerwat przyrody - 4 punkty albo
otulina parku narodowego, otulina parku krajobrazowego, otulina rezerwatu przyrody, obszar chronionego krajobrazu, obszar Natura 2000 - 2 punkty,
c) wyrażony w % iloraz liczby mieszkańców w miejscowości, w której jest planowana realizacja operacji, i średniej wojewódzkiej liczby mieszkańców, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5000 mieszkańców, według danych GUS, wynosi:
powyżej 100% - 4 punkty,
powyżej 75% i nie więcej niż 100% - 3 punkty,
powyżej 50% i nie więcej niż 75% - 2 punkty,
powyżej 25% i nie więcej niż 50% - 1 punkt;
2) kujawsko-pomorskiego:
a) planowana operacja dotyczy:
budowy lub przebudowy oczyszczalni ścieków lub stacji uzdatniania wody, z wyłączeniem przydomowych oczyszczalni ścieków - 4 punkty,
budowy sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej - 2 punkty,
b) realizacja operacji jest planowana na obszarze gminy, w której występuje co najmniej jedna z form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2-5 ustawy o ochronie przyrody, a wyrażony w % iloraz łącznej powierzchni występowania form ochrony przyrody znajdujących się w obszarze tej gminy i obszaru tej gminy wynosi co najmniej 50% - 2 punkty,
c) wysokość kosztów kwalifikowalnych planowanej operacji w zakresie odprowadzania lub oczyszczania ścieków wynosi co najmniej 75% kosztów kwalifikowalnych operacji - 3 punkty,
d) planowana operacja będzie stanowić kontynuację przedsięwzięć zrealizowanych w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków - 3 punkty;
3) lubelskiego:
a) planowana operacja dotyczy:
budowy oczyszczalni ścieków - 4 punkty,
przebudowy oczyszczalni ścieków - 2 punkty,
b) realizacja operacji jest planowana w miejscowości, na której obszarze znajduje się zbiornik wodny lub ciek wodny - 4 punkty,
c) gęstość zaludnienia gminy, na której obszarze jest planowana realizacja operacji, według danych GUS, wynosi:
powyżej średniej wojewódzkiej - 4 punkty,
powyżej 75% średniej wojewódzkiej i nie więcej niż średnia wojewódzka - 3 punkty,
powyżej 50% średniej wojewódzkiej i nie więcej niż 75% średniej wojewódzkiej - 2 punkty;
4) lubuskiego:
a) planowana operacja dotyczy:
budowy oczyszczalni ścieków - 4 punkty,
przebudowy oczyszczalni ścieków - 2 punkty,
b) realizacja operacji jest planowana w gminie, na której obszarze znajduje się:
park narodowy lub obszar Natura 2000, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy o ochronie przyrody - 4 punkty, albo
rezerwat przyrody lub park krajobrazowy, lub obszar chronionego krajobrazu, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o ochronie przyrody - 2 punkty,
c) realizacja operacji jest planowana na obszarze gminy, w której gęstość zaludnienia, według danych GUS, wynosi:
poniżej 40 osób na km2 - 4 punkty,
od 40 osób do 60 osób na km2 - 3 punkty,
od 60 osób do 80 osób na km2 - 1 punkt;
5) łódzkiego:
a) realizacja operacji jest planowana na obszarach turystycznych dolin rzecznych Pilicy, Warty lub Bzury stanowiących obszary strategicznej interwencji, wskazanych w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 udostępnionej na stronie internetowej administrowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - 2 punkty,
b) planowana operacja dotyczy budowy oczyszczalni ścieków lub budowy sieci kanalizacyjnej na obszarze gminy, dla której różnica wskaźnika zwodociągowania i wskaźnika skanalizowania, według danych GUS, wynosi:
powyżej 80% - 6 punktów,
powyżej 60% i nie więcej niż 80% - 4 punkty,
powyżej 40% i nie więcej niż 60% - 2 punkty albo

planowana operacja dotyczy budowy sieci wodociągowej na obszarze gminy, dla której wskaźnik zwodociągowania jest niższy od wskaźnika zwodociągowania dla województwa - 6 punktów,

c) realizacja operacji jest planowana na obszarze gminy, w której gęstość zaludnienia, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5000 mieszkańców, według danych GUS, wynosi:
powyżej 60 osób na km2 - 4 punkty,
powyżej 50 osób na km2 i nie więcej niż 60 osób na km2 - 3 punkty,
powyżej 40 osób na km2 i nie więcej niż 50 osób na km2 - 2 punkty,
powyżej 30 osób na km2 i nie więcej niż 40 osób na km2 - 1 punkt;
