Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.526 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 25 marca 2020 r.
§  14. 
1.  (uchylony).
2.  (uchylony).
3.  Jeżeli we wniosku o przyznanie pomocy na operację umieszczoną na liście, o której mowa w § 13 ust. 1, stwierdzono braki, właściwy organ samorządu województwa wzywa, w formie pisemnej, podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy do usunięcia tych braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
4.  Jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie usunął wszystkich braków, wzywa się go ponownie, w formie pisemnej, do usunięcia pozostałych braków, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
5.  Jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 4, nie usunął braków w terminie, pomocy nie przyznaje się, o czym właściwy organ samorządu województwa informuje, w formie pisemnej, podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, podając przyczyny odmowy przyznania pomocy.
6.  (uchylony).
7.  (uchylony).
8.  Przepisów ust. 3-5 nie stosuje się:
1) jeżeli nastąpiła odmowa przyznania pomocy, w przypadku, o którym mowa w § 2b ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1755, z późn. zm.), lub
2) jeżeli zachodzą niebudzące wątpliwości przesłanki nieprzyznania pomocy, lub
3) jeżeli stwierdzone braki dotyczą danych niezbędnych do ustalenia spełniania kryteriów wyboru operacji.