Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.526 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 25 marca 2020 r.
§  5. 
1.  Pomoc na realizację operacji jest przyznawana w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się koszty:
1) ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487 i 865, z późn. zm.), zwane dalej "kosztami ogólnymi",
2) budowy, przebudowy lub wyposażenia obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków:
a) oczyszczalni ścieków,
b) ujęć wody i stacji uzdatniania wody,
c) systemów kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych,
d) przydomowych oczyszczalni ścieków,
e) zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę,
f) instalacji do osadów ściekowych,
3) zakupu nowych urządzeń i materiałów służących realizacji operacji,
4) zakupu usług służących realizacji operacji,
5) podatku od towarów i usług (VAT), o którym mowa w art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013

- które są uzasadnione zakresem operacji oraz niezbędne do osiągnięcia jej celu.

2.  Koszty, o których mowa w ust. 1, przekraczające kwotę kosztów kwalifikowalnych określoną w umowie, nie są uznawane za koszty kwalifikowalne.