6) małopolskiego:
a) realizacja operacji jest planowana na obszarze gminy, w której liczba przedsiębiorców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, na dzień rozpoczęcia naboru wniosków, wynosi:
powyżej 800 osób fizycznych - 2 punkty,
powyżej 400 i nie więcej niż 800 osób fizycznych - 1 punkt,
b) realizacja operacji jest planowana w gminie, na której obszarze jest położony:
park narodowy lub obszar Natura 2000 - 4 punkty albo
park krajobrazowy lub rezerwat przyrody, lub obszar chronionego krajobrazu - 2 punkty,
c) średnia gęstość zaludnienia w gminie, na której obszarze jest planowana realizacja operacji, według danych GUS, wynosi:
powyżej 130% średniej gęstości zaludnienia na obszarach, o których mowa w § 4 pkt 4, województwa małopolskiego - 6 punktów,
powyżej 100% i nie więcej niż 130% średniej gęstości zaludnienia na obszarach, o których mowa w § 4 pkt 4, województwa małopolskiego - 4 punkty,
powyżej 70% i nie więcej niż 100% średniej gęstości zaludnienia na obszarach, o których mowa w § 4 pkt 4, województwa małopolskiego - 2 punkty;
7) mazowieckiego:
a) średnia gęstość zaludnienia gminy, na której obszarze jest planowana realizacja operacji, według danych GUS, wynosi:
co najmniej 60 osób na km2 - 4 punkty,
od 25 do 59 osób na km2 - 2 punkty,
b) realizacja operacji jest planowana na obszarze gminy, w której znajduje się co najmniej jedna z form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o ochronie przyrody - 3 punkty,
c) realizacja operacji jest planowana na obszarze gminy, w której liczba miejscowości, według stanu na dzień rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy, wynosi:
powyżej 25 - 5 punktów,
nie mniej niż 15 i nie więcej niż 25 - 3 punkty,
nie mniej niż 10 i nie więcej niż 14 - 1 punkt;
8) opolskiego:
a) planowana operacja w zakresie gospodarki ściekowej dotyczy:
budowy oczyszczalni ścieków albo
przebudowy oczyszczalni ścieków, z której odprowadzane ścieki nie spełniają dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. poz. 1800) 2  , albo
przebudowy oczyszczalni ścieków polegającej na dostosowaniu jej do zwiększonego obciążenia równoważną liczbą mieszkańców w rozumieniu art. 86 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
4 punkty,
b) realizacja operacji w zakresie gospodarki ściekowej jest planowana na obszarze gminy, w której średnia gęstość zaludnienia obliczona z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5000 mieszkańców, według danych GUS, wynosi:
powyżej 110% średniej gęstości zaludnienia na obszarze województwa opolskiego, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5000 mieszkańców - 4 punkty,
powyżej 80% i nie więcej niż 110% gęstości zaludnienia na obszarze województwa opolskiego, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5000 mieszkańców - 2 punkty,
c) realizacja operacji w zakresie gospodarki ściekowej jest planowana na obszarze gminy znajdującej się w granicach parków krajobrazowych wraz z otulinami tych parków lub w granicach obszarów Natura 2000, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy o ochronie przyrody - 4 punkty,
d) w przypadku realizacji operacji w zakresie gospodarki wodnej - jeżeli została wydana przez właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w której stwierdzono, że na obszarze objętym planowaną operacją jakość wody nie odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach nr 1-5 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), oraz jeżeli w wyniku realizacji operacji wymagania te zostaną spełnione - 4 punkty,
e) planowana operacja dotyczy budowy wodociągu sieciowego w miejscowości, gdzie nie istnieje sieć zbiorowego zaopatrzenia w wodę - 4 punkty,
f) realizacja operacji w zakresie gospodarki wodnej jest planowana na obszarze gminy znajdującej się w granicach parków krajobrazowych wraz z otulinami tych parków lub w granicach obszarów Natura 2000, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy o ochronie przyrody - 4 punkty;
9) podkarpackiego:
