Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.526 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 25 marca 2020 r.
§  12. 
1.  Kolejność przysługiwania pomocy jest ustalana na podstawie sumy przyznanych punktów za poszczególne kryteria wyboru operacji oraz kryteria dotyczące specyfiki regionu, określone dla poszczególnych województw na podstawie danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy oraz w dokumentach, o których mowa w § 9 ust. 2, złożonych wraz z tym wnioskiem.
2.  Kolejność przysługiwania pomocy jest ustalana od operacji, która uzyskała największą liczbę punktów, do operacji, która uzyskała najmniejszą liczbę punktów.
3.  W przypadku gdy operacje z zakresu gospodarki ściekowej uzyskały taką samą liczbę punktów, o kolejności przyznania pomocy decyduje większa objętość ścieków odprowadzanych do kanalizacji lub oczyszczalni przydomowych, których oczyszczenie umożliwi realizacja operacji.
4.  W przypadku operacji z zakresu gospodarki wodnej, które uzyskały taką samą liczbę punktów, o kolejności przyznania pomocy decyduje większa liczba punktów uzyskanych za spełnienie kryterium określonego w:
1) § 11 ust. 4 pkt 1 albo
2) § 11 ust. 4 pkt 2 - w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie kolejności zgodnie z § 11 ust. 4 pkt 1, albo
3) § 11 ust. 4 pkt 3 - w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie kolejności zgodnie z § 11 ust. 4 pkt 1 i 2, albo
4) § 11 ust. 4 pkt 4 - w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie kolejności zgodnie z § 11 ust. 4 pkt 1-3, albo
5) § 11 ust. 4 pkt 5 - w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie kolejności zgodnie z § 11 ust. 4 pkt 1-4, albo
6) § 11 ust. 4 pkt 6 - w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie kolejności zgodnie z § 11 ust. 4 pkt 1-5, albo
7) § 11 ust. 4 pkt 7 - w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie kolejności zgodnie z § 11 ust. 4 pkt 1-6, albo
8) § 11 ust. 4 pkt 8 - w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie kolejności zgodnie z § 11 ust. 4 pkt 1-7.
5.  W przypadku gdy operacje uzyskały taką samą liczbę punktów i nie jest możliwe ustalenie ich kolejności zgodnie z ust. 3 albo 4, o kolejności przyznania pomocy decyduje liczba mieszkańców obszaru objętego operacją, według danych GUS, przy czym pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy ma operacja, która będzie realizowana na obszarze o większej liczbie mieszkańców.