Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.526 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 25 marca 2020 r.
§  9. 
1.  Wniosek o przyznanie pomocy zawiera dane niezbędne do jej przyznania, w szczególności:
1) nazwę, siedzibę i adres podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy;
2) numer identyfikacyjny, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, nadany podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy;
3) opis planowanej operacji, w tym wskazanie:
a) celów operacji,
b) wartości wskaźników, których osiągnięcie jest zakładane w wyniku realizacji operacji,
c) zakresu, w jakim operacja będzie realizowana,
d) terminu i miejsca realizacji operacji,
e) liczby planowanych odbiorców operacji,
f) liczby planowanych, w wyniku realizacji operacji, przyłączeń do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej;
4) plan finansowy operacji;
5) kwotę wnioskowanej pomocy wyrażoną w złotych, zaokrągloną w dół do pełnych złotych;
6) zestawienie rzeczowo-finansowe operacji;
7) oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy dotyczące pomocy;
8) informacje o dołączonych do wniosku dokumentach potwierdzających spełnienie warunków przyznania pomocy.
2.  Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy albo ich kopie, których wykaz zawiera formularz wniosku o przyznanie pomocy.
3.  Kopie dokumentów, o których mowa w ust. 2, dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy albo pracownika samorządu województwa, albo podmiot, który wydał dokument, albo w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym albo adwokatem.