a) realizacja operacji jest planowana na obszarze gminy, której powierzchnia jest pokryta co najmniej w 54% parkami krajobrazowymi lub obszarami chronionego krajobrazu, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie przyrody - 2 punkty,
b) realizacja operacji w zakresie gospodarki ściekowej jest planowana na obszarze gminy, dla której wskaźnik zwodociągowania, według danych GUS, wynosi co najmniej 85% - 2 punkty,
c) realizacja operacji jest planowana na obszarze gminy objętej Programem Strategicznym "Błękitny San" udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego - 8 punktów;
10) podlaskiego:
a) operacja dotyczy budowy lub przebudowy stacji uzdatniania wody lub ujęcia wody - 8 punktów,
b) wskaźnik zwodociągowania gminy, na której obszarze jest planowana realizacja operacji, wynosi co najmniej 75% - 2 punkty,
c) na obszarze gminy, na którym jest planowana realizacja operacji, w terminie 36 miesięcy bezpośrednio poprzedzających rozpoczęcie terminu naboru wniosków o przyznanie pomocy, zostały zrealizowane przez gminę lub jednostki gminne co najmniej 3 inwestycje z zakresu ochrony środowiska w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska - 2 punkty;
11) pomorskiego:
a) liczba mieszkańców obszaru objętego planowaną operacją, która zostanie przyłączona do sieci kanalizacyjnej lub sieci wodociągowej w wyniku realizacji operacji, wyniesie:
301 i więcej - 6 punktów,
201-300 - 4 punkty,
100-200 - 2 punkty,
b) realizacja operacji jest planowana na obszarze, na którym występuje co najmniej jedna z form ochrony przyrody, stanowiąca:
parki narodowe, rezerwaty przyrody lub obszary Natura 2000, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy o ochronie przyrody - 2 punkty,
pozostałe formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3, 4 i 6-10 ustawy o ochronie przyrody - 1 punkt,
c) w przypadku gospodarki ściekowej planowana operacja obejmie budowę lub przebudowę systemów kanalizacji ściekowej na obszarze zlewni bezpośredniej jeziora - 4 punkty,
d) w przypadku realizacji operacji w zakresie gospodarki wodnej - jeżeli została wydana przez właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w której stwierdzono, że na obszarze objętym planowaną operacją jakość wody nie odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach nr 1-5 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz jeżeli w wyniku realizacji operacji wymagania te zostaną spełnione - 4 punkty;
12) śląskiego:
a) ponad 50% kosztów kwalifikowalnych operacji będzie dotyczyć kanalizacji sanitarnej lub oczyszczalni ścieków, z wyłączeniem inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy systemu zaopatrzenia w wodę oraz stacji uzdatniania wody - 4 punkty,
b) liczba przyłączonych gospodarstw domowych do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej objętych operacją wynosi:
powyżej 100 gospodarstw domowych - 4 punkty,
powyżej 50 do 100 gospodarstw domowych - 2 punkty,
c) operacja będzie realizowana na obszarze gminy, na której znajdują się formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o ochronie przyrody - 4 punkty;
13) świętokrzyskiego:
a) planowana liczba mieszkańców, którzy w wyniku realizacji operacji zostaną przyłączeni do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej lub oczyszczalni ścieków, w tym przydomowej, wynosi:
powyżej 300 - 4 punkty,
od 101 do 300 - 3 punkty,
od 51 do 100 - 2 punkty,
od 20 do 50 - 1 punkt,
b) operacja będzie realizowana na obszarze, na którym występuje jedna z form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody - 4 punkty,
c) operacja dotyczy przedsięwzięcia ujętego w "Programie przydomowych oczyszczalni ścieków dla województwa świętokrzyskiego", udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, zgodnie z którym suma punktów przyznanych za dane przedsięwzięcie w ramach określonych w nim kryteriów wynosi:
powyżej 8 - 4 punkty,
od 7 do 8 - 3 punkty,
od 4 do 6 - 2 punkty,
od 1 do 3 - 1 punkt;
14) warmińsko-mazurskiego:
a) operacja będzie realizowana na obszarze gminy, w której znajdują się formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2-5 ustawy o ochronie przyrody, w ilości:
4 i więcej - 4 punkty,
3 - 3 punkty,
2 - 2 punkty,
1 - 1 punkt,
