Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.526 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 25 marca 2020 r.
§  26. 
1.  W przypadku przekształcenia albo likwidacji beneficjenta następcy prawnemu beneficjenta może być przyznana pomoc, jeżeli:
1) spełnia on warunki przyznania pomocy;
2) nie sprzeciwia się to przepisom rozporządzenia nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 oraz przepisom wydanym w trybie tego rozporządzenia;
3) przejdą na niego prawa beneficjenta nabyte w ramach realizacji operacji oraz inne prawa beneficjenta niezbędne do zrealizowania operacji.
2.  Wniosek następcy prawnego beneficjenta o przyznanie pomocy, zwany dalej "wnioskiem następcy", składa się w urzędzie marszałkowskim albo w samorządowej jednostce, w terminie 2 miesięcy od dnia zaistnienia zdarzenia określonego w ust. 1.
3.  Do wniosku następcy dołącza się dokument potwierdzający fakt zaistnienia następstwa prawnego będącego wynikiem przekształcenia albo likwidacji beneficjenta.
4.  W przypadku złożenia wniosku następcy po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, pomocy nie przyznaje się, o czym informuje się następcę prawnego beneficjenta, w formie pisemnej, podając przyczyny nieprzyznania pomocy.
5.  Wniosek następcy rozpatruje się w terminie miesiąca od dnia jego złożenia.
6.  Do wniosku następcy i trybu jego rozpatrywania przepisy § 14 ust. 3-6 oraz § 16 ust. 2-5 stosuje się odpowiednio.