b) realizacja operacji jest planowana na obszarze gminy, w której średnia gęstość zaludnienia, według danych GUS, wynosi:
powyżej 30 osób na km2 - 4 punkty,
powyżej 10 osób na km2 i nie więcej niż 30 osób na km2 - 2 punkty,
c) realizacja operacji jest planowana na obszarze gminy, na którym liczba podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), których działalność nie jest zawieszona albo zakończona, według danych dostępnych na dzień rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy, wynosi:
powyżej 500 podmiotów - 4 punkty,
od 200 do 500 podmiotów - 2 punkty;
15) wielkopolskiego:
a) realizacja operacji jest planowana w miejscowości, na której obszarze nie była realizowana operacja dotycząca gospodarki wodno-ściekowej w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - 3 punkty,
b) jeżeli w ramach planowanej operacji:
co najmniej 50% kosztów kwalifikowalnych przeznaczy się na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 3 punkty,
od 25% do 49,99% kosztów kwalifikowalnych przeznaczy się na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 2 punkty,
c) jeżeli planowana operacja przewiduje:
przebudowę sieci wodociągowej wybudowanej przed 2000 r. - 2 punkty,
przebudowę kanalizacji sieciowej wybudowanej przed 2000 r. - 2 punkty,
budowę, przebudowę lub wyposażenie budynków technicznych obsługujących sieć wodociągową lub sieć kanalizacyjną - 2 punkty;
16) zachodniopomorskiego:
a) jeżeli wartość syntetycznego miernika rozwoju infrastruktury technicznej gminy, na której obszarze będzie realizowana operacja wynikająca z obowiązującego w dniu ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy dokumentu "Specjalna Strefa Włączenia na obszarze województwa zachodniopomorskiego oraz planowane kierunki działań interwencyjnych", udostępnionego na stronie internetowej administrowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, mieści się:
w przedziale od 0 do 0,4 - 4 punkty,
powyżej 0,4 do 0,6 - 3 punkty,
b) realizacja operacji jest planowana na obszarze gminy, która została zakwalifikowana do specjalnej strefy włączenia na podstawie obowiązującego w dniu ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy dokumentu "Specjalna Strefa Włączenia na obszarze województwa zachodniopomorskiego oraz planowane kierunki działań interwencyjnych", udostępnionego na stronie internetowej administrowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - 4 punkty,
c) realizacja operacji jest planowana w miejscowości, na której obszarze nie była realizowana operacja dotycząca gospodarki wodno-ściekowej w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - 4 punkty.
6.  W przypadku gdy operacja będzie realizowana na obszarze więcej niż jednej gminy, punkty w ramach poszczególnych kryteriów wyboru oraz kryteriów dotyczących specyfiki regionu określonych dla poszczególnych województw przyznaje się na podstawie średniej arytmetycznej danych z wszystkich gmin, na których obszarze będzie realizowana operacja.
7.  W przypadku gdy operacja będzie realizowana na obszarze więcej niż jednej miejscowości, punkty w ramach poszczególnych kryteriów wyboru oraz kryteriów dotyczących specyfiki regionu, które odnoszą się do miejscowości, przyznaje się, jeżeli dane kryterium jest spełnione dla wszystkich miejscowości, które są objęte planowaną operacją.
8.  W przypadku kryteriów, o których mowa w ust. 4 pkt 4-6 oraz w ust. 5 pkt 5 lit. b, pkt 8 i pkt 11 lit. c i d, przyznając punkty planowanej operacji dotyczącej łącznie gospodarki wodnej i ściekowej, uwzględnia się wyższą sumę punktów uzyskanych za kryteria dotyczące gospodarki wodnej albo za kryteria dotyczące gospodarki ściekowej.
9.  Pomoc może być przyznana na realizację operacji, która uzyskała co najmniej 12 punktów.
§  12. 
1.  Kolejność przysługiwania pomocy jest ustalana na podstawie sumy przyznanych punktów za poszczególne kryteria wyboru operacji oraz kryteria dotyczące specyfiki regionu, określone dla poszczególnych województw na podstawie danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy oraz w dokumentach, o których mowa w § 9 ust. 2, złożonych wraz z tym wnioskiem.
2.  Kolejność przysługiwania pomocy jest ustalana od operacji, która uzyskała największą liczbę punktów, do operacji, która uzyskała najmniejszą liczbę punktów.
3.  W przypadku gdy operacje z zakresu gospodarki ściekowej uzyskały taką samą liczbę punktów, o kolejności przyznania pomocy decyduje większa objętość ścieków odprowadzanych do kanalizacji lub oczyszczalni przydomowych, których oczyszczenie umożliwi realizacja operacji.
4.  W przypadku operacji z zakresu gospodarki wodnej, które uzyskały taką samą liczbę punktów, o kolejności przyznania pomocy decyduje większa liczba punktów uzyskanych za spełnienie kryterium określonego w:
1) § 11 ust. 4 pkt 1 albo
2) § 11 ust. 4 pkt 2 - w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie kolejności zgodnie z § 11 ust. 4 pkt 1, albo
3) § 11 ust. 4 pkt 3 - w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie kolejności zgodnie z § 11 ust. 4 pkt 1 i 2, albo
4) § 11 ust. 4 pkt 4 - w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie kolejności zgodnie z § 11 ust. 4 pkt 1-3, albo
5) § 11 ust. 4 pkt 5 - w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie kolejności zgodnie z § 11 ust. 4 pkt 1-4, albo
6) § 11 ust. 4 pkt 6 - w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie kolejności zgodnie z § 11 ust. 4 pkt 1-5, albo
7) § 11 ust. 4 pkt 7 - w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie kolejności zgodnie z § 11 ust. 4 pkt 1-6, albo
8) § 11 ust. 4 pkt 8 - w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie kolejności zgodnie z § 11 ust. 4 pkt 1-7.
5.  W przypadku gdy operacje uzyskały taką samą liczbę punktów i nie jest możliwe ustalenie ich kolejności zgodnie z ust. 3 albo 4, o kolejności przyznania pomocy decyduje liczba mieszkańców obszaru objętego operacją, według danych GUS, przy czym pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy ma operacja, która będzie realizowana na obszarze o większej liczbie mieszkańców.
§  13. 
1.  Właściwy organ samorządu województwa albo samorządowa jednostka, niezwłocznie po przyznaniu punktów za kryteria, o których mowa w § 11 ust. 4 i 5, sporządza i podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego albo samorządowej jednostki oraz w urzędzie marszałkowskim albo w samorządowej jednostce listę, która zawiera informację o kolejności przysługiwania pomocy.
2.  Lista, o której mowa w ust. 1, zawiera określenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, liczbę przyznanych punktów, tytuł operacji i kwotę pomocy.
§  14. 
1.  (uchylony).
2.  (uchylony).
3.  Jeżeli we wniosku o przyznanie pomocy na operację umieszczoną na liście, o której mowa w § 13 ust. 1, stwierdzono braki, właściwy organ samorządu województwa wzywa, w formie pisemnej, podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy do usunięcia tych braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
4.  Jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie usunął wszystkich braków, wzywa się go ponownie, w formie pisemnej, do usunięcia pozostałych braków, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
5.  Jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 4, nie usunął braków w terminie, pomocy nie przyznaje się, o czym właściwy organ samorządu województwa informuje, w formie pisemnej, podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, podając przyczyny odmowy przyznania pomocy.
6.  (uchylony).
7.  (uchylony).
8.  Przepisów ust. 3-5 nie stosuje się:
1) jeżeli nastąpiła odmowa przyznania pomocy, w przypadku, o którym mowa w § 2b ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1755, z późn. zm.), lub
2) jeżeli zachodzą niebudzące wątpliwości przesłanki nieprzyznania pomocy, lub
3) jeżeli stwierdzone braki dotyczą danych niezbędnych do ustalenia spełniania kryteriów wyboru operacji.
§  15.  Właściwy organ samorządu województwa albo samorządowa jednostka, po zakończeniu sprawdzenia spełniania warunków przyznania pomocy, niezwłocznie aktualizuje i podaje do publicznej wiadomości listę, o której mowa w § 13 ust. 1, na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego albo samorządowej jednostki oraz w urzędzie marszałkowskim albo w samorządowej jednostce, wskazując wnioski o przyznanie pomocy spełniające warunki przyznania pomocy.
§  16. 
1.  W terminie 6 miesięcy od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie pomocy, właściwy organ samorządu województwa:
1) wzywa podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy do zawarcia umowy - w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy;
2) informuje podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy o odmowie jej przyznania - w przypadku gdy nie są spełnione warunki przyznania pomocy.
2.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, właściwy organ samorządu województwa wyznacza niezwłocznie podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy termin zawarcia umowy, nie dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.
3.  W przypadku gdy osoba reprezentująca podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie stawiła się w wyznaczonym terminie w celu zawarcia umowy albo odmówiła jej podpisania, pomocy nie przyznaje się, chyba że osoba reprezentująca ten podmiot zawarła umowę w innym terminie:
1) uzgodnionym z właściwym organem samorządu województwa przed upływem terminu wyznaczonego w wezwaniu, o którym mowa w ust. 1, albo
2) wyznaczonym przez właściwy organ samorządu województwa, nie dłuższym niż 7 dni od dnia terminu wyznaczonego w wezwaniu, o którym mowa w ust. 1.
4.  W przypadku nieprzyznania pomocy na podstawie ust. 3, właściwy organ samorządu województwa informuje o tym, w formie pisemnej, podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, podając przyczyny nieprzyznania tej pomocy.
5.  Wezwanie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do wykonania określonych czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy wstrzymuje bieg terminu, o którym mowa w ust. 1.
§  17.  Umowy są zawierane w kolejności wynikającej z listy, o której mowa w § 13 ust. 1, z zastrzeżeniem § 15.
§  18.  Poza postanowieniami określonymi w art. 36 ust. 1 ustawy, umowa zawiera inne postanowienia dotyczące realizacji operacji, w szczególności zobowiązania beneficjenta dotyczące:
1) zapewnienia trwałości operacji, zgodnie z art. 71 rozporządzenia nr 1303/2013;
2) osiągnięcia wskaźników realizacji celu operacji do dnia złożenia wniosku o płatność końcową;
3) niefinansowania kosztów kwalifikowalnych operacji z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub jakiegokolwiek innego unijnego instrumentu finansowego;
4) (uchylony);
5) przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej;
6) warunków i sposobów pozyskiwania od beneficjenta danych, które jest on obowiązany udostępnić na podstawie przepisów prawa;
7) dokonywania zmian w umowie;
8) ograniczeń lub warunków w zakresie przenoszenia własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji lub sposobu ich wykorzystania;
9) podłączenia do wybudowanej lub przebudowanej sieci, w liczbie co najmniej 50%, przyłączeń zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pomocy;
10) zapewnienia spełnienia warunków na etapie wniosku o płatność końcową, które wynikają z tych kryteriów, za które zostały przyznane punkty jedynie na podstawie deklaracji ich spełnienia złożonej we wniosku o przyznanie pomocy.
§  19. 
1.  Zabezpieczeniem należytego wykonania przez beneficjenta zobowiązań określonych w umowie jest weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu udostępnionym przez właściwy organ samorządu województwa albo samorządową jednostkę.
2.  Weksel wraz z deklaracją wekslową, o których mowa w ust. 1, są podpisywane przez beneficjenta w obecności upoważnionego pracownika urzędu marszałkowskiego albo samorządowej jednostki.
3.  Weksel wraz z deklaracją wekslową są składane w urzędzie marszałkowskim albo samorządowej jednostce w dniu zawarcia umowy.
§  20. 
1.  Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane na warunkach określonych w umowie, jeżeli beneficjent:
1) zrealizował operację lub jej etap zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu oraz w innych przepisach dotyczących inwestycji objętych operacją, oraz w umowie, w tym poniósł związane z tym koszty, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność, a gdy został wezwany do usunięcia braków w tym wniosku zgodnie z § 22 ust. 1 lub 2, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia tego wezwania;
2) zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie;
3) udokumentował zrealizowanie operacji lub jej etapu, w tym poniesienie kosztów kwalifikowalnych z tym związanych;
4) (uchylony).
2.  Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji w wysokości określonej w umowie o przyznanie pomocy, jeżeli zostały:
1) poniesione:
a) od dnia, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, a w przypadku kosztów ogólnych - od dnia 1 stycznia 2014 r.,
b) zgodnie z przepisami:
o zamówieniach publicznych - w przypadku gdy te przepisy mają zastosowanie,
ustawy określającymi konkurencyjny tryb wyboru wykonawcy i przepisami wydanymi na podstawie art. 43a ust. 6 ustawy - w przypadku gdy te przepisy mają zastosowanie,
c) w formie rozliczenia bezgotówkowego;
2) uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo gdy do ich identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c ppkt i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005.
3.  (uchylony).
§  21. 
1.  Wniosek o płatność składa się, w formie pisemnej, w urzędzie marszałkowskim albo w samorządowej jednostce albo przez nadanie rejestrowanej przesyłki pocztowej za pomocą operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe.
2.  Do wniosku o płatność dołącza się dokumenty niezbędne do wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy lub ich kopie, potwierdzające spełnienie warunków wypłaty pomocy, których wykaz zawiera formularz wniosku o płatność. Przepis § 9 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
§  22. 
1.  Jeżeli wniosek o płatność zawiera braki, właściwy organ samorządu województwa wzywa beneficjenta, w formie pisemnej, do usunięcia tych braków, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
2.  Jeżeli beneficjent, pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 1, nie usunął w terminie braków, właściwy organ samorządu województwa wzywa ponownie beneficjenta, w formie pisemnej, do ich usunięcia, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
3.  Jeżeli beneficjent nie usunął braków, właściwy organ samorządu województwa rozpatruje wniosek o płatność w zakresie, w jakim został wypełniony, oraz na podstawie dołączonych do tego wniosku poprawnie sporządzonych dokumentów.
4.  W trakcie rozpatrywania wniosku o płatność właściwy organ samorządu województwa może wzywać beneficjenta, w formie pisemnej, do wyjaśnienia faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy lub przedstawienia dowodów na potwierdzenie tych faktów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
5.  Do rozpatrywania wniosków o płatność przepisy § 7 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
§  23. 
1.  Wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy dokonuje się niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o płatność.
2.  Do trybu rozpatrywania wniosków o płatność przepis § 16 ust. 5 stosuje się odpowiednio.
§  24. 
1.  Obliczania i oznaczania terminów związanych z wykonywaniem czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy i wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy dokonuje się zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi terminów.
2.  Jeżeli przepisy rozporządzenia nie stanowią inaczej, termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane przesyłką rejestrowaną w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe.
§  25.  W przypadku operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ze względu na istotę i cel tego typu operacji następca prawny podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy nie może wstąpić do toczącego się postępowania na miejsce tego podmiotu.
§  26. 
1.  W przypadku przekształcenia albo likwidacji beneficjenta następcy prawnemu beneficjenta może być przyznana pomoc, jeżeli:
1) spełnia on warunki przyznania pomocy;
2) nie sprzeciwia się to przepisom rozporządzenia nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 oraz przepisom wydanym w trybie tego rozporządzenia;
3) przejdą na niego prawa beneficjenta nabyte w ramach realizacji operacji oraz inne prawa beneficjenta niezbędne do zrealizowania operacji.
2.  Wniosek następcy prawnego beneficjenta o przyznanie pomocy, zwany dalej "wnioskiem następcy", składa się w urzędzie marszałkowskim albo w samorządowej jednostce, w terminie 2 miesięcy od dnia zaistnienia zdarzenia określonego w ust. 1.
3.  Do wniosku następcy dołącza się dokument potwierdzający fakt zaistnienia następstwa prawnego będącego wynikiem przekształcenia albo likwidacji beneficjenta.
4.  W przypadku złożenia wniosku następcy po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, pomocy nie przyznaje się, o czym informuje się następcę prawnego beneficjenta, w formie pisemnej, podając przyczyny nieprzyznania pomocy.
5.  Wniosek następcy rozpatruje się w terminie miesiąca od dnia jego złożenia.
6.  Do wniosku następcy i trybu jego rozpatrywania przepisy § 14 ust. 3-6 oraz § 16 ust. 2-5 stosuje się odpowiednio.
§  27.  Ogłoszenie o pierwszym naborze wniosków o przyznanie pomocy zostanie opublikowane nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
§  28.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz.U.2019.2258).
2 Utraciło moc na podstawie art. 566 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U.2020.310